×
Šumarski odsjek

NPŠO Lipovljani

Nastavno-pokusni šumski objekt Lipovljani obuhvaćen je s dvije posebne gospodarske jedinice: u središtu nizinskoga šumskoga kompleksa nalazi se gospodarska jedinica Opeke, a u prigorskim šumama na ograncima Blatuškoga brda izdvojena je gospodarska jedinica Lubardenik. Ukupna površina obiju gospodarskih jedinica iznosi 1042,11 ha. Šume u sastavu NPŠO Lipovljani su Šumarskom fakultetu dane na upravljanje 1949. godine.

 

Gospodarska jedinica Opeke

Lipovljansko nizinska područje proteže se dolinom Save i njezinih lijevih pritoka Velikoga Struga i Trebeža.
U povijesti tih šuma vrlo je značajna 1885. godina kada u Šumari ju Lipovljani dolazi šumar i književnik Josip Kozarac. Taj vrsni šumarski stručnjak i književnik napisao je u svome desetogodišnjem lipovljanskom razdoblju svoje najbolje književne i stručne radove. Šumar Josip Kozarac obnovio je preko 1300 ha šuma te provodio ostale stručne radove u kojima je istakao svoju stručnu dalekovidnost.

 

Osim proizvodnje drveta općekorisna funkcija ovih šuma od neprocjenjive je vrijednosti. Ovi su nizinski šumski ekosustavi važan regulator kruženja vode u prostoru i u okomitom i u vodoravnom smjeru. Preuzimaju veliku količinu visokih voda prisutnih rijeka i potoka, privremeno ih zadržavaju stvarajući tako prirodnu retenciju. Na taj način ova šuma čuva ovo nizinska područje od negativnoga djelovanja vodnih ekstrema, pridonosi zaštiti okolnoga poljoprivrednoga zemljišta od ostalih klimatskih ekstrema i kemijskih onečišćivača, što osigurava veću plodnost. Šuma je izvrstan pročistač zraka, proizvođač kisika i dobar regulator sadržaja kisika i ugljičnoga dioksida. Šuma svojom biomasom može zadržati velike količine krutih čestica i plinovitih tvari.


U ovim šumama, poljima, močvarama i vodotocima vrlo je bujan i biljni i životinjski svijet. Jedna od vrlo značajnih turističkih djelatnosti ovoga područja jest lovni turizam.
On je ovdje dobro uhodan i daje dobre prihode. Osim ostalih osobito su zanimljive vrste krupne divljači, kao što su obični jelen, divlja svinja i srna, a prisutna je i divlja mačka. Na tom području obitavaju brojne vrste ptica, osobito smo ponosni na orla štekavca, crnu rodu, čaplju žličarku, koje se ovdje redovito gnijezde. Vodotoci obiluju količinom i raznolikošću ribljih vrsta, a stanišne prilike pružaju mogućnosti mrijesta ribljim vrstama koje dolaze iz udaljenih europskih voda.

 

Gospodarska jedinica Lubardenik

Šuma kojom danas gospodari Fakultet nije bila u sastavu državnih šuma, nego je pripadala bivšoj imovnoj općini Nova Gradiška. Šuma Lubardenik nalazi se na obroncima Blatuškoga brda na brežuljkastom terenu s nadmorskom visinom od 120 do 162 m.
Uloga je šume na ovom prostoru značajna posebno pri zaštiti od erozije za vrijeme obilnih oborina kada potoci imaju bujučni karakter. Utječe na ublažavanje klimatskih ekstrema i na plodnost okolnih oranica. Utočište je za cjelokupnu faunu, a osobito je važna za divljač koja se u njoj duže vrijeme zadržava.

 

NASTAVNI I ZNANSTVENOISTRAŽIVAČKI RAD

Znanstvenoistraživački rad na ovom objektu odvija se prema dugogodišnjim programima, a ima za cilj stvoriti temelje za uspješno odvijanje nastave, unaprijediti šumsku proizvodnju i utvrditi najpovoljnije oblike gospodarenja, što bi povećalo njihovu stabilnost, gospodarski učinak i općekorisnu funkciju tih šuma.
 

Aktualno

14.06.2019

Svečana promocija Sveučilišne znanstvene monografije pod nazivom: „Jarebika (Sorbus aucuparia L.): važnost, uzgoj i uporaba“

autora: doc. dr. sc. Damira Drvodelića sa Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Tomislava Jemrića sa Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i prof. dr. sc. Milana Oršanića sa Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

11.06.2019

Natječaj za zapošljavanje

za prijem izvršitelja (m/ž) u radni odnos na:

07.06.2019

N A T J E Č A J za upis na Sveučilišni interdisciplinarni poslijediplomski specijalistički studij INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO

za stjecanje akademskog naziva: sveučilišni specijalist/specijalisticaintelektualnog vlasništva u akademskoj godini 2019./2020.

03.06.2019

Obavijest: EDUROAM bežična mreža

U funkciji je nova bežična mreža  na cjelokupnom prostoru Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

30.05.2019

Strategija znanstveno istraživačkih aktivnosti Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za razdoblje 2014-20

Ova Strategija daje strateški okvir razvoja znanstvenih istraživanja i inovacijske djelatnosti Fakulteta od 2014. do 2020. godine

29.05.2019

On-line studentska anketa za ljetni semestar akad. god. 2018./2019.

Anonimna studentska anketa - vrednovanje rada nastavnika na našem Fakultetu

28.05.2019

Natječaj za izbor

nastavnika na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju - docent

28.05.2019

Obavijest o rezultatima javnog natječaja za prijam u radni odnos

za poslove radnog mjesta II. vrste – VODITELJ PODODSJEKA U TAJNIŠTVU

28.05.2019

Izvještaj BIOTEHNIJADA 2019

Studenti Šumarskog Fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u razdoblju od 22.  do 26. svibnja su boravili u Poreču na međunarodnom sportsko-edukacijskom susretu BIOTEHNIJADA 2019.

27.05.2019

copernicus_hackathon

Održana prezentacija Copernicus programa i Hackathona Zagreb

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije