×

DABAR - digitalni repozitorij

Digitalni repozitorij Šumarskog fakulteta ima zadaću digitalizacije, trajnog pohranjivanja i omogućavanja kontroliranog pristupa znanstveno-istraživačkoj, intelektualnoj i kreativnoj produkciji nastaloj radom zaposlenika i studenata Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Digitalni repozitorij Šumarskog fakulteta osnovan je 22. rujna 2016. na 11. redovitoj sjednici Fakultetskog vijeća akd. god. 2015./16.


U novoosnovanom Digitalnom repozitoriju digitalizirati će se i trajno pohranjivati svi radovi kojima su autori zaposlenici i studenti Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, a koji su nastali kao rezultat obrazovnog i istraživačkog procesa na Fakultetu - završni i diplomski radovi, doktorski radovi, knjige, znanstveni i stručni radovi, nastavni materijali, podaci istraživanja, prezentacije, preprint, radovi, slike, video i audio zapisi, te ostala digitalna građa.

 

Važni linkovi

 

Dokumenti

 

 

Ostalo osoblje

Tajana Meštrović dipl. ing. agr., mag. bibl.

Stručna suradnica

Voditeljica Digitalnog repozitorija

više
Aktualno

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije