YouTube
Instagram
Facebook
×

Strateški dokumenti


MISIJA

Fakultet šumarstva i drvne tehnologije Sveučilišta u Zagrebu sustavno razvija nacionalno i međunarodno prepoznatu izvrsnost u obrazovanju i istraživanju u šumarstvu, drvnoj tehnologiji i srodnim područjima koja se temelji na uspostavi sustava kvalitete te prijenosu i primjeni znanja za dobrobit i prosperitet društvene zajednice.

Kao najstarija i jedinstvena nacionalna ustanova u svom djelokrugu, Fakultet šumarstva i drvne tehnologije je predan stvaranju i širenju znanja utemeljenoga na suvremenim znanstvenim spoznajama. Slijedom toga, temeljna svrha Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije je stvaranje, analiza i razmjena znanja putem nastavne, istraživačke i stručne djelatnosti. Prioritet djelovanja su studenti za koje su razvijeni obrazovni programi usklađeni s potrebama realnog gospodarstva, što će ih učiniti vrsnim stručnjacima i vrlim pojedincima na dobrobit našega gospodarstva i društva u cjelini.

U suradnji s gospodarskim i javnim sektorom u Republici Hrvatskoj i u inozemstvu Fakultet šumarstva i drvne tehnologije aktivno sudjeluje u stvaranju znanja i razvoju tehnologija biotehničkih znanosti, posebno šumarstva, urbanog šumarstva, ekologije, drvne tehnologije i oblikovanja proizvoda od drva.

VIZIJA

Fakultet šumarstva i drvne tehnologije Sveučilišta u Zagrebu je aktivna sastavnica Europskog visokoobrazovnog i istraživačkog prostora koja obrazuje međunarodno priznate kvalitetne i kompetentne stručnjake te provodi međunarodno prepoznata znanstvena i stručna istraživanja. Zadaća Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije je stvaranje, analiza i razmjena znanja putem nastavne, istraživačke i stručne djelatnosti. Sukladno navedenom vizija Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije Sveučilišta u Zagrebu jest postati vodeća visokoobrazovna, znanstvena i stručna ustanova za obrazovanje u području šumarstva i drvne tehnologije u nacionalnom i širem regionalnom okruženju. Stvaranjem i primjenom novih znanstvenih spoznaja osigurat će se trajni razvoj kako bi se polaznicima obrazovnih programa Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije pružala znanja u skladu s potrebama suvremenog društva temeljenog na znanju i održivom razvoju.

POLITIKA KVALITETE

Fakultet šumarstva i drvne tehnologije Sveučilišta u Zagrebu provodi djelatnosti visokog obrazovanja, znanstvenoistraživačkog i stručnog rada uz uvažavanje nacionalnih i međunarodnih standarda, vodeći se dobrobiti šumarske i drvnotehnološke struke. Upravljanje kvalitetom i okolišem usmjereno je postizanju izvrsnosti u nastavnim, znanstvenoistraživačkim i stručnim djelatnostima kroz uključenost svih članova sveučilišne zajednice u trajno unaprjeđenje kvalitete i stvaranje kulture kvalitete.

Fakultet šumarstva i drvne tehnologije provodi i unaprjeđuje sustav upravljanja kvalitetom u svim segmentima svojega djelovanja, a što se očituje kroz:

  • Misiju, Viziju i Strateški plan razvoja Fakulteta
  • organizaciju sustava upravljanja kvalitetom temeljenom na trajnom poboljšavanju svih procesa
  • osiguravanje primjerenosti politike unutarnjem i vanjskom kontekstu Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije uz ispunjavanje očekivanja i potreba svih zainteresiranih strana
  • razvoj kulture kvalitete uključenošću svih dionika na svim razinama u procese osiguravanja kvalitete
  • razvoj kulture kvalitete u kojoj svi unutarnji dionici preuzimaju odgovornost za kvalitetu
  • poštivanje i promicanje akademskog integriteta i sloboda, sprječavanje svih vrsta netolerancije i diskriminacije studenata ili zaposlenika te pridržavanje načela akademskog integriteta svih članova sveučilišne zajednice definiranih Etičkim kodeksom Sveučilišta u Zagrebu 
  • provođenje, redovito praćenje i revidiranje Politike kvalitete i okoliša te ciljeva u skladu s normama HRN EN ISO 9001, HRN EN ISO 14001 i ESG.

Fakultet šumarstva i drvne tehnologije se u sustavu upravljanja kvalitetom i okolišem opredijelio za trajno ispunjavanje Europskih standarda i smjernica na području visokog obrazovanja te ispunjavanje svih primjenjivih načela i zahtjeva normi HRN EN ISO 9001 i HRN EN ISO 14001. Trajnim poboljšavanjem uspostavljenog sustava i neprekidnim obrazovanjem uključenih dionika kontinuirano se povećava svijest o važnosti kvalitete. Središnje mjesto sustava kvalitete su studenti i sve aktivnosti usmjerene su na studente, stoga se stalno radi na prepoznavanju i ispunjavanju njihovih očekivanja i potreba. Na Fakultetu se potiče znanstvenoistraživački rad kako bi se omogućio transfer suvremenih znanstvenih spoznaja putem obrazovnih programa na studente, a time i transfer znanja u gospodarstvo te društvo u cjelini.

U Zagrebu, 30. 1. 2019.                                                                      prof. dr. sc. Tibor Pentek, dekan

Aktualno

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije