YouTube
Instagram
Facebook
×

Natječaj za zapošljavanje (11062019)

za prijem izvršitelja (m/ž) u radni odnos na:


Sveučilište u Zagrebu, Fakultet šumarstva i drvne tehnologije raspisuje

NATJEČAJ

za prijem izvršitelja (m/ž) u radni odnos na:

 1. radno mjesto I. vrste – stručni suradnik u Zavodu za šumarske tehnike i tehnologije na određeno vrijeme od jedne godine, u punom radnom vremenu

Uvjeti:

 •   završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij šumarstva
 •   poznavanje rada na osobnom računalu (napredno korištenje MS Office, Corel Draw, Arc GIS)
 •   poznavanje rada s geodetskim instrumentima (teodolit, nivelir, radna stanica, GPS RTK)
 •   aktivno poznavanje engleskog jezika
 •   vozačka dozvola B kategorije

 

 1. Radno mjesto položaj II. vrste – voditelj pododsjeka, interni naziv radnog mjesta: voditelj pododsjeka knjigovodstva u Računovodstveno-financijskoj službi, na neodređeno vrijeme uz probni rad od tri mjeseca, u punom radnom vremenu

Uvjeti:

 •   završen preddiplomski sveučilišni studij ekonomije (sveučilišni prvostupnik) odnosno stručni studij ekonomije (stručni pristupnik ili prvostupnik) ili prijašnji VŠS
 •   2 godine radnog iskustva na računovodstvenim poslovima (poželjno poznavanje rada u proračunskom računovodstvu)
 •   poznavanje rada na osobnom računalu (MS Office)
 •   poznavanje engleskog jezika

Opis osnovnih poslova:

 • kontiranje i knjiženje knjigovodstvenih dokumenata
 • pravovremena i točna obrada te knjiženje ulaznih i izlaznih računa i izvoda žiro-računa
 • usklađivanje računovodstvenih izvještaja
 • izrada financijskih izvještaja godišnjih i periodičkih propisanih zakonima RH
 • praćenje zakona i propisa iz područja računovodstva i financija

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

 • životopis
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 • dokaz o državljanstvu
 • dokaz o radnom stažu (potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
 • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak  (ne stariji od 30 dana)
 • vlastoručno potpisanu izjavu – izričiti pristanak pristupnika da se obavijest o rezultatu natječaja objavi na službenoj stranici Šumarskoga fakulteta.

Na natječaj se, pod jednakim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola. Pojmovi koji se koriste u ovom natječaju, a koji imaju rodni značaj, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, obuhvaćaju na jednak način i muški i ženski rod.

Kandidatom u natječajnom postupku smatra se osoba koja je podnijela urednu, potpunu i pravovremenu prijavu na natječaj, zajedno sa svim prilozima, te koja u potpunosti ispunjava sve uvjete natječaja.

 Kandidat koji ostvaruje prednost pri zapošljavanju, temeljem posebnih propisa, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze koje posebni propisi određuju za ostvarivanje prava na prednost pri zapošljavanju. Takvi kandidati ostvaruju prednost pri zapošljavanju po predmetnom natječaju u odnosu na ostale kandidate, pod istim uvjetima utvrđenim  natječajem, na temelju uredne, potpune i pravovremene prijave na natječaj, pod uvjetom da zadovoljavaju sve uvjete natječaja, te da su ostvarili najbolje rezultate na testiranju.

Fakultet zadržava pravo provođenja testiranja znanja i vještina za prijavljene kandidate koji zadovoljavaju formalne uvjete.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave u Narodnim novinama

Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju natječajnih uvjeta podnose se na adresu: Sveučilište u Zagrebu Fakultet šumarstva i drvne tehnologije, Svetošimunska 25, 10000 Zagreb, s naznakom „za natječaj“ i rednim brojem radnog mjesta.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku putem internetske  stranice Šumarskoga fakulteta (www.sumfak.unizg.hr).

                   

 

                                                                                    Sveučilište u Zagrebu Fakultet šumarstva i drvne tehnologije

Aktualno

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije