YouTube
Instagram
Facebook
×

Bilateralna razmjena

Bilateralna razmjena temeljem međusveučilšnih sporazuma temelji se na bilateralnim ugovorima koje Sveučilište u Zagrebu sklapa sa stranim sveučilištima radi provedbe svojih međunarodnih aktivnosti. Razmjena studenata samo je jedna od aktivnosti koje sporazumi predviđaju. Takva vrsta sporazuma u pravilu se sklapa za čitavo Sveučilište.


Kandidati za studentsku razmjenu prijavljuju na natječaje koji raspisuje Sveučilište u Zagrebu. Natječaj se raspisuju tijekom cijele akademske godine, u pravilu barem jedan semestar prije samog početka razmjene. (Pratiti obavijesti Ureda za međunarodnu i međuinstitucijsku suradnju!)

Trajanje razmjene određuje se prema pozivnom pismu prihvatnog sveučilišta. Studenti za vrijeme trajanja razmjene ostaju upisani na svoj matični fakultet. Studenti koji se nalaze u kategoriji onih koji imaju obavezu participacije u troškovima studija, za vrijeme trajanja razmjene dužni su nastaviti plaćati participaciju. Studenti u razmjeni oslobođeni su plaćanja školarine na inozemnom sveučilištu.


Prije prijave na natječaj svi studenti zainteresirani za razmjenu dužni su proučiti i u dogovoru sa ECTS koordinatorom na fakultetu usporediti studijske programe matičnog i inozemnog sveučilišta, te se savjetovati o kolegijima koje bi mogli slušati i polagati u inozemstvu.

Svaki student prije odlaska na razmjenu treba sklopiti Ugovor o učenju (Learning Agreement), kojeg potpisuju student, matični fakultet/akademija i ustanova u inozemstvu. Matični fakultet dužan je priznati uspjeh za uspješno završenu aktivnost tijekom razdoblja studentske razmjene, sukladno dokumentu Learning Agreement. Priznavanje se vrši na razini fakulteta.


Studentima se za razmjenu temeljem međusveučilšnih sporazuma može odobriti potpora iz sredstava Sveučilišta u Zagrebu ili iz sredstava prihvatnog sveučilišta. 

Odabir kandidata vrši Odbor za međunarodu suradnju Sveučilišta u Zagrebu, a osnovni kriteriji za odabir studenata su: pismo motivacije, akademski uspjeh, poznavanjestranog jezika na kojem se održava nastava na stranom sveučilištu

Aktualno

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije