YouTube
Instagram
Facebook
×

Organizacija

Dekanov ured

Dekanov ured obavlja opće i administrativne poslove za potrebe Fakulteta i dekana. Organizacijski Dekanovu uredu pripadaju dekan i prodekani, koji su ujedno i članovi svojih Zavoda.

Tajnica dekana: (Jasna Križan, bacc. admin. publ.) u.z. Dražana Pavičić 


U okviru Dekanova ureda djeluju:

 • Ured za upravljanje kvalitetom (zaposlenica: Valentina Stričak),
 • Ured za međunarodnu i međuinstitucijsku suradnju (voditelj: prodekan za međunarodnu suradnju, zaposlenik: Katarina Korov i ECTS koordinator, doc. dr. sc. Andreja Pirc Barčić
 • Digitalni repozitorij Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije (voditeljica: Tajana Meštrović, dipl. ing.),

Davor Pavlović – viši predavač iz predmeta Tjelesna i zdravstvena kultura.

Kao dostavljačica na Fakultetu radi Suzana Zebić.

 

 

Fakultetsko vijeće 

Prema Statutu Fakulteta tijela upravljanja Fakultetom su: dekan i Fakultetsko vijeće. 


Dekan fakulteta upravlja Fakultetom, njegov je čelnik i voditelj. Dekanu u radu pomažu četiri prodekana:

 • prodekan Šumarskog odsjeka,
 • prodekan Drvnotehnološkog odsjeka,
 • prodekan za znanstvenoistraživački rad,
 • prodekan za međunarodnu suradnju.


Fakultetsko vijeće je stručno vijeće Fakulteta i čine ga sljedeći predstavnici (45):

 • dekan i četiri prodekana (po funkciji)
 • 30 predstavnika nastavnika izabranih u znanstvenonastavno zvanje, po 15 sa Šumarskog i Drvnotehnološkog odsjeka,
 • dva predstavnika asistenata/novaka, po jedan sa Šumarskog i Drvnotehnološkog odsjeka,
 • sedam studenata, po tri sa Šumarskog i Drvnotehnološkog odsjeka, a jedan student s poslijediplomskoga doktorskog studija,
 • jedan predstavnik ostalih zaposlenika.

Fakultetsko vijeće na redovnim i izvanrednim sjednicama:

 • donosi Statut Fakulteta
 • bira dekana i prodekane
 • provodi izbore za članove Senata
 • provodi izbore za članove Vijeća područja
 • prihvaća godišnje izvješće dekana
 • donosi proračun i završni račun Fakulteta
 • vodi brigu i donosi odluke u cilju osiguranja kvalitete studija i znanstvenoga rada
 • pokreće postupak donošenja i brine o provedbi nastavnih programa, studija, znanstvenih projekata te daje mišljenje o prijedlogu sveučilišnih nastavnih planova i programa u cjelini ili u dijelovima iz područja toga djelovanja
 • osniva nove i razvija postojeće istraživačke kapacitete na razini odgovarajuće znanstvene grane
 • pokreće i provodi postupke izbora u znanstveno-nastavna zvanja, te druga zvanja, sukladno Zakonu i Statutu Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije
 • imenuje voditelje studijskih programa i smjerova
 • osigurava uvjete za slobodu inicijative pojedinaca i skupina istraživača, nastavnika i studenata u znanstvenim, nastavnim i stručnim djelatnostima
 • predlaže Senatu Sveučilišta predloženike za dodjelu zvanja professor emeritus
 • daje mišljenje o nabavi, postavljanju i uporabi krupne opreme na Sveučilištu iz područja svojega djelovanja
 • daje suglasnost dekanu za poduzimanje pravnih radnji u ime i za račun Fakulteta u vrijednosti iznad 1.000.000,00 kuna do 3.000.000,00 kuna
 • donosi opće akte Fakulteta
 • obavlja druge poslove utvrđene Zakonom, Statutom Sveučilišta i Statutom Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije
   

 

Odbori

Fakultet ima:

 • Odbor za praćenje kvalitete nastave (Odbor za praćenje kvalitete nastave čine: prodekan Šumarskoga odsjeka i prodekan Drvnotehnološkoga odsjeka i predstavnik studenata)
 • Odbor za izbor nastavnika (Odbor za izbor nastavnika čine: četri nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju redovitog profesora, po dva sa svakog Odsjeka)
 • Odbor za studentska pitanja (Odbor za studentska pitanja čine: prodekan Šumarskoga odsjeka i prodekan Drvnotehnološkoga odsjeka, tajnik Fakulteta, voditelj studentske referade, predstavnici studenata)
 • Odbor za izdavačku djelatnost (Odbor za izdavačku djelatnost čine: prodekani odsjeka, glavni urednici fakultetskih časopisa: Glasnika za šumske pokuse, Drvne industrije i Croatian Journal of Forest Engineering)
 • Odbor za promidžbu (Odbor za promidžbu promiče i prezentira sve djelatnosti Fakulteta, a čine ga četiri prodekana i druge osobe prema izboru dekana)

Djelokrug, sastav i način rada Odbora određuje se Odlukom o njihovom osnivanju u skladu s Statutom Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije i Statutom Sveučilišta u Zagrebu

 

 

Povjerenstva

...

 

 

Računovodstveno-financijska služba

Računovodstveno-financijska služba je ustrojstvena jedinica koja obavlja računovodstvene, knjigovodstvene i financijske poslove, a sastoji se od sljedećih odjela:

 • Knjigovodstveni odjel (zaposlenice: Duška Šestan, oec.; Valentina Fulir);
 • Financijski odjel (zaposlenica: Tanja Pintar);
 • Odjel analize i interpretacije financijskih izvješća (svi zaposlenici službe).

 Voditeljica ustrojstvene jedinice je (Ana Dominiković, dipl. oec.) u.z. Kristina Dedi.

 

Tajništvo

Tajništvo Fakulteta ustrojstvena je jedinica Fakulteta u kojoj se obavljaju stručni, administrativni, statistički, tehnički i pomoćni poslovi, a sastoji se od sljedećih odjela:

 • Odjel općih poslova (zaposlenici: Borislav Dujmenović, Zoran Hodak, Krunoslav Rustan i Tomislav Topić – čuvarska služba; Marijan Mikac – vozač autobusa;                               – arhivar); 
 • Odjel kadrovskih poslova (Zaposlenica: Snježana Nekoksa – voditeljica stručnih tijela i kadrovskih poslova); Jasna Križan, admin. pupl. 
 • Odjel poslova sa studentima – Studentska referada (zaposlenice: Danijela Piršljin Bunjevčević – voditeljica Studentske referade; Branka Devčić i Mirjana Prša – stručne referentice);
 • Odjel poslova održavanja (zaposlenici: Martin Rončević - voditelj radionice, Ivica Dujak – ložač; Hrvoje Kos - stolar; Sonja Bedić, Snježana Fiket, Gordana Kozole i Slavica Škojc – spremačice);
 • Odjel knjižnica (zaposlenica: Marisstella Octek, prof. – voditeljica knjižnice);
 • Odjel za informatičke poslove (zaposlenici: mr. sc. Vladimir Koštal - CARNet i ISVU koordinator; Mihael Šutalo, uni. bacc. ing. comp. - sistem inženjer);
 • Odjel javne nabave (zaposlenica: Iva Rimac, dipl. iur. – voditeljica javne nabave i Danijela Vukušić, administrativna referentica). 

Voditeljica ustrojstvene jedinice je tajnica Fakulteta Marija Tomas Mišetić, dipl. iur.
 

 

Zaposlenici

 

Aktualno

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije