YouTube
Instagram
Facebook
×

Objava natječaja za izbor (05022020)

u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta


                 Sveučilište u Zagrebu, Fakultet šumarstva i drvne tehnologije raspisuje  

 

                                                 NATJEČAJ

 

                                                  za izbor u

u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta u znanstvenom području: Biotehničke znanosti, znanstveno polje: Drvna tehnologija, znanstvena grana: organizacija proizvodnje, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u Zavodu za organizaciju proizvodnje - 1 izvršitelj.

Uz opće uvjete pristupnici na natječaj trebaju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07 - OUSRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 – OUSRH, 60/15 – OUSRH, 131/17).

Prijave moraju sadržavati:  životopis (potpisan, najviše jedna kartica teksta), presliku dokaza o stečenom akademskom stupnju, rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije za one pristupnike koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu, prikaz znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti, popis radova i separate radova relevantnih za izbor, dokaz o državljanstvu, strani državljani trebaju dostaviti dokaz o znanju hrvatskog jezika (napredna razina).

Dokumentaciju je potrebno dostaviti i u elektroničkom obliku (CD, osim separata radova)

Kandidatom u natječajnom postupku smatra se osoba koja je podnijela urednu, potpunu i pravovremenu prijavu na natječaj, zajedno sa svim prilozima, te koja u potpunosti ispunjava sve uvjete natječaja.

Kandidat koji ostvaruje prednost pri zapošljavanju, temeljem posebnih propisa, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze koje posebni propisi određuju za ostvarivanje prava na prednost pri zapošljavanju. Takvi kandidati ostvaruju prednost pri zapošljavanju po predmetnom natječaju u odnosu na ostale kandidate, pod istim uvjetima utvrđenim natječajem, na temelju uredne, potpune i pravovremene prijave na natječaj, pod uvjetom da zadovoljavaju sve uvjete natječaja:

(https://uprava.gov.hr/o-ministarstvu/ustrojstvo/uprava-za-sluzbenicke odnose/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/738)

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Pristupnici na natječaj prijavom na natječaj izričito su suglasni da Fakultet šumarstva i drvne tehnologije kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati osobne podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima kojima se uređuje zaštita osobnih podataka.

Rok za prijavu na natječaj je 30 dana od dana objave u Narodnim novinama.

Prijave s dokazima o ispunjavanju natječajnih uvjeta šalju se na adresu: Sveučilište u Zagrebu, Fakultet šumarstva i drvne tehnologije, Svetošimunska cesta 25, 10000 Zagreb.

Zakašnjele prijave i prijave bez dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta neće se razmatrati.

Pristupnici će u zakonskom roku biti obaviješteni o rezultatima natječaja.

                                      

                                                                                                                                       Dekan

                                                                                                                        prof. dr. sc. Tibor Pentek

Aktualno

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije