YouTube
Instagram
Facebook
×

Održavanje nastave na Fakultetu šumarstva i drvne tehnologije Sveučilišta u Zagrebu u zimskom semestru akad. god. 2021/2022. (od 04. listopada 2021. godine)

 – obvezujuća uputa nastavnicima, ostalim zaposlenicima i studentima


Poštovani kolegice i kolege nastavnici, poštovani ostali zaposlenice i zaposlenici, poštovani studentice i studenti Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije Sveučilišta u Zagrebu,

Ova obvezujuća uputa (dalje u tekstu: Uputa), koja se donosi u cilju zaštite zdravlja nastavnika, ostalih zaposlenika i studenata Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije (dalje u tekstu: Fakultet) za vrijeme trajanja epidemije bolesti COVID-19, u suglasju je sa svim trenutno važećim odlukama, pravilima, uputama, smjernicama  i preporukama nadležnih institucija u Republici Hrvatskoj te je, kroz: 1. izradu rasporeda održavanja nastave za zimski semestar akad. god. 2021/2022., 2. plan terenske nastave za zimski semestar akad. god. 2021/2022., 3. protuepidemijske mjere, pravila, upute, smjernice i preporuke implementirane u svakodnevno funkcioniranje Fakulteta, prilagođena prostornim, kadrovskim i higijenskim kapacitetima Fakulteta kao i specifičnostima naših studijskih programa i njima pripadajućih oblika nastave.

A. OPĆI DIO

 1. Svi nastavnici, ostali zaposlenici i studenti Fakulteta dužni su pažljivo pročitati i pridržavati se ove Upute.
 2. Održavanje svih oblika nastave na Fakultetu, na svim studijima i svim godinama, za sve studente, u zimskom semestru akad. god. 2021/202, započeti će „klasičnim“, kontaktnim modelom prema rasporedu održavanja nastave (uključivo Plan terenske nastave).
 3. Sukladno razvoju epidemiološke situacije u RH, u gradu Zagrebu te na Fakultetu, Uprava Fakulteta donositi će odluke o eventualnom prelasku na druge modele održavanja nastave, mješoviti (hibridni) model održavanja nastave ili model održavanja nastave na daljinu (on-line), za pojedini studij, pojedinu studijsku godinu ili pojedini kolegij, a u suglasju s trenutno važećim i eventualnim budućim odlukama, pravilima, uputama, smjernicama  i preporukama nadležnih institucija u Republici Hrvatskoj i na temelju vlastite procjene. O eventualnim promjenama modela održavanja nastave biti će te pravovremeno obaviješteni.
 4. Za provedbu Upute, u prostorima u kojima se održava nastava, za vrijeme održavanja nastave, odgovorni su nastavnici.
 5. Za provedbu Upute u prostorima ustrojbenih jedinicaodgovorni su voditelji ustrojbenih jedinica.
 6. Za provedbu Upute u ostalim/zajedničkim prostorima Fakulteta (prostorima izvan ustrojbenih jedinica) odgovorna je portirska služba.
 7. Za koordinaciju i kontrolu provedbe Upute u prostorima ŠO (nova zgrada) i u prostorima DTO (paviljon IV) zadužuje se prodekan odgovarajućeg odsjeka.

B. POSEBAN DIO

B.1. Mjerenje tjelesne temperature, nošenje zaštitne maske

 1. Nastavnici, ostali zaposlenici i studenti Fakulteta, kao i sve osobe koje ulaze u prostore Fakulteta, dužni su svakodnevno mjeriti tjelesnu temperaturu kod kuće, prije dolaska na Fakultet.
 2. Nastavnici, ostali zaposlenici i studenti Fakulteta kao i sve ostale osobe koje ulaze u prostore Fakulteta obavezni su na ulazu pristupiti beskontaktnom mjerenju tjelesne temperature termo kamerom koje će se osim za kontrolu tjelesne temperature koristiti i kao pomoć za vođenje evidencije svih osoba koje ulaze i borave u prostorima Fakulteta.
 3. Nastavnici, ostali zaposlenici i studenti Fakulteta, kao i sve osobe koje ulaze u prostore Fakulteta, čitavo su vrijeme boravka u javnim/zajedničkim prostorima Fakulteta obavezni nositi zaštitnu masku te se pridržavati svih važećih protuepidemijskih mjera, pravila, uputa, smjernica i preporuka.
 4. Nastavnici, ostali zaposlenici i studenti Fakulteta, kao i sve osobe koje ulaze u prostore Fakulteta, obavezni su nositi zaštitnu masku i u uredima, ako u uredima boravi više od jedne osobe.
 5. Zabranjuje se upotreba dizala u novoj zgradi Fakulteta osim u hitnim i posebno opravdanim slučajevima.

B.2. Organizacija nastave

 1. Nastavnicima se preporuča održavanje nastave u obliku blok-sata. Nastava prethodnog blok-sata završava 15 minuta prije punog sata, a nastava narednog blok-sata započinje 15 minuta nakon punog sata.
 2. Pauza između dva blok-sata iznosi 30 minuta. Za vrijeme pauze nastavnici koji su imali prethodni blok-sat dužni su osigurati provjetravanje prostora u kojemu je nastava održana te dezinficirati svoje radno mjesto/katedru.
 3. Nastavnici su dužni voditi evidenciju prisutnosti studenata na nastavi, kao i evidenciju održavanja konzultacija i ostalih oblika individualnog rada sa studentima. Evidencijske su liste nastavnici, na zahtjev, dužni dostaviti prodekanu odgovarajućeg odsjeka.
 4. Studenti su za vrijeme održavanja nastave, ukoliko se nastava čitav dan održava u istom prostoru, obavezni sjediti na istom, rednim brojem obilježenom radnom mjestu. Studentska radna mjesta u prostorima u kojima se održava nastava su obilježena, osim u slučajevima kada se u prostoru održavanja nastave nalazi točno onaj broj klupa i stolica koje odgovaraju protuepidemijskim preporukama, odnosno preporučenom fizičkom razmaku između studenata.
 5. Nastavu je, ukoliko to vremenske prilike dozvoljavaju, potrebno održavati uz otvorene prozore te na taj način osigurati kontinuirano prozračivanje prostora.
 6. Za vrijeme pauze između dva blok-sata, ukoliko to vremenske prilike dozvoljavaju, studenti borave izvan prostora Fakulteta, na otvorenom prostoru.
 7. Treba izbjegavati svako nepotrebno zadržavanje na ulazima, stubištima i hodnicima Fakulteta.

B.3. Organizacija održavanja čistoće i dezinfekcije prostora

 1. Spremačice sve zajedničke prostore Fakulteta detaljno čiste, dezinficiraju i prozračuju najmanje tri puta dnevno, u jutro prije početka nastave, poslije podne nakon završetka nastave jutarnje smjene, a prije početka nastave poslijepodnevne smjene i navečer nakon završetka nastave poslijepodnevne smjene. Točna vremena čišćenja pojedinih prostora u kojima se održava nastava (učionice, laboratoriji i dr.) te njima pripadajući pratećih prostora (hodnika, stubišta, sanitarnih prostora i dr.) će biti točno definirana po izradi konačne inačice rasporeda održavanja nastave u zimskom semestru.
 2. Ukoliko studenti pojedine godine studija (ili grupa studenata iste godine studija kod održavanja npr. vježbi) nakon završetka blok-sata ili više blok-sati mijenjaju prostor u kojem se održava nastava, isti je tijekom pauze od 30 minuta, a  prije ulaska u prostor studenata neke druge godine studija (ili studenata druge grupe iste godine studija), između dvaju blok-satova, potrebno detaljno očistiti, dezinficirati i prozračiti.
 3. Svi zajednički prostori u kojima je velika frekvencija nastavnika, ostalih zaposlenika i studenata (npr. sanitarni čvorovi i dr.), obavezno se obilaze, čiste i dezinficiraju svaka dva sata, a prema potrebi i češće.
 4. Radi navedenog u prethodne tri točke uvodi se rad spremačica u dvije smjene. Prva smjena traje od 6:30 do 14:30 sati, a druga smjena od 12:30 do 20:30 sati. U vremenu preklapanja rada dviju smjena, od 12:30 do 14:30 sati, spremačice su dužne obaviti detaljno čišćenje, dezinficiranje i prozračivanje prostora Fakulteta između jutarnje i poslijepodnevne smjene.
 5. Za izradu tjednog rasporeda rada spremačica zadužuje se prodekan odgovarajućeg odsjeka (u koordinaciji s nastavnicama koje izrađuju raspored održavanja nastave), prodekan ŠO-a za raspored rada spremačica u novoj zgradi, a prodekan DTO-a za raspored rada spremačica u paviljonu IV.

B.4. Postupak u slučaju sumnje u zaraženost ili u slučaju zaraženosti bolesti COVID-19

 1. S povišenom tjelesnom temperaturom, dišnim i/ili drugim simptomima zarazne bolesti nije dopušteno dolaziti u prostore Fakulteta. U tom se slučaju treba odmah i bez odgode, putem telefona ili e-pošte, javiti nadređenoj osobi ili dekanu Fakulteta (nastavnici i ostali zaposlenici), odnosno prodekanu odgovarajućeg odsjeka (studenti) i izabranom liječniku obiteljske/školske medicine radi daljnjih uputa.

Kontakt brojevi telefona i e-mail-ovi:

 1. Ako je nastavnik, ostali zaposlenik ili student obolio od bolesti COVID-19  ili ima od strane epidemiologa izrečenu mjeru samoizolacije, obavezan se odmah i bez odgode, putem telefona ili e-pošte, javiti nadređenoj osobi ili dekanu Fakulteta (nastavnici i ostali zaposlenici), odnosno prodekanu odgovarajućeg odsjeka (studenti).
 2. Ako se tijekom radnoga vremena ili nastave nastavnicima, ostalim zaposlenicima i studentima  povisi tjelesna temperatura i/ili pojave respiratorni i/ili drugi simptomi, moraju odmah napustiti Fakultet, obavijestivši o tome, po mogućnosti bez dodatnoga kontakta (putem telefona ili e-pošte), dekana Fakulteta (nastavnici i ostali zaposlenici), odnosno prodekana odgovarajućeg odsjeka (studenti). Potom se moraju javiti svojem izabranom liječniku obiteljske/školske medicine radi daljnjih uputa

Za sva pojašnjenja u svezi ove Upute nastavnici, ostali zaposlenici i studenti Fakulteta mogu se javiti prodekanu odgovarajućeg odsjeka.

S poštovanjem, uz srdačan pozdrav,

                                                                                                                                                          Dekan

                                                                                                                                          prof. dr. sc. Tibor Pentek, v.r.

Aktualno

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije