YouTube
Instagram
Facebook
×
Šumarski odsjek

Istraživanja


Laboratorij za daljinska istraživanja i GIS

Laboratorij za izmjeru šumskih resursa

U razdoblju od 1998. do 2018. godine djelatnici Zavoda za izmjeru i uređivanje šuma bili su voditelji četrdeset i dva znanstvena projekta pod nositeljstvom Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije Sveučilišta u Zagrebu. Osam je projekata financiralo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske (MZOŠ RH), tri su izrađena u sklopu tehnologijskih projekata MZOŠ RH, jedan je sufinanciran sredstvima Europskog socijalnog fonda i MZOŠ RH, dvadeset i tri su naručena od trgovačkog društva Hrvatske šume, a pet od javnih ustanova za upravljanje različitim kategorijama zaštićenih dijelova prirode.

Djelatnici Zavoda istražuju na projektima u kojima se provode biometrijske analize: od planiranja pokusa, uzorkovanja, izmjere, do analize i interpretacije podataka. Sudjeluju u izradi i validaciji raznih matematičko- statističkih modela u svim područjima šumarstva. Dio projekata odnosi se na istraživanja rasta, razvoja i prirasta stabala i sastojina, višekriterijsko i prilagodljivo planiranje gospodarenja šumskim resursima, kriterija za donošenje odluka u vezi s planiranjem gospodarenja nizinskim šumama u uvjetima narušene dobne strukture, dinamike uspostave potrajnosti gospodarenja, kao i povijesne rekonstrukcije i projekcije razvoja šumskih resursa uz primjenu različitih modela gospodarenja, simuliranje i predikciju „razvoja“ prebornih bukovo-jelovih šuma, stanje i utjecajne čimbenike njihova pomlađivanja, istraživanja stanja i mogućnosti unapređenja gospodarenja slabo iskorištenih resursa sitnih privatnih šuma u okolnostima stanišnih i socijalnih promjena, štetne utjecaje prirodnih nepogoda, mogućnosti i dinamike oporavka sastojina, procjene vrijednosti općekorisnih funkcija šuma. Osim toga istražuju mogućnosti primjene metoda daljinskih istraživanja, GPS-a, DMR-a i GIS-a za racionalizaciju radova i planiranje u šumarstvu, praćenje stanja, promjena i biološke raznolikosti šuma metodama daljinskih istraživanja, kartiranje zemljišnoga pokrova i načina korištenja zemljišta.

 

Popis znanstvenih projekata na kojima su djelatnici Zavoda za organizaciju proizvodnje bili voditelji projekta ili voditelji dijela projekta

(naziv projekta, vrijeme provedbe, voditelj projekta ili dijela projekta, naručitelj projekta)

 • Osiguranje održivog asortimana i uporabe prirodnih sastojina po ekološko-gospodarskim tipovima, 1996. – 2000., Nikola Lukić, Hrvatske šume d.o.o. Zagreb.
 • Praćenje stanja i promjena šumske vegetacije metodama daljinskih istraživanja, 2001. – 2005., Renata Pernar, Hrvatske šume d.o.o. Zagreb.
 • Istraživanje primjene GPS-a, DMR-a i GIS-a za racionalizaciju radova i planiranje u šumarstvu, 2001. – 2005., Renata Pernar, Hrvatske šume d.o.o. Zagreb.
 • Vremensko planiranje pri uređivanju regularnih i prebornih šuma primjenom SD modeliranja, 2001. – 2005., Jura Čavlović, Hrvatske šume d.o.o. Zagreb.
 • Istraživanje odnosa sastojinskih elemenata u šumama hrasta lužnjaka prema postojećim prirasno prihodnim tablicama, 2001. – 2005., Jura Čavlović, Hrvatske šume d.o.o. Zagreb.
 • Unapređenje stanja i gospodarenja privatnim šumama na području zagrebačke županije, 2002. – 2004., Jura Čavlović, Zagrebačka županija.
 • Modeli planiranja šumskih resursa kao osnova potrajnog gospodarenja u šumarstvu, 2004. – 2006., Jura Čavlović, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa.
 • Utvrđivanje oštećenosti šuma i inventarizacija sušaca za područje Like interpretacijom infracrvenih kolornih aerosnimki, 2005. – 2007., Renata Pernar, Hrvatske šume d.o.o. Zagreb.
 • Utvrđivanje oštećenosti šuma šumskog bazena Spačva interpretacijom infracrvenih kolornih (ICK) aerosnimki, 2005. – 2007., Renata Pernar, Hrvatske šume d.o.o. Zagreb.
 • Prva nacionalna inventura šuma RH, 2005. – 2009., 177 Jura Čavlović, Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva.
 • Primjena daljinskih istraživanja pri gospodarenju šuma bukve i jele s posebnim osvrtom na problematiku izraženog sušenja jele, 2006. – 2010., Renata Pernar, Hrvatske šume d.o.o. Zagreb.
 • Istraživanje vrijednosti šumskih sastojina i cijene drva na panju (šumska taksa) glavnih vrsta drveća u uvjetima gospodarenja Hrvatskim šumama d.o.o. Zagreb, 2006. – 2010., Stjepan Posavec, Hrvatske šume d.o.o. Zagreb.
 • Problematika uređivanja šumskih sastojina bukve i jele, 2006. – 2010., Mario Božić, Hrvatske šume d.o.o. Zagreb.
 • Utjecaj različitih metoda uzorkovanja na izmjeru i procjenu elemenata strukture prebornih sastojina, 2006. – 2010., Anamarija Jazbec, Hrvatske šume d.o.o. Zagreb.
 • Primjena satelitskih snimaka visoke rezolucije pri planiranju i gospodarenju nizinskih šuma hrasta lužnjaka, 2006. – 2010., Ante Seletković, Hrvatske šume d.o.o. Zagreb.
 • Pokazatelji za donošenje odluka za prijevremenu i odgođenu obnovu (propisa etata glavnog prihoda) u sastojinama hrasta lužnjaka, 2006. – 2010, Jura Čavlović, Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva.
 • Analiza općekorisnih funkcija šuma na području Nacionalnog parka Plitvička jezera, 2007. – 2009., Stjepan Posavec, NP Plitvička jezera.
 • Praćenje zdravstvenog stanja šuma metodama daljinskih istraživanja, 2007. – 2013., Renata Pernar, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta.
 • Matematički i statistički modeli za praćenje stanja i gospodarenja u šumarstvu, 2007. – 2014., Anamarija Jazbec, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta.
 • Vizualna interpretacija aerosnimaka s ciljem klasifikacije zemljišta, 2008., Ante Seletković, NP Krka.
 • Kriteriji planiranja održivog gospodarenja šumama hrasta lužnjaka, 2008. – 2010., Jura Čavlović, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa.
 • Aerofotogrametrijsko infrakolor snimanje područja Lipovljana (G. J. Josip Kozarac) u svrhu procjene oštećenosti šuma, 2008. – 2010., Renata Pernar, Hrvatskešume d.o.o. Zagreb.
 • Istraživanje privatnih udruga šumovlasnika regije zapadnog Balkana (PRIFORT), 2008. – 2010., Stjepan Posavec, Šumarska savjetodavna služba.
 • Istraživanje i izrada modela uređivanja i izmjere šuma u šumama šumoposjednika, 2008. – 2011., Mario Božić, Šumarska savjetodavna služba.
 • Istraživanje i izrada modela uređivanja i izmjere šuma u šumama šumoposjednika, 2008. – 2011., Jura Čavlović, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa.
 • Dinamika prirasta jelovih i bukovo-jelovih sastojina, 2008. – 2011., Mario Božić, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa.
 • Razvoj strukture šumskih proizvoda za potrebe prerade drva, 2008. – 2012., Stjepan Posavec, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta.
 • Comparative analysis of stand structure of beech and oak forests in Croatia and Slovenia, 2009. – 2010., Jura Čavlović, Ministarstvo znanosti obrazovanja i športa RH i Ministarstvo za visoko školstvo, znanost in tehnologijo Republike Slovenije.
 • Kartiranje travnjaka, utvrđivanje promjena travnjačkih površina i izrada karte pokrova zemljišta u NP Sjeverni Velebit, 2009. – 2010., Renata Pernar, Ministarstvo kulture – Zavod za zaštitu prirode i okoliša.
 • Mogućnosti proizvodnje energije šumske biomase iz privatnih šuma (Opportunities for Wood Energy Production from Small Scale Forests in the SEE Region), 2010. – 2013., Stjepan Posavec, Europski Šumarski institut EFI.
 • Procjena zdravstvenoga stanja stabala područja GJ „Park šume Grada Zagreba“ metodama daljinskih istraživanja, 2011. – 2012., Renata Pernar, Hrvatske šume d.o.o. Zagreb.
 • Projekcija prostorno-vremenskog razvoja šumskih resursa kao podrška planiranju integralnog gospodarenja šumama hrasta lužnjaka, 2011. – 2013., Krunoslav Teslak, Hrvatske šume d.o.o. Zagreb.
 • Elementi normalne strukture i određivanje propisa gospodarenja za raznodobne sastojine bukovih šuma, 2011. – 2013., Jura Čavlović, Hrvatske šume d.o.o. Zagreb.

 

 • Određivanje prirasta u sastojinama hrasta lužnjaka na temelju kontinuiranih izmjera na trajnim pokusnim plohama, 2011. – 2013., Mario Božić, Hrvatske šume d.o.o. Zagreb.
 • Odabir uzorka za poboljšanje učinkovitosti uređajne inventure šuma, 2011. – 2014., Mislav Vedriš, Hrvatske šume d.o.o. Zagreb.
 • Utvrđivanje oštećenosti jele i detekcija imele na multispektralnim i hiperspektralnim snimkama, 2011. –2015., Mario Ančić, Hrvatske šume d.o.o. Zagreb.
 • Procjena vrijednosti općekorisnih funkcija šuma NP Krka, 2012. – 2014., Stjepan Posavec, JU NP Krka.
 • Metodologija za procjenu šteta na šumskim sastojinama u kontinentalnim šumama uzrokovanih velikim prirodnim nepogodama (led, snijeg, vjetar, poplave, požari), mjere sanacije i gospodarske mjere za umanjivanje rizika, 2013. – 2014., Renata Pernar, Hrvatske šume d.o.o. Zagreb.
 • Modeli analize varijance za različite planove pokusa u šumarstvu, 2011. – 2014, Anamarija Jazbec, Hrvatske šume d.o.o. Zagreb.
 • Mogućnosti interpretacije satelitskih snimaka za potrebe planiranja i gospodarenja šumama, 2011. – 2015., Ante Seletković, Hrvatske šume d.o.o. Zagreb.
 • Razvoj i primjena inovacija u šumarstvu, 2011. – 2015., Stjepan Posavec, Hrvatske šume d.o.o. Zagreb.
 • Planiranje gospodarenja privatnim šumama u Hrvatskojobzirom na obilježja šumoposjeda i gospodarske zahtjeve šumoposjednika, 2016. – 2019., Krunoslav Teslak, Ministarstvo poljoprivrede.
Aktualno

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije