YouTube
Instagram
Facebook
×

Izjava o pristupačnosti


Kao tijelo javne uprave, Sveučilište u Zagrebu Fakultet šumarstva i drvne tehnologije, obvezno je osigurati pristupačnost svojih mrežnih lokacija u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 17/19, dalje Zakon o pristupačnosti), kojim se u nacionalno zakonodavstvo preuzima Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora.
Ova Izjava o pristupačnosti odnosi se na mrežnu lokaciju na adresi https://www.sumfak.hr.

Status usklađenosti
Mrežna lokacija https://www.sumfak.hr je djelomično usklađena sa Zakonom o pristupačnosti. Ispunjena je većina zahtjeva, uz određene iznimke.

Nepristupačni sadržaj
Iznimke od usklađenosti, prema općim zahtjevima za osiguranje pristupačnosti (mogućnost opažanja, operabilnost, razumljivost), a u svezi s člankom 8. Zakona o pristupačnosti, očituju se u sljedećim dijelovima sadržaja:

Mogućnost opažanja
Na mrežnim stranicama nije osigurano optimalno korištenje čitača zaslona za desktop i mobilne platforme, za osobe s oštećenjem vida.

Operabilnost
Na stranici ne postoji mogućnost jednostavnog mijenjanja vrste fonta u font pogodan za osobe s disleksijom klikom/dodirom.
Pojedini padajući izbornici imaju veći broj opcija.
Pri spremanju sadržaja u različitim formatima ne pruža se mogućnost izbora načina pohrane sadržaja između memorije uređaja i vanjske memorije.
Na stranici ne postoji mogućnost korištenja glasovnih naredbi kojima bi se olakšala pristupačnost osobama s motoričkim poremećajima, kroničnim bolestima i višestrukim teškoćama.
Postoji manji broj fotografija s tekstualnim sadržajem.
Određeni skupovi podataka nisu dostupni u strojno čitljivom obliku.
Dio fotografija ne sadrži alternativni opisni tekst.
Pojedini sadržaji napravljeni su u tabličnom prikazu.

Razumljivost
U na pojedinim stranicama gdje ima više teksta nisu umetnute slike povezane sa sadržajem kako bi se olakšalo razumijevanje teksta osobama koje izvorno koriste hrvatski znakovni jezik te se uz sadržaj ne koriste ikone ili drugi grafički sadržaji koji olakšavaju njegovo razumijevanje i označavaju mu svrhu.
Alternativni načini prezentacije informacija trenutno nisu dostupni.

Podizanje razine pristupačnosti
Fakultet provest će korektivne mjere za rješavanje problema nepristupačnog sadržaja ovog mrežnog sjedišta u maksimalnoj mogućoj mjeri nakon osposobljavanja djelatnika za izradu, vođenje i održavanje sadržaja mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje u skladu sa Zakonom o pristupačnosti.


Priprema ove Izjave o pristupačnosti
Ova Izjava pripremljena je dana 25. lipnja 2024. godine, sukladno Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom komisije EU 2018/1523 11. listopada 2018.
Za pripremu ove Izjave korištena je metoda samoprocjene.

Povratne informacije i podaci za kontakt
Sve upite vezane uz pristupačnost mrežnog sjedišta na adresi https:// www.sumfak.hr korisnici mogu uputiti Fakultetu šumarstva i drvne tehnologije e-poštom: dekanat@sumfak.hr


Poštom: Sveučilište u Zagrebu Fakultet šumarstva i drvne tehnologije , Svetošimunska cesta 23, 10000 Zagreb. Fakultet je dužan na upit, obavijest ili zahtjev korisnika vezano uz osiguravanje pristupačnosti odgovoriti u roku od 15 dana od dana primitka obavijesti, odnosno zahtjeva ili ga u istom roku, uz detaljno obrazloženje razloga koji zahtijevaju odgodu, obavijestiti o naknadnom roku u kojem će odgovoriti na korisnikovu obavijest ili zahtjev.

Inspekcijski nadzor
Tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti i nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti je Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske.
U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ove mrežne stranice, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem telefona broj 01/4609-041 ili putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr.

Aktualno

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije