×

Objava natječaja za zapošljavanje - administrativni tajnik i spremačica (03102019)

Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet raspisuje

NATJEČAJ

za prijem zaposlenika (m/ž) u radni odnos

 1. radno mjesto III. vrste – administrativni tajnik, interni naziv radnog mjesta: tajnica dekana u Dekanovu uredu, na određeno vrijeme do povratka na rad nenazočne zaposlenice (rodiljni i roditeljski dopust), u punom radnom vremenu - 1 izvršitelj

Uvjeti:

 •   srednja stručna sprema upravne, ekonomske ili druge odgovarajuće struke
 •   poznavanje rada na osobnom računalu 
 •   poznavanje engleskog jezika

Opis osnovnih poslova:

 • prima, otprema i razvrstava poštu i vodi urudžbeni zapisnik
 • arhivira dokumentaciju
 • obavlja administrativne poslove i poslove prijepisa
 • prima telefonske pozive i vodi evidenciju o poslovnim sastancima
 • nabavka kancelarijske opreme i drugih dobara koji se troše na dnevnoj bazi

 

 1. radno mjesto IV vrste – spremačica u Zavodu zaštitu šuma i lovno gospodarenje, na određeno vrijeme do povratka na rad nenazočne zaposlenice (zamjena za bolovanje), u punom radnom vremenu - 1 izvršitelj

Uvjeti:

 •   NSS, osnovna škola

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

 1. životopis (navesti kontakt podatke)
 2. dokaz o odgovarajućoj stručnoj spremi iz koje se može utvrditi da pristupnik ispunjava uvjete za izbor na odgovarajuće radno mjesto
 3. dokaz o radnom stažu  (Potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a)
 4. dokaz o državljanstvu

Pristupnik (m/ž) koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Pristupnik (m/ž) koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17.) uz prijavu na javni natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze o ostvarivanju prava prednosti prilikom zapošljavanja iz članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17.), navedene na stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja, poveznica https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Rok za prijavu na natječaj je 8 dana od dana objave u Narodnim novinama..

Prijave s dokazima o ispunjavanju natječajnih uvjeta, uz obavezno navođenje naziva radnog mjesta za koje se pristupnik prijavljuje, šalju se na adresu: Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet, Svetošimunska cesta 25, 10000 Zagreb.

Zakašnjele prijave i prijave bez dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta neće se razmatrati.

Pristupnici će u zakonskom roku biti obaviješteni o rezultatima natječaja.

                                                                                                                                Sveučilište u Zagrebu Šumarski fakultet

Aktualno

02.12.2019

Obavijest za stanare studentskih domova

Otvorene su prijave za članove studentskih odbora u studentskim domovima Studentskog centra Zagreb

29.11.2019

Obavijest 4 - STEM stipendije

III. krug dodjele državnih stipendija u STEM područjima znanosti

11.11.2019

Četvero nastavnika Drvnotehnološkog odsjeka Šumarskog fakulteta krenulo je na pripremni tečaj

Dvoje nastavnika Drvnotehnološkog odsjeka Šumarskog fakulteta krenulo je na pripremni tečaj za polaganje Cambridge English ispita, razine B2 te dvoje na pripremni tečaj za polaganje Cambridge English ispita, razine C1.

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije