naslovnica o fakultetu studij znanstveni i stručni rad zavodi djelatnici život na šf kontakt
ZAVODI
arrowZavodi Šumarskog odsjeka  arrowZavod za šumarske tehnike i tehnologije

Adresa Svetošimunska 25 (Zelena zgrada), 10000 Zagreb

Telefon +385 (0)1 6666-114

e-mail: iskorsum@sumfak.hr


predstojnik zavoda: prof. dr. sc. Tomislav Poršinsky

Kratko o zavodu

Zavod za šumarske tehnike i tehnologije jedan je od šest Zavoda Šumarskog odsjeka Šumarskog fakulteta. U Zavodu je zaposleno četrnaest djelatnika od čega devet u znanstveno-nastavnim zvanjima od docenta do redovitog profesora u trajnom zvanju, jedan asistent (magistar znanosti), dva znanstvena novaka – asistenta (diplomirani inženjeri šumarstva), jedan administrativni referent i jedna spremačica. U okviru Zavoda djeluje i laboratorij za Tehničko – tehnološka istraživanja u šumarstvu te biblioteka Zavoda.
Temeljne su zadaće Zavoda: provođenje nastavnih planova i programa na svim razinama studija Šumarskog fakulteta (prijediplomski, diplomski, specijalistički i doktorski), permanentna edukacija šumarskih stručnjaka, znanstveno-istraživački rad, transfer znanja putem domaćih i međunarodnih skupova, stručna aktivnost, izdavačka djelatnost i dr.
U okviru se Zavoda uređuju i za tisak pripremaju dva časopisa. To su Croatian Journal of Forest Engineering – znanstveni časopis i Nova mehanizacija šumarstva – znanstveno – stručni časopis. Oba su časopisa respektabilna kako u domaćem tako i u međunarodnom okruženju a bave se problematikom šumarskog inženjerstva.
Članovi su Zavoda aktivni u međunarodnoj nastavnoj i znanstveno – istraživačkoj suradnji koja je poglavito dobra sa kolegama iz, Austrije, Bosne i Hercegovine, Finske, Mađarske, Njemačke, Slovačke, Slovenije, Švicarske i dr. zemalja.
Osnovne su sastavnice Zavoda predstavljene sa sedam grupa nastavnih predmeta: Tehnologije pridobivanja drva, Šumski proizvodi, Šumske prometnice, Planiranje i projektiranje u šumarstvu i hortikulturi, Mehanizacija u šumarstvu i urbanim područjima, Organizacija proizvodnje u šumarstvu, Management u šumarstvu i zaštita prirode.

Nastavna djelatnost Zavoda

Djelatnici su Zavoda osmislili te permanentno razvijaju i unaprjeđuju nastavu na prijediplomskim i diplomskim studijima Šumarskog fakulteta koji su, sukladno preporukama «bolonjske deklaracije», započeli akademske godine 2005/2006.
Nastava se obavlja na tri prijediplomska studija: Šumarstvo, Urbano šumarstvo, zaštita prirode i okoliša te Drvno industrijski procesi i dva diplomska studija: Šumarstvo (smjer Uzgajanje i uređivanje šuma s lovnim gospodarenjem i Tehnike, tehnologije i management u šumarstvu) i Urbano šumarstvo, zaštita prirode i okoliša. Na navedenim se prijediplomskim studijima realizira nastava iz 8 obaveznih i 1 izbornog predmeta, dok na nabrojanim diplomskim studijima studenti pohađaju nastavu iz 11 obaveznih i 12 izbornih predmeta. Svekupno se dakle radi o 32 nastavna predmeta (od čega je 19 obaveznih i 13 izbornih). Treba napomenuti kako je čitav smjer diplomskog studija Šumarstvo - Tehnike, tehnologije i management u šumarstvu, osmišljen od strane djelatnika našeg Zavoda, a u njihovoj je domeni, prevladavajuće, i organizacija nastave.
Zavod za šumarske tehnike i tehnologije posjeduje dopusnicu za obavljanje nastave iz dva specijalistička studija: Šumske tehnike i tehnologije i Šumske prometnice te jednog smjera doktorskog studija: Tehnike, tehnologije i menadžment u šumarstvu, a prva se generacija studenata, i na specijalistički i na doktorski studij, upisuje akademske godine 2006/2007.
Nastava se osim putem klasičnih predavanja, vježbi, laboratorijskih vježbi, projektantskih vježbi i seminara odvija i na terenu – najčešće na nastavno-pokusnim šumskim objektima našeg Fakulteta ali i na objektima «Hrvatskih šuma» d.o.o. Zagreb te objektima Javnih ustanova (npr. NP Risnjak) ili objektima poduzeća kojima gospodari grad Zagreb (Zrinjevac). Terenskom se nastavom koja je organizirana u obliku višednevnog boravka ili jednodnevnih posjeta, nakon usvajanja teoretskih znanja, studenti osposobljavaju za praktično rješavanje konkretnih problema sa kojima će se u svojem budućem radu, po završetku obrazovanja, susretati.

Znanstveno-istraživačka i stručna djelatnost Zavoda

Znanstveno – istraživački se i stručni rad Zavoda realizira putem znanstveno – istraživačkih i tehnologijskih projekata MZOŠ, putem međunarodnih znanstveno – istraživačkih projekata, kroz petogodišnje znanstveno - istraživačke projekte «Hrvatskih šuma» d.o.o. Zagreb te kroz projekte sa gospodarskim i drugim institucijama (većinom stručni projekti9. Rezultati su istraživanja Zavoda, u zemlji i u inozemstvu, prepoznatljivi po svojoj primjenjivosti u operativnom šumarstvu.

Neki od dovršenih, različitih, projekata Zavoda jesu:

 • Znanstveno-istraživački projekti MZOŠ-a
  • 1996 - 2002 - Promicanje proizvodnje u hrvatskom šumarstvu
  • 2002 - 2006 - Ekološki, ergonomski i energijski povoljne šumske tehnike i tehnologije
  • 2002 - 2006 - Razvoj vrhunskih i ostalih tehnologija pridobivanja drva
 • Tehnologijski projekti MZOŠ-a
  • 2002 - Razvoj, izrada i ispitivanje prototipa skidera mase 7 t iz programa TEST
  • 2005 - Razvoj, izrada i ispitivanje specijalnog šumskog vozila - skidera mase 7 t iz programa RAZUM.
 • Petogodišnji znanstveno – istraživački projekti s poduzećem «Hrvatske šume» d.o.o. Zagreb
  • Potprojekt 2/1 Iskorištavanje biomase
  • Potprojekt 2/2 Razvoj i korištenje ekološki prihvatljivih tehnika i tehnologija rada
 • Projekti s gospodarstvom
  • 1999 - Istraživanje tehničko-tehnoloških značajki traktora Steyr 8090a i Steyr 9078a opremljenih vitlima Tajfun EGV – 1 x 60 AHK, Tajfun EGV – 2 x 50 AHK i Tajfun EGV – 2 x 60 AHK (investitor “Hrvatske šume” d.o.o. Zagreb)
  • 2000 - Istraživanje pogodnosti primjene dvaju skupova traktora Valtra VALMET 8550 za rad s uzgojnim sitnilicama
  • 2002 - Istraživanje tehničko-tehnoloških značajki šumskog kamionskog skupa Scania (investitor “Hrvatske šume” d.o.o. Zagreb)
  • 2002 - Studija otvaranja šuma g.j. Veprinačke šume, Šumarija Opatija, UŠP Buzet, primarnim i sekundarnim šumskim prometnicama (investitor “Hrvatske šume” d.o.o. Zagreb)
  • 2004 - Studija otvaranja šuma g.j. Butonega, Šumarija Pazin, UŠP Buzet, primarnim šumskim prometnicama (investitor “Hrvatske šume” d.o.o. Zagreb)
  • 2004 - 2005 - Istraživanje primjenjivosti različitih metoda projektiranja šumskih cesta u različitim sastojinskim i stanišnim uvjetima na području Uprave šuma Podružnica Gospić (investitor “Hrvatske šume” d.o.o. Zagreb)
  • 2005 - 2006 – Šumska žičara - okolišno povoljna tehnika i tehnologija pridobivanja drva iz privatnih šuma na području grada Zagreba (investitor: Ured za poljoprivredu i šumarstvo grada Zagreba)
 • U tijeku su ovi znanstveno-istraživački projekti i projekti s gospodarstvom:
  • 2005 - 2007 - Usustavljenje normi i normativa sječe, izrade, privlačenja i izvoženja drva (investitor “Hrvatske šume” d.o.o. Zagreb)
  • 2006 - 2007 - Istraživanje pogodnosti projektiranja primarnih šumskih prometnica u različitim stojbinskim uvjetima Uprave šuma Podružnica Gospić (investitor “Hrvatske šume” d.o.o. Zagreb)
  • 2006 - 2010 - Šumska biomasa i tehnologije pridobivanja (investitor “Hrvatske šume” d.o.o. Zagreb)
  • 2006 - 2010 - Okolišno prihvatljive tehnologije u gospodarenju šumama prema vrijedećim međunarodnim normama (investitor “Hrvatske šume” d.o.o. Zagreb)
  • 2006 - 2010 - Razredba šumskih zemljišta prema terenskim uvjetima, načinu gospodarenja i mjerilima za odabir i primjenu najpovoljnije tehnike i tehnologije (investitor “Hrvatske šume” d.o.o. Zagreb)
  • 2006 - 2010 - Strojne metode uspostave šumskog reda (investitor “Hrvatske šume” d.o.o. Zagreb)
  • 2006 - 2010 - Okolišno prihvatljive šumarske tehnike (investitor “Hrvatske šume” d.o.o. Zagreb)
  • 2006 - 2010 - Optimizacija mreže primarnih šumskih prometnica (šumskih cesta) u uvjetima brdskog i gorskog područja primjenom suvremenih tehnologija rada (investitor “Hrvatske šume” d.o.o. Zagreb)
  • 2006 - 2010 - Planiranje sekundarnih šumskih prometnica (traktorskih putova i traktorskih vlaka) u brdsko-gorskim područjima (investitor “Hrvatske šume” d.o.o. Zagreb)
  • 2006 - 2010 - Unapređenja učinkovitosti poslovanja u šumarstvu (investitor “Hrvatske šume” d.o.o. Zagreb)
  • 2006 - 2010 - Licenciranje i potvrđivanje za postizanje europskih standarda sigurnosti i kvalitete šumskog rada (investitor “Hrvatske šume” d.o.o. Zagreb)
  • 2006 - 2010 - Vrednovanje efikasnosti poslovanja organizacijskih cjelina u šumarstvu ne parametarskim modelom (investitor “Hrvatske šume” d.o.o. Zagreb)

Trenutno se u postupku evaluacije koji provodi MZOŠ nalazi jedan znanstveno-istraživački program (u koji je uključeno pet znanstveno-istraživačkih projekata voditelji kojih su znanstvenici našeg Zavoda) te jedan projekt u okviru međufakultetskog znanstveno-istraživačkog programa.

Međunarodna suradnja Zavoda

Međunarodna je suradnja Zavoda u posljednjih par godina u velikoj progresiji što i ne čudi s obzirom na općeprihvaćene trendove globalizacije i uklanjanje granica te mogućnost svakodnevne, vrlo jednostavne, komunikacije sa kolegama iz inozemstva. Najčešće se ostvaruje kroz slijedeće aktivnosti Zavoda: predavanja naših nastavnika na stranim sveučilištima kao i stranih nastavnika na našem Fakultetu (gost predavač), razmjena terenske nastave (u pravilu kompleksne), zajednička istraživanja i objave radova s kolegama iz inozemstva, specijalizacija suradnika iz našeg Zavoda na respektabilnim inozemnim fakultetima ali i specijalizacija kolega iz inozemstva na našem Zavodu, poslijedoktorske specijalizacije, stručne višednevne ekskurzije, zajednička organizacija međunarodnih savjetovanja, zajednička organizacija i obavljanje nastave poglavito na poslijediplomskim studijima (specijalističkom i doktorskom), sudjelovanja u radu različitih povjerenstava itd.
Izdavačka djelatnost ZavodaU okviru se Zavoda uređuju i za tisak pripremaju dva časopisa: Croatian Journal of Forest Engineering (CROJFE) i Nova mehanizacija šumarstva (NMŠ). Oba su časopisa pravni slijednici časopisa Mehanizacija šumarstva (koja je pod tim imenom izlazila punih 25 godina). CROJFE izlazi od 2005. godine i izdaje se dva puta godišnje (30. lipnja i 30. prosinca). Časopis se tiska na engleskom jeziku, a naslovi, podnaslovi, potpisi ispod slika i tablica i sažetak tiskaju se dvojezično (engleski i hrvatski). Cilj je uredništva afirmirati CROJFE kao jedan od vodećih europskih časopisa iz područja šumarskog inženjerstva.
NMŠ Pod sadašnjim imenom izlazi od 2005. godine i izlazi jednom godišnje (30. prosinca). Tiska se na hrvatskom jeziku dok su naslovi, podnaslovi, potpisi ispod slika i tablica i sažetak tiskani dvojezično (hrvatski i engleski). Časopis prvenstveno objavljuje stručne radove iz područja šumarskog inženjerstva i namijenjen je domaćim šumarskim stručnjacima.

Domaća i strana savjetovanja

Zavod za šumarske tehnike i tehnologije je vrlo aktivan kako u sudjelovanju sa prinosima na domaćim i međunarodnim savjetovanjima tako i u njihovoj organizaciji.
Neki od skupova na kojima su članovi Zavoda aktivno sudjelovali u posljednje vrijeme jesu:

 • 2003 – Austro 2003, High Tech Forest Operations for Mountainous Terrain, October 5-9, Schlaegl, Austria
 • 2003 – 125. obljetnica Kraljevskog nadzorništva za pošumljenje krasa krajiškog područja, 27 - 28 studeni, Senj
 • 2004 - FORMEC 2004,
 • 2004 - Forest constructions and ameliorations in relation to the natural environment, September 16 - 17, Zvolen, Slovakia
 • 2004 - International Scientific Conference on Forest Engineering: New Techniques, Technologies and the Environment, October, 5 - 10, Lviv, Ukraine
 • 2005 - International Scientific Conference - Constructions and Landscape, 15 - 16 September, Prague, Czech Republic
 • 2005 - Ecological, Ergonomic and Economical Optimization of Forest Utilization in Sustainable Forest Management, June 15 - 18, Krakow – Krynica, Poland
 • 2005 - Scientific Cooperation for Forest Technology Improvement, 26 - 28 September, Ljubljana, Slovenia
 • 2006 - Perspective development of exploitation - transport process and biomass usage in forest management, September 12 - 13, Zvolen, Slovakia
 • 2006 – International Scientific Conference Present and Future of Forest Opening Up and Hydrology, September 21 - 22, Sopron, Hungary
 • 2006 - FORMEC, September 24 - 28, Sofia, Bulgaria
 • 2006 - Znanstveno savjetovanje Šumarska znanost Hrvatske u današnjim ekološkim i gospodarskim prilikama, 19. rujna, Zagreb

Zavod za šumarske tehnike i tehnologije je 1999 godine organizirao dva savjetovanja. U Delnicama – Zalesini je održano međunarodno znanstveno savjetovanje pod nazivom Mehaniziranje šumskoga rada - FORMEC 1999, dok je u Opatiji upriličeno međunarodno znanstveno savjetovanje Emerging Harvesting Issues in Technology Transition at the End of Century.
Od 12 - 13 travnja 2007. godine u Zalesini će se održati međunarodno savjetovanj Položaj i perspektiva šumarskog inženjerstva (Position and Perspectives of Forestry Engineeringg). Organizatori su savjetovanja Zavod za šumarske tehnike i tehnologije Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Zavod za iskorištavanje šuma i ekonomiku šumarstva Biotehničkog fakulteta u Ljubljani te Šumarski institut iz Ljubljane.


Indeks kotača - mj. vježba (2018./19.)
TN - Zrinjevac (2017/18)
TN - Zrinjevac (2017/18)
TN - Zrinjevac (2017/18)
TN - NP Risnjak (2017/18)
TN - Zrinjevac (2017/18)
TN - PP Lonjsko Polje (2016/17)