YouTube
Instagram
Facebook
×

Organizacija


Dekanov ured

Dekanov ured obavlja opće i administrativne poslove za potrebe Fakulteta i dekana. Organizacijski Dekanovu uredu pripadaju dekan i prodekani, koji su ujedno i članovi svojih Zavoda. Dekanovu uredu ujedno pripada i Voditelj poslova zaštite na radu i zaštite od požara, doc. dr. sc. Miljenko Klarić. 
Tajnica dekana:  Dražana Pavičić
U sastavu Dekanovog ureda nalaze se sljedeći uredi i službe: 

 • Ured za međunarodnu i međuinstitucijsku suradnju (zaposlenice: Katarina Korov, mag. ing. silv., stručna suradnica za poslove međunarodne i međuinstitucijske suradnje i  doc. dr. sc. Andreja Pirc Barčić, ECTS koordinatorica; voditelj ureda je prodekan za međunarodnu i međuinstitucijsku suradnju)
 • Ured za upravljanje kvalitetom 
 • Služba održavanja i ekonomat (zaposlenice i  zaposlenici: Martin Rončević - voditelj radionice - ložač; Hrvoje Kos - stolar; Marijan Mikac - vozač autobusa; Suzana Zebić - dostavljačica; Sonja Bedić, Snježana Fiket, Gordana Kozole i Slavica Škojc - spremačice)
 • Portirska služba (zaposlenici: Borislav Dujmenović, Zoran Hodak, Krunoslav Rustan, Tomislav Topić i Željko Tušek - portiri)

Prema Statutu Fakulteta tijela upravljanja Fakultetom su: dekan i fakultetsko vijeće.
Dekan fakulteta upravlja Fakultetom, njegov je čelnik i voditelj. Dekanu u radu pomaže pet prodekana:

 • prodekan Šumarskog odsjeka
 • prodekan Drvnotehnološkog odsjeka
 • prodekan za poslovanje i kvalitetu
 • prodekan za međunarodnu i međuinstitucijsku suradnju
 • prodekan za znanost i poslijediplomske studije

Fakultetsko vijeće je stručno vijeće Fakulteta i čine ga slijedeći predstavnici (48):

 • dekan i pet prodekana (po funkciji)
 • 30 predstavnika nastavnika izabranih u znanstveno-nastavno zvanje, po 15 sa Šumarskog i Drvnotehnološkog odsjeka
 • jedan predstavnik suradnika izabranih u suradničko zvanje
 • osam studenata, po tri sa svakog odsjeka te dva studenta poslijediplomskog doktorskog studija
 • dva predstavnika ostalih zaposlenika

Fakultetsko vijeće na redovnim i izvanrednim sjednicama:

 • donosi Statut fakulteta
 • bira dekana i prodekane
 • imenuje predstojnika i zamjenika predstojnika zavoda
 • imenuje predstojnika i zamjenika predstojnika Zavoda za nastavno-pokusne šumske objekte (NPŠO)
 • imenuje upravitelja nastavno-pokusnih šumskih objekata
 • imenuje predstojnika i zamjenika predstojnika Zavoda za nastavno-pokusne drvnotehnološke objekte (NPDTO)
 • imenuje upravitelja nastavno-pokusnih drvnotehnoloških objekata
 • imenuje voditelje i zamjenike voditelja laboratorija
 • imenuje voditelje studijskih programa i smjerova
 • donosi financijski plan i završni račun Fakulteta
 • daje suglasnost o korištenju, prenamjeni i prodaji nekretnina Fakulteta
 • prihvaća godišnje izvješće dekana
 • provodi izbore za članove vijeća područja i Senata Sveučilišta
 • pokreće postupak donošenja i brine se o provedbi studijskih programa te daje mišljenje o prijedlogu sveučilišnih studijskih programa u cjelini ili u djelovima iz svog područja djelovanja
 • imenuje članove stalnih odbora Fakulteta
 • pokreće i provodi postupke izbora u znanstveno-nastavna zcvanja te druga zvanja, sukladno Zakonu i Statutu Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije
 • daje suglasnost dekanu za poduzimanje pravnih radnji u ime i za račun Fakulteta u vrijednosti od 1.000.000,00 kuna do 3.000.000,00 kuna
 • donosi opće akte 
 • obavlja druge poslove utvrđene Zakonom, Statutom Sveučilišta i Statutom Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije

 

Odbori

Fakultet ima:

 • Odbor za upravljanje kvalitetom nastave (Odbor za upravljanje kvalitetom nastave čine: prodekan za poslovanje i kvalitetu, prodekan Šumarskog odsjeka, prodekan Drvnotehnološkog odsjeka, dva predstavnika studenata i dva predstavnika nastavnika sa svakog odsjeka)
 • Odbor za izbor u zvanja (Odbor za izbor u zvanja čine: četiri nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju najmanje redovitog profesora, po dva sa svakog odsjeka)
 • Odbor za studentska pitanja (Odbor za studentska pitanja čine: prodekan Šumarskog odsjeka, prodekan Drvnotehnološkog odsjeka, voditelj odjela poslova sa studentima i dva predstavnika studenata)
 • Odbor za izdavačku djelatnost (Odbor za izdavačku djelatnost čine: prodekan za međunarodnu i međuinstitucijsku suradnju, prodekan za znanost i poslijediplomske studije, glavni urednici Fakultetskih časopisa te voditelj Knjižnice)
 • Odbor za promidžbu (Odbor za promidžbu čine: prodekan za međunarodnu i međuinstitucijsku suradnju, prodekan za znanost i poslijediplomske studije te po dva nastavnika sa svakog odsjeka)
 • Odbor za preddiplomske i diplomske studije (Odbor za preddiplomske i diplomske studije čine: prodekan Šumarskog odsjeka, prodekan Drvnotehnološkog odsjeka te voditelji preddiplomskih i diplomskih studije)
 • Odbor za poslijediplomski doktorski studij (Odbor za poslijediplomski doktorski studij čine: prodekan za znanost i poslijediplomske studije, prodekan Šumarskog odsjeka, prodekan Drvnotehnološkog odsjeka, voditelj doktorskog studija, koordinator doktorskog studija sa Šumarskog odsjeka, koordinator doktorskog studija s Drvnotehnološkog odsjeka, predstavnik nastavnika na studiju, predstavnik doktoranada sa Šumarskog odsjeka i predstavnik doktoranada s Drvnotehnološkog odsjeka)
 • Odbor za poslijediplomske specijalističke studije (Odbor za poslijediplomske specijalističke studije čine: prodekan za znanost i poslijediplomske studije, prodekan Šumarskog odsjeka, prodekan Drvnotehnološkog odsjeka te voditelji poslijediplomskih specijalističkih studija)
 • Odbor za nastavno-pokusne šumske objekte (NPŠO) (Odbor za NPŠO-e čine: predstojnik Zavoda za NPŠO-e, upravitelji objekata i prodekan Šumarskog odsjeka)

Djelokrug, sastav i način rada Odbora određuje se posebnim aktom u skladu sa Statutom fakulteta šumarstva i drvne tehnologije i Statutom Sveučilišta u Zagrebu.
 

 

Povjerenstva

 • Povjerenstvo za upravljanje kvalitetom 
 • Povjerenstvo za strateško planiranje
   

Tajništvo

Tajništvo Fakulteta ustrojstvena je jedinica Fakulteta u kojoj se obavljaju stručni, administrativni, statistički, tehnički i pomoćni poslovi, a sastoji se od sljedećih odjela:

 • Odjel kadrovskih  i općih poslova (zaposlenice: Snježana Nekoksa - voditeljica stručnih tijela i kadrovskih poslova; Jasna Križan, bacc. admin. publ. - administrativna referentica; Spomenka Ratkajec - arhivarka)
 • Ured  za javnu nabave (zaposlenica: Zdenka Pihir, dipl. ing. - stručna referentica)
 • Studentska referada (zaposlenice: Danijela Piršljin Bunjavčević - voditeljica Studentske referade; Branka Devčić i Mirjana Prša - stručne referentice)
 • Odjel za informatičke poslove (zaposlenici: Davor Bertol - Voditelj Odjela za informatičke poslove i ISVU koordinator; Mihael Šutalo, uni. bacc. ing. comp. - sistem administrator)
 • Urudžbeni zapisnik i pismohrana (zaposlenica: Valentina Grebenar Stričak - računovodstvena referentica)

Voditeljica ustrojstvene jedinice je tajnica Fakulteta Marija Tomas , dipl. iur.

 

Računovodstveno-financijska služba

Računovodstveno-financijska služba je ustrojstvena jedinica koja obavlja računovodstvene, knjigovodstvene i financijske poslove, a sastoji se od sljedećih odjela:

 • Knjigovodstveni odjel (zaposlenice: Željka Tepavac, oec.; Valentina Fulir);
 • Financijski odjel (zaposlenica: Tanja Pintar);
 • Odjel analize i interpretacije financijskih izvješća (svi zaposlenici službe).

 Voditeljica ustrojstvene jedinice je u.z. Kristina Dedi.

 

Knjižnica i digitalni repozitorij

Knjižnica je ustojbena jedinica Fakulteta putem koje se posreduju znanstvene i stručne publikacije i informacije. U sastavu knjižnice djeluje i digitalni repozitorij. 

 • voditeljica Knjižnice - Marisstella Octek, prof. i diplomirana knjižničarka
 • voditeljica Digitalnog repozitorija - Tajana Meštrović, dipl. ing. agr., mag. bibl.
   

Zaposlenici

 

Aktualno

20.09.2023

Stoljeće visokoškolske terenske nastave studija šumarstva na otoku Rabu

U petak, 15. rujna, u kongresnoj dvorani hotela Imperial Valamar Collection u Rabu s početkom u 11 sati održan je skup kojim se obilježilo 100 godina održavanja visokoškolske terenske nastave studija šumarstva na otoku Rabu.

04.09.2023

Studentski projekt - MODIV-PPMED-2023

Monitoring urbanih populacija divljači u Parku prirode Medvednica s posebnim naglaskom na parnoprstaše, svinju divlju (Sus scrofa L.) i srnu običnu (Capreolus capreolus L.)

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije