header
naslovnica o fakultetu studij znanstveni i stručni rad zavodi djelatnici život na šf kontakt
O FAKULTETU
strateški dokumenti

MISIJA

Sveučilište u Zagrebu Šumarski fakultet sustavno razvija nacionalno i međunarodno prepoznatu izvrsnost u obrazovanju i istraživanju u šumarstvu, drvnoj tehnologiji i srodnim područjima koja se temelji na uspostavi sustava kvalitete te prijenosu i primjeni znanja za dobrobit i prosperitet svih sastavnica društvene zajednice.

Kao najstarija i vodeća nacionalna ustanova u svom djelokrugu, Šumarski fakultet je predan stvaranju i širenju znanja utemeljenoga na suvremenim znanstvenim spoznajama. Prioritet djelovanja su studenti za koje su razvijeni obrazovni programi, što će ih učiniti vrsnim stručnjacima i vrlim pojedincima na dobrobit našega društva.

U suradnji s gospodarskim i javnim sektorom u Republici Hrvatskoj i u inozemstvu Šumarski fakultet aktivno sudjeluje u stvaranju znanja i tehnologija u područjima životnih i okolišnih znanosti, posebice šumarstva, urbanog šumarstva, ekologije, drvne tehnologije i oblikovanja proizvoda od drva.

VIZIJA

Sveučilište u Zagrebu Šumarski fakultet je aktivna sastavnica Europskog visokoobrazovnog i istraživačkog prostora koja obrazuje međunarodno priznate kvalitetne i kompetentne stručnjake i provodi međunarodno prepoznata znanstvena i stručna istraživanja. Temeljna je svrha Šumarskog fakulteta stvaranje, analiza i razmjena ideja putem nastavne, istraživačke i stručne djelatnosti. U tom je pogledu osnovni cilj postati vodeća visokoobrazovna ustanova u životnim i okolišnim znanostima u nacionalnom i regionalnom okruženju.

U okviru Sveučilišta u Zagrebu Šumarski fakultet namjerava biti među najboljim fakultetima. Stvaranjem i primjenom novih znanstvenih spoznaja osigurat će se trajni razvoj kako bi polaznicima obrazovnih programa Šumarskog fakulteta pružali znanje u skladu s potrebama društva.

POLITIKA KVALITETE

Šumarski fakultet Zagreb, slijedeći svoju misiju definirao je svoje nastavne, znanstvene i stručne uloge, uvažavajući međunarodne standarde visokoškolskog obrazovanja i znanosti, ali vodeći se i nacionalnim interesima šumarske i drvnotehnološke struke.

Za uspješno ostvarenje tih uloga potrebno je ujediniti sve segmente djelovanja ustanove, pokrenuti resurse i održati entuzijazam i motiviranost djelatnika da prihvate, primjene i usmjere svoje aktivnosti prema zajedničkim ciljevima.

Strateškim planom razvoja određuje se budućnost Šumarskog fakulteta u okviru izazova i prilagodbi koje će donijeti nadolazeće razdoblje. U njemu su sadržani svi ciljevi koje se želi postići, vremenski plan ostvarenja tih ciljeva te instrumenti provedbe i kontrole učinkovitosti.

Time je definirana misija i vizija Fakulteta kao javne ustanove odgovorne prema sadašnjim i budućim studentima, alumnijima i svim partnerima iz javnog i privatnog sektora.

Na Šumarskom fakultetu se postavljene ciljeve želi ostvarivati svjesno i mjerljivo, kroz razvoj sustava osiguravanja kvalitete i okoliša u svim područjima aktivnosti Fakulteta. S obzirom na vrlo širok  spektar aktivnosti, za opće poslove i poslove vezane za obavljanje stručnih aktivnosti uvodi se sustav upravljanja kvalitetom i okolišem, dok se za specifično područje obrazovnog procesa uvažavaju zahtjevi kvalitete sukladno standardima i smjernicama za osiguravanje kvalitete u europskom prostoru visokog obrazovanja (ESG).

Cilj Šumarskog fakulteta je stvoriti poveznice između sustava kvalitete poslovanja i sustava kvalitete visokog obrazovanja, kako bi se postigla visoka razina sustava kvalitete i efikasno funkcioniranje, nadopunjavanjem ova dva sustava kvalitete, a što bi u konačnici doprinijelo sveobuhvatnijem nadzoru, prosudbama i verifikacijama vlastitih aktivnosti.

Time bi se potvrdilo trajno opredjeljenje Šumarskog fakulteta za osiguravanjem, trajnim održavanjem i permanentnim razvojem kvalitete svojih usluga u svim područjima djelatnosti, sukladno navedenoj politici kvalitete i ostalim preuzetim obvezama u implementaciji integriranih sustava kvalitete i okoliša.

U Zagrebu, 30.11.2017.                      Prof. dr. sc. Vladimir Jambreković, dekan