×

Organizacija

Dekanov ured

Dekanov ured obavlja opće i administrativne poslove za potrebe Fakulteta i dekana. Organizacijski Dekanovu uredu pripadaju dekan i prodekani, koji su ujedno i članovi svojih Zavoda.

Tajnica dekana: Jasna Križan, bacc. admin. publ. Potkraj 2016. godine, nakon gotovo 43 godine radnog staža, u mirovinu je otišla tajnica dekana gospođa Vesna Biljan.


U okviru Dekanova ureda djeluju:

 • Ured za upravljanje kvalitetom (zaposlenica: Valentina Stričak),
 • Ured za međunarodnu i međuinstitucijsku suradnju (voditelj: prodekan za međunarodnu suradnju, zaposlenik: Katarina Korov i ECTS koordinator, doc. dr. sc. Andreja Pirc Barčić
 • Digitalni repozitorij Šumarskog fakulteta (voditeljica: Tajana Meštrović, dipl. ing.),

Davor Pavlović – viši predavač iz predmeta Tjelesna i zdravstvena kultura.

Kao dostavljačica na Fakultetu radi Suzana Zebić.

 

 

Fakultetsko vijeće 

Prema Statutu Fakulteta tijela upravljanja Fakultetom su: dekan i Fakultetsko vijeće. 


Dekan fakulteta upravlja Fakultetom, njegov je čelnik i voditelj. Dekanu u radu pomažu četiri prodekana:

 • prodekan Šumarskog odsjeka,
 • prodekan Drvnotehnološkog odsjeka,
 • prodekan za znanstvenoistraživački rad,
 • prodekan za međunarodnu suradnju.


Fakultetsko vijeće je stručno vijeće Fakulteta i čine ga sljedeći predstavnici (45):

 • dekan i četiri prodekana (po funkciji)
 • 30 predstavnika nastavnika izabranih u znanstvenonastavno zvanje, po 15 sa Šumarskog i Drvnotehnološkog odsjeka,
 • dva predstavnika asistenata/novaka, po jedan sa Šumarskog i Drvnotehnološkog odsjeka,
 • sedam studenata, po tri sa Šumarskog i Drvnotehnološkog odsjeka, a jedan student s poslijediplomskoga doktorskog studija,
 • jedan predstavnik ostalih zaposlenika.

Fakultetsko vijeće na redovnim i izvanrednim sjednicama:

 • donosi Statut Fakulteta
 • bira dekana i prodekane
 • provodi izbore za članove Senata
 • provodi izbore za članove Vijeća područja
 • prihvaća godišnje izvješće dekana
 • donosi proračun i završni račun Fakulteta
 • vodi brigu i donosi odluke u cilju osiguranja kvalitete studija i znanstvenoga rada
 • pokreće postupak donošenja i brine o provedbi nastavnih programa, studija, znanstvenih projekata te daje mišljenje o prijedlogu sveučilišnih nastavnih planova i programa u cjelini ili u dijelovima iz područja toga djelovanja
 • osniva nove i razvija postojeće istraživačke kapacitete na razini odgovarajuće znanstvene grane
 • pokreće i provodi postupke izbora u znanstveno-nastavna zvanja, te druga zvanja, sukladno Zakonu i Statutu Šumarskog fakulteta
 • imenuje voditelje studijskih programa i smjerova
 • osigurava uvjete za slobodu inicijative pojedinaca i skupina istraživača, nastavnika i studenata u znanstvenim, nastavnim i stručnim djelatnostima
 • predlaže Senatu Sveučilišta predloženike za dodjelu zvanja professor emeritus
 • daje mišljenje o nabavi, postavljanju i uporabi krupne opreme na Sveučilištu iz područja svojega djelovanja
 • daje suglasnost dekanu za poduzimanje pravnih radnji u ime i za račun Fakulteta u vrijednosti iznad 1.000.000,00 kuna do 3.000.000,00 kuna
 • donosi opće akte Fakulteta
 • obavlja druge poslove utvrđene Zakonom, Statutom Sveučilišta i Statutom Šumarskog fakulteta
   

 

Odbori

Fakultet ima:

 • Odbor za praćenje kvalitete nastave (Odbor za praćenje kvalitete nastave čine: prodekan Šumarskoga odsjeka i prodekan Drvnotehnološkoga odsjeka i predstavnik studenata)
 • Odbor za izbor nastavnika (Odbor za izbor nastavnika čine: četri nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju redovitog profesora, po dva sa svakog Odsjeka)
 • Odbor za studentska pitanja (Odbor za studentska pitanja čine: prodekan Šumarskoga odsjeka i prodekan Drvnotehnološkoga odsjeka, tajnik Fakulteta, voditelj studentske referade, predstavnici studenata)
 • Odbor za izdavačku djelatnost (Odbor za izdavačku djelatnost čine: prodekani odsjeka, glavni urednici fakultetskih časopisa: Glasnika za šumske pokuse, Drvne industrije i Croatian Journal of Forest Engineering)
 • Odbor za promidžbu (Odbor za promidžbu promiče i prezentira sve djelatnosti Fakulteta, a čine ga četiri prodekana i druge osobe prema izboru dekana)

Djelokrug, sastav i način rada Odbora određuje se Odlukom o njihovom osnivanju u skladu s Statutom Šumarskog fakulteta i Statutom Sveučilišta u Zagrebu

 

 

Povjerenstva

...

 

 

Računovodstveno-financijska služba

Računovodstveno-financijska služba je ustrojstvena jedinica koja obavlja računovodstvene, knjigovodstvene i financijske poslove, a sastoji se od sljedećih odjela:

 • Knjigovodstveni odjel (zaposlenice: Duška Šestan, oec.; Valentina Fulir);
 • Financijski odjel (zaposlenica: Tanja Pintar);
 • Odjel analize i interpretacije financijskih izvješća (svi zaposlenici službe).

 Voditeljica ustrojstvene jedinice je Ana Dominiković, dipl. oec..

 

Tajništvo

Tajništvo Fakulteta ustrojstvena je jedinica Fakulteta u kojoj se obavljaju stručni, administrativni, statistički, tehnički i pomoćni poslovi, a sastoji se od sljedećih odjela:

 • Odjel općih poslova (zaposlenici: Zoran Hodak, Martin Rončević, Krunoslav Rustan i Tomislav Topić – čuvarska služba; Marijan Mikac – vozač autobusa; Miroslav Markić – arhivar); 
 • Odjel kadrovskih poslova (Zaposlenica: Snježana Nekoksa – voditeljica stručnih tijela i kadrovskih poslova);
 • Odjel poslova sa studentima – Studentska referada (zaposlenice: Danijela Piršljin Bunjevčević – voditeljica Studentske referade (Početkom 2018. godine, nakon 42 godine radnog staža, u mirovinu je otišla voditeljica Studentske referade gospođa Vlasta Dvoršćak); Branka Devčić i Mirjana Prša – stručne referentice);
 • Odjel poslova održavanja (zaposlenici: Ivica Dujak – ložač; Hrvoje Kos - stolar; Sonja Bedić, Snježana Fiket, Gordana Kozole i Slavica Škojc – spremačice);
 • Odjel knjižnica (zaposlenica: Marisstella Octek, prof. – voditeljica knjižnice);
 • Odjel za informatičke poslove (zaposlenici: mr. sc. Vladimir Koštal, sistem inženjer; Mihael Šutalo, uni. bacc. ing. comp.);
 • Odjel javne nabave (zaposlenica: Iva Rimac, dipl. iur. – voditeljica javne nabave i Danijela Vukušić, administrativna referentica). 

Voditeljica ustrojstvene jedinice je tajnica Fakulteta Ljubica Štos, dipl. iur.
 

 

Zaposlenici

 

Aktualno

01.08.2019

Natjecanje - Stablo godine (Tree of The Year)

Natjecanje je započelo 01. kolovoza 2019. godine, a pobjednik će se kandidirati na finale natjecanja Europsko stablo 2020. godine.

15.07.2019

CEEPUS - "freemover" prijave

Omogućene prijave za mobilnost izvan CEEPUS mreža.

15.07.2019

Nastavnici položili ispite iz engleskog jezika

Troje nastavnika Drvnotehnološkog odsjeka Šumarskog fakulteta položili su Cambridge English ispite. Također, dvoje nastavnika Šumarskog odsjeka uspješno su završili semestralne tečajeve engleskog jezika. 

14.06.2019

Svečana promocija Sveučilišne znanstvene monografije pod nazivom: „Jarebika (Sorbus aucuparia L.): važnost, uzgoj i uporaba“

autora: doc. dr. sc. Damira Drvodelića sa Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Tomislava Jemrića sa Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i prof. dr. sc. Milana Oršanića sa Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

07.06.2019

N A T J E Č A J za upis na Sveučilišni interdisciplinarni poslijediplomski specijalistički studij INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO

za stjecanje akademskog naziva: sveučilišni specijalist/specijalisticaintelektualnog vlasništva u akademskoj godini 2019./2020.

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije