YouTube
Instagram
Facebook
×
Department of Forestry

Ekologija šuma

ŠP4003 - obavezni
Opterećenje: 30(P) + 0(L) + 30(A) + 0(PK) + 0(S) + 0(TJ) + 0(SJ) + 24(T)
Sadržaj predmeta: Predavanja 1. Uvod u ekologiju šuma. Funkcioniranje šuma i šumskih staništa. 2. Odnosi šumskoga drveća i svjetla u šumama. Odnosi šumskoga drveća i topline u šumama. 3. Odnosi šumskoga drveća i vode u šumama. Odnosi šumskoga drveća i zraka u šumama. 4. Odnosi šumskoga drveća i kemijskih čimbenika u šumama. Odnosi šumskoga drveća i mehaničkih čimbenika u šumama. 5. Odnosi šumskoga drveća i klime u šumama. Odnosi šumskoga drveća i reljefa u šumama. 6. Odnosi šumskoga drveća i šumskog tla u šumama. Odnosi šumskoga drveća i geološke podloge u šumama. 7. Odnosi šumskoga drveća i drugih biljaka u šumama. 8. Odnosi šumskoga drveća i životinja u šumama. 9. Odnosi šumskoga drveća i mikroorganizama u šumama. 10. Utjecaj ekoloških čimbenika na stvaranje biomase u šumskim ekosustavima. 11. Utjecaj ekoloških čimbenika na zakorjenjivanje šumskoga drveća. 12. Utjecaj ekoloških čimbenika na fenološki razvoj šumskoga drveća. 13. Procjena vitalnosti, oštećenosti i intenziteta odumiranja stabala šumskoga drveća. 14. Praćenje stanja ekoloških čimbenika. Praćenje stanja šuma. 15. Procjena i financijsko vrednovanje općekorisnih funkcija šuma. Vježbe 1. Prikaz stručnih i znanstvenih ekoloških tema 2. Stanišna obilježja i opis šumskih ekosustava 3. Ekološka oprema i njezina praktična primjena u šumarstvu 4. Analiza fenoloških motrenja šumskog drveća i metode utvrđivanja biomase stabala 5. Analiza klime i izrada klima dijagrama 6. Procjena općekorisnih funkcija šuma 7. Procjena vitalnosti, oštećenosti i intenziteta odumiranja stabala Terenska nastava 1. Ekološka problematika nizinskih šuma 2. Ekološka problematika brdskih i gorskih šuma 3. Ekološka problematika mediteranskih i submediteranskih šuma
Literatura:

Obavezna literatura:
1.     Šume hrvatskog sredozemlja, Akademija šumarskih znanosti, 2011. (odabrana poglavlja - vezana uz ekologiju šuma).
2.     HRAST LUŽNJAK U HRVATSKOJ. HAZU Centar za znanstvni rad Vinkovci, "Hrvatske šume" Zagreb, 1996, (odabrana poglavlja - vezana uz ekologiju šuma).
3.     OBIČNA JELA U HRVATSKOJ. Akademija šumarskih znanosti, "Hrvatske šume" Zagreb, 2001, (odabrana poglavlja - vezana uz ekologiju šuma).
4.     OBIČNA BUKVA U HRVATSKOJ. Akademija šumarskih znanosti, "Hrvatske šume", Grad Zagreb Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo, 2003, (odabrana poglavlja - vezana uz ekologiju šuma).
5.    Oršanić, M., S. Mikac, D. Ugarković, D. Drvodelić, D. Diminić, J. Kranjec Orlović, M. Milotić, B. Hrašovec, M. Franjević, M. Vucelja, L. Bjedov, J. Margaletić, 2020., Ekologija, obnova i zaštita poplavnih šuma Posavine. Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet, str. 368 (odabrana poglavlja vezana uz ekologiju šuma).
6.    I. Tikvić i sur., 2018. Branimir Prpić – Ekologija šuma i šumarstvo

 


Preporučena literatura:
7.     Mihovl Gračanin, Ljudevit Ilijanić, 1977., Uvod u ekologiju bilja, Školska knjiga, Zagreb.
8.     Penzar, I., B. Penzar, 2000., Agrometeorologija. Školska knjiga, Zagreb, str. 222
9.     Poplavne šume u Hrvatskoj, 2005., Akademija šumarskih znanosti.
10.    Stephen H. Spurr, Burton V. Barnes, Forest Ecology, John Wiley and Sons, New York
11.    Kimmins J.P. 2004.: Forest Ecology, Prentice Hall, New Jesey, str. 611.

12.    Waring, R., S. W. Running, 2007: Forest Ecosystems. Elsevier Academic Press, str. 420


Nositelji

Prof. Ivica Tikvić PhD

Distinguished professor

Email: itikvic@sumfak.hr
više
Associate prof. Damir Ugarković

Associate professor

Email: dugarkovic@sumfak.hr
više

Suradnici

Associate prof. Damir Ugarković

Associate professor

Email: dugarkovic@sumfak.hr
više
Aktualno

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije