YouTube
Instagram
Facebook
×

Ustroj i upravljanje


Organizacija fakulteta

Fakultet kao javna ustanova namijenjena djelovanju u okviru visokog školstva Republike Hrvatske. Organizirana je u nekoliko ustrojbenih jedinica.


Kroz jedinicu Dekanovog ureda Fakultet predstavlja i zastupa Dekan kao čelnik uprave. Dekanov ured, tajništvo i računovodstveno-financijska služba brinu o regularnom djelovanju fakulteta. Dekanov ured obavlja opće i administrativne poslove za potrebe Fakulteta i dekana. Tajništvo Fakulteta obavlja stručne, administrativne, statističke, tehničke i pomoćne poslove, dok računovodstveno-financijska služba obavlja računovodstveno, knjigovodstvene i financijske poslove.

Znanstveno nastavna i stručna djelatnost Fakulteta obavlja se u Zavodima pojedinih Odsjeka. Odsjeci pripremaju, objedinjavaju i razvijaju nastavni, znanstveni i visokostručni rad u znanstvenom polju, odnosno granama za koju su osnovani. Odsjeci su podijeljeni na Zavode koji čine nastavnu, znanstvenu i stručnu organizacijsku cjelinu. Unutar Zavoda se za potrebe nastave, istraživanja i praktičnoga rada studenata osnivaju Laboratoriji.

   
Svaki Zavod ima svoje predstavnike u Fakultetskom vijeću koje uz Dekana predstavlja upravno tijelo Fakulteta. Dekan kao čelnik i voditelj Fakulteta za svoj rad je odgovoran Fakultetskom vijeću. Fakultetsko vijeće čine slijedeći predstavnici:

 • dekan Fakulteta po funkciji
 • pet prodekana
 • 30 predstavnika nastavnika izabranih u znanstveno-nastavno zvanje, po 15 sa svakoga odsjeka
 • jedan predstavnik suradnika izabranih u suradničko zvanje
 • osam studenata, po tri sa svakog odsjeka te dva studenta poslijediplomskog doktorskog studija
 • dva predstavnika ostalih zaposlenika.

 

Šumarski odsjek i Drvnotehnološki odsjek osnivaju vijeća odsjeka koja čine svi nastavnici i suradnici odsjeka te izabrani studentski predstavnici, a predsjedava mu odgovarajući prodekan. Vijeće odsjeka razmatra pitanja iz svog djelokruga na sjednicama te donosi prijedloge za Fakultetsko vijeće.

Osim upravnih tijela i ustrojbenih jedinica Fakultet ima i stalna ili povremena savjetodavna tijela, kao pomoć kod djelovanja:

 • Povjerenstvo za upravljanje kvalitetom
 •  Odbor za upravljanje kvalitetom nastave
 • Odbor za izbor u zvanja
 • Odbor za studentska pitanja
 • Odbor za izdavačku djelatnost
 • Odbor za promidžbu
 • Odbor za preddiplomske i diplomske studije
 • Odbor za poslijediplomske studije
 • Knjižnični odbor
 • Odbor za nastavno-pokusne šumske objekte

 

Povjerenstvo za upravljanje kvalitetom planira, koordinira, provodi, prati i vrednuje aktivnosti u okviru sustava osiguranja kvalitete na Fakultetu, uz suglasnost Fakultetskog vijeća.

Odbor za upravljanje kvalitetom nastave čine: prodekan za poslovanje i kvalitetu, prodekan Šumarskog odsjeka, prodekan Drvnotehnološkog odsjeka, dva predstavnika studenata i dva predstavnika nastavnika sa svakog odsjeka.

Odbor za izbor u zvanja čine: četiri nastavnika u znanstveno-nastavnomzvanju najmanje redovitog profesora, po dva sa svakog odsjeka.

Odbor za studentska pitanja čine: prodekan Šumarskog odsjeka, prodekan Drvnotehnološkog odsjeka, voditelj odjela poslova sa studentima i dva predstavnika studenata.

Odbor za izdavačku djelatnost čine: prodekan za međunarodnu i međuinstitucijsku suradnju, prodekan za znanost i poslijediplomske studije, glavni urednici Fakultetskih časopisa te voditelj Knjižnice.

Odbor za promidžbu promiče i prezentira sve djelatnosti Fakulteta, a čine ga: prodekna za međunarodnu i međuinstitucijsku suradnju, prodekan za znanost i poslijediplomske studije te po dva nastavnika sa svakog odsjeka.

Odbor za preddiplomske i diplomske studije čine: prodekan Šumarskog odsjeka, prodekan Drvnotehnološkog odsjeka te voditelji preddiplomskih i diplomskih studija.

Odbor za poslijediplomski doktorski studij čine: prodekan za znanost i poslijediplomske studije, prodekan Šumarskog odsjeka, prodekan Drvnotehnološkog odsjeka, voditelj doktorskog studija, koordinator doktorskog studija sa Šumarskog odsjeka, koordinator doktorskog studija s Drvnotehnološkog odsjeka, predstavnik nastavnika na studiju, predstavnik doktoranada sa Šumarskog odsjeka i predstavnik doktoranada sa Drvnotehnološkog odsjeka.

Odbor za poslijediplomske specijalističke studije čine: prodekan za znanost i poslijedeiplomske studije, prodekan Šumarskog odsjeka, prodekan Drvnotehnološkog odsjeka te voditelji poslijediplomskih specijalističkih studija.

Odbor za nastavno-pokusne šumske objekte (NPŠO) čine:  predstojnik Zavoda za NPŠO-e, upravitelji objekata i prodekan Šumarskog odsjeka.


 

Aktualno

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije