×

Natječaj za izbor

nastavnika na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju - docent

Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet raspisuje

 

NATJEČAJ

za izbor

  1. nastavnika na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju - docent u znanstvenom području: Biotehničke znanosti, znanstveno polje: Šumarstvo, znanstvenoj grani: uređivanje šuma, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u Zavodu za izmjeru i uređivanje šuma - 2 izvršitelja.

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa pristupnici na natječaj trebaju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.

Strani državljani trebaju dostaviti dokaz o znanju hrvatskog jezika (napredna razina).

Pristupnici uz prijavu prilažu:  životopis,  presliku dokaza o stečenom akademskom stupnju, podatke o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti, popis radova, presliku domovnice ili dokaz o državljanstvu druge države.

Na natječaj se, pod jednakim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola. Pojmovi koji se koriste u ovom natječaju, a koji imaju rodni značaj, obuhvaćaju na jednak način i muški i ženski rod.

Kandidat koji ostvaruje prednost pri zapošljavanju, temeljem posebnih propisa, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze koje posebni propisi određuju za ostvarivanje prava na prednost pri zapošljavanju. Takvi kandidati ostvaruju prednost pri zapošljavanju po predmetnom natječaju u odnosu na ostale kandidate, pod istim uvjetima utvrđenim  natječajem, na temelju uredne, potpune i pravovremene prijave na natječaj, pod uvjetom da zadovoljavaju sve uvjete natječaja.

Rok za prijavu na natječaj je 30 dana od dana objave u Narodnim novinama.

Prijave s dokazima o ispunjavanju natječajnih uvjeta, uz obavezno navođenje naziva radnog mjesta za koje se kandidat prijavljuje, šalju se na adresu: Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet, Svetošimunska cesta 25, 10000 Zagreb.

Zakašnjele prijave i prijave bez dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

                                                                                                    Sveučilište u Zagrebu Šumarski fakultet  

Aktualno

14.06.2019

Svečana promocija Sveučilišne znanstvene monografije pod nazivom: „Jarebika (Sorbus aucuparia L.): važnost, uzgoj i uporaba“

autora: doc. dr. sc. Damira Drvodelića sa Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Tomislava Jemrića sa Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i prof. dr. sc. Milana Oršanića sa Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

11.06.2019

Natječaj za zapošljavanje

za prijem izvršitelja (m/ž) u radni odnos na:

07.06.2019

N A T J E Č A J za upis na Sveučilišni interdisciplinarni poslijediplomski specijalistički studij INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO

za stjecanje akademskog naziva: sveučilišni specijalist/specijalisticaintelektualnog vlasništva u akademskoj godini 2019./2020.

03.06.2019

Obavijest: EDUROAM bežična mreža

U funkciji je nova bežična mreža  na cjelokupnom prostoru Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

30.05.2019

Strategija znanstveno istraživačkih aktivnosti Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za razdoblje 2014-20

Ova Strategija daje strateški okvir razvoja znanstvenih istraživanja i inovacijske djelatnosti Fakulteta od 2014. do 2020. godine

29.05.2019

On-line studentska anketa za ljetni semestar akad. god. 2018./2019.

Anonimna studentska anketa - vrednovanje rada nastavnika na našem Fakultetu

28.05.2019

Natječaj za izbor

nastavnika na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju - docent

28.05.2019

Obavijest o rezultatima javnog natječaja za prijam u radni odnos

za poslove radnog mjesta II. vrste – VODITELJ PODODSJEKA U TAJNIŠTVU

28.05.2019

Izvještaj BIOTEHNIJADA 2019

Studenti Šumarskog Fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u razdoblju od 22.  do 26. svibnja su boravili u Poreču na međunarodnom sportsko-edukacijskom susretu BIOTEHNIJADA 2019.

27.05.2019

copernicus_hackathon

Održana prezentacija Copernicus programa i Hackathona Zagreb

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije