YouTube
Instagram
Facebook
×

Objava natječaja za zapošljavanje - administrativni tajnik i spremačica (03102019)


Sveučilište u Zagrebu, Fakultet šumarstva i drvne tehnologije raspisuje

NATJEČAJ

za prijem zaposlenika (m/ž) u radni odnos

 1. radno mjesto III. vrste – administrativni tajnik, interni naziv radnog mjesta: tajnica dekana u Dekanovu uredu, na određeno vrijeme do povratka na rad nenazočne zaposlenice (rodiljni i roditeljski dopust), u punom radnom vremenu - 1 izvršitelj

Uvjeti:

 •   srednja stručna sprema upravne, ekonomske ili druge odgovarajuće struke
 •   poznavanje rada na osobnom računalu 
 •   poznavanje engleskog jezika

Opis osnovnih poslova:

 • prima, otprema i razvrstava poštu i vodi urudžbeni zapisnik
 • arhivira dokumentaciju
 • obavlja administrativne poslove i poslove prijepisa
 • prima telefonske pozive i vodi evidenciju o poslovnim sastancima
 • nabavka kancelarijske opreme i drugih dobara koji se troše na dnevnoj bazi

 

 1. radno mjesto IV vrste – spremačica u Zavodu zaštitu šuma i lovno gospodarenje, na određeno vrijeme do povratka na rad nenazočne zaposlenice (zamjena za bolovanje), u punom radnom vremenu - 1 izvršitelj

Uvjeti:

 •   NSS, osnovna škola

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

 1. životopis (navesti kontakt podatke)
 2. dokaz o odgovarajućoj stručnoj spremi iz koje se može utvrditi da pristupnik ispunjava uvjete za izbor na odgovarajuće radno mjesto
 3. dokaz o radnom stažu  (Potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a)
 4. dokaz o državljanstvu

Pristupnik (m/ž) koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Pristupnik (m/ž) koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17.) uz prijavu na javni natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze o ostvarivanju prava prednosti prilikom zapošljavanja iz članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17.), navedene na stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja, poveznica https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Rok za prijavu na natječaj je 8 dana od dana objave u Narodnim novinama..

Prijave s dokazima o ispunjavanju natječajnih uvjeta, uz obavezno navođenje naziva radnog mjesta za koje se pristupnik prijavljuje, šalju se na adresu: Sveučilište u Zagrebu, Fakultet šumarstva i drvne tehnologije, Svetošimunska cesta 25, 10000 Zagreb.

Zakašnjele prijave i prijave bez dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta neće se razmatrati.

Pristupnici će u zakonskom roku biti obaviješteni o rezultatima natječaja.

                                                                                                                                Sveučilište u Zagrebu Fakultet šumarstva i drvne tehnologije

Aktualno

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije