YouTube
Instagram
Facebook
×
Šumarski odsjek

Istraživanja


Laboratorij za tehničko-tehnološke izmjere u šumarstvu

Laboratorij za šumsku biomasu

U razdoblju od 1998. do 2018. godine djelatnici Zavoda za šumarske tehnike i tehnologije bili su voditelji pedeset i dva znanstvena projekta pod nositeljstvom Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije Sveučilišta u Zagrebu. Devet je projekata financiralo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske (MZOŠ RH), tri su izrađena u sklopu tehnologijskih projekata MZOŠ RH, jedan je sufinanciran sredstvima Europskog socijalnog fonda i MZOŠ RH, trideset i dva su naručena od trgovačkog društva Hrvatske šume, a sedam od javnih ustanova za upravljanje različitim kategorijama zaštićenih dijelova prirode. Najveći broj znanstvenih projekata odnosi se na istraživanja proizvodnje obloga i usitnjenoga drva sa stajališta djelotvornosti, okolišne pogodnosti i sigurnosti pri radu (13), a zatim slijede istraživanja organizacije, planiranja poslovanja i proizvodnje u šumarstvu (10), tehničke, energijske i ergonomske pogodnosti šumarske mehanizacije (9), ekoinženjerskog upravljanja zaštićenim područjima prirode (8), primarnog i sekundarnog otvaranja šuma te optimizacije mreže šumskih prometnica (6), mehaniziranja šumsko-uzgojnih radova (4), projektiranja, izgradnje i održavanja šumske prometne infrastrukture (2).

 

Popis znanstvenih projekata na kojima su djelatnici Zavoda za organizaciju proizvodnje bili voditelji projekta ili voditelji dijela projekta

(naziv projekta, vrijeme provedbe, voditelj projekta ili dijela projekta, naručitelj projekta)

 • Korištenje i upravljanje kapitalom u šumarstvu, 1996. –2000., Simeun Tomanić, Hrvatske šume d.o.o.
 • Promicanje proizvodnje u hrvatskom šumarstvu, 1996. – 2002., Ante P. B. Krpan, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta.
 • Istraživanje tehničko-tehnoloških značajki traktora Steyr 8090a i Steyr 9078a opremljenih vitlima Tajfun EGV – 1 x 60 AHK, Tajfun EGV – 2 x 50 AHK i Tajfun EGV – 2 x 60 AHK, 1999., Ante P. B. Krpan i Dubravko Horvat, Hrvatske šume d.o.o.
 • Korištenje i upravljanje kapitalom u šumarstvu, 2001. – 2005., Ante P. B. Krpan, Hrvatske šume d.o.o.
 • Razvoj, izrada i ispitivanje prototipa skidera mase 7 t iz programa TEST (TP – C37/2002), 2002., Dubravko Horvat, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta.
 • Razvoj vrhunskih i ostalih tehnologija pridobivanja drva, 2002. – 2006., Ante P. B. Krpan, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta.
 • Ekološki, ergonomski i energijski povoljne šumske tehnike i tehnologije, 2002 – 2006., Dubravko Horvat, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta.
 • Razvoj, izrada i ispitivanje specijalnog šumskog vozila – skidera mase 7 t iz programa RAZUM 0077_2003/2005-U-1), 2005., Dubravko Horvat, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta.
 • Usustavljenje normi i normativa sječe, izrade, privlačenja i izvoženja drva, 2005. – 2007., Ivan Martinić, Željko Zečić, Tomislav Poršinsky, Hrvatske šume d.o.o.
 • Šumska biomasa i tehnologije pridobivanja, 2006. – 2010., Željko Zečić, Hrvatske šume d.o.o.
 • Okolišno prihvatljive tehnologije u gospodarenju šumama prema vrijedećim međunarodnim normama, 2006. – 2010., Tomislav Poršinsky, Hrvatske šume d.o.o.
 • Razredba šumskih zemljišta prema terenskim uvjetima, načinu gospodarenja i mjerilima za odabir i primjenu najpovoljnije tehnike i tehnologije, 2006. – 2010., Ante. P. B. Krpan, Hrvatske šume d.o.o.
 • Strojne metode uspostave šumskog reda, 2006. – 2010., Dubravko Horvat, Hrvatske šume d.o.o.
 • Okolišno prihvatljive šumarske tehnike, 2006. – 2010., Marijan Šušnjar, Hrvatske šume d.o.o.
 • Optimizacija mreže primarnih šumskih prometnica (šumskih cesta) u uvjetima brdskog i gorskog područja primjenom suvremenih tehnologija rada, 2006. – 2010., Tibor Pentek, Hrvatske šume d.o.o.
 • Planiranje sekundarnih šumskih prometnica (traktor- 183 skih putova i traktorskih vlaka) u brdsko-gorskim područjima, 2006. – 2010., Dragutin Pičman, Hrvatske šume d.o.o.
 • Unapređenja učinkovitosti poslovanja u šumarstvu, 2006. – 2010., Vencl Vondra, Hrvatske šume d.o.o.
 • Licenciranje i potvrđivanje za postizanje europskih standarda sigurnosti i kvalitete šumskog rada, 2006. – 2010., Ivan Martinić, Hrvatske šume d.o.o.
 • Vrednovanje efikasnosti poslovanja organizacijskih cjelina u šumarstvu neparametarskim modelom, 2006. – 2010., Mario Šporčić, Hrvatske šume d.o.o.
 • Izrada računalnog programa za projektiranje šumskih cesta (TP-09/0068-01), 2007. – 2010., Tibor Pentek, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta.
 • Pridobivanje drva na okolišno prihvatljiv način, 2007. – 2011.,Tomislav Poršinsky, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta.
 • Suvremene tehnologije planiranja i projektiranja mreže šumskih prometnica, 2007. – 2011., Tibor Pentek, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta.
 • Unapređenje tehnologija pridobivanja drva u cilju zaštite okoliša i radnika, 2007. – 2011., Željko Zečić, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta.
 • Razvoj koncepta za smanjenje nesreća u šumarstvu, 2007. – 2011., Ivan Martinić, Hrvatske šume d.o.o.
 • Ekološko, energijsko i ergonomsko vrednovanje šumskih strojeva i opreme, 2007. – 2011., Dubravko Horvat, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta.
 • Međudjelovanje parametara podloge i kotača šumskih vozila, 2007. – 2011., Dragutin Pičman, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta.
 • Program gospodarenja za šume s posebnom namjenom – gospodarska jedinica »Parkšuma Marjan« u Splitu, 2008., Ivan Martinić, Grad Split – Javna ustanova »Park šuma Marjan«.
 • Fizičko-ekološki prihvatni kapacitet lokacije Vojak na Učki, 2010., Ivan Martinić, Park prirode Učka.
 • Mehanizirana uspostava šumskog reda s pridobivanjem drva za energiju, 2011. – 2013., Dubravko Horvat, Hrvatske šume d.o.o.
 • Razvoj sustava praćenja rada šumskih vozila na temelju komercijalnog fleet management sustava (FMS), 2011. – 2013., Dubravko Horvat (Zdravko Pandur), Hrvatske šume d.o.o.
 • Utjecaj tehničkih značajki šumskih strojeva i vozila na eksploatacijske, ergonomske i okolišne zahtjeve izvođenja mehaniziranih šumskih radova, 2011. – 2013., Marijan Šušnjar, Hrvatske šume d.o.o.
 • Debljina kore komercijalnih vrsta drva, 2011. – 2013., Tomislav Poršinsky, Hrvatske šume d.o.o.
 • Utvrđivanje srednje stvarne udaljenosti privlačenja drva, 2011. – 2013., Igor Stankić, Hrvatske šume d.o.o.
 • Kakvoćna struktura šumske biomase i proizvodnost sustava pridobivanja drva, 2011. – 2013., Željko Zečić, Hrvatske šume d.o.o.
 • Proizvodnost tehnologija privlačenja drva po tlu, 2011. – 2013., Željko Zečić (Dinko Vusić), Hrvatske šume d.o.o.
 • Sveobuhvatno (primarno i sekundarno) otvaranje šuma nagnutih terena u cilju racionalizacije troškova izgradnje i održavanja šumske transportne mreže, 2011. – 2013., Tibor Pentek, Hrvatske šume d.o.o.
 • Metodologija kategorizacije šumskih cesta (sa definiranim tehničkim uvjetima) kao podloga racionalizacije troškova održavanja, 2011. – 2013., Hrvoje Nevečerel, Hrvatske šume d.o.o.
 • Planiranje i izgradnja šumske protupožarne prometne infrastrukture, 2011. – 2013., Dragutin Pičman, Hrvatske šume d.o.o.
 • Analiza stanja i razvoj mjera za povećanje sigurnosti i kvalitete šumskog rada, 2011. – 2013., Ivan Martinić, Hrvatske šume d.o.o.
 • Razvoj mjera za upravljanjem Natura 2000 šumskim lokalitetima, 2011. – 2013., Ivan Martinić (Marko Lovrić), Hrvatske šume d.o.o.
 • Organizacijska klima i kultura u šumarskom poduzeću, 2011. – 2013., Mario Šporčić, Hrvatske šume d.o.o.
 • Ispitivanje radnog opterećenja i razvoj sustava upravljanja stresom, 2011. – 2013., Mario Šporčić (Matija Landekić), Hrvatske šume d.o.o.
 • Opisna i namjenska razredba terena za pridobivanje drva i otvaranje šuma u Republici Hrvatskoj, 2011. – 2013., Tibor Pentek, Hrvatske šume d.o.o.
 • Unapređenje ekonomičnosti i energetske učinkovitosti kamionskog prijevoza drva, 2013. – 2014., Marijan Šušnjar, Hrvatske šume d.o.o.
 • Upravljanje rizicima pri posjećivanju Nacionalnog parka Krka – ispitivanje sigurnosti pješačkih staza, 2014., Matija Landekić, Javna ustanova Nacionalni park Krka.
 • Bioraznolikost šuma u Nacionalnom parku Krka – priprema stručnog priručnika, 2015., Matija Landekić, Javna ustanova Nacionalni park Krka.
 • Bioraznolikost šuma u Nacionalnom parku Plitvička jezera, 2015., Ivan Martinić, Javna ustanova Nacionalni park Plitvička jezera.
 • Energijska učinkovitost kamionskog prijevoza drva na brdsko-planinskim šumskim i javnim cestama (ESF HR.3.201-0133), 2015. – 2016., Marko Zorić i Zdravko Pandur, Europski socijalni fond i Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, Hrvatske šume d.o.o.
 • Razredba terena za šumarstvo i razvoj tehnologija pridobivanja i mjerenja drva, 2015. – 2018., Tibor Penteki Tomislav Poršinsky, Hrvatske šume d.o.o.
 • Ergonomska pogodnost i ekonomska isplativost primjene akumulatorske motorne pile i akumulatorskih škara u radovima njege i čišćenja sastojina hrasta lužnjaka, 2017., Marijan Šušnjar, Hrvatske šume d.o.o.
 • Razvoj interaktivnog programa i trening vodiča za šumsku radionicu »Vratimo djecu prirodi« – lokalitet PC Visovačka kuća Kuželj na Stinicama, 2017., Ivan Martinić, Javna ustanova Nacionalni park Krka.
 • Osmišljavanje koncepta izvođenja i evaluacije projekta »Vratimo djecu prirodi« na lokalitetu Visovačka kuća Kuželj na Stinicama, 2018., Ivan Martinić, Javna ustanova Nacionalni park Krka.
Aktualno

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije