YouTube
Instagram
Facebook
×

Studentski projekt - CROvisaries

Usporedba morfoloških, ekoloških i trofejnih parametara muflona (Ovis aries musimon Pall.) na području kontinentalne Hrvatske, submediterana i eumediterana


Muflon (Ovis aries musimon Pall.) ili divlja ovca pripadnik je porodice šupljorožaca. Autohtona je vrsta Europe, potječe sa Sardinije i Korzike, a naseljavao je dijelove Mediterana i Male Azije. U Hrvatskoj obitava u kontinentalnom i mediteranskom dijelu i populacije su međusobno izolirane. Ovim projektom usporedit će se tri populacije muflona sa tri različita staništa (kontinent, eumediteran i submediteran), a istraživanje će obuhvatiti parametre sa tri lokaliteta u Hrvatskoj: Sredozemlje – Rab i Šibenik (uzgajalište Oštrica) te na kontinentu – Psunj. U projektu će se istraživati morfološke značajke jedinki koje su odstrijeljene u tekućoj lovnoj godini kao što su boja, dimenzije trupa, težina te papci. Ekološki parametri staništa obuhvatit će temperaturu, nadmorsku visinu, količinu oborina i šumsku vegetaciju. Suradnjom s lovačkim društvima spomenutih područja, pratit će se trend trofeja muflona posljednjih 10 godina uz usporedbu tri načina gospodarenja; uzgajanje u otvorenom lovištu (Psunj), uzgajanje u zatvorenom lovištu (Rab) te uzgajanje u uzgajalištu (uzgajalište Oštrica).

 

Voditeljica projekta: Ana Paragi

 

Znanstveni savjetodavni voditelj doc. dr. sc. Kristijan Tomljanović

 

Suradnici na projektu: Katarina Uidl, Ana Štefanac, Paula Mihaljević

 

 

 

Aktualno

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije