YouTube
Instagram
Facebook
×
Što mogu raditi s diplomama Šumarskog fakulteta?

Što mogu raditi s diplomama Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije?


Što mogu raditi s diplomama Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije?

Pri odabiru jednog od studija Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije DOBRO JE ZNATI:

Upis je jednostavan:
Potrebno je položiti samo tri obvezna predmeta: matematiku (B razina), strani jezik (B razina) i hrvatski jezik

Fakultet šumarstva i drvne tehnologije tehnološki je napredan i nagrađuje najuspješnije!
POKLANJAMO LAPTOP svim studentima među 10 % NAJBOLJE RANGIRANIH
koji u ljetnom upisnom roku upišu bilo koji od naša tri sveučilišna preddiplomska studija ili stručni preddiplomski studij:

•    za jednostavnije i učinkovitije praćenje predavanja
•    za bržu i kvalitetniju izradu vježbi i seminarskih radova
•    za učinkovitije pripremanje i polaganje ispita
•    za komunikaciju s profesorima i asistentima
 


Nakon diplome možeš se zaposliti i u Hrvatskoj i u EU s pomoću inženjerske iskaznice FEANI:
S diplomom Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije Sveučilišta u Zagrebu imaš pravo zatražiti inženjersku iskaznicu FEANI koja olakšava zapošljavanje naših prvostupnika inženjera i magistara inženjera u Europskoj uniji.
•    omogućava brzo dokazivanje razine obrazovanja u inozemstvu
•    olakšava inženjerima zapošljavanje brzim dokazivanjem kompetentnosti
•    zamjenjuje složeno i dugotrajno prikupljanje dokumenata

 

Prijavi se - postani student!

 

Što mogu raditi s diplomom studija Šumarstva?

Šume su suvislo obrasli dijelovi Zemljine površine, kompleksne zajednice drveća, grmlja, prizemnog bilja i šumskih životinja u kojima se trajno proizvodi drvo, ali koje donose i brojne opće koristi za sve ljude. Zbog toga su jedinstvena dobra od interesa za Republiku Hrvatsku te imaju njezinu posebnu zaštitu. Upravljanje i gospodarenje šumama, koje zauzimaju 47 posto kopnene površine naše države, među najodgovornijim su stručnim poslovima koji integriraju brojna temeljna i primijenjena znanja bioloških i tehničkih područja. Budućnost naših šuma, ali i nas samih, izazovna je i odgovorna zadaća koja pred buduće prvostupnike i magistre šumarstva stavlja brojne izazove.

 

Što mogu raditi s diplomom studija Šumarstva

 

Gdje se najčešće zapošljava nakon studija Šumarstva?

Revirnik (revirni šumar): organizira, nadzire i provodi sve radove u šumi, upravlja šumskim, ljudskim i tehničkim potencijalima pri izvođenju svih radova u šumarstvu, provodi programe gospodarenja i zaštite šuma, organizira i provodi stručne terenske poslove na osnivanju, njezi i obnovi šumskih sastojina.

Stručnjak u uređivanju šuma: izrađuje šumskogospodarske planove i programe gospodarenja, organizira i provodi radove uređivanja šuma, provodi terensku inventuru šuma, prikuplja podatke o trenutnom stanju šuma koristeći napredne tehnologije (satelitske snimke, GPS uređaje, sofisticirane računalne programe i dr.), izrađuje buduće strategije i smjernice gospodarenja šumama.

Stručnjak u ekologiji i zaštiti šuma: u praksi primjenjuje temeljne principe zaštite šuma od abiotskih i biotskih čimbenika te primjenjuje osnovne postupke i sredstva u zaštiti šuma, prati stanje populacije štetnih insekata, životinja te invazivnih vrsta, pronalazi inovativna i ekološki pogodna rješenja za očuvanje šuma i šumskih ekosustava.

Stručnjak u lovstvu i lovnom gospodarenju: izrađuje lovno-gospodarske planove, vodi poslove organizacije lovišta, prati stanje populacije divljači te vodi skrb o zdravstvenom stanju divljači.

Stručnjak za šumarske tehnike i tehnologije: planira, izvodi i nadzire pridobivanje drva na djelotvoran, siguran i okolišno prihvatljiv način te planira, projektira i nadzire gradnju šumske prometne infrastrukture

Stručnjak za rasadničarsku proizvodnju: provodi i organizira poslove u šumskim rasadnicima, implementira nova tehnološka rješenja u prihrani i proizvodnji kvalitetnog sadnog materijala.

Savjetnik za šume šumoposjednika: savjetuje i kontrolira gospodarenje privatnim šumama.

Šumarski inspektor: obavlja sve poslove na radnim mjestima županijskog i državnog inspektora.

Nastavnik u strukovnim srednjim šumarskim i srodnim školama: izvodi nastavne kolegije u strukovnim srednjim školama.

Znanstveni ili stručni suradnik u istraživačkim institucijama u području ekologije i šumarstva: obavlja poslove znanstvenog ili stručnog suradnika u znanstveno-istraživačkim institucijama, sudjeluje u znanstvenim istraživanjima te provedbi znanstvenih projekata.


Upisni postupak
 


Prijavi se - postani student!

 


 

Što mogu raditi s diplomom studija Urbanog šumarstva, zaštite prirode i okoliša?

Gospodarenje šumama zahtijeva multifunkcionalan pristup te ono mora zadovoljiti različite društvene potrebe. Osim sve naglašenije potrebe za obnovljivim izvorima sirovina, jako je bitno zadovoljiti potrebu očuvanja prirodnog okoliša (šuma kao pročišćivač zraka i vode, proizvođač kisika, ponor ugljika itd.), ali i socijalne potrebe društva (šuma kao prostor koji ima estetsku vrijednost i pozitivno utječe na zdravlje ljudi, kao prostor za rekreaciju i turističku djelatnost). Urbano šumarstvo je integrirani pristup planiranju, osnivanju i gospodarenju sa stablima i šumama u urbanim sredinama. Na globalnoj razini više od polovice svjetskog stanovništva živi u urbanim područjima. Urbana stabla i šume važan su segment održivog razvoja urbanih područja radi brojnih koristi koje pružaju gradskom stanovništvu poput pročišćavanja zraka, smanjenja buke, ublažavanja djelovanja klimatskih ekstrema, pružanja prostora za rekreaciju i odmor stanovništva, staništa za biljne i životinjske vrste i estetskih vrijednosti urbanog zelenila. Stabla i šume u urbanim područjima žive u izmijenjenim stanišnim uvjetima, a da bi mogli pružati koristi za gradsko stanovništvo zahtijevaju posebnu skrb i njegu koju im mogu pružiti prvostupnici i magistri urbanog šumarstva, zaštite prirode i okoliša.

 

Što mogu raditi s diplomom studija Urbanog šumarstva, zaštite prirode i okoliša

 

Gdje se najčešće zapošljava nakon studija Urbanog šumarstva, zaštite prirode i okoliša?

Stručni suradnik u zaštićenim područjima prirode: sudjeluje u poslovima zaštite prirode i okoliša te provedbi akcijskih planova za upravljanje šumama u zaštićenim područjima prirode, provodi nadzor te sudjeluje u provedbi mjera zaštite i praćenja ugroženih biljnih i životinjskih vrsta i staništa, provodi nadzor te sudjeluje u provedbi mjera zaštite i praćenja ugroženih biljnih i životinjskih vrsta i staništa.

Stručnjak za projektiranje parkova i zelenih površina: izrađuje idejne i glavne projekte budućih parkova, park-šuma, poučnih staza, visećih vrtova i sl., a pritom provodi sve poslove od idejnog rješenja, izbora biljnih vrsta, projektiranja tehničkih rješenja do organizacije bioloških i tehničkih radova na izvedbi.

Stručnjak za izradu elaborata i studija procjena utjecaja na okoliš: izrađuje studije prihvatljivosti namjeravanih zahvata s obzirom na okoliš i određuje potrebne mjera zaštite i očuvanja prirode i okoliša.

Stručnjak za zaštitu okoliša u gradskim komunalnim poduzećima i ustanovama: provodi poslove procjene utjecaja zahvata na okoliš, izrade i provođenja dokumenata iz područja zaštite okoliša i prirode. provodi poslove integralne zaštite drveća i grmlja od abiotskih i biotskih čimbenika primjenom odgovarajućih postupaka i sredstva.

Stručnjak u hortikulturnim rasadnicima: organizira i provodi rasadničarsku proizvodnju ukrasnog bilja u državnim i privatnim rasadnicima.

Stručnjak za arborikulturu: provodi njegu stabala u urbanim područjima  i park šumama, izrađuje elaborate i stručne studije njege i sanacije ugroženih i vrijednih stabala.

Nastavnik u strukovnim srednjim školama: izvodi nastavne kolegije u strukovnim srednjim školama.

Znanstveni ili stručni suradnik u istraživačkim institucijama u području urbanog šumarstva, zaštite prirode i okoliša: obavlja poslove znanstvenog i stručnog suradnika u znanstveno-istraživačkim institucijama u području urbanog šumarstva, zaštite prirode i okoliša.

Stručnjak iz okolišne pedagogije i odnosa s javnošću u području urbanog šumarstva, zaštite prirode i okoliša: radi u različitim javnim i državnim institucijama te u nevladinim udrugama na podizanju svijesti javnosti o važnosti urbanog zelenila, informiranju o socijalnim i ekološkim funkcijama šuma, ugroženim vrstama i staništima, utjecaju invazivnih vrsta na život čovjeka i sl.

Stručnjak za sanaciju degradiranih terena i staništa: radi na izradi projekata i elaborata tehničke i biološke sanacije degradiranih staništa (odlagališta i deponija otpada, kamenoloma, bujica i sl.).


Upisni postupakPrijavi se - postani student!

 


 

Što mogu raditi s diplomom stručnog studija Drvne tehnologije?

Drvo je izazovan, raznovrstan i obnovljiv prirodni materijal koji predstavlja važan potencijal hrvatskog gospodarstva. Uporaba novih tehnologija povećava učinkovitost proizvodnje i čini drvnu struku profitabilnom. Zbog svoje sirovinske osnove Republika Hrvatska ima realne mogućnosti povećanja proizvodnje drvnih proizvoda s ciljem povećanja prodaje i izvoza te smanjenja uvoza finalnih drvnih proizvoda. Drvnotehnološki odsjek Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije s preddiplomskim stručnim studijem Drvne tehnologije osigurava obrazovanje stručnog kadra potrebnog za razvoj industrijske prerade drva i proizvodnje namještaja u Hrvatskoj.

 

Što mogu raditi s diplomom stručnog studija Drvne tehnologije

 

Gdje se najčešće zapošljava nakon preddiplomskog studija Drvne tehnologije?

Konstruktor proizvoda od drva: predlože osnovna oblikovna fizikalna i konstrukcijska rješenja, definira osnovnu konstrukcijsku dokumentaciju, izrađuje konstrukcije koristeći CAD sustave u drvnoj industriji.

Pilanski stručnjak: nadzire proces piljenja drva, odabire, optimalno koristi i održava strojeve za obradu drva, prepoznaje i vrednuje pilansku sirovinu i proizvode, razvrstava i mjeri pilansku sirovinu i proizvode, koristi temeljne vještine pilanske tehnologije drva i načine piljenja trupaca i daljnje prerade piljene građe.

Stručnjak u proizvodnji pločastih materijala: raspoznaje pojedine vrste furnira i drvnih ploča, analizira osnovne građevne komponente drvnih ploča, prati i kontrolira proizvodni proces u tvornicama drvnih ploča, izabire i koristi drvne ploče optimalnih svojstava za pojedinu namjenu.

Stručnjak u proizvodnji finalnih proizvoda: koristi tehnologiju lijepljenja drva, izabire materijale optimalnih svojstava važne za finalnu obradu, vodi jednostavnije tehnološke procese u finalnoj obradi drva, rukuje procesom površinske obrade drva – od pripreme podloge do nanošenja i otvrdnjavanja materijala.

Asistent menadžera u drvoprerađivačkoj industriji: primjenjuje organizacijske elemente vezane za studij vremena, racionalizaciju rada, kontrolu procesa, nabavu, zalihe, proizvodnju, poslovanje, financije i kalkulacije u drvnoj industriji.

Suradnik u trgovini drvom i drvnim proizvodima: izrađuje specifične kalkulacije u drvnoj industriji, definira i analizira troškove, organizira i provodi distribuciju, promociju i istraživanje tržišta, planira proizvode i proizvodne programe, formira cijene proizvoda, organizira i provodi trgovinu drvom i drvnim proizvodima.


Upisni postupakPrijavi se - postani student!

 


 

Što mogu raditi s diplomom studija Drvne tehnologije, Drvnotehnoloških procesa?

Prateći stanje, pravce i strategiju razvoja industrijske prerade drva i proizvodnje namještaja u zemlji uočena je potreba za visokoobrazovanim stručnjacima prije svega radi postizanja stupnja finalizacije u našim drvnoindustrijskim pogonima te radi uvođenja modernih, sofisticiranih tehnologija i unaprjeđenja proizvodnje drvnih proizvoda. U Hrvatskoj posluju mnogobrojna poduzeća i obrtnici koji se bave obradom, preradom ili trgovinom drvom. Kod velikog dijela njih nalaze se i potencijalna mjesta zaposlenja budućih visokoobrazovanih stručnjaka. Uporaba novih tehnologija povećava učinkovitost procesa sječe i izrade drvne sirovine, mehaničke obrade, proizvodnje namještaja i drugih drvnih proizvoda te marketinga i prodaje i čini drvnu struku perspektivnom i značajnom za gospodarstvo Hrvatske.

 

Što mogu raditi s diplomom studija Drvne tehnologije, Drvnotehnoloških procesa

 

Gdje se najčešće zapošljava nakon diplomskog studija Drvnotehnoloških procesa?

Razvojni inženjer: projektira tehnologije obrade drva, razvija, unapređuje i optimizira proizvodnju te primjenjuje znanja iz područja tehnike i menadžmenta u drvnoj industriji, usavršava postojeće tehnologije te uvodi nove tehnologije u drvnu industriju.

Inženjer u proizvodnji drvnih vlakana i papira: primjenjuje i unaprjeđuje tehnološke postupke mehaničke i termo-kemijske prerade drva u proizvodnji drvnih vlakana i papira.

Inženjer za primarnu preradu drva: upravlja drvnotehnološkim procesima u području pilanarstva i hidrotermičke obrade drva te procesima zaštite trupaca i piljene građe.

Inženjer u proizvodnji pločastih materijala: upravlja procesima tehnologije proizvodnje furnirskih ploča, ploča od masivnog drva i ploča od drvnog iverja i vlakana.

Inženjer u proizvodnji finalnih proizvoda: upravlja klasičnim i najsuvremenijim CNC tehnologijama u proizvodnji proizvoda za graditeljstvo, namještaja i ostalih drvnih proizvoda te vodi procese površinske obrade drva i drvnih proizvoda.

Menadžer u drvoprerađivačkim poduzećima: vodi poslove iz područja industrijskog menadžmenta u preradi drva i proizvodnji namještaja, mikroplaniranja, raspodjele poslova, optimiziranja proizvodnih odluka, rukovođenja proizvodnjom i kontrolom rada, vodi poslove i obavlja zadaće u drvnoindustrijskom poduzetništvu.

Trgovac i logističar drvom i drvnim proizvodima: organizira i vodi poslove trgovine i prometa drvnim proizvodima, rješava probleme transporta, skladištenja i izbora transportne tehnike, analizira učinkovitost i troškove transporta te skladištenja drva i drvnih materijala.

Nastavnik stručnih predmeta: izvodi nastavu u strukovnim srednjim i srodnim školama.

Znanstveni ili stručni suradnik u istraživačkim institucijama u području drvne tehnologije: obavlja poslove znanstvenog ili stručnog suradnika u znanstveno-istraživačkim institucijama u području drva i drvne tehnologije, znanstveno se ili stručno usavršava kroz razne edukativne oblike i poslijediplomski studij, priprema jednostavniji znanstveni ili stručni rad.


Upisni postupakPrijavi se - postani student!

 


 

Što mogu raditi s diplomom studija Drvne tehnologije, Oblikovanja proizvoda od drva?

Cilj je studija osposobljavanje studenata za samostalno i kreativno rješavanje problema dizajna namještaja i drugih finalnih proizvoda, bez obzira na to hoće li raditi u većim ili manjim pogonima ili tvornicama, izraženih u području oblikovanja, konstruiranja i suvremenih tehnologija izrade i obrade, ispitivanju i osiguranju kvalitete finalnih proizvoda, uporabi suvremenih IT tehnologija u oblikovanju i konstruiranju te također opremanju objekata i trgovini namještajem i drugim finalnim proizvodima.

 

Što mogu raditi s diplomom studija Drvne tehnologije, Drvnotehnoloških procesa

 

Gdje se najčešće zapošljava nakon diplomskog studija Oblikovanja proizvoda od drva?

Stručnjak za oblikovanje i konstruiranje proizvoda od drva: izrađuje tehničku dokumentaciju, oblikuje, konstruira i prezentira proizvode, odlučuje o odabiru materijala, repromaterijala, tehnologija obrade te osiguranju kvalitete finalnog proizvoda, vodi projekte od idejnog rješenja do serijske proizvodnje, primjenjuje 3D modeliranje, programira u procesu konstruiranja s ciljem poboljšanja konstrukcijske produktivnosti, a time i cijelog proizvodnog sustava.

Stručnjak za oblikovanje i  konstruiranje namještaja: primjenjuje teorijske, praktične i metodološke osnove oblikovanja namještaja kao složenog interdisciplinarnog procesa, primjenjuje suvremene metode i tehnike oblikovanja zdravog namještaja te osigurava zaštitu čovjeka i okoliša kroz njegovu proizvodnju i uporabu.

Stručnjak za oblikovanje i  konstruiranje specijalnih proizvoda od drva: primjenjuje teorijske, praktične i metodološke osnove oblikovanja specijalnih proizvoda, npr. olovaka, potpetica, bačvi, glazbala, igračaka, skija...

Stručnjak za opremanje interijera: sagledava prostor, vrši mjerenja, predočava, planira, oblikuje i oprema funkcionalne prostorne jedinice te primjenjuje metode analize i usklađivanja funkcionalnih grupa namještaja u odnosu na prostor.

Trgovac drvnim proizvodima: upravlja i vodi domaću, ali i međunarodnu trgovinu drvom i drvnim proizvodima.

Nastavnik stručnih predmeta: izvodi nastavu u strukovnim srednjim i srodnim školama.

Znanstveni ili stručni suradnik u istraživačkim institucijama u području drvne tehnologije: obavlja poslove znanstvenog ili stručnog suradnika u znanstveno-istraživačkim institucijama u području drva i drvne tehnologije, znanstveno se ili stručno usavršava kroz razne edukativne oblike i poslijediplomski studij, priprema jednostavniji znanstveni ili stručni rad.


Upisni postupakPrijavi se - postani student!

Aktualno

25.09.2023

ZAGREB DESIGN WEEK 2023

Studenti i nastavnici s drvnotehnološkog odsjeka Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije Sveučilišta u Zagrebu i ove godine sudjeluju na ZGDW - izložbi fakulteta i škola.

25.09.2023

Natječaj za zapošljavanje (25.09.2023)

za prijem izvršitelja (m/ž) u radni odnos viši tehničar :

20.09.2023

Stoljeće visokoškolske terenske nastave studija šumarstva na otoku Rabu

U petak, 15. rujna, u kongresnoj dvorani hotela Imperial Valamar Collection u Rabu s početkom u 11 sati održan je skup kojim se obilježilo 100 godina održavanja visokoškolske terenske nastave studija šumarstva na otoku Rabu.

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije