YouTube
Instagram
Facebook
×

Obavijest o javnoj obrani doktorskog rada


Javna obrana doktorskog rada Ljubice Lukač dipl.ing.šum., tema disertacije "DINAMIKA PRAŠUMA CRNOG BORA (Pinus nigra J. F. Arnold) I MUNIKE (Pinus heldreichii H. Christ) U SUBALPSKOM POJASU JUGOISTOČNIH DINARIDA)" ,

održat će se pred stručnim povjerenstvom u srijedu 10. 04. 2024. godine u 10:00 sati na Fakultetu šumarstva i drvne tehnologije Sveučilišta u Zagrebu u dvorani 234.

Aktualno

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije