YouTube
Instagram
Facebook
×
Šumarski odsjek

Zavod za izmjeru, daljinska istraživanja i uređivanje šuma

Zelena zgrada 3. kat i prizemlje, žuta zgrada 2. kat


Fax: +385 1 235 2514


Znanstvena djelatnost i projekti

U znanstveno istraživačkom radu djelatnici zavoda sudjeluju u svim stadijima biometrijske analize od planiranja pokusa, uzorkovanja, izmjere, analize i interpretacije podataka. Također sudjeluju u izradi i validaciji raznih matematičko statističkih modela u svim područjima šumarstva. Iz područja ekonomike šumarstva, na zavodu se provode istraživanja, odnosno izrade metoda i modela utvrđivanja vrijednosti šuma, primjena višekriterijskih, matematičkih modela u vrednovanju općekorisnih funkcija šuma, istraživanje specifičnosti poslovne analize u šumarstvu, marketinga u šumarstvu, te unapređenje poslovanja u šumarskom poduzeću. Osim navedenog, obrađuju se i teme vezane na urbano šumarstvo, kao što su procjene vrijednosti usluga ekosustava iz područja ekonomike okoliša i ekoturizma. U području uređivanja šuma temeljno područje interesa je usmjereno na istraživanja rasta, razvoja i prirasta sastojina, višekriterijsko i prilagodljivo planiranje gospodarenja šumskim resursima, kriterija za donošenje odluka planiranja gospodarenja nizinskim šumama u uvjetima narušene dobne strukture, dinamike uspostave potrajnosti gospodarenja te povijesne rekonstrukcije i projekcije razvoja šumskih resursa uz primjenu različitih modela gospodarenja, simuliranju i predikciji „razvoja“ prebornih bukovo-jelovih šuma te stanje i utjecajne čimbenike njihova pomlađivanja, istraživanja stanja i mogućnosti unapređenja gospodarenja slabo iskorištenih resursa sitnih privatnih šuma u okolnostima stanišnih i socijalnih promjena, kao i štetne utjecaje prirodnih nepogoda te mogućnosti i dinamiku oporavka sastojina. U području daljinskih istraživanja i geoinformacijskih sustava znanstveno istraživačka i stručna djelatnost očituje se kroz ispitivanje primjene metoda daljinskih istraživanja (DI), geografskog informacijskog sustava (GIS), globalnog pozicijskog sustava (GPS), digitalnog modela reljefa (DMR) u šumarstvu, urbanom šumarstvu, lovnom gospodarstvu, zaštiti prirode i okoliša, te za racionalizaciju radova i planiranje u šumarstvu, praćenje stanja, promjena i biološke raznolikosti šuma, kartiranje zemljišnoga pokrova i načina korištenja zemljišta.

 

Znanstveni projekt

 • “Rural development strategy for Croatia-A strategy for rural development in Croatia 2004-2010”, FAO, MPŠVG-a, 2002-2003
 • COST akcija FP0603 Forest models for Research and Decision Support in Sustainable Forest Management (suradnik, 2007-2011)
 • COST E51: Integrating Innovation and Development Policies for the Forest Sector, financiran od strane EU, 2007-2010. god.
 • COST FP1201: "Forest LAnd Ownership Changes in Europe: Significance for Management  And Policy (FACESMAP)", 2012 – 2015.
 • COST FP1203: "European non-wood forest products (NWFPs) network, 2012 – 2017., 
 • Dinamika prirasta jelovih i bukovo-jelovih sastojina (068-0000000-3507), Ministarstvo znanosti obrazovanja i sporta RH, 2008-2011,
 • Elementi normalne strukture i određivanja propisa gospodarenja za raznodobne sastojine bukovih šuma, „Hrvatske šume“, Zagreb 2011-2014
 • Europska istraživačka akcija Cost E42: Uzgoj plemenitih listača (2005-2008)
 • Gospodarenje i planiranje u šumama Mediterana, „Hrvatske šume“, Zagreb 1992-1995
 • Harmonisation of national forest inventories in Europe: techniques for common reporting, COST akcija E43, 2004-2008. (suradnik)
 • HR.3.1.15-0035: Unapređivanje studijskih programa u biotehničkom području prema načelima HKO-a Europski socijalni fond (EU), (2015–2016)
 • Imele u Hrvatskoj - biologija, ekologija, rasprostranjenost i vrste domaćini (0068101), MZOŠ, (2002–2005)
 • Istraživanje i izrada modela uređivanja i izmjere šuma u šumama šumoposjednika, Šumarska savjetodavna služba, 2008–2011
 • Istraživanje i planiranje gospodarenja šumama, „Hrvatske šume“, Zagreb 1992-1995
 • Istraživanje odnosa sastojinskih elemenata u šumama hrasta lužnjaka prema postojećim prirasno prihodnim tablicama, „Hrvatske šume“, Zagreb 2001-2005
 • Istraživanje optimalnih modela šumarske kartografije (šifra: 1.4.7.), Hrvatske šume d.o.o. Zagreb, (2001–2005)
 • Istraživanje primjene GPS-a, DMR-a i GIS-a za racionalizaciju radova i planiranje u šumarstvu (šifra 1.4.10), Hrvatske šume d.o.o. Zagreb, (2001–2005)
 • Istraživanje stanja šumske vegetacije u urbanim, zaštitnim i šumama posebne namjene (šifra: 1.4.6.), Hrvatske šume d.o.o. Zagreb, (2001–2005)
 • Kartiranje staništa Republike Hrvatske - Vizualna interpretacija satelitskih slika, MZOPUG, (2000–2003)
 • Kartiranje travnjaka, utvrđivanje promjena travnjačkih površina i izrada karte pokrova zemljišta u NP Sjeverni Velebit, Ministarstvo kulture - Zavod za zaštitu prirode okoliša, (2009–2010)
 • Kriteriji planiranja održivog gospodarenja šumama hrasta lužnjaka (068-0000000-3506), MZOŠ RH, 2008 – 2011
 • Matematički i statistički modeli za praćenje stanja i gospodarenja u šumarstvu, Ministarstvo znanosti obrazovanja i športa RH, 2007 -2014. (suradnik, znanstveni novak)
 • Matematički modeli za optimalno odlučivanje u šumarstvu i obradi drva (2002-2006)
 • Matematičko-statistički modeli hematoloških bolesti (1991-1996)
 • Metodologija za procjenu šteta na šumskim sastojinama u kontinentalnim šumama uzrokovanih velikim prirodnim nepogodama (led, snijeg, vjetar, poplave, požari) mjere sanacije i gospodarske mjere za umanjivanje rizika, Hrvatske šume d.o.o. Zagreb, (2013–2014)
 • Modeli analize varijance za različite planove pokusa u šumarstvu (2011-2014)
 • Modeli planiranja šumskih resursa kao osnova potrajnog gospodarenja  u šumarstvu (0068105), Ministarstvo znanosti obrazovanja i sporta RH, 2005-2006,
 • Modeli planiranja u šumarstvu (068002): Primjena GIS-a i daljinskih istraživanja u oštećenim šumskim ekosustavima, MZOŠ, (1996–2000)
 • Modeli planiranja u šumarstvu kao temeljna pretpostavka potrajnog gospodarenja i stabilnosti ekosustava (068002), Ministarstvo znanosti obrazovanja i sporta RH, 1995-2000
 • Modeli ponašanja stanovnika glavnih gradova JI Europe (Behavioral patterns of citizens in capital cities of SEE), financira EFI, suradnik, 2010
 • Modeliranje interakcija u procjeni doživljenja (nositelj, 1999-2001)
 • Mogućnost interpretacije satelitskih snimaka za potrebe planiranja i gospodarenja, Hrvatske šume d.o.o. Zagreb, (2011–2013)
 • Mogućnosti smanjenja terenskog prikupljanja podataka pri operativnom uređivanju šuma hrasta lužnjaka, Ministarstvo poljoprivrede RH, 2016.-2017. 
 • Nacionalna inventura šumskih resursa RH (Pilot projekt - testiranje IOP-a nacionalne inventure šuma RH), Ministarstvo poljoprivrede šumarstva i vodnog gospodarstva, 2005-2006. 
 • Od prašuma do oranica: povijest antropizacije šuma u Slavoniji od srednjeg vijeka do početka 20. stoljeća HRZZ, 2015-2022
 • Odabir uzorka za poboljšanje učinkovitosti uređajne inventure šuma, „Hrvatske šume“, 2011-2014. 
 • Određivanje prirasta u sastojinama hrasta lužnjaka na temelju kontinuiranih izmjera na trajnim pokusnim plohama (2011-2013)
 • Optimiziranje inventarizacije miniranih šuma i šumskog zemljišta primjenom metoda daljinskih istraživanja (šifra: 1.4.8.), Hrvatske šume d.o.o. Zagreb, (2001–2005)
 • Osiguranje održivog asortimana proizvodnje i uporabe prirodnih sastojina po ekološko-gospodarskim tipovima (suradnik, 1996-2000)
 • Planiranje gospodarenja privatnim šumama u Hrvatskoj obzirom na obilježja šumoposjeda i gospodarske zahtjeve šumoposjednika, Ministarstvo poljoprivrede, 2016-2018
 • Poduzetništvo, tržišta i marketing nedrvnih šumskih proizvoda (Eentrepreneurship, markets and marketing of NTFP in SEE region), financira EFI, 2010.
 • Pokazatelji za donošenje odluka za prijevremenu i odgođenu obnovu (etata glavnog prihoda) u sastojinama hrasta lužnjaka, „Hrvatske šume“, Zagreb 2006-2010
 • Praćenje oštećenosti šuma hrasta lužnjaka metodama daljinskih istraživanja, Hrvatske šume d.o.o. Zagreb, (2011–2013)
 • Praćenje stanja i promjena šumske vegetacije metodama daljinskih istraživanja (šifra 1.4.9.), Hrvatske šume d.o.o. Zagreb, (2001–2005)
 • Praćenje zdravstvenog stanja šuma metodama daljinskih istraživanja (068-0681966-2786), MZOŠ, (2007–2013)
 • Primjena daljinskih istraživanja pri gospodarenju šuma bukve i jele s posebnim osvrtom na problematiku izraženog sušenja jele, Hrvatske šume d.o.o. Zagreb, (2006–2010)
 • Primjena satelitskih snimaka visoke rezolucije pri planiranju i gospodarenju nizinskih šuma hrasta lužnjaka, Hrvatske šume d.o.o. Zagreb, (2006–2010)
 • Problematika uređivanja šumskih sastojina bukve i jele, „Hrvatske šume“, Zagreb 2006-2010
 • Procjena rizika smrtnosti u različitim ekološkim biotopima (1996-2001)
 • Procjena zdravstvenoga stanja stabala područja GJ „Park šume Grada Zagreba“ metodama daljinskih istraživanja, Hrvatske šume d.o.o. Zagreb, (2011–2012)
 • Program monitoringa rezistentnosti štetnih organizama na sredstva za zaštitu bilja u Republici Hrvatskoj, Ministarstvo poljoprivrede, (2018-2020)
 • Projekcija prostorno-vremenskog razvoja šumskih resursa kao podrška planiranju integralnog gospodarenja šumama hrasta lužnjaka, „Hrvatske šume“, Zagreb 2011-2014
 • Projekt FOPER - Međunarodni stručni studij iz ekonomike šumarstva i šumarske politike, financiran od strane Europskog šumarskog instituta, 2006-2009. god.
 • Projekt INNOFORCE - Inovacije u šumarstvu, u organizaciji BOKU fakulteta u Beču, 2003-2007. god.
 • Projekt IPA IIIc: Podrška razvoju klastera –član sektorske Radne skupine za razvoj klastera konkurentnosti od 2012. godine.
 • Projekt PRIFORT - Analiza strukture privatnih šumovlasnika u regiji, financiran od strane Europskog šumarskog instituta, 2007-2009. god.
 • Prostorno uređivanje šuma u Hrvatskoj, „Hrvatske šume“, Zagreb 1992-1995
 • Stohastičko-deterministički modeli u biomedicini (1991-1996)
 • STReESS – Istraživanje odziva stabala na ekstremne prilike: sinteza (2012-2016)


Stručna djelatnost

Stručna djelatnost Zavoda je usmjerena na izradi stručnih projekata vezanih za;  izmjeru šumskih resursa (nacionalnih i operativnih inventura), praćenje utjecaja  vremenskih nepogoda kao posljedica  klimatskih promjena, obuci ovlaštenih inženjera šumarstva kroz stručna predavanja u organizaciji HKŠIDT, odobravanje šumsko gospodarskih planova, izradi zakonskih i podzakonskih akata, strategija. Stručna djelatnost očituje se i kroz ispitivanje primjene metoda daljinskih istraživanja, GPS-a, DMR-a i GIS-a za racionalizaciju radova i planiranje u šumarstvu, praćenje stanja, promjena i biološke raznolikosti šuma metodama daljinskih istraživanja, kartiranje zemljišnoga pokrova i načina korištenja zemljišta.

 

Stručni projekti

 • Aerofotogrametrijsko infrakolor snimanje područja Lipovljana (G.J. Josip Kozarac) u svrhu procjene oštećenosti šuma, Hrvatske šume d.o.o. Zagreb, (2008–2009)
 • Istraživanje organizacije, ekonomike i sociologije šumarstva (III-B-12) - Geografski informacijski sustav u šumarstvu, JPHŠ, (1991–1995)
 • Ministarstvo poljoprivrede RH: Analiza lanca dodane vrijednosti sporednih šumskih proizvoda, 2016.
 • Mogućnosti smanjenja terenskog prikupljanja podataka pri operativnom uređivanju šuma hrasta lužnjaka, Ministarstvo poljoprivrede, (2016–2018)
 • Nacionalna inventura šumskih resursa RH (Pilot projekt-testiranje IOP-a NI šuma RH i nastavak provedbe NI šumskih resursa RH), Ministarstvo poljoprivr. šumarstva i vodnog gospodarstva, 2005-2009
 • Nacionalna inventura šumskih resursa RH (2005-2009)
 • Okrupnjavanje šumoposjeda i udruživanje šumoposjednika kao pretpostavka održivog  učinkovitog gospodarenja sitnim privatnim šumama (2016-2018)
 • Osiguranje održivog asortimana proizvodnje i uporabe prirodnih sastojina po ekološko-gospodarskim tipovima šuma (I-A-16) - Prostorna valorizacija putem GIS-a, JPHŠ, (1996–2000)
 • Projekcija prostorno-vremenskog razvoja šumskih resursa kao podrška planiranju integralnog gospodarenja šumama hrasta lužnjaka, Hrvatske šume d.o.o. 2011-2014
 • Projekt Ministarstva poljoprivrede: Drvo je prvo, 2012. god..
 • Projekt sa Javnom ustanovom NP Krka: Procjena vrijednosti općekorisnih funkcija šuma NP Krka, 2012 god.
 • Projekt tvrtke Hrvatske šume d.o.o.: Razvoj i primjena inovacija u šumarstvu, 2011-2015.
 • Prve Hrvatske rentne tablice (2015)
 • Uporaba podataka daljinskih istraživanja dobivenih različitim 3D optičkim izvorima u izmjeri šuma - 3D-FORINVENT (Hrvatska zaklada za znanost, 2017.- 2021.)
 • Ustanovljavanje i praćenje ekološko-zdravstvenog stanja šuma Republike Hrvatske metodama daljinskih istraživanja (II-B-8) - Propadanje i obnova šumskih ekosistema, JPHŠ, (1991–1995)
 • Utvrđivanje oštećenosti šuma i inventarizacija sušaca za područje Like interpretacijom infracrvenih kolornih aerosnimki, Hrvatske šume d.o.o. Zagreb, (2005–2007)
 • Utvrđivanje oštećenosti šuma šumskog bazena Spačva interpretacijom infracrvenih kolornih (ICK) aerosnimki, Hrvatske šume d.o.o. Zagreb, (2005–2007)
 • Vođenje i sudjelovanje u izradi 15 Programa i Osnova gospodarenja šumama posebne i gospodarske namjene

 

Povijest Zavoda

Povijesni razvoj sadašnjeg Zavoda za izmjeru i uređivanje šuma je bio posebno složen tijekom 120-godišnjeg rada Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije.  Osnivanjem Šumarske akademije 1898. godine kao radne jedinice utemeljeni su laboratoriji i kabineti: Kabinet za šumsko-uređajnu skupinu predmeta (uređivanje šuma, računanje vrijednosti šuma, dendrometriju i upravu šuma) osnovan je 1899. godine iz predmeta, zbirke i knjižnice istoimenoga kabineta na bivšem Gospodarsko-šumarskom učilištu u Križevcima. Predstojnik toga kabineta bio je prof. Ivan Partaš, kojega je 1911. godine naslijedio prof. Ðuro Nenadić do 1919. godine, odnosno do njegova ukinuća. Kabinet za geodeziju i ostale tehničke predmete (Opće i šumarsko graditeljstvo I i II, Tehnička i građevna mehanika, Vodo- i mostogradnja I i II, Gradnja cesta i željeznica, Bujičarstvo, Šumsko strojarstvo, Šumska otpremna sredstva, Konstrukcije gatova i brana) osnovao je i ponovno uredio 1899. godine prof. Vinko Hlavinka. Njegovim je predstojnikom bio do 1911, kada je otišao u Brno za profesora Tehničke visoke škole, a zamijenio ga je prof. Pavao Horvat. Na početku djelovanja Šumarske akademije 1898. godine Kabinet za geodeziju objedinjavao je sve tehničke predmete na Fakultetu šumarstva i drvne tehnologije, pa se može reći da su se iz nje iznjedrili 1919. godine Zavod za strojarstvo i Zavod za šumskotransportna sredstva, koji su poslije postali katedre, a danas su sastavni dio Zavoda za šumarske tehnike i tehnologije. Štoviše, Kabinet za geodeziju Šumarske akademije bio je nukleus razvoja Geodetskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu godine 1908.

 


Školske godine 1919/20. umjesto Šumarske akademije počeo je raditi Gospodarsko-šumarski fakultet na Sveučilištu u Zagrebu, te je preustrojen u skladu s promjenom nastavnog plana i programa. Tako su osnovani zavodi i stolice kao dijelovi sadašnjega Zavoda za izmjeru i uređivanje šuma, a bili su:

 • Zavod za geodeziju s predmetima: Terensko crtanje, Niža geodezija, Deskriptivna geometrija. Godine 1967–1995. Zavod postaje Katedrom za geodeziju.
 • Stolica za uređivanje šuma s predmetima: Uređivanje šuma, Računanje vrijednosti šuma, Šumska statika. 
 • Godine 1935. osnovan je Zavod za uređivanje šuma i računanje vrijednosti šuma koji preuzima funkcije bivše stolice za uređivanje šuma. Godine 1947. Zavod mijenja ime u Zavod za uređivanje šuma i šumarsku ekonomiku te se u njemu predaju svi ekonomski i pravni predmeti. Godine 1960. Zavod se dijeli na dva samostalna zavoda: Zavod za ekonomiku i organizaciju šumarske privrede i drvne industrije i Zavod za uređivanje šuma. Godine 1967. zavodi postaju katedre.
 • Stolica za dendrometriju s predmetima: Dendrometrija, Obrana šuma i Uprava šuma. Godine 1935. stolica postaje katedra, a 1947. mijenja se naziv u zavod. Godine 1959. pripaja se Zavodu Kabinet za matematiku. Godine 1967. Zavod je dobio naziv Katedra za dendrometriju, iz koje se 1991. godine izdvaja Kabinet za matematiku.

Može se reći da su u organizacijskom smislu u 120-godišnjoj povijesti najznačajnije promjene izvršene 1995. godine kada je statutom Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije osnovan jedinstveni Zavod za uređivanje šuma, koji obuhvaća prijašnju Katedru za uređivanje šuma, Katedru za dendrometriju, Katedru za geodeziju i Katedru za ekonomiku u šumarstvu, kao i 2005. godine od kada Zavod djeluje pod nazivom Zavod za izmjeru i uređivanje šuma.


Dosadašnji predstojnici Zavoda:

Prof. dr. sc. Šime Meštrović                      1995. – 1998.
Izv.prof. dr. sc. Nikola Lukić                      1998. – 2005.
Prof.dr.sc. Jura Čavlović                            2005. – 2009.
Prof.dr.sc. Renata Pernar                          2009. – 2013.
Prof.dr.sc. Mario Božić                              2013. – 2017.
Izv.prof. dr. sc. Ante Seletković                2017. – 2021.
Prof.dr.sc. Anamarija Jazbec                   2021. –

Aktualno

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije