YouTube
Instagram
Facebook
×

Stručna praksa


Provedba stručne prakse na Drvnotehnološkom odsjeku

 

Stručna praksa je obavezan i sastavni dio studijskih programa prijediplomskih (u trajanju od 10 dana) i diplomskih (u trajanju od 20 dana) studija Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije.

 • Voditelj stručne prakse: voditelji prijediplomskih i diplomskih studija (do trenutka imenovanja voditelja Ureda za stručnu praksu i karijerno savjetovanje).
 • Prodekani odsjeka: odgovorne osobe za planiranje stručne prakse studenata.
 • Poslodavac: poslovni subjekt kod kojeg student obavlja stručnu praksu.
 • Mentor stručne prakse: osoba izvan Fakulteta, zaposlena kod poslodavca koja neposredno savjetuje i prati rad studenta tijekom stručne prakse.

 

 

Obavezni postupci prije početka odrađivanja stručne prakse:

 

 1. Student sam izabire i kontaktira poslodavca te dogovara odrađivanje stručne prakse prema objavljenom popisu poslodavaca, a s kojima su potpisani sporazumi o suradnji te prema svojem području interesa. Odabranome poslodavcu predaje Molbu za odobrenje stručne prakse (primjer dostupan na internetskoj stranici Stručne prakse u popisu priloga) u kojoj se u dogovoru sa mentorom stručne prakse određuje plan aktivnosti u okviru izvođenja stručne prakse. Poslodavac potvrđuje Molbu i potom ju student u tiskanome obliku dostavlja voditelju studija koji vodi popis studenata stručne prakse po studiju. Potvrđena Molba dostavlja se voditelju studija (voditelju stručne prakse) do kraja ožujka tekuće akademske godine.
 2. Voditelji studija izvještavaju prodekana za nastavu o popisu studenata i odabranih/potvrđenih poslodavaca.
 3. Prodekan za nastavu kontaktira osobe u pojedinim poduzećima prema sklopljenim sporazumima te dostavlja podatak o ukupnome broju studenata koji su dogovorili stručnu praksu u pojedinom poduzeću.

 

Obvezni postupci tijekom odrađivanja i po završetku stručne prakse:

 

 1. Svaki student samostalno vodi Dnevnik stručne prakse – dokument u kojem su opisani poslovi i zadaci (potkrijepljeni fotografijama) koje je student obavljao tijekom stručne prakse. Svaki pojedinačni dan stručne prakse mora biti opisan s najmanje 70 (sedamdeset) riječi. Dnevnik stručne prakse (dalje Dnevnik) nalazi se na internetskoj stranici Stručne prakse u popisu priloga, dostupan je u digitalnome obliku kako bi studentima bilo olakšano ispunjavanje.
 2. Student u roku od 7 (sedam) dana po završetku stručne prakse predaje Dnevnik na provjeru mentoru u odabranome poduzeću.
 3. Student po završetku odrađene stručne prakse u odabranome poduzeću traži ovjeru Potvrde o obavljenoj stručnoj praksi i ovjeru Obrasca s potpisima (primjeri dostupni na internetskoj stranici Stručne prakse u popisu priloga). Student predaje Dnevnik stručne prakse u digitalnom obliku (.doc ili .pdf). voditelju studija (voditelju stručne prakse) u roku od 14 (četrnaest) dana od završetkastručne prakse. Ovjerenu Potvrdu o obavljenoj stručnoj praksi i Obrazac s potpisima student predaje u tiskanome obliku voditelju studija (voditelju stručne prakse) u roku od 14 (četrnaest) dana od završetkastručne prakse.
 4. Ako voditelj studija (voditelj stručne prakse) utvrdi da je potrebno načiniti izmjene u Dnevniku stručne prakse može zatražiti da student doradi Dnevnik, što je student dužan učiniti u roku od 7 (sedam) dana.
 5. Preporuča se obaviti stručnu praksu do 1. rujna akademske godine u kojoj je upisan predmet Stručna praksa kako bi se cijeli postupak uspio završiti do samoga kraja akademske godine.
 6. Nakon predaje Dnevnika voditelj studija (voditelj stručne prakse) pregledava i ovjerava Dnevnik te u roku od 14 (četrnaest) dana od predaje potvrđuje da je student obavio zadatke i zaduženja stručne prakse.
 7. Nakon što ovjeri Dnevnik studenta voditelj stručne prakse prosljeđuje putem Studentske referade Fakulteta Dnevnik rada prodekanu odsjeka koji ga potom ovjerava. Potvrda o obavljenoj stručnoj praksi i Obrazac s potpisima ostaje u evidenciji Studentske referade Fakulteta.

 

 

 

DNEVNIK STRUČNE PRAKSE STUDENATA DRVNOTEHNOLOŠKOG ODSJEKA

 

Smjernice za popunjavanje Dnevnika stručne prakse. Dnevnik stručne prakse predaje se u digitalnom formatu (PDF) na propisanim obrascima.

 

 1. Na prvoj stranici Dnevnika stručne prakse potrebno je upisati podatke o studentu, o voditelju stručne prakse, o poslodavcu i mentoru stručne prakse.
 2. Na drugoj stranici Dnevnika stručne prakse iznosi se opis radnih zadatak koje će student obavljati tijekom stručne prakse (sadržaj/opis/zadatak stručne prakse) kod poslodavca.
 3. Student je obavezan voditi evidenciju dnevnih zadataka i obaveza tijekom stručne prakse, te kratkim izvješćem za svaki dan sa najmanje 70 riječi i po mogućnosti sa fotografijama opisati odrađenu stručnu praksu. Tablicu je potrebno popuniti datumom za definirani dan stručne prakse, navesti tematsku cjelinu/dnevni zadatak. Dani stručne prakse se moraju poklapati s opterećenjem stručne prakse.
 4. Zaključak u Dnevniku stručne prakse je osvrt studenta na odrađenu stručnu praksu. Student može napisati komentare tijekom stručne prakse, osim toga može ponuditi prijedlog kako poboljšati stručnu praksu ili samo napisati kratki osvrt na provedenu stručnu praksu ili jednostavnu pohvalu i zahvalu.
 5. Napisani Dnevnik stručne prakse student predaje mentoru kod poslodavca na pregled, koji potom daje kratki osvrt i vrednuje studenta kroz elemente praćenja na stručnoj praksi (obrazac - Procjena rada studenta za vrijeme stručne prakse).
 6. Student je obavezan preuzeti potpisan i ovjeren primjerak pripremljene Potvrde obavljenoj stručnoj praksi kod poslodavca.
 7. Ovjerenu Potvrdu, ovjereni i ispunjeni obrazac Procjena rada studenta za vrijeme stručne prakse te cjeloviti Dnevnik stručne prakse student spaja u jedinstvenu cjelinu, dokument u digitalnom obliku (PDF) i kao takav šalje voditelju stručne prakse na pregled i ocjenu.
 8. Voditelj stručne prakse daje opisnu ocjenu o stručnoj praksi studenta (ispunjava tzv. Obrazac Izvješće voditelja stručne prakse o obavljenoj stručnoj praksi) i istu unosi u ISVU sustav.
 9. Voditelj stručne prakse upisuje opisnu ocjenu u Obrazac za Prijavu i ocjenu stručne prakse te istu dostavlja Prodekanu DTO na potpis.

10. Nakon prikupljenih potpisa svih odgovornih sudionika stručne prakse, originalni primjerak Dnevnika stručne prakse potrebno je kao jedinstvenu cjelinu skupa s Izviješćem mentora o obavljenoj stručnoj praski, Potvrdom o obavljenoj stručnoj praksi, obrascima Izvješće mentora-nastavnika o obavljenoj stručnoj praksi te Prijava i ocjena stručne prakse dostaviti Studentskoj referadi.

 

 

 

Aktualno

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije