×
Department of Forestry

Osnivanje šuma

ŠP4001 - obavezni
Opterećenje: 45(P) + 0(L) + 30(A) + 0(PK) + 0(S) + 0(TJ) + 0(SJ) + 24(T)
Sadržaj predmeta: Studenti se tijekom slušanja predmeta kao i rada na vježbama upoznaju s osnovnim zadacima šumskog sjemenarstva, šumskog rasadničarstva kao i podizanjem plantaža drveća i grmlja. U području šumskog sjemenarstva studenti se upoznavaju s građom šumskog sjemena, tipovima šumskog sjemena, kemijskim sastavom, fiziološkim preduvjetima za plodonošenje, sakupljanje i rukovanje s sjemenom, doradom, ispitivanjem kvalitete sjemena. U posebnom dijelu obradilo bi se sjeme glavnih šumskih rodova, sa stajališta građe, plodonošenja, sakupljanja, morfoloških karakteristika, čuvanja i dr. U području šumskog rasadničarstva posebna pozornost bi se posvetila izboru staništa za osnivanja šumskih rasadnika, načini proizvodnje biljaka (generativno, vegetativno), načini uzgoja sadnica (golog korijena, kontejnerske sadnice), osnove obrade tla i prihrane (vrste gnojiva), vađenje i pakiranje sadnica, otpreme, zakonske regulative i management u rasadničarstvu. U posebnom dijelu obradila bi se rasadnička proizvodnja glavnih vrsta šumskog drveća.U području pošumljavanja i podizanja šumskih plantaža osvrnuli bi se na povijest pošumljavanja u Hrvatskoj i u svijetu, razlozi za podizanje plantaža kao i svjetski trendovi, prednosti i mane plantaža, izbor vrsta kod pošumljavanja, broj biljaka i gustoća, načini podizanja, vrijeme sadnje, kontrola korova, njege, obrezivanje grana i ophodnja, rotacija vrsta, podizanje plantaža za specijalnu namjenu (biomasu, vjetrozaštitni pojasevi, božićna drvca i sl.)
Literatura:

Obavezna literatura:
1.     Oršanić, M., Anić, I., Drvodelić, D., 2005: Šumsko sjemenarstvo i rasadničarstvo (Interna skripta). Zagreb. 228 str.
2.     Oršanić, M., Anić, I., Drvodelić, D., 2005: Priručnik za razmnožavanje drveća i grmlja (Interna skripta). Zagreb. 125 str.
3.     Oršanić, M., Anić, I., Drvodelić, D., 2005: Šumske kulture i plantaže (Interna skripta). Zagreb. 115 str.
4.     Matić, S., B. Prpić, 1983: Pošumljavanje. Savez inžinjera i tehničara

 


Preporučena literatura:
5.     Savill, P. E., J. Auclair, D. J. Falck. Plantation Silviculture in Europe. Oxford University Press. 1997.
6.     Šmelkova, L. Lesne školky. Zvolen. 2001
7.     Krüssmann, G. Die Baumschule. Paul Parey Verlag. 1997.
8.     Davidson, H., Mecklenburg, R. Nursery Management. Prentice Hall.2000.
9.     Chapman, G. A. & R. D. Wray. Christmas Trees for Pleasure and Profit. Rutgers University Press. Third Edition. 1987.

Nositelji

Milan Oršanić
Prof. Milan Oršanić PhD

distinguished professor

Email: milan.orsanic3@zg.t-com.hr
više
Assistant prof. Damir Drvodelić PhD

Assistant professor

Email: ddrvodelic@inet.hr
više

Suradnici

Assistant prof. Damir Drvodelić PhD

Assistant professor

Email: ddrvodelic@inet.hr
više
Assistant prof. Vinko Paulić PhD

Assistant professor

Email: vpaulic@sumfak.hr
više
Aktualno

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije