YouTube
Instagram
Facebook
×

Ustroj i upravljanje

Organizacija fakulteta

Fakultet kao javna ustanova namijenjena djelovanju u okviru visokog školstva Republike Hrvatske. Organizirana je u nekoliko ustrojbenih jedinica.


Kroz jedinicu Dekanovog ureda Fakultet predstavlja i zastupa Dekan kao čelnik uprave. Dekanov ured, tajništvo i računovodstveno-financijska služba brinu o regularnom djelovanju fakulteta. Dekanov ured obavlja opće i administrativne poslove za potrebe Fakulteta i dekana. Tajništvo Fakulteta obavlja stručne, administrativne, statističke, tehničke i pomoćne poslove, dok računovodstveno-financijska služba obavlja računovodstveno, knjigovodstvene i financijske poslove.

Znanstveno nastavna i stručna djelatnost Fakulteta obavlja se u Zavodima pojedinih Odsjeka. Odsjeci pripremaju, objedinjavaju i razvijaju nastavni, znanstveni i visokostručni rad u znanstvenom polju, odnosno granama za koju su osnovani. Odsjeci su podijeljeni na Zavode koji čine nastavnu, znanstvenu i stručnu organizacijsku cjelinu. Unutar Zavoda se za potrebe nastave, istraživanja i praktičnoga rada studenata osnivaju Laboratoriji.

   
Svaki Zavod ima svoje predstavnike u Fakultetskom vijeću koje uz Dekana predstavlja upravno tijelo Fakulteta. Dekan kao čelnik i voditelj Fakulteta za svoj rad je odgovoran Fakultetskom vijeću. Fakultetsko vijeće čine slijedeći predstavnici:

  • dekan Fakulteta po funkciji
  • četiri prodekana
  • 32 predstavnika nastavnika izabranih u znanstveno-nastavno zvanje, po 16 sa svakoga odsjeka
  • dva predstavnika asistenata/novaka – sa svakoga odsjeka po jedan
  • šest studenata, po tri sa svakoga odsjeka.

 
Šumarski odsjek i Drvnotehnološki odsjek osnivaju vijeća odsjeka koja čine svi nastavnici i suradnici odsjeka te izabrani studentski predstavnici, a predsjedava mu odgovarajući prodekan. Vijeće odsjeka razmatra pitanja iz svoga djelokruga na sjednicama te donosi prijedloge za Fakultetsko vijeće.
Osim upravnih tijela i ustrojbenih jedinica Fakultet ima stalne odbore koja prate savjetuju i pomažu im kod djelovanja:

  • Odbor za praćenje kvalitete nastave
  • Odbor za izbor nastavnika
  • Odbor za studentska pitanja
  • Odbor za izdavačku djelatnost
  • Odbor za promidžbu

 

Odbor za praćenje kvalitete nastave čine: prodekan Šumarskoga odsjeka i prodekan Drvnotehnološkoga odsjeka i predstavnik studenata.
Odbor za izbor nastavnika čine:četiri nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju redovitog profesora, po dva sa svakog Odsjeka.
Odbor za studentska pitanja čine:prodekan Šumarskoga odsjeka i prodekan Drvnotehnološkoga odsjeka, tajnik Fakulteta, voditelj studentske referade, predstavnici studenata.
Odbor za izdavačku djelatnost čine: prodekani odsjeka, glavni urednici fakultetskih časopisa: Glasnika za šumske pokuse, Drvne industrije i Croatian Journal of Forest Engineering.
Odbor za promidžbu  promiče i prezentira sve djelatnosti Fakulteta, a čine ga četiri prodekana i druge osobe prema izboru dekana.
 


U organizaciji Fakulteta posebnu ulogu imaju Studenska referada i Šumarska knjižnica koje su zadužene za svakodnevni kontakt sa studentima osiguravajući ima svojim radom neka osnovna prava iz Statuta Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije.


 

Aktualno

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije