YouTube
Instagram
Facebook
×

Novi Nastavni plan i program (od akad. god. 2021/22)

Semestar 1.

Obvezni predmeti

ŠP1101 - Osnove kemije - 6.0 ECTS - P45 + A15

ŠP1102 - Matematika- 7.0 ECTS - P45 + A45

ŠP1103 - Petrologija s geologijom- 4.0 ECTS - P30 + A15

ŠP1104 - Šumarska botanika - Morfologija bilja - 3.0 ECTS - P15 + L30 

ŠP1105 - Zoologija u šumarstvu- 6.0 ECTS - P30 + A30 + T8

ŠP1106 - Anatomska građa drva - 3.0 ECTS - P30 + L30

ŠP1107 - Tjelesna i zdravstvena kultura 1 - 1.0 ECTS - TJ30

 

Semestar 2.

Obvezni predmeti

ŠP1201 - Šumarska botanika - Sistematika bilja - 5.0 ECTS - P15 + L30 + T32

ŠP2202 - Biometrika- 5.0 ECTS - P30 + A30

ŠP2203 - Pedologija- 8.0 ECTS - P30 + L30 + T24

ŠP2204 - Izmjera terena s osnovama kartografije- 7.0 ECTS - P30 + A45 + T48

ŠP2205 - Fiziologija šumskoga drveća- 4.0 ECTS - P30 + A15

ŠP2206 - Tjelesna i zdravstvena kultura 2 - 1.0 ECTS - TJ30

 

Semestar 3.

Obvezni predmeti

ŠP2301 - Dendrometrija - 7.0 ECTS - P45 + A30 + T16

ŠP2302 - Šumarska fitocenologija - 6.0 ECTS - P30 + A30 + T24

ŠP2303 - Daljinska istraživanja i GIS u šumarstvu - 5.0 ECTS - P30 + A30 + T16

ŠP2304 - Osnove lovnoga gospodarenja - 6.0 ECTS - P30 + A30 + T16

ŠP2305 - Osnove mehanizacije šumarstva - 5.0 ECTS - P30 + A30 + T16

ŠP2306 - Tjelesna i zdravstvena kultura 3 - 1.0 ECTS - TJ30

 

Semestar 4.

Obvezni predmeti

ŠP2401 - Osnivanje šuma - 6.0 ECTS - P45 + A30 + T24

ŠP2402 - Ekologija šuma - 6.0 ECTS - P30 + A30 + T24

ŠP2403 - Šumarska entomologija - 6.0 ECTS - P30 + A30 + T24

ŠP2404 - Dendrologija - 7.0 ECTS - P45 + A30 + T24

ŠP2405 - Šumarska genetika - 4.0 ECTS - P30 + A15

ŠP2406 - Tjelesna i zdravstvena kultura 4 - 1.0 ECTS - TJ30

 

Semestar 5.

Obvezni predmeti

ŠP3501 - Uzgajanje šuma I - 7.0 ECTS - P45 + A30 + T40

ŠP3502 - Osnove uređivanja šuma - 6.0 ECTS - P45 + A30 + T16

ŠP3503 - Pridobivanje drva - 6.0 ECTS - P30 + L30 + T32

ŠP3504 - Osnove ekonomike u šumarstvu - 4.0 ECTS - P30 + A15

ŠP3505 - Zaštita prirode i okoliša - 3.0 ECTS - P30 + A15

ŠP3506 - Sigurnost pri šumskom radu - 4.0 ECTS - P30 + A15 + T8

 

Semestar 6.

Obvezni predmeti

ŠP3601 - Šumske prometnice - 5.0 ECTS - P30 + A30 + T32

ŠP3602 - Osnove organizacije u šumarstvu - 5.0 ECTS - P30 + A30 + T24

ŠP3603 - Šumarska fitopatologija - 5.0 ECTS - P30 + A30 + T16

ŠP3604 - Osnove zaštite šuma - 2.0 ECTS - P30

ŠP3608 - Stručna praksa - 2.0 ECTS - T

ŠP3609   - Završni rad - 8.0 ECTS - A

 

Izborni predmeti

Izborni predmeti 6. semestar ŠP > Obavezno upisati 3 izborna predmeta 

ŠP3605-3607 - Strani jezik (engleski/njemački) - 1.0 ECTS - P15

ŠP3605-3607 - Načini lovljenja divljači - 1.0 ECTS - P15

ŠP3605-3607 - Ukrasna dendroflora - 1.0 ECTS - P15

ŠP3605-3607 - Požari otvorenog prostora - 1.0 ECTS - P15

ŠP3605-3607 - Gospodarenje genetskim izvorima šumskog drveća - 1.0 ECTS - P15

ŠP3605-3607 - Animalna fiziologija - 1.0 ECTS - P15

ŠP3605-3607 - Medonosno bilje - 1.0 ECTS - P15

ŠP3605-3607 - Osnove digitalne kartografije - 1.0 ECTS - P15

ŠP3605-3607 - Povijest šumarstva Hrvatske - 1.0 ECTS - P15

 

 

 

 

Aktualno

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije