×

Natječaj za zapošljavanje

za prijem izvršitelja (m/ž) u radni odnos na:

Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet raspisuje

NATJEČAJ

za prijem izvršitelja (m/ž) u radni odnos na:

 1. radno mjesto I. vrste – stručni suradnik u Zavodu za šumarske tehnike i tehnologije na određeno vrijeme od jedne godine, u punom radnom vremenu

Uvjeti:

 •   završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij šumarstva
 •   poznavanje rada na osobnom računalu (napredno korištenje MS Office, Corel Draw, Arc GIS)
 •   poznavanje rada s geodetskim instrumentima (teodolit, nivelir, radna stanica, GPS RTK)
 •   aktivno poznavanje engleskog jezika
 •   vozačka dozvola B kategorije

 

 1. Radno mjesto položaj II. vrste – voditelj pododsjeka, interni naziv radnog mjesta: voditelj pododsjeka knjigovodstva u Računovodstveno-financijskoj službi, na neodređeno vrijeme uz probni rad od tri mjeseca, u punom radnom vremenu

Uvjeti:

 •   završen preddiplomski sveučilišni studij ekonomije (sveučilišni prvostupnik) odnosno stručni studij ekonomije (stručni pristupnik ili prvostupnik) ili prijašnji VŠS
 •   2 godine radnog iskustva na računovodstvenim poslovima (poželjno poznavanje rada u proračunskom računovodstvu)
 •   poznavanje rada na osobnom računalu (MS Office)
 •   poznavanje engleskog jezika

Opis osnovnih poslova:

 • kontiranje i knjiženje knjigovodstvenih dokumenata
 • pravovremena i točna obrada te knjiženje ulaznih i izlaznih računa i izvoda žiro-računa
 • usklađivanje računovodstvenih izvještaja
 • izrada financijskih izvještaja godišnjih i periodičkih propisanih zakonima RH
 • praćenje zakona i propisa iz područja računovodstva i financija

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

 • životopis
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 • dokaz o državljanstvu
 • dokaz o radnom stažu (potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
 • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak  (ne stariji od 30 dana)
 • vlastoručno potpisanu izjavu – izričiti pristanak pristupnika da se obavijest o rezultatu natječaja objavi na službenoj stranici Šumarskoga fakulteta.

Na natječaj se, pod jednakim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola. Pojmovi koji se koriste u ovom natječaju, a koji imaju rodni značaj, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, obuhvaćaju na jednak način i muški i ženski rod.

Kandidatom u natječajnom postupku smatra se osoba koja je podnijela urednu, potpunu i pravovremenu prijavu na natječaj, zajedno sa svim prilozima, te koja u potpunosti ispunjava sve uvjete natječaja.

 Kandidat koji ostvaruje prednost pri zapošljavanju, temeljem posebnih propisa, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze koje posebni propisi određuju za ostvarivanje prava na prednost pri zapošljavanju. Takvi kandidati ostvaruju prednost pri zapošljavanju po predmetnom natječaju u odnosu na ostale kandidate, pod istim uvjetima utvrđenim  natječajem, na temelju uredne, potpune i pravovremene prijave na natječaj, pod uvjetom da zadovoljavaju sve uvjete natječaja, te da su ostvarili najbolje rezultate na testiranju.

Fakultet zadržava pravo provođenja testiranja znanja i vještina za prijavljene kandidate koji zadovoljavaju formalne uvjete.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave u Narodnim novinama

Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju natječajnih uvjeta podnose se na adresu: Sveučilište u Zagrebu Šumarski fakultet, Svetošimunska 25, 10000 Zagreb, s naznakom „za natječaj“ i rednim brojem radnog mjesta.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku putem internetske  stranice Šumarskoga fakulteta (www.sumfak.unizg.hr).

                   

 

                                                                                    Sveučilište u Zagrebu Šumarski fakultet

Aktualno

14.06.2019

Svečana promocija Sveučilišne znanstvene monografije pod nazivom: „Jarebika (Sorbus aucuparia L.): važnost, uzgoj i uporaba“

autora: doc. dr. sc. Damira Drvodelića sa Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Tomislava Jemrića sa Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i prof. dr. sc. Milana Oršanića sa Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

11.06.2019

Natječaj za zapošljavanje

za prijem izvršitelja (m/ž) u radni odnos na:

07.06.2019

N A T J E Č A J za upis na Sveučilišni interdisciplinarni poslijediplomski specijalistički studij INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO

za stjecanje akademskog naziva: sveučilišni specijalist/specijalisticaintelektualnog vlasništva u akademskoj godini 2019./2020.

03.06.2019

Obavijest: EDUROAM bežična mreža

U funkciji je nova bežična mreža  na cjelokupnom prostoru Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

30.05.2019

Strategija znanstveno istraživačkih aktivnosti Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za razdoblje 2014-20

Ova Strategija daje strateški okvir razvoja znanstvenih istraživanja i inovacijske djelatnosti Fakulteta od 2014. do 2020. godine

29.05.2019

On-line studentska anketa za ljetni semestar akad. god. 2018./2019.

Anonimna studentska anketa - vrednovanje rada nastavnika na našem Fakultetu

28.05.2019

Natječaj za izbor

nastavnika na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju - docent

28.05.2019

Obavijest o rezultatima javnog natječaja za prijam u radni odnos

za poslove radnog mjesta II. vrste – VODITELJ PODODSJEKA U TAJNIŠTVU

28.05.2019

Izvještaj BIOTEHNIJADA 2019

Studenti Šumarskog Fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u razdoblju od 22.  do 26. svibnja su boravili u Poreču na međunarodnom sportsko-edukacijskom susretu BIOTEHNIJADA 2019.

27.05.2019

copernicus_hackathon

Održana prezentacija Copernicus programa i Hackathona Zagreb

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije