YouTube
Instagram
Facebook
×
Šumarski odsjek

Ekologija šuma

ŠP4003 - obavezni
Opterećenje: 30(P) + 0(L) + 30(A) + 0(PK) + 0(S) + 0(TJ) + 0(SJ) + 24(T)
Sadržaj predmeta: Predmet ekologija šuma obuhvaća teorijske osnove ekologije šuma kao znanstvene discipline, povijesni prikaz razvoja ekologije šuma i povezanost s drugim disciplinama, pojam i funkcioniranje šumskih ekosustava, ekološke i biološke odnose u glavnim šumskim ekosustavima, glavne utjecaje na stabilnost i propadanje šumskih ekosustava, protok energije i hranjiva, rasprostranjenost šumskih ekosustava, stanje i odnose ekoloških čimbenika u šumskim ekosustavima, opis svjetla kao ekološkog čimbenika, odnose šumskog drveća prema svjetlu, prikaz temperature kao ekološkog čimbenika, odnose šumskog drveća prema temperaturi, prikaz vode kao ekološkog čimbenika, odnose šumskog drveća prema vodi, utjecaj vode na razvoj šuma, kemijske i mehaničke čimbenike, onečišćenje vode i tla, utjecaj vjetra i oborina na razvoj šumskog drveća, pojam i prikaz klime, klimatske elemente i pojave, utjecaj klime na razvoj šumskog drveća, promjenu klime, mikroklimu, tlo kao ekološki čimbenik i promjene u tlu, reljef i utjecaj reljefa na razvoj šumskog drveća, biotske čimbenike u šumskim ekosustavima, zoocenoze i mikrobiocenoze kao čimbenike stabilnosti, biomasu stabla i sastojine, fenologiju šumskog drveća, zakorjenjivanje šumskog drveća, općekorisne funkcije šuma, ekološke odnose u prašumama.
Literatura:

Obavezna literatura:
1.     ŠUME U HRVATSKOJ, Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, "Hrvatske šume" Zagreb, 1992, (odabrana poglavlja - vezana uz ekologiju šuma).
2.     HRAST LUŽNJAK U HRVATSKOJ. HAZU Centar za znanstvni rad Vinkovci, "Hrvatske šume" Zagreb, 1996, (odabrana poglavlja - vezana uz ekologiju šuma).
3.     OBIČNA JELA U HRVATSKOJ. Akademija šumarskih znanosti, "Hrvatske šume" Zagreb, 2001, (odabrana poglavlja - vezana uz ekologiju šuma).
4.     OBIČNA BUKVA U HRVATSKOJ. Akademija šumarskih znanosti, "Hrvatske šume", Grad Zagreb Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo, 2003, (odabrana poglavlja - vezana uz ekologiju šuma).
5.     ŠUMARSKA ENCIKLOPEDIJA, Jugoslavenski leksikografski zavod, Zagreb, Knjiga 1,1980, Knjiga 2, 1983, Knjiga 3, 1987, (odabrana poglavlja - vezana uz ekologiju šuma).
6.     Mihovil Gračanin, Ljudevit Ilijanić, UVOD U EKOLOGIJU BILJA, Školska knjiga, Zagreb 1977.

 


Preporučena literatura:
7.     Đikić, D.,Glavač, H., Glavač, V., Hršak, V., jelavić, V., Njegač, D., Simončič, V., Oskar, P.S., Tomašković, I., Vojvodić, V., 2001.: EKOLOŠKI LEKSIKON, Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenje RH, ISBN 953-181-039-7, str. 3-361.
8.     INTENSIVE MONITORING OF FOPREST ECOSYSTEMS IN EUROPE, FIMCI; Tehnical Report 2003, http://www.icp-forests.org/Manual.htm
9.     Stephen H. Spurr, Burton V. Barnes, FOREST ECOLOGY, John Wiley and Sons, New York.
10.     Kimmins J.P. 2004.: FOREST ECOLOGY, Prentice Hall, New Jesey, str. 1-611.
11.     Matić, S., Prpić, B., POŠUMLJAVANJE, 1975.

Nositelji

prof. dr. sc. Ivica Tikvić

Redoviti profesor u trajnom zvanju

Email: itikvic@sumfak.hr
više
izv. prof. dr. sc. Damir Ugarković

Izvanredni profesor

Email: dugarkovic@sumfak.hr
više

Suradnici

izv. prof. dr. sc. Damir Ugarković

Izvanredni profesor

Email: dugarkovic@sumfak.hr
više
Aktualno

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije