×

Ustroj i upravljanje

Organizacija fakulteta

Fakultet kao javna ustanova namijenjena djelovanju u okviru visokog školstva Republike Hrvatske. Organizirana je u nekoliko ustrojbenih jedinica.


Kroz jedinicu Dekanovog ureda Fakultet predstavlja i zastupa Dekan kao čelnik uprave. Dekanov ured, tajništvo i računovodstveno-financijska služba brinu o regularnom djelovanju fakulteta. Dekanov ured obavlja opće i administrativne poslove za potrebe Fakulteta i dekana. Tajništvo Fakulteta obavlja stručne, administrativne, statističke, tehničke i pomoćne poslove, dok računovodstveno-financijska služba obavlja računovodstveno, knjigovodstvene i financijske poslove.

Znanstveno nastavna i stručna djelatnost Fakulteta obavlja se u Zavodima pojedinih Odsjeka. Odsjeci pripremaju, objedinjavaju i razvijaju nastavni, znanstveni i visokostručni rad u znanstvenom polju, odnosno granama za koju su osnovani. Odsjeci su podijeljeni na Zavode koji čine nastavnu, znanstvenu i stručnu organizacijsku cjelinu. Unutar Zavoda se za potrebe nastave, istraživanja i praktičnoga rada studenata osnivaju Laboratoriji.

   
Svaki Zavod ima svoje predstavnike u Fakultetskom vijeću koje uz Dekana predstavlja upravno tijelo Fakulteta. Dekan kao čelnik i voditelj Fakulteta za svoj rad je odgovoran Fakultetskom vijeću. Fakultetsko vijeće čine slijedeći predstavnici:

  • dekan Fakulteta po funkciji
  • četiri prodekana
  • 32 predstavnika nastavnika izabranih u znanstveno-nastavno zvanje, po 16 sa svakoga odsjeka
  • dva predstavnika asistenata/novaka – sa svakoga odsjeka po jedan
  • šest studenata, po tri sa svakoga odsjeka.

 
Šumarski odsjek i Drvnotehnološki odsjek osnivaju vijeća odsjeka koja čine svi nastavnici i suradnici odsjeka te izabrani studentski predstavnici, a predsjedava mu odgovarajući prodekan. Vijeće odsjeka razmatra pitanja iz svoga djelokruga na sjednicama te donosi prijedloge za Fakultetsko vijeće.
Osim upravnih tijela i ustrojbenih jedinica Fakultet ima stalne odbore koja prate savjetuju i pomažu im kod djelovanja:

  • Odbor za praćenje kvalitete nastave
  • Odbor za izbor nastavnika
  • Odbor za studentska pitanja
  • Odbor za izdavačku djelatnost
  • Odbor za promidžbu

 

Odbor za praćenje kvalitete nastave čine: prodekan Šumarskoga odsjeka i prodekan Drvnotehnološkoga odsjeka i predstavnik studenata.
Odbor za izbor nastavnika čine:četiri nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju redovitog profesora, po dva sa svakog Odsjeka.
Odbor za studentska pitanja čine:prodekan Šumarskoga odsjeka i prodekan Drvnotehnološkoga odsjeka, tajnik Fakulteta, voditelj studentske referade, predstavnici studenata.
Odbor za izdavačku djelatnost čine: prodekani odsjeka, glavni urednici fakultetskih časopisa: Glasnika za šumske pokuse, Drvne industrije i Croatian Journal of Forest Engineering.
Odbor za promidžbu  promiče i prezentira sve djelatnosti Fakulteta, a čine ga četiri prodekana i druge osobe prema izboru dekana.
 


U organizaciji Fakulteta posebnu ulogu imaju Studenska referada i Šumarska knjižnica koje su zadužene za svakodnevni kontakt sa studentima osiguravajući ima svojim radom neka osnovna prava iz Statuta Šumarskog fakulteta.


 

Aktualno

18.11.2019

Obavijest 3 - STEM stipendije

VAŽNO - II. krug dodjele državnih stipendija u STEM područjima znanosti

11.11.2019

Četvero nastavnika Drvnotehnološkog odsjeka Šumarskog fakulteta krenulo je na pripremni tečaj

Dvoje nastavnika Drvnotehnološkog odsjeka Šumarskog fakulteta krenulo je na pripremni tečaj za polaganje Cambridge English ispita, razine B2 te dvoje na pripremni tečaj za polaganje Cambridge English ispita, razine C1.

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije