Vincetoxicum hirundinaria Medik. (Asclepiadaceae)

 


sin. Vincetoxicum officinale Moench
Cynanchum vincetoxicum (L.) Pers.
eng. Swallowwort
fra. Dompte venin
sin. Weiße Schwalbenwurz