YouTube
Instagram
Facebook
×

Prijediplomski

Prijediplomski studiji traju šest semestara (3 godine, 180 ECTS bodova). 

Više o upisima na Prijediplomske studije


Završetkom prijediplomskog studija studentu se izdaje svjedodžba kojom se utvrđuje završetak studija i stjecanje naziva prema studijskom smjeru: Prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea)urbanoga šumarstva, zaštite prirode i okoliša


Prijediplomski studij urbanog šumarstva, zaštite prirode i okoliša je studij koji se temelji na reformi sličnih studija u Europi, a dijelom proizilazi iz dosadašnjega studija na Šumarskome odsjeku.

Prvostupnik urbanog šumarstva, zaštite prirode i okoliša osposobljen je za stručnog suradnika za poslove šumarske struke koji se obavljaju u urbanim sredinama (biološki i tehnički radovi na uređivanju parkova i zelenih površina, zaštita biljaka u urbanim područjima, arborikultura, rasadničarstvo, sjemenarstvo i sl.), kao i za poslove koji su vezani za zaštitu prirode i okoliša (stručni poslovi u zaštićenim objektima prirode, suradnja na izradi ekoloških studija utjecaja na okoliš i prostornih planova, integrirano upravljanje okolišem i zakonodavstvo, monitoring okoliša i sl.)

Prvostupnik urbanog šumarstva, zaštite prirode i okoliša pripremljen je za stručno usavršavanje kroz razne seminare i radionice tijekom svoga rada, a u redovitom studiju u potpunosti je osposobljen za nastavak studija na Fakultetu šumarstva i drvne tehnologije za diplomski program na smjeru Urbano šumarstvo, zaštita prirode i okoliša. Također, osposobljen je za individualni i timski rad, upoznat je s trendovima u urbanom šumarstvu, zaštiti prirode i okoliša u zemlji i svijetu.


Što mogu raditi s diplomom studija Urbanog šumarstva, zaštite prirode i okoliša?

Gospodarenje šumama zahtijeva multifunkcionalan pristup te ono mora zadovoljiti različite društvene potrebe. Osim sve naglašenije potrebe za obnovljivim izvorima sirovina, jako je bitno zadovoljiti potrebu očuvanja prirodnog okoliša (šuma kao pročišćivač zraka i vode, proizvođač kisika, ponor ugljika itd.), ali i socijalne potrebe društva (šuma kao prostor koji ima estetsku vrijednost i pozitivno utječe na zdravlje ljudi, kao prostor za rekreaciju i turističku djelatnost). Urbano šumarstvo je integrirani pristup planiranju, osnivanju i gospodarenju sa stablima i šumama u urbanim sredinama. Na globalnoj razini više od polovice svjetskog stanovništva živi u urbanim područjima. Urbana stabla i šume važan su segment održivog razvoja urbanih područja radi brojnih koristi koje pružaju gradskom stanovništvu poput pročišćavanja zraka, smanjenja buke, ublažavanja djelovanja klimatskih ekstrema, pružanja prostora za rekreaciju i odmor stanovništva, staništa za biljne i životinjske vrste i estetskih vrijednosti urbanog zelenila. Stabla i šume u urbanim područjima žive u izmijenjenim stanišnim uvjetima, a da bi mogli pružati koristi za gradsko stanovništvo zahtijevaju posebnu skrb i njegu koju im mogu pružiti prvostupnici i magistri urbanog šumarstva, zaštite prirode i okoliša.

 

Što mogu raditi s diplomom studija Urbanog šumarstva, zaštite prirode i okoliša

 

Gdje se najčešće zapošljava nakon studija Urbanog šumarstva, zaštite prirode i okoliša?

Stručni suradnik u zaštićenim područjima prirode: sudjeluje u poslovima zaštite prirode i okoliša te provedbi akcijskih planova za upravljanje šumama u zaštićenim područjima prirode, provodi nadzor te sudjeluje u provedbi mjera zaštite i praćenja ugroženih biljnih i životinjskih vrsta i staništa, provodi nadzor te sudjeluje u provedbi mjera zaštite i praćenja ugroženih biljnih i životinjskih vrsta i staništa.

Stručnjak za projektiranje parkova i zelenih površina: izrađuje idejne i glavne projekte budućih parkova, park-šuma, poučnih staza, visećih vrtova i sl., a pritom provodi sve poslove od idejnog rješenja, izbora biljnih vrsta, projektiranja tehničkih rješenja do organizacije bioloških i tehničkih radova na izvedbi.

Stručnjak za izradu elaborata i studija procjena utjecaja na okoliš: izrađuje studije prihvatljivosti namjeravanih zahvata s obzirom na okoliš i određuje potrebne mjera zaštite i očuvanja prirode i okoliša.

Stručnjak za zaštitu okoliša u gradskim komunalnim poduzećima i ustanovama: provodi poslove procjene utjecaja zahvata na okoliš, izrade i provođenja dokumenata iz područja zaštite okoliša i prirode. provodi poslove integralne zaštite drveća i grmlja od abiotskih i biotskih čimbenika primjenom odgovarajućih postupaka i sredstva.

Stručnjak u hortikulturnim rasadnicima: organizira i provodi rasadničarsku proizvodnju ukrasnog bilja u državnim i privatnim rasadnicima.

Stručnjak za arborikulturu: provodi njegu stabala u urbanim područjima  i park šumama, izrađuje elaborate i stručne studije njege i sanacije ugroženih i vrijednih stabala.

Nastavnik u strukovnim srednjim školama: izvodi nastavne kolegije u strukovnim srednjim školama.

Znanstveni ili stručni suradnik u istraživačkim institucijama u području urbanog šumarstva, zaštite prirode i okoliša: obavlja poslove znanstvenog i stručnog suradnika u znanstveno-istraživačkim institucijama u području urbanog šumarstva, zaštite prirode i okoliša.

Stručnjak iz okolišne pedagogije i odnosa s javnošću u području urbanog šumarstva, zaštite prirode i okoliša: radi u različitim javnim i državnim institucijama te u nevladinim udrugama na podizanju svijesti javnosti o važnosti urbanog zelenila, informiranju o socijalnim i ekološkim funkcijama šuma, ugroženim vrstama i staništima, utjecaju invazivnih vrsta na život čovjeka i sl.

Stručnjak za sanaciju degradiranih terena i staništa: radi na izradi projekata i elaborata tehničke i biološke sanacije degradiranih staništa (odlagališta i deponija otpada, kamenoloma, bujica i sl.).

Aktualno

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije