YouTube
Instagram
Facebook
×

Natječaj za izbor (28052019)

nastavnika na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju - docent


Sveučilište u Zagrebu, Fakultet šumarstva i drvne tehnologije raspisuje

 

NATJEČAJ

za izbor

  1. nastavnika na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju - docent u znanstvenom području: Biotehničke znanosti, znanstveno polje: Šumarstvo, znanstvenoj grani: uređivanje šuma, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u Zavodu za izmjeru i uređivanje šuma - 2 izvršitelja.

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa pristupnici na natječaj trebaju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.

Strani državljani trebaju dostaviti dokaz o znanju hrvatskog jezika (napredna razina).

Pristupnici uz prijavu prilažu:  životopis,  presliku dokaza o stečenom akademskom stupnju, podatke o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti, popis radova, presliku domovnice ili dokaz o državljanstvu druge države.

Na natječaj se, pod jednakim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola. Pojmovi koji se koriste u ovom natječaju, a koji imaju rodni značaj, obuhvaćaju na jednak način i muški i ženski rod.

Kandidat koji ostvaruje prednost pri zapošljavanju, temeljem posebnih propisa, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze koje posebni propisi određuju za ostvarivanje prava na prednost pri zapošljavanju. Takvi kandidati ostvaruju prednost pri zapošljavanju po predmetnom natječaju u odnosu na ostale kandidate, pod istim uvjetima utvrđenim  natječajem, na temelju uredne, potpune i pravovremene prijave na natječaj, pod uvjetom da zadovoljavaju sve uvjete natječaja.

Rok za prijavu na natječaj je 30 dana od dana objave u Narodnim novinama.

Prijave s dokazima o ispunjavanju natječajnih uvjeta, uz obavezno navođenje naziva radnog mjesta za koje se kandidat prijavljuje, šalju se na adresu: Sveučilište u Zagrebu, Fakultet šumarstva i drvne tehnologije, Svetošimunska cesta 25, 10000 Zagreb.

Zakašnjele prijave i prijave bez dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

                                                                                                    Sveučilište u Zagrebu Fakultet šumarstva i drvne tehnologije  

Aktualno

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije