YouTube
Instagram
Facebook
×

Forest Tree Breeding and Conservation of Forest Genetic Resources


Oplemenjivanje i očuvanje genetskog diverziteta naših šumskih vrsta osnova je potrajnog gospodarenja i očuvanja prirodnog sastava naših šumskih sastojina, koje danas čini 95 % od ukupne površine šuma. Hrvatska u svojem bogatsvu geografskih regija sadrži različite ekološke tipove i velik broj vrsta šumskog drveća na koje izravno utječu degradacija staništa, različiti tipovi onečišćenja, prekomjerno iskorištavanje pojedinih vrijednijih vrsta šumskog drveća i ubrzano djelovanje globalnih klimatskih promjena. Oplemenjivanje i očuvanje genetskih izvora kod šumskog drveća predstavlja održavanje evolucijski stvorenog adaptacijskog potencijala pojedine vrste, a time ujedno njezine šumske zajednice i cjelokupnog ekosustava.


Potrebno je istaknuti da su i do sada u organizaciji dosadašnje poslijediplomske nastave sudjelovali predavači sa ostalih članica Sveučilišta u Zagrebu (PMF, Medicinski fakultet, Agronomski fakultet, Institut Ruđer Bošković i dr.). Do sada je poslijediplomski studij završilo petnaestak kandidadata, a dio njih završio je i doktorski studij pod mentorstvom voditelja ovog znanstvenog područja.


Okončanjem studija pristupnik stječe kompetencije za samostalno i timsko riješavanje vrlo složenih poslova na oplemenjivanju šumskog drveća, očuvanju genetske raznolikosti šumskog drveća, sjemenarstvu i rasadničarstvu, uzgajanju šuma i na drugim poslovima u šumarstvu i zaštiti okoliša temeljeno na znanstvenim osnovama. Okončanjem studija pristupnik otvara vrata zaposlenju prije svega u javnom sektoru (razvoj u šumarstvu, zaštiti okoliša te srodnim i dodirnim djelatnostima). Razvojem privatnog sektora otvorit će se mogućnosti zapošljavanja i u njemu zbog zahtjeva tržišta i zakonskih propisa.

 

Aktualno

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije