YouTube
Instagram
Facebook
×

Erasmus+ STRUČNA PRAKSA (SMP)

Razmjena studenata u svrhu stručne prakse na Sveučilištu u Zagrebu odvija se kroz program Erasmus+.

Unutar Erasmus+ programa studenti svih razina studija imaju mogućnost studijskog boravka te odrađivanja stručne prakse u nekoj od programskih zemalja (Ključna  aktivnost 1).


Trajanje razmjene u vidu stručne prakse je minimalno 2 mjeseca, a maksimalno 12 mjeseci. Erasmus+ studentima se omogućuje mobilnost u ukupnom trajanju od 12 mjeseci za svaku razinu studija (preddiplomski, diplomski, poslijediplomski). Mobilnost je tijekom studija  moguće ostvariti više puta - važno je poštivati uvjet od najviše 12 mjeseci po svakoj razini studija - u zbroj mjeseci ulazi i mobilnost studijskog boravka (SMS) i stručne prakse (SMP).

 

Erasmus+ stručnu praksu studenti mogu obavljati u privatnim ili javnim poduzećima, ustanovama, organizacijama i ostalim subjektima koji imaju status pravne osobe i aktivni su na tržištu rada ili na području obrazovanja i mladih, te na visokim učilištima koja imaju dodijeljenu Erasmus povelju za visoko obrazovanje (Erasmus Charter for Higher Education). Prihvatna institucija se mora nalaziti u jednoj od programskih zemalja, a to su države članice EU, te Island, Norveška i Lihtenštajn.


PRONALAZAK STRUČNE PRAKSE

Prije prijave na natječaj studenti sami ili u dogovoru s ECTS-koordinatorom/mentorom na fakultetu pronalaze ustanovu/tvrtku na kojoj će obavljati stručnu praksu. Stručna praksa treba biti povezana sa studijem na matičnom fakultetu.

Studenti zainteresirani za Erasmus+ stručnu praksu o razmjeni se trebaju informiraju i savjetovati u Uredu za međunarodnu i međuinstitucijsku suradnju.


PRIJAVA NA NATJEČAJ SVEUČILIŠTA U ZAGREBU

Kandidati se za stručnu praksu prijavljuju na natječaj koji raspisuje Sveučilište u Zagrebu. Natječaj se u pravilu raspisuje dva puta godišnje:

  1. krug u svibnju/lipnju, za sljedeću akademsku godinu (za planirani polazak na mobilnost od kasnog ljeta/jeseni iste kalendarske godine), i
  2. krug u studenom (za planirani polazak na mobilnost od najranije zime sljedeće kalendarske godine).

Osnovni kriterij za odabir studenta su pismo motivacije, planirane aktivnosti studenta i očekivani rezultati. ECTS koordinator fakulteta odobrava prijavu studenta i njegov odabir stručne prakse svojim potpisom.

 

Osnovni princip dodjele financijske potpore je prema redoslijedu zaprimanja prijava („first-come, first-served“) = zaprimljena potpuna i ispravna dokumentacija elektroničkim putem, od strane koordinatora matične sastavnice.

 

U slučaju Stručne prakse studenti završnih godina, nakon odabira natječajem mogu diplomirati i otići na stručnu praksu, pod uvjetom da praksa bude završena u okviru jedne (1) godine od završetka studija (odnosno najkasnije do završetka akademske godine u kojoj je započela). Prakse za nedavno diplomirane ("recent graduates") nisu moguće jedino u Francuskoj. Svi kandidati, pa tako i ova kategorija studenata, trebaju biti studenti Sveučilišta u Zagrebu u trenutku prijave na natječaj, selekcijskog procesa i odabira kandidata.

 

Odabrani kandidati sklopit će:

  1. Learning Agreement for Traineeships (Ugovor o provedbi stručne prakse, koji definira plan aktivnosti i vezu stručne prakse sa studijem – student ovaj ugovor sklapa s matičnim fakultetom i prihvatnom institucijom/tvrtkom u koju odlazi)
  2. Ugovor o stručnoj praksi (sa Sveučilištem u Zagrebu)
  3. Policu osiguranja (s osiguravajućom kućom) - zdravstveno osiguranje, osiguranje od nezgode na radnom mjestu te osiguranje od odgovornosti

Erasmus+ SMP obrasci.

Poveznice za prošle natječaje ovdje


ODLAZAK NA STRUČNU PRAKSU

Studenti Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije za vrijeme trajanja stručne prakse ostaju upisani na Fakultet šumarstva i drvne tehnologije. Studenti koji se nalaze u kategoriji onih koji imaju obavezu participacije u troškovima studija, za vrijeme trajanja razmjene dužni su nastaviti plaćati participaciju.

 

Studenti za studijski boravak u okviru Erasmus programa mogu dobiti financijsku potporu. Financijska potpora koju student može primiti iz Erasmus+ sredstava je dodatak za troškove studiranja koje bi student imao i na matičnom sveučilištu, te stoga pokriva samo dio troškova života. Studenti se mogu odlučiti otići na Erasmus+ razmjenu o svom trošku odnosno bez financijske potpore (tzv. zero-grant). Zero-grant studenti imaju sva ista prava i obveze kao i oni studenti kojima je odobrena financijska potpora.

 

Mjesečna financijska potpora za stručnu praksu iz Erasmus+ sredstava za ak. god. 2021./22. raspodijeljena je u dvije kategorije, ovisno o zemlji u koju student odlazi:

1. za studente koji odlaze u Bugarsku, Češku, Estoniju, Latviju, Litvu, Mađarsku, Poljsku, Rumunjsku, Sjevernu Makedoniju, Slovačku, Sloveniju, Srbiju ili Tursku, mjesečni iznos potpore iznosit će 650 €,

2. za studente koji odlaze u Dansku, FInsku, Irsku, Island, Lihtenštajn, Luksemburg, Norvešku ili ŠŠvedsku te Austriju, Belgiju, Cipar Francusku, Italiju, Grčku, Maltu, Nizozemsku, Njemačku, Portugal ili Španjolsku, mjesečni iznos potpore iznosit će 700 €.

 

Studenti s posebnim potrebama imaju pravo na uvećan iznos financijske potpore zbog mogućih povećanih troškova kod realizacije mobilnosti.

 

Studenti slabijeg socioekonomskog statusa (studenti čiji redoviti mjesečni prihodi po članu zajedničkog kućanstva ne prelaze određeni postotak proračunske osnovice koja se utvrđuje svake godine odgovarajućim propisom, studenti azilanti i studenti stranci pod supsidijarnom zaštitom) imaju pravo na dodatnu financijsku potporu.


POVRATAK SA STRUČNE PRAKSE

Matični fakultet dužan je priznati uspjeh za uspješno završenu aktivnost tijekom razdoblja stručne prakse, sukladno dokumentu Ugovor o provedbi stručne prakse (Learning Agreement for Traineeships). Priznavanje se na Fakultetu šumarstva i drvne tehnologije vrši evidentiranjem u Dopunskoj ispravi o studiju. Osobama koje su završile svoj studij tijekom trajanja stručne prakse priznavanje se vrši izdavanjem Europass Mobility Document-a.

 


ERASMUS+ ISKUSTVA STUDENATA ŠUMARSKOG FAKULTETA

  • Ivan Vučković, Solsona, Španjolska 2020./2021. 

U ljetnom semestru 2020. bio sam na Erasmus+ studentskoj razmjeni u gradu Brnu (Češka Republika). Kad sam se vratio, shvatio sam da će mi nedostajati međunarodno okruženje, iskustvo koje se dobije u inozemstvu, učenje stranog jezika i život u inozemstvu generalno, a kako Hrvatske šume nisu raspisivale pripravnički natječaj za tu godinu, odlučio sam se raspitati kakve su opcije kad je u pitanju Erasmus+ stručna praksa.

Tu me je Katarina, stručna suradnica u Međunarodnom i međuinstitucijskom uredu, uputila da razgovaram s profesorima vezano uz njihova poznanstva i suradnike u drugim državama. Tako smo uz pomoć mojeg mentora za diplomski rad (prof. Landekića), došli do Šumarskog Tehnološkog i Znanstvenog Centra Katalonije (Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya). Iz ovog centra nam je gđa. Rosa (moja buduća supervizorica) potvrdila da sam primljen na mjesto praktikanta na 6 mjeseci.

U veljači ove godine (2021.) nakon mjesec dana odgode zbog trećeg vala pandemije korona virusa, sjeo sam na autobus (nije bilo letova u tome razdoblju) i poslije 26 sati došao u Barcelonu, te od tamo u Solsonu. Solsona je malen gradić (cca. 10 000 stanovnika) u središtu Katalonije, na skoro 700 metara nadmorske visine. Priroda kojom sam bio okružen je zadivljujuća (svuda oko mene jezera, brda i planine), a zrak svjež i čist. Solsona kao grad je uistinu prelijep, odnosno prepun srednjovjekovne arhitekture, od čega su dvorac i katedrala najpoznatiji (koga zanima, može utipkati u tražilicu).

Nakon dva dana od dolaska, prvi puta sam otišao u Centar gdje mi je gđa. Rosa pokazala cijelu instituciju i upoznala me sa svima koji su taj dan tamo radili. Upoznala me s glavnim projektom na kojem smo radili (međunarodna razina) i kasnije tijekom tih 6 mjeseci s drugim projektima na kojima sam sudjelovao (lokalna i regionalna razina). Moj posao nije bio klasičan šumarski posao (s terenskim radom), nego je bio isključivo vezan uz ured. Naziv glavnog projekta na osnovi kojeg je moj boravak i rad bio vrednovan se zvao „Quality for forest trainers“, odnosno na hrvatskom „Kvaliteta za šumske trenere“. Dodatan plus je to što mi je posao sadržajno bio uvelike povezan s našim diplomskim studijem (Tehnikama), te diplomskim radom.

Tijekom tih 6 mjeseci (ugrubo govoreći) radio sam na: projektnoj dokumentaciji (pisanje poglavlja vezanih uz sudionike, intelektualne outpute, diseminaciju rezultata projekta, utjecaj na razne razine šumarske struke, društvo i zakonodavstvo…), sastavljanju upitnika za buduće potencijalne projektne partnere, provođenju anketa telefonskim putem sa firmama koje su implementirale ECS standard, prevođenju dokumentacije sa španjolskog na engleski i obratno, davanju svojeg stručnog mišljenja s obzirom na svaku fazu projekta, vođenju dnevnika tijekom sastanaka, bavljenju administrativnim poslovima, izrađivanju PowerPoint prezentacija kada bi to zatrebalo...

Španjolska je prelijepa država te svaka regija nudi nešto posebno i jedinstveno u turističkom smislu. Ja sam odlazio uglavnom na jednodnevne izlete (posjećivanje dvoraca, katedrala, prirodnih znamenitosti...) jer mi je budžet bio limitiran, ali sam zato posjetio Madrid i Barcelonu (ono najbitnije). Hrana je fantastična (mediteranska) te u dućanima nešto jeftinija nego kod nas. Ljudi su susretljivi i ljubazni. Ja sam živio na farmi u kojoj su se tijekom tih 6 mjeseci izmjenjivali ljudi koji su tu boravili iz drugih država, stoga je to bila još jedna nijansa koja je cijelo iskustvo učinila još zanimljivijim.

Svima bih preporučio da iskoriste Erasmus+ stručnu praksu jer ćete biti u mogućnosti napredovati na svakom polju života. Nakon završetka tog razdoblja, lakše ćete pronaći posao te ćete biti bogatiji za još jedno neprocjenjivo iskustvo u životu.

  • Lana Bogojević, Cork, Irska 2017./2018. (diplomski studij Šumarstvo – Smjer Uzgajanje i uređivanje šuma s lovnim gospodarenjem)

Ljetne praznike 2018. odlučila sam iskoristiti za odlazak na Erasmus + stručnu praksu te sam provela dva mjeseca u Irskoj radeći u privatnoj tvrtci koja se bavi raznim djelatnostima vezanim uz poljoprivredu i šumarstvo. Ono što bi svakako preporučila studentima koji planiraju odlazak na stručnu praksu je da na vrijeme počnu s potragom i slanjem zamolbi tvrtkama jer je konkurencija dosta velika, a i imat ćete dovoljno vremena istražiti o samoj tvrtki, čime se bave, na koji način i slično. Ja sam dosta kasno krenula s potragom pa sam odabrala jednostavniju opciju, a to je odlazak preko agencije koja se onda pobrine o pronalasku tvrtke u kojoj ćete raditi, o smještaju i ono najbitnije,  o papirologiji. Agencije rade na principu da im se plati određeni iznos za koji dobijete smještaj, hranu i brigu oko dokumenata, posla i slično, što je super jer ste riješili puno briga i sigurni ste da u svakom trenutku imate koga nazvati za bilo kakav problem koji vas može snaći.

Sam dolazak u Irsku mi je govorio da će to biti jedno nezaboravno iskustvo. Na aerodromu me dočekala obitelj kod koje sam bila smještena i svi studenti koji su boravili kod njih. Bili smo smješteni u malom selu blizu Corka,  kod sveukupno tri obitelji pa nas je u jednom trenutku bilo oko 15 studenata s raznih studijskih programa i raznih zemalja poput Španjolske, Francuske, Njemačke, Italije, Turske… Obitelj kod koje sam bila smještena vodila nas je na izlete, kuhali su nam njihova tradicionalna jela i učili nas o irskim običajima.
Slobodne dane smo koristili za putovanja po cijeloj zemlji, i s obzirom da nas je bilo iz raznih krajeva Europe, upoznala sam puno kultura i stekla prijatelje s kojima se čujem gotovo svakodnevno.

Šumarstvo u Irskoj se uvelike razlikuje od onoga u Hrvatskoj, naglasak je na kratkim ophodnjama i sadnji vrsta iz roda Picea. Upravo zbog tog drugačijeg principa rada, smatram da je stručna praksa bila neprocjenjivo iskustvo koje me obogatilo u profesionalnom smislu i upotpunilo moje znanje o šumarstvu. Također, Irci uglavnom rade od 9 do 17h sa sat vremena pauze. Atmosfera na poslu je bila vrlo opuštena, kolege su mi bili podrška u svakom trenutku, svi su se trudili naučiti me što više o samom poslu, ali i o njihovoj tradiciji i običajima.

Mogu reći da se radi o neponovljivom životnom iskustvu i pomicanju vlastitih granica, upoznavanju sebe i drugih kultura i običaja te prijateljstava koja traju do kraja života. Studentima bih preporučila da iskoriste mnogobrojne mogućnosti Agencije za mobilnost i programe EU, od razmjene do stručne prakse i podignu svoje obrazovanje na višu razinu.


Više informacija:

Aktualno

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije