naslovnica o fakultetu studij znanstveni i stručni rad zavodi djelatnici život na šf kontakt
Znanstveni i stručni rad
arrowprojekti Znanstveni i stručni rad

Projekti financirani od MZOŠ, RH

Biotehničke znanosti / Šumarstvo

Šifra projekta Glavni istraživač/Voditelj Naziv projekta
068-0682041-1950 Anić Igor Dinamika obnove bukovo-jelovih prašuma hrvatskih Dinarida
068-0682041-2789 Baričević Dario Sinekološko-fitocenološke značajke šumske vegetacije Banovine
068-0000000-3507 Božić Mario Dinamika prirasta jelovih i bukovo-jelovih sastojina
068-0000000-3506 Čavlović Jura Kriteriji planiranja održivog gospodarenja šumama hrasta lužnjaka
068-0681966-2775 Diminić Danko Biotski čimbenici propadanja šumskog drveća na kršu Hrvatske
068-0680722-0564 Franjić Jozo Gospodarenje staništima zahvaćenim sukcesijom u nizinskom području Hrvatske
068-0532400-0712 Grubešić Marijan Utjecaj staništa na prirast i tjelesni razvoj divljači
068-0682111-2112 Horvat Dubravko Ekološko, energijsko i ergonomsko vrednovanje šumskih strojeva i opreme
068-0242108-2773 Idžojtić Marilena Varijabilnost i očuvanje genofonda plemenitih listača u Hrvatskoj
068-0681966-1969 Jazbec Anamarija Matematički i statistički modeli za praćenje stanja i gospodarenja u šumarstvu
068-0242108-0425 Kajba Davorin Očuvanje genofonda i oplemenjivanje šumskog drveća nizinskih šuma
068-1430115-2119 Margaletić Josip Šumski ekosustavi kao prirodna žarišta hantavirusa i leptospira
068-0000000-3508 Martinić Ivan Razvoj koncepta za smanjenje nesreća u šumarstvu
068-0682041-1975 Oršanić Milan Utjecaj kvalitete sadnica na uspjeh obnove šuma
068-0680722-0706 Pandža Marija Sukcesija na staništima endemičnih i rijetkih biljnih vrsta
068-0682111-2114 Pentek Tibor Suvremene tehnologije planiranja i projektiranja mreže šumskih prometnica
068-0682041-2782 Pernar Nikola Elementi u tragovima u tlu šumskih ekosustava Medvednice
068-0681966-2786 Pernar Renata Praćenje zdravstvenog stanja šuma metodama daljinskih istraživanja
068-0000000-3520 Pičman Dragutin Međudjelovanje parametara podloge i kotača šumskih vozila
068-0682111-0390 Poršinsky Tomislav Pridobivanje drva na okolišno prihvatljiv način
068-0683446-3514 Posavec Stjepan Razvoj strukture šumskih proizvoda za potrebe prerade drva
068-0680722-0707 Samarđić Ivica Značaj sukcesije u očuvanju biološke raznolikosti Slavonskoga gorja
068-0682041-2778 Seletković Zvonko Oštećenost, trendovi ugroženosti i način sanacije šumskih ekosustava Hrvatske
068-0352827-0527 Španjol Željko Biotehničke mjere u zaštiti i obnovi šuma od požara
068-0682041-0561 Tikvić Ivica Vitalnost i modeli propadanja stabala u nizinskim šumskim ekosustavima Hrvatske
068-0682041-2780 Vukelić Joso Šumska staništa i šumske zajednice na Medvednici
068-0682111-3002 Zečić Željko Unapređenje tehnologija pridobivanja drva u cilju zaštite okoliša i radnika

 

Biotehničke znanosti / Drvna tehnologija

 
Šifra projekta Glavni istraživač/Voditelj Naziv projekta
068-0682094-2095 Beljo-Lučić Ružica Optimiranje energijskih i ergonomskih čimbenika mehaničke obrade drva
068-0680720-0710 Bogner Andrija Novi materijali, tehnološki procesi i proizvodi u finalnoj obradi drva
068-0680457-3001 Brezović Mladen Razvoj i optimizacija novih drvno-kompozitnih materijala uslojene strukture
068-0682109-2097 Despot Radovan Trajnost ekološki zaštićenog i modificiranog drva
068-1782011-0705 Goglia Vlado Ergonomija u poljprivredi i šumarstvu
068-0682109-2788 Govorčin Slavko Fizikalna,mehanička i tehnološka svojstva modificiranog drva.
068-0680720-0708 Grbac Ivica Razvoj proizvoda od drva s ciljem očuvanja zdravlja
068-0683446-3516 Greger Krešimir Konvencionalne i nekonvencionalne metode i modeli mjerenja sposobnosti procesa
068-0680457-0562 Jambreković Vladimir Tehnologije novih vrsta drvnih materijala od usitnjenog i utekućenog drva
068-0683446-3510 Jelačić Denis Adaptivno upravljanje procesima u proizvodnji proizvoda od drva
068-0682109-2096 Jirouš-Rajković Vlatka Oplemenjivanje i modifikacija površine drva
068-0683446-3512 Motik Darko Modeli povećanja konkurentnosti u izvozu finalnih proizvoda od drva
068-0000000-3518 Pervan Stjepan Utjecaj procesnih parametara hidrotermičkih postupaka na svojstva drva
068-0680720-0709 Prekrat Silvana Modeliranje u oblikovanju i konstruiranju proizvoda od drva
068-0682094-2091 Risović Stjepan Prilog istraživanju korištenja šumske biomase

 

 

Projekti sufinancirani od Europske unije

 
Šifra projekta Glavni istraživač / Voditelj Naziv projekta
IPA2007/HR/16IPO/001-040512
Hrvoje Turkulin Povećanje konkurentnosti hrvatske industrije drvenih podova na EU tržištu
Goran Mihulja  Razvoj visokoobrazovnih standarda kvalifikacija i studijskih programa na osnovama HKO-a za sektor industrijske prerade drva