YouTube
Instagram
Facebook
×

Tehnologija drvnih materijala

Studij traje dvije godine a po završetku studija stječe se akademski naslov Specijalista tehnologije drvnih materijala.

Voditelj: Izv. prof. dr. sc. Vladimir Jambreković


Svrha pokretanja studija

U Republici Hrvatskoj u javnom a osobito u privatnom sektoru gotovo je nezamjetno učešće kadrova sa stručnom spremom magistra znanosti ili doktora znanosti. Do sada specijalističkih stručnih sprema nije niti bilo. Suvremeni način gospodarenja najvrijednijom drvnom masom te sve istaknutija potreba za dobrim gospodarenjem drvom bez tehničke vrijednosti, šumskim i industrijskim ostacima te recikliranim drvom zahtijevaju u gospodarstvu sve veću prisutnost visoko obrazovanih kadrova usmjerenih u usko područje djelatnosti. Tehnologija drvnih materijala je upravo jedno takvo specifično područje gdje će polaznici steći sve preduvjete za racionalno gospodarenje drvnom masom, optimalno iskorištenje u tehnološkim procesima proizvodnje visokovrijednog suhog drvnog elementa, furnira i drvnih ploča koji će se moći djelotvorno ukomponirati u novi finalni proizvod. U dosadašnjoj praksi prečesti problem je bio kvaliteta tehničkog drva, furnira i ploča kao osnovne pretpostavke proizvodnje kvalitetnih proizvoda. Osnovni razlog za to je bilo nedovoljno educirano i stručno osposobljeno osoblje. Prečest je slučaj da finalni proizvodi udovoljavaju svim zahtjevima po pitanju konstrukcijskih rješenja i suvremenog dizajna ali proizvodi padaju na testiranju zbog neadekvatnog materijala za proizvodnju. Tu će biti ključna uloga specijalista drva i drvnog materijala.


 
Sadržaj studija

Sva područja ovog studija baziraju se na suvremenim znanstvenim spoznajama i na njima temeljenim vještinama i sposobnostima jer područja koja obuhvaća ovaj studij predmet su intenzivnog znanstveno-istraživačkog rada. Sušenje drva integrira brojna znanstvena dostignuća interdisciplinarnih istraživanja, bilo kakav ozbiljniji zahvat nemoguć je bez najsuvremenije informatičke opreme a gotovo da i nema znanstvene institucije koja se ne bavi razvojem režima sušenja drva i razvojem računalnih programa vođenja sušenja. U proizvodnji furnira, uslojenog drva i drvnih ploča primjenjuju se brojna znanstvena dostignuća tijekom hidrotermičke obrade najvrijednije sirovine – furnirskih trupaca. O primijenjenim režimima i kontroli režima ovisi mogućnost iskorištenja najvrijednije sirovine. Prisutna je primjena laserskih sustava i uporaba visokofrekventnih načina zagrijavanja drvnog materijala.
U pripremi vezivnih sredstava koriste se suvremena znanstvena dostignuća kemijskih znanosti kako bi se proizvela vezivna sredstva dobrih tehnoloških svojstava, visoke adhezijsko-kohezijske čvrstoće i povoljnih ekoloških svojstava. Tehnološki postupci proizvodnje moraju dati odgovor kako proizvoditi sa što manjim utroškom energije, kako koristiti što više manje vrijednu sirovinu i kako uz razvoj suvremene tehnologije proizvoditi materijale visoke kvalitete po pitanju čvrstoće i ekološke besprijekornosti.


 
Kompetencije koje polaznik stječe završetkom studija

Po završetku studija polaznik postaje specijalista u području pripreme drva i proizvodnje drvnih materijala prikladnih za opću uporabu, graditeljstvo, namještaj i posebne namjene. Osobitost ovog studija je osposobljavanje polaznika za vrlo složene tehnološke postupke pripreme drva u postupcima sušenja i termičke obrade drva, pripreme drva kao sirovine za proizvodnju furnira i ploča, tehnološke postupke projektiranja svojstava i proizvodnje drvnih materijala u skladu sa suvremenim zahtjevima.
 

 

Informacije zainteresiranima

Studij traje dvije godine a po završetku studija stječe se akademski naslov Specijalista tehnologije drvnih materijala.
Uvjeti upisa su:

  • završen diplomski studij na Fakultetu šumarstva i drvne tehnologije, Drvnotehnološki odsjek
  • završen diplomski studij na drugom fakultetu s obvezom polaganja razlikovnih ispita.
  • prosjek ocjena stručnih predmeta u diplomskom studiju veći od 3,5
  • znanje jednog stranog jezika

 
Razlikovne predmete koje pristupnici koji su završili diplomski studij na drugim fakultetima i drugim znanstvenim područjima trebaju upisati na Fakultetu šumarstva i drvne tehnologije, Drvnotehnološkom odsjeku odredit će Povjerenstvo za specijalistički studij. U prvom semestru studija polaznici stječu znanja iz tri obvezna predmeta, u drugom semestru pored dva obvezna predmeta student upisuje izborne predmete iz specijalističkog studija, u trećem i četvrtom semestru student bira izborne predmete specijalističkog studija, te usmjerene izborne predmete i praktikume doktorskog studija Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije, Drvnotehnološkog odsjeka, pod nazivom Drvna tehnologija u dogovoru s mentorom. Iznimno u dogovoru s mentorom može upisati i predmete i praktikume drugih specijalističkih ili doktorskih studija. Maksimalno tjedno opterećenje u nastavi je 12 sati. Po semestru student može sakupiti minimalno 25 ECTS a maksimalno 35 ECTS bodova.
 

1. semestar                      2. semestar                     3. semestar                                                                               4. semestar                                                                        
30 ECTS 30 ECTS 30 ECTS 30 ECTS 
obvezni predmeti
(tri predmeta)
obvezni predmeti
(dva obvezna)
izborni predmet
izborni predmeti
izborni (doktorski ili specijalistički studij)
praktikumi (doktorski ili specijalistički studij) 
izborni predmeti
izborni (doktorski ili specijalistički studij)
praktikumi (doktorski ili specijalistički studij)


 
Uvjeti upisa u drugi semestar jesu položena dva obvezna ispita. Uvjeti upisa u treći semestar jesu položeni svi obvezni predmeti. Uvjet upisa u četvrti semestar je sakupljenih 70 ECTS bodova. Prije obrane specijalističke radnje student mora položiti sve upisane predmete te prikupiti 120 ECTS bodova. Preduvjete upisa pojedinog predmeta ili skupine predmeta odredit će nositelji predmeta.
U dogovoru sa studijskim voditeljem studenti mogu izabrati usmjerene predmete i praktikume doktorskog studija Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije, Drvnotehnološkog odsjeka, pod nazivom Drvna tehnologija prema tablici 2 Iznimno u dogovoru s mentorom mogu upisati i odabrane predmete doktorskog ili specijalističkog studija nekog drugog srodnog fakulteta.

 

Predmetima koje studenti izabiru i upisuju na drugim studijima na Sveučilištu ili drugim visokim učilištima pripisuju se vrijednosti ECTS bodova koje imaju na matičnim studijima. Za sve odslušane i položene ispite na specijalističkom studiju, kao dio cijeloživotnog obrazovanja, polaznik može dobiti certifikat od Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije.

 

Polaznik studij završava javnom obranom specijalističkog rada. Uvjet za prijavu teme jesu položeni svi obvezni predmeti. Polaznik može prijaviti temu završnog rada najkasnije 6 mjeseci prije obrane rada.

 

Student brani prijavljenu temu pred stručnim povjerenstvom sastavljenim od tri znanstvenika u zvanju doktora znanosti, dvojica moraju biti sa Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije u Zagrebu, jedan ne mora imati nastavno zvanje. Tema se prihvaća na temelju pozitivnog mišljenja stručnoga povjerenstva. Uvjet za predaju specijalističkog rada na ocjenu je skupljenih 120 ECTS bodova. Stručno povjerenstvo za ocjenu završnog rada bira Fakultetsko vijeće a sastoji se od neparnog broja članova, najviše pet, od kojih većina mora biti iz znanstvenoga polja drvna tehnologija. Najmanje jedan član povjerenstva mora biti s druge visokoškolske ustanove ili znanstvene institucije u Hrvatskoj ili u inozemstvu. Uvjet za pozitivnu ocjenu i obranu specijalističkog rada je pozitivno mišljenje stručnog povjerenstva. Obrana specijalističkog rada je javna a provodi je stručno povjerenstvo koje imenuje Fakultetsko vijeće.

 

Maksimalna duljina razdoblja od početka do završetka studiranja je tri godine.
 


Završetkom studija stječe se akademski naziv sveučilišni/a specijalist/specijalistica tehnologije drvnih materijala (univ. spec. techn. lign.).

 

Aktualno

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije