header
naslovnica o fakultetu studij znanstveni i stručni rad zavodi djelatnici život na šf kontakt
O FAKULTETU
strateški dokumenti

MISIJA
Sveučilište u Zagrebu Šumarski fakultet sustavno razvija nacionalno i međunarodno prepoznatu izvrsnost u obrazovanju i istraživanju u šumarstvu, drvnoj tehnologiji i srodnim područjima koja se temelji na uspostavi sustava kvalitete te prijenosu i primjeni znanja za dobrobit i prosperitet svih sastavnica društvene zajednice.
Kao najstarija i vodeća nacionalna ustanova u svom djelokrugu, Šumarski fakultet je predan stvaranju i širenju znanja utemeljenoga na suvremenim znanstvenim spoznajama. Prioritet djelovanja su studenti za koje su razvijeni obrazovni programi, što će ih učiniti vrsnim stručnjacima i vrlim pojedincima na dobrobit našega društva. U suradnji s gospodarstvom i javnim sektorom u Hrvatskoj i u inozemstvu Šumarski fakultet aktivno sudjeluje u stvaranju znanja i tehnologija u područjima životnih i okolišnih znanosti, posebice šumarstva, urbanog šumarstva, ekologije, drvne tehnologije i oblikovanja proizvoda od drva.

VIZIJA
Sveučilište u Zagrebu Šumarski fakultet je aktivna sastavnica Europskog visokoobrazovnog i istraživačkog prostora koja obrazuje međunarodno priznate kvalitetne i kompetentne stručnjake i provodi međunarodno prepoznata znanstvena i stručna istraživanja. Temeljna je svrha Šumarskog fakulteta stvaranje, analiza i razmjena ideja putem nastavne,  istraživačke i stručne djelatnosti. U tom je pogledu osnovni cilj postati vodeća visokoobrazovna ustanova u životnim i okolišnim znanostima u nacionalnom i regionalnom okruženju. U okviru Sveučilišta u Zagrebu Šumarski fakultet namjerava biti među pet najboljih fakulteta. Stvaranjem i primjenom novih znanstvenih spoznaja osigurat će se trajni razvoj kako bi polaznicima obrazovnih programa Šumarskog fakulteta pružali znanje u skladu s potrebama društva.

POLITIKA KVALITETE
Šumarski fakultet Zagreb, slijedeći svoju misiju definirao je svoje nastavne, znanstvene i stručne uloge, uvažavajući međunarodne standarde visokoškolskog obrazovanja i znanosti, ali vodeći se i nacionalnim interesima šumarske i drvnotehnološke struke.
 Za uspješno ostvarenje tih uloga potrebno je ujediniti sve segmente djelovanja naše ustanove, pokrenuti resurse i održati entuzijazam i motiviranost djelatnika da prihvate, primjene i usmjere svoje aktivnosti prema zajedničkim ciljevima.
Strateškim planom razvoja određuje se budućnost Šumarskog fakulteta u okviru izazova i prilagodbi koje će donijeti nadolazeće razdoblje. U njemu su sadržani svi ciljevi koje se želi postići, vremenski plan ostvarenja tih ciljeva te instrumenti provedbe i kontrole učinkovitosti.
Time je definirana misija i vizija Fakulteta kao javne ustanove odgovorne prema sadašnjim i budućim studentima, alumnijima i svim partnerima iz javnog i privatnog sektora. Posebice je važno što se u strategiji prate promjene nacionalnog zakonodavstva u području znanosti i visokog obrazovanja na pragu pristupa Republike Hrvatske Europskoj uniji. Na Šumarskom fakultetu se postavljene ciljeve želi ostvarivati svjesno i mjerljivo, kroz razvoj sustava osiguravanja kvalitete u svim područjima aktivnosti Fakulteta. S obzirom na vrlo širok  spektar aktivnosti, za opće poslove i poslove vezane za obavljanje stručnih aktivnosti uvodi se sustav upravljanja kvalitetom prema zahtjevima norme HRN EN ISO 9001:2008, dok se za specifično područje obrazovnog procesa uvažavaju zahtjevi kvalitete sukladno standardima i smjernicama za osiguravanje kvalitete u europskom prostoru visokog obrazovanja (ESG).
Cilj Šumarskog fakulteta je stvoriti poveznice između sustava kvalitete poslovanja i sustava kvalitete visokog obrazovanja, kako bi se postigla visoka razina sustava kvalitete i efikasno funkcioniranje, nadopunjavanjem ova dva sustava kvalitete, a što bi u konačnici doprinijelo sveobuhvatnijem nadzoru, prosudbama i verifikacijama vlastitih aktivnosti. Time bi se potvrdilo trajno opredjeljenje Šumarskog fakulteta za osiguravanjem, trajnim održavanjem i permanentnim razvojem kvalitete svojih usluga u svim područjima djelatnosti, sukladno navedenoj politici kvalitete i ostalim preuzetim obvezama u implementaciji sustava osiguravanja kvalitete.

 

U Zagrebu, 01.03.2012.                                                  Prof. dr. sc. Milan Oršanić, dekan