YouTube
Instagram
Facebook
×
Šumarski odsjek

Istraživanja


Laboratorij za patologiju drveća

Laboratorij za zoologiju u šumarstvu

 

U segmentu fitopatologije provode se istraživanja bolesti šumskog i urbanog drveća u Hrvatskoj s naglaskom na uzročnike odumiranja običnog i poljskog jasena, odumiranje mediteranskih hrastova, crnoga bora i utjecaj bijele imele na običnu jelu.

Znanstvena aktivnost djelatnika očituje se u brojnim objavljenim znanstvenim radovima u stranim i domaćim znanstvenim publikacijama, u sudjelovanju na velikom broju znanstvenih skupova, u vođenju brojnih domaćih i međunarodnih znanstvenih projekata ili sudjelovanju u njima.

 

Popis znanstvenih projekata na kojima su djelatnici Zavoda za organizaciju proizvodnje bili voditelji projekta ili voditelji dijela projekta
(naziv projekta, vrijeme provedbe, voditelj projekta ili dijela projekta, naručitelj projekta)

 • Dabar u Hrvatskoj, 1992. – 2015., Marijan Grubešić, sponzori WGM München, Hrvatske šume, INA, Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva.
 • Istraživanje uzročnika bolesti u kulturama četinjača i listača na području Republike Hrvatske (1.3.5.), 2001. – 2005., Danko Diminić, Hrvatske šume d.o.o.
 • Istraživanje utjecaja imele (Viscum album ssp. abietis) na jelova stabla u Gorskom kotaru te moguće mjere zaštite (1.3.6.), 2001. – 2005., Danko Diminić, Hrvatske šume d.o.o.
 • Kontrola brojnosti sitnih glodavaca u nizinskim šumama, njihova štetnost i metode zaštite s posebnim naglaskom na biološke metode, 2001. – 2005., Josip Margaletić, Hrvatske šume d.o.o. Zagreb.
 • Štetnost sivog puha i krupne divljači na staništu i vegetaciji, te mjere zaštite od istih, 2001. – 2005., Josip Margaletić, Hrvatske šume d.o.o. Zagreb.
 • Utjecaj kukaca i fitopatogenih gljiva na stabilnost šumskoga ekosustava (0068115), 2002. – 2006., Boris Hrašovec, Ministarstvo znanosti i tehnologije.
 • Značaj i uloga glodavaca u šumskim ekosustavima, 2003. - 2005., Marijan Grubešić, Ministarstvo znanosti i tehnologije.
 • Sitni glodavci u šumskim ekosustavima na području Parka prirode Žumberak – Samoborsko gorje, 2003. – 2005., Josip Margaletić, Park prirode Žumberak – Samoborsko gorje.
 • Šumski ekosustavi kao prirodna žarišta zoonoza, 2004. – 2006., Josip Margaletić, Hrvatske šume d.o.o. Zagreb.
 • Mogućnosti revitalizacije uzgoja trčke u otvorenim lovištima Zagrebačke županije, 2004. – 2007., Marijan Grubešić, Zagrebačka županija.
 • Sitni glodavci u šumskim ekosustavima na području Parka prirode Papuk, 2005. – 2006., Josip Margaletić, Park prirode Papuk.
 • Kontrolirani uzgoj i zaštita jelena običnog (Cervus  elaphus L.) u znanstvenoistraživačkom poligonu Šeprešhat, 2006. – 2010., Marijan Grubešić, Hrvatske šume d.o.o.
 • Šumski ekosustavi kao prirodna žarišta hanta-virusa i leptospira, 2006. – 2010., Josip Margaletić, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa.
 • Puhovi kao dio šumske zoocenoze, 2006. – 2010., Josip Margaletić, Hrvatske šume d.o.o. Zagreb.
 • Istraživanje utjecaja imele (Viscum album ssp. abietis) na jelova stabla u Gorskom kotaru, 2006. – 2010., Danko Diminić, Hrvatske šume d.o.o.
 • Štete od smeđeg medvjeda (Ursus arctos) u prirodnim jelovim sastojinama Gorskog kotara, 2006. – 2013., Krešimir Krapinec, Hrvatske šume d.o.o.
 • Procjena mogućnosti uvođenja grivastog skakača (Ammotragus lervia Pallas 1777) u otvorena lovišta Republike Hrvatske, 2007., Marijan Grubešić, Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva.
 • Lovno gospodarenje u sklopu ekoloških i gospodarskih čimbenika u Spačvi, 2007. – 2009., Marijan Grubešić, Hrvatske šume d.o.o.
 • Migracija jelenske divljači u gorskom području Hrvatske kao odraz ekoloških i gospodarskih čimbenika, 2007. – 2009., Marijan Grubešić, Hrvatske šume d.o.o.
 • Utjecaj staništa na prirast i tjelesni razvoj divljači, 2007. – 2012., Marijan Grubešić, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa.
 • Biotski čimbenici propadanja šumskog drveća na kršu Hrvatske (068-0681966-2775), 2007. – 2013., Danko Diminić, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta.
 • Jarebica kamenjarka u Hrvatskoj, 2008., Marijan Grubešić, Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva.
 • Šumski ekosustavi na području Uprave šuma Podružnica Požega kao prirodna žarišta zoonoza, 2008. – 2009., Josip Margaletić, Hrvatske šume d.o.o. Zagreb.
 • Šumski ekosustavi na području Uprava šuma Podružnice Požega i Našice kao prirodna žarišta zoonoza, 2009. – 2010., Josip Margaletić, Hrvatske šume d.o.o. Zagreb.
 • Prijedlog hitnih mjera zaštite od sitnih glodavaca, 2009. – 2010., Josip Margaletić, Hrvatske šume d.o.o. Zagreb.
 • Istraživanje tetrijeba gluhana (Tetrao urogallus L.) i lještarke (Tetrastes bonasia L.) u Nacionalnom parku Sjeverni Velebit – I. faza, 2009. – 2012., Krešimir Krapinec, JU Nacionalni park Sjeverni Velebit.
 • Nova bolest hrasta crnike u Hrvatskoj, 2010. – 2011., Danko Diminić, Hrvatske šume d.o.o.
 • Proizvodnost i kvaliteta mesa divljači u lovištima Hrvatskih šuma, 2010. – 2013., Marijan Grubešić, Hrvatske šume d.o.o.
 • Sitni glodavci kao rezervoari zoonoza u šumskim ekosustavima Nacionalnog parka Plitvička jezera, 2010. – 2013., Josip Margaletić, Javna ustanova Nacionalni park Plitvička jezera.
 • Istraživanje tetrijeba gluhana (Tetrao urogallus L.) i lještarke (Tetrastes bonasia L.) u Parku prirode Velebit, 2010. – 2013., Krešimir Krapinec, JU Park prirode Velebit.
 • Uzgoj jelena običnog (Cervus elaphus L.) u znanstvenoistraživačkom poligonu Šeprešhat i njegova prilagodba u otvorenim lovištima, 2011. – 2013., Marijan Grubešić, Hrvatske šume d.o.o.
 • Istraživanje dinamike populacije jarebice kamenjarke (Alectoris graeca Meisner 1804) u Hrvatskoj, 2011. – 2013., Marijan Grubešić, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, BOKU Austrija, bilateralna suradnja.
 • Istraživanje dinamike populacije jarebice kamenjarke (Alectoris graeca Meisner 1804) u Hrvatskoj, 2011. – 2013., Boris Hrašovec, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa.
 • Istraživanje preventivnih metoda u zaštiti šuma od sitnih glodavaca, 2011. – 2013., Josip Margaletić, Hrvatske šume d.o.o. Zagreb.
 • Uzročnici odumiranja jasena (Fraxinus spp.) u Hrvatskoj s posebnim naglaskom na fitopatogenu gljivu Chalara fraxinea, 2011. – 2013., Danko Diminić, Hrvatske šume d.o.o.
 • Šumske koke NP Plitvička jezera – rasprostranjenost i utjecaj turističkih aktivnosti, 2011. – 2013., Krešimir Krapinec, JU Nacionalni park Plitvička jezera.
 • Šumske koke NP Plitvička jezera – rasprostranjenost i utjecaj turističkih aktivnosti, 2012. – 2013., Krešimir Krapinec, NP Plitvička jezera.
 • Divokoza na području Parka prirode Velebit, 2011. – 2014., Kristijan Tomljanović, PP Velebit.
 • Primijenjena istraživanja divljači na području Parka prirode Medvednica – Grad Zagreb, 2012. – danas, Krešimir Krapinec, Grad Zagreb – Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo.
 • Integrirana zaštita šuma od biotičkih čimbenika, 2013. – 2014., Josip Margaletić, Sveučilište u Zagrebu.
 • Uloga biotičkih čimbenika na vitalnost poljskog jasena (Fraxinus angustifolia Vahl.) u poplavnim šumama Hrvatske 4250, 2013. – 2017., Boris Hrašovec, Hrvatska 187 zaklada za znanost.
 • Divokoza u Nacionalnom parku Paklenica, 2014., Kristijan Tomljanović, NP Paklenica.
 • Ekologija i obnova poplavnih šuma Posavine, 2014. – 2016., Boris Hrašovec, Hrvatske šume d.o.o.
 • Sitni glodavci kao rezervoari zoonoza u šumskim ekosustavima parka Maksimir, 2014. – 2016., Josip Margaletić, Javna ustanova Maksimir.
 • Uloga biotičkih čimbenika na vitalnost poljskog jasena (Fraxinus angustifolia Vahl.) u poplavnim šumama Hrvatske, 2014. – 2018., Josip Margaletić, Hrvatska zaklada za znanost.
 • Inovacije u prehrani preživača u prirodnom uzgoju kao temelj održivosti i konkurentnosti lovnog turizma, 2015. – 2018., Marijan Grubešić, Fakultet šumarstva i drvne tehnologije – Partner Agronomskom fakultetu, Ministarstvo poljoprivrede.
 • Usklađivanje stanišnih potencijala i gospodarskih zahvatau cilju smanjenja šteta od divljači, 2016. – 2018., Marijan Grubešić, Ministarstvo poljoprivrede (OKFŠ).
 • Integrirana zaštita šumskih ekosustava krša Hrvatske u promijenjenim klimatskim uvjetima, 2016. – 2018., Boris Hrašovec, Ministarstvo poljoprivrede – Uprava šumarstva, lovstva i drvne tehnologije.
 • Šumski ekosustavi kao prirodna staništa zoonoza, 2016. – 2018., Josip Margaletić, Ministarstvo poljoprivrede.
 • Integrirana zaštita šumskih ekosustava krša Hrvatske u promijenjenim klimatskim uvjetima, 2016. – 2018.,Danko Diminić, Ministarstvo poljoprivrede (OKFŠ).
 • Utjecaj novog invazivnog stranog štetnika – hrastove mrežaste stjenice (Corythucha arcuata /Say, 1832/) na zdravstveno stanje, urod, morfološke značajke i klijavost žira u šumskim sastojinama i klonskim sjemenskim plantažama i iznalaženje rješenja za njeno učinkovito suzbijanje, 2017. – 2022., Milivoj Franjević, Hrvatske šume d.o.o.
Aktualno

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije