YouTube
Instagram
Facebook
×

Diplomski - Smjer uzgajanje i uređivanje šuma s lovnim gospodarenjem

Diplomski studiji traju četiri semestra (2 godine, 120 ECTS bodova).


Više o upisima na Diplomski Studij Šumarstva


Završetkom diplomskog studija i obranom diplomskoga rada studentu se izdaje diploma kojom se potvrđuje završetak studija i stjecanje akademskoga naziva prema studijskom programu: Magistar/magistra inženjer/inženjerka šumarstva – uzgajanje i uređivanje šuma s lovnim gospodarenjem.


Kompetencije koje se stječu završetkom ovog studija: poznavanje pozicije i trendova šumarske struke u zemlji i svijetu, potpuna osposobljenost za gospodarenje šumskim ekosustavima u svakom smislu, realizacija programa gospodarenja šumama, osnivanje i uzgajanje šuma, melioracije i uređenje šumskih površina u mediteranskome području, zaštita šuma od abiotskih i biotskih čimbenika, posebice od požara, izrada šumskogospodarskih i lovno-gospodarskih planova i programa i osnova, organizacija lovišta, izrada ekoloških studija, izrada šumarskoga dijela prostornih planova, poslovi stručnoga voditelja i nadzornika u zaštiti prirode i okoliša, plasman drvnih sortimenata, zaštita na radu u šumarstvu, organizacija proizvodnje u šumarstvu, vođenje svih poslova u šumarstvu, pripremljen za stručno i znanstveno usavršavanje kroz razne edukativne oblike i poslijediplomski studij.

Magistar inženjer šumarstva – uzgajanje i uređivanje šuma s lovnim gospodarenjem je u potpunosti pripremljen za individualan i timski rad iz područja uzgajanja i zaštite šuma, uređivanja šuma i lovstva, a ima dodatna primjenjena znanja iz područja tehnike, tehnologije i managementa u šumarstvu.

Osposobljenost za poslove: najsloženiji poslovi u svim oblicima šumarskih organizacija od revira do složenoga trgovačkog društva, županijski i državni inspektori, šumarska i lovna savjetodavna služba, stručni suradnik u istraživačkim institucijama u području šumarstva i lovstva, ravnatelji, stručni voditelj i nadzornik u zaštićenim prirodnim objektima, voditelj i suradnik u poslovima trgovine i prometa šumskim proizvodima, poslovi i zadaće u šumarskom poduzetništvu, nastavnik u strukovnim srednjim i srodnim školama, poslovi i zadaće u publicistici i medijima vezanim za šumarsku struku.

Aktualno

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije