×

Statut

KAZALO

 

 

I.

OPĆE ODREDBE

 

2

II.

ZASTUPANJE I PREDSTAVLJANJE FAKULTETA

 

3

III.

DJELATNOST FAKULTETA

 

4

IV.

USTROJ FAKULTETA

 

4

IV.1.

ODSJECI I ZAVODI

 

5

V.

UPRAVLJANJE FAKULTETOM

 

7

V.1.

DEKAN FAKULTETA

 

7

 

Izbor i razrješenje dekana

 

8

 

Dekanov kolegij

 

10

V.2.

PRODEKANI FAKULTETA

 

10

V.3.

FAKULTETSKO VIJEĆE

 

11

V.4.

STALNI ODBORI

 

13

V.5.

POVJERENSTVA

 

14

V.6.

VIJEĆE ODSJEKA

 

14

V.7.

PREDSTOJNICI ZAVODA

 

15

V.8.

TAJNIK FAKULTETA

 

15

V.9.

VODITELJ RAČUNOVODSTVENO-FINANCIJSKE SLUŽBE

 

15

VI.

NASTAVNICI, SURADNICI I ZNANSTVENICI

 

16

 

Etički kodeks i Etičko povjerenstvo

 

16

 

Gostujući nastavnici, znanstvenici i stručnjaci

 

16

 

Izbori u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta

 

17

 

Uvjeti za izbor u znanstvena, znanstveno-nastavna, nastavna i suradnička zvanja te odgovarajuća radna mjesta

 

17

 

Pokretanje postupka izbora u zvanje i na radno mjesto

 

18

 

Postupak izbora u znanstvena i znanstveno-nastavna zvanja te odgovarajuća radna mjesta

 

18

 

Postupak izbora u nastavna i stručna zvanja i na odgovarajuća radna mjesta

 

19

 

Suradnička zvanja i odgovarajuća radna mjesta

 

19

 

Ugovor o radu

 

19

 

Upravno-administrativni i stručno-tehnički poslovi

 

20

 

Professor emeritus

 

20

 

Prava i obveze zaposlenika sa znanstvenim, znanstveno-nastavnim i nastavnim zvanjima

 

20

 

Rad izvan Sveučilišta

 

21

 

Provjera uspješnosti nastavnog rada

 

22

 

Stegovni postupak

 

22

VII.

STUDIJI

 

22

 

Vrste studija

 

22

 

Voditelji studija

 

23

 

Preddiplomski studij

 

23

 

Diplomski studij

 

24

 

Upisi na preddiplomski i diplomski studij

 

24

 

Upisi na poslijediplomski studij

 

25

VIII.

STUDIJSKI PROGRAMI I IZVEDBENI PLAN NASTAVE

 

25

 

Organizacija nastave i opterećenje studenta

 

26

 

Ispiti i druge provjere znanja

 

26

 

Ispitni rokovi i način provođenja ispita

 

27

 

Upis u višu godinu studija

 

28

 

Završetak studija

 

28

 

Promocija

 

29

IX.

STUDENTI

 

29

 

Ostvarivanje statusa studenta

 

29

 

Status studenta

 

30

 

Prava i obveze studenta

 

30

 

Posebne mogućnosti studiranja

 

32

 

Stegovna odgovornost studenta

 

32

 

Prestanak statusa studenta

 

32

X.

IZDAVAČKA DJELATNOST

 

33

XI.

IZVORI FINANCIRANJA

 

33

XII.

JAVNOST RADA I POSLOVNA TAJNA

 

33

XIII.

OPĆI AKTI

 

34

XIV.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

34

 


 

Temeljem članka 63. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (N.N. 123/03, 198/03, 105/04 i 174/04) i članka 119. stavak 2. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, Fakultetsko vijeće Šumarskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu donijelo je na 8 sjednici održanoj 2. lipnja 2005. godine ovaj

 

STATUT

Sveučilišta u Zagrebu
Šumarskoga fakulteta

 

I. OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

Ovim se Statutom uređuju: ustroj, djelatnost i poslovanje Sveučilišta u Zagrebu Šumarskoga fakulteta (u daljnjem tekstu: Fakultet), sastav, ovlasti i način odlučivanja fakultetskih tijela, ustrojavanje i izvođenje studija i znanstvenoistraživačkoga rada, status nastavnika, suradnika, znanstvenika i drugih djelatnika, status studenata, te druga pitanja važna za Fakultet.

 

Članak 2.

Fakultet je sastavnica Sveučilišta u Zagrebu koja ustrojava i izvodi sveučilišne studije te znanstveni i stručni rad u znanstvenom području biotehničkih znanosti, znanstvenom polju šumarstvo i znanstvenom polju drvna tehnologija.

 

Članak 3.

Fakultet je pravna osoba sa statusom javne ustanove. Upisuje se u sudski registar i Upisnik visokih učilišta te Upisnik znanstvenih organizacija koje vodi Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske. Osnivač i nositelj osnivačkih prava Fakulteta je Sveučilište u Zagrebu.

 

Članak 4.

Naziv je Fakulteta:

 

Sveučilište u Zagrebu
Šumarski fakultet
Sjedište je Fakulteta u Zagrebu, Svetošimunska 25.

Dan Fakulteta je 20. listopad.

Str.2


Članak 5.

Fakultet ima svoj grb, žig, pečat i zastavu.

Grb je Fakulteta okrugao, s crtežom povijesne zgrade Sveučilišta i tekstom Sveučilište u Zagrebu te godinom osnutka Sveučilišta 1669; uz obod s donje strane stoji tekst Šumarski fakultet Zagreb, godina osnutka Gospodarsko-šumarskog učilišta u Križevcima 1860. uz gornji rub te crtež jelove grančice s češerom desno od godine osnutka, a lijevo je od godine osnutka crtež lista hrasta lužnjaka s dva žira. Grb je Fakulteta izveden zelenom bojom na bijeloj podlozi.

Pečat Fakulteta okrugla oblika, s grbom Republike Hrvatske u sredini i natpisom uz obod: «Republika Hrvatska, Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet, Zagreb» upotrebljava se pri izdavanju isprava temeljem javnih ovlasti. Izrađuje se s promjerom 38 mm. Fakultet raspolaže i s pečatom s istovjetnim sadržajem, promjera 25 mm, izrađen je u 6 primjeraka, koji su označeni rednim brojevima.

Pečat Fakulteta okrugla oblika, s grbom Fakulteta i natpisom uz obod «Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet - Zagreb», upotrebljava se u poslovima Fakulteta vezanim uz osnovnu djelatnost.

Pečat je izveden i kao suhi žig, promjera 38 mm kružnoga je oblika i istovjetan je pečatu iz stavka 1. ovoga članka.

Četvrtasti pečat Fakulteta je visok 7 mm i širok 45 mm, sadrži tekst: Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet i upotrebljava se u ostalim slučajevima.

Zastava je Fakulteta plave boje. U središtu vodoravno položene zastave, čija je širina uz koplje, grb je Fakulteta zlatne boje.

 

II. ZASTUPANJE I PREDSTAVLJANJE FAKULTETA

 

Dekan je čelnik Fakulteta s ovlastima utvrđenim ovim Statutom.

Dekan predstavlja i zastupa Fakultet.

 

Članak 6.

Dekan može ovlastiti i druge djelatnike Fakulteta i osobe izvan Fakulteta za zastupanje u određenim predmetima u granicama svojih ovlaštenja davanjem odgovarajuće punomoći.

Opseg i trajanje punomoći određuje dekan Fakulteta.

 

Članak 7.

Dekana Fakulteta u slučaju odsutnosti ili spriječenosti zamjenjuje prodekan prema dekanovoj odluci.

Str.3


III. DJELATNOST FAKULTETA

 

Članak 8.

Djelatnost Fakulteta je:

-         ustrojavanje i izvođenje sveučilišnih preddiplomskih i diplomskih studija

-         ustrojavanje i izvođenje poslijediplomskih doktorskih i specijalističkih studija u znanstveno-nastavnom području biotehničkih znanosti, znanstvenom polju šumarstvo i znanstvenom polju drvna tehnologija

-         znanstvenoistraživački rad u znanstvenim poljima šumarstva i drvne tehnologije

-         organiziranje i održavanje znanstvenih i stručnih skupova iz šumarstva i drvne tehnologije

-         projektiranje u šumarstvu, pejzažnom oblikovanju, preradi drva i proizvodnji finalnih proizvoda od drva

-         projektiranje šumskih prometnica i izrada studija otvaranja šuma

-         vještačenja

-         izdavanje znanstvenih i stručnih publikacija iz područja biotehničkih znanosti, znanstvenih polja šumarstvo i drvna tehnologija

-         uzgoj i prodaja šumskih i ukrasnih sadnica na veliko i malo

-         trgovina šumskim, drvnim i lovnim proizvodima na veliko i malo

-         nadzor kakvoće i potvrđivanje (certifikacija) ploča iverica za opću uporabu i graditeljstvo, ispitivanje namještaja, dijelova za namještaj i pomoćnih materijala te nadzor kakvoće drvnih proizvoda za graditeljstvo

-         nadzor kakvoće drva, proizvoda od drva i sporednih šumskih proizvoda

-         mjerenje buke i vibracija pri radu

-         prijevoz osoba za vlastite potrebe u unutarnjem i međunarodnom cestovnom prometu

-         stručni poslovi zaštite okoliša.

Fakultet može, bez upisa u sudski registar te u upisnike koji se vode kod Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, obavljati i druge djelatnosti koje služe osnovnoj djelatnosti upisanoj u registar i pridonose potpunijoj iskoristivosti svih kapaciteta.

 

IV. USTROJ FAKULTETA

 

Članak 9.

Ustrojbene jedinice Fakulteta su:

1.      Odsjeci

2.      Zavodi

3.      Tajništvo

4.      Računovodstveno-financijska služba

5.      Dekanov ured

Str.4


IV. 1. ODSJECI I ZAVODI

 

Članak 10.

Znanstveno nastavna i stručna djelatnost Fakulteta obavlja se u odsjecima i zavodima:

 

ŠUMARSKI ODSJEK

-         Zavod za ekologiju i uzgajanje šuma
§         Ekološko-pedološki laboratorij

-     Zavod za izmjeru i uređivanje šuma
§         Laboratorij za izmjeru šumskih resursa

-         Zavod za šumarsku genetiku, dendrologiju i botaniku
§         Molekularno-biološki laboratorij

-         Zavod za šumarske tehnike i tehnologije
§         Laboratorij za tehničko-tehnološke izmjere u šumarstvu

-         Zavod za zaštitu šuma i lovno gospodarenje
§         Laboratorij za patologiju drveća

-         Zavod za nastavno-pokusne šumske objekte
§         Objekti: Lipovljani, Velika, Zalesina, Rab i Zagreb u čijem sastavu je šumski vrt

 

DRVNOTEHNOLOŠKI ODSJEK

-         Zavod za znanost o drvu
§         Laboratorij za anatomska svojstva i zaštitu drva
§         Laboratorij za fizikalna i mehanička svojstva drva

-         Zavod za tehnologije materijala
§         Laboratorij za drvne ploče
§         Laboratorij za hidrotermičku obradu drva i drvnih materijala
§         Laboratorij za kemiju

-         Zavod za organizaciju proizvodnje
§         Laboratorij za industrijske sustave

-         Zavod za procesne tehnike
§         Laboratorij za mehaničku obradu drva
§         Laboratorij za mjerenje buke i vibracija

-         Zavod za  namještaj i drvne proizvode
§         Laboratorij za ispitivanje namještaja i dijelova za namještaj
§         Laboratorij za ispitivanje proizvoda od drva u graditeljstvu

Str.5


Članak 11.

Odsjeci pripremaju, objedinjavaju i razvijaju nastavni, znanstveni i visokostručni rad u znanstvenom polju, odnosno granama za koju su osnovani.

Zavodi čine nastavnu, znanstvenu i stručnu organizacijsku cjelinu.

Laboratoriji u Zavodima obaju odsjeka osnivaju se za potrebe nastave, istraživanja i praktičnoga rada studenata.

 

Članak 12.

Nastavni rad i izvannastavne djelatnosti studenata iz kolegija stranih jezika te tjelesne i zdravstvene kulture obavljaju se izvan odsjeka i zavoda iz članka 11. ovog Statuta pod neposrednim vođenjem dekana Fakulteta.

 

Članak 13.

Tajništvo Fakulteta je ustrojbena jedinica Fakulteta. Tajništvo obavlja stručne, administrativne, statističke, tehničke i pomoćne poslove.

Računovodstveno-financijska služba je ustrojbena jedinica koja obavlja računovodstveno, knjigovodstvene i financijske poslove.

Dekanov ured obavlja opće i administrativne poslove za potrebe Fakulteta i dekana.

 

Članak 14.

Ustroj Fakulteta pobliže se utvrđuje Pravilnikom o unutarnjem ustroju rada i radnih mjesta.

 

Članak 15.

Fakultet može osnivati pravne osobe, odnosno ustrojbene jedinice čijim djelatnostima se povezuju visoko obrazovanje, znanost i praksa uz suglasnost Senata Sveučilišta, ako Statutom Sveučilišta ili Odlukom Senata nije određeno da suglasnost daje odgovarajuće Vijeće područja.

Str.6


V. UPRAVLJANJE FAKULTETOM

 

Članak 16.

Tijela upravljanja Fakulteta su: dekan i Fakultetsko vijeće.

 

V. 1. DEKAN FAKULTETA

 

Članak 17.

Dekan Fakulteta upravlja Fakultetom, njegov je čelnik i voditelj.

Znak dekanove časti je dekanski lanac.

 

Članak 18.

Dekan se bira na vrijeme od dvije akademske godine i izbor se može još jednom ponoviti.

 

Članak 19.

Dekan:

 • Predstavlja i zastupa Fakultet
 • Donosi poslovne odluke sukladno propisima
 • Predsjedava Fakultetskim vijećem i predlaže dnevni red sjednice
 • Provodi odluke Fakultetskoga vijeća, te odluke Senata i Vijeća područja koja se odnose na Fakultet
 • Predlaže Fakultetskom vijeću mjere za unapređenje rada Fakulteta
 • Po položaju je član Vijeća područja biotehničkih znanosti
 • Objedinjuje akademsku i poslovnu funkciju Fakulteta
 • Obavlja i druge poslove u skladu sa Zakonom, ovim Statutom i Statutom Sveučilišta.

 

Članak 20.

Dekan ima pravo donositi poslovne odluke u ime i za račun Fakulteta u vrijednosti do 1.000.000,00 kuna.

Za pravne radnje do 3.000.000,00 kuna dekanu je potrebna suglasnost Fakultetskoga vijeća, odnosno Senata za vrijednost iznad tog iznosa.

Str.7


Članak 21.

Dekan je za svoj rad odgovoran Fakultetskom vijeću i rektoru kojima jednom godišnje podnosi Izvješće o svom radu i poslovanju Fakulteta, uključujući izvješće o prijedlogu proračuna Fakulteta i njegovom izvršenju.

 

Izbor i razrješenje dekana

 

Članak 22.

Za dekana može biti izabran nastavnik Fakulteta u znanstveno-nastavnom zvanju redovitog ili izvanrednog profesora.. Poseban je uvjet za izbor završen Šumarski fakultet.

 

Članak 23.

Postupak izbora dekana započinje pozivom Fakultetskoga vijeća za podnošenje prijedloga i imenovanjem Izbornoga povjerenstva.

Predloženike za dekana utvrđuju Odsjeci na prijedlog Zavoda ili svojim potpisom najmanje 30 nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju.

 

Članak 24.

Izborno povjerenstvo utvrđuje koji predloženici ispunjavaju Zakonom i Statutom propisane uvjete za izbor i poziva ih da se u roku od tri dana pismeno izjasne da li prihvaćaju kandidaturu za dekana. Predloženici koji su prihvatili kandidaturu za funkciju dekana dužni su izraditi stručni životopis i program rada koji izlažu pred Fakultetskim vijećem.

Prijedlozi koji dobiju suglasnost Fakultetskoga vijeća upućuju se Senatu Sveučilišta, koji mora na prijedlog rektora, a u roku od mjesec dana odlučiti o davanju suglasnosti.

Članak 25.

Nakon pribavljenoga mišljenja Senata Sveučilišta, Fakultetsko vijeće tajnim glasovanjem, natpolovičnom većinom svih članova Fakultetskoga vijeća, bira dekana među predloženicima za koje je Senat dao suglasnost.

 

Članak 26.

Za dekana je izabran predloženik koji dobije natpolovičnu većinu glasova nazočnih članova Fakultetskoga vijeća.

Ako jedini predloženik ne dobije dovoljan broj glasova, cijeli postupak se izbora ponavlja. Ako ima više predloženika, a ni jedan od njih u prvome krugu ne dobije natpolovičnu većinu, u drugome se krugu bira između dva predloženika, koji su u prvom krugu dobili najveći broj glasova. U drugom krugu glasovanja za dekana je izabran onaj predloženik koji dobije većinu glasova nazočnih članova Fakultetskoga vijeća. Ako ni tada ni jedan predloženik ne dobije većinu, izborni postupak se ponavlja.

 

Članak 27.

Postupak izbora na mjesto dekana kojem istječe mandat mora završiti najkasnije četiri mjeseca prije nastupa na dužnost.

Str.8


Članak 28.

Ako se novi dekan ne izabere do isteka ranijega mandata, Fakultetsko vijeće će u roku 30 dana predložiti Senatu osobu koja ispunjava uvjete kao obnašatelja dužnosti do izbora dekana. Senat u roku od 30 dana imenuje obnašatelja dužnosti nakon pribavljene suglasnosti rektora.

U slučaju da Fakultetsko vijeće u propisanom roku ne dostavi prijedlog obnašatelja dužnosti dekana imenovat će ga Senat na prijedlog rektora.

 

Članak 29.

Dekan može biti razriješen dužnosti prije isteka roka na koji je izabran ako:

 1. sam zatraži razrješenje
 2. ne ispunjava dužnosti dekana
 3. ozbiljno i trajno krši odredbe Statuta Sveučilišta, ovoga Statuta, općih akata ili druge propise
 4. zloupotrebi položaj dekana
 5. svojim ponašanjem povrijedi ugled dužnosti koju obnaša te
 6. izgubi sposobnost obavljanja dužnosti
 7. Fakultetsko vijeće ne prihvati godišnje izvješće ili godišnji proračun.

 

Članak 30.

Postupak razrješenja dekana provodi se odlukom o pokretanju postupka koju donosi Fakultetsko vijeće natpolovičnom većinom ukupnoga broja svih članova.

 

Članak 31.

Postupak provodi i odlučuje o razrješenju Fakultetsko vijeće natpolovičnom većinom ukupnoga broja članova u roku od dva mjeseca od početka postupka.

 

Članak 32.

Ako rektor suspendira dekana zbog nepoštivanja Zakona, drugih propisa, Statuta Sveučilišta ili na njima utemeljenih sveučilišnih odluka. Odluku o suspenziji potvrđuje Senat dvotrećinskom većinom ukupnog broja članova u roku od 30 dana od rektorove suspenzije. Ako Senat potvrdi suspenziju, smatra se da je dekan razriješen svoje dužnosti danom donošenja Odluke o potvrdi suspenzije.

Str.9

 

Dekanov kolegij

 

Članak 33.

Dekanov kolegij je stručno i savjetodavno tijelo koje čine: dekan, prodekani, predstojnik Zavoda NPŠO i druge osobe imenovane od dekana.

Dekanov kolegij saziva dekan po potrebi.

 

V. 2. PRODEKANI FAKULTETA

 

Članak 34.

Dekanu u radu pomažu prodekani u skladu s ovim Statutom. Mandat prodekana jednak je mandatu dekana, na čiji su prijedlog prodekani izabrani.

 

Članak 35.

Na Fakultetu se biraju četiri prodekana:

-         prodekan Šumarskoga odsjeka

-         prodekan Drvnotehnološkoga odsjeka

-         prodekan za međunarodnu suradnju

-         prodekan za znanstveno-istraživački rad.

Prodekan Šumarskoga odsjeka vodi, koordinira i kontrolira ukupnu nastavu  Šumarskoga odsjeka.

Prodekan Drvnotehnološkoga odsjeka vodi, koordinira i kontrolira ukupnu nastavu Drvnotehnološkoga odsjeka.

Prodekan za međunarodnu suradnju koordinira suradnju Fakulteta sa srodnim ustanovama u inozemstvu, međunarodnim fondovima i institucijama.

Prodekan za znanstveno-istraživački rad koordinira znanstveno-istraživački rad.

 

Članak 36.

Prodekane bira Fakultetsko vijeće javnim glasovanjem iz redova znanstveno-nastavnih djelatnika pojedinoga odsjeka na dekanov prijedlog.

Za izbor je potrebna natpolovična većina glasova svih članova Vijeća.

Za prodekana može biti imenovana osoba koja ima znanstveno-nastavno zvanje docenta ili više.

Prodekan se bira na vrijeme od dvije akademske godine, s mogućnošću ponovnog izbora. Prodekani mogu biti razriješeni prije isteka vremena na koje su izabrani iz razloga koji su osnova za razrješenje dekana. Postupak pokreće dekan, a provodi se na Fakultetskom vijeću.

Str.10


Za prodekana može biti izabrana osoba sa završenim Šumarskim fakultetom.

Prodekan Šumarskoga odsjeka i prodekan Drvnotehnološkoga odsjeka vodi rad Vijeća odgovarajućega odsjeka, priprema sjednice, predsjedava im i brine se o izvršavanju zaključaka.

 

V. 3. FAKULTETSKO VIJEĆE

 

Članak 37.

Fakultetsko vijeće je stručno vijeće Fakulteta. Fakultetsko vijeće čine predstavnici, i to:

-         dekan Fakulteta po funkciji

-         četiri prodekana

-         32 predstavnika nastavnika izabranih u znanstveno-nastavno zvanje, po 16 sa svakoga odsjeka

-         dva predstavnika asistenata/novaka – sa svakoga odsjeka po jedan

-         šest studenata, po tri sa svakoga odsjeka

 

Članak 38.

Članove Fakultetskoga vijeća iz redova nastavnika biraju odsjeci vodeći računa o proporcionalnoj zastupljenosti nastavnika u Zavodima.

Odsjeci biraju predstavnika asistenata/novaka.

Članove Fakultetskoga vijeća iz reda studenata biraju studenti.

 

Članak 39.

Izbore za studentske predstavnike raspisuje dekan Fakulteta, a provode se krajem mjeseca studenoga tekuće akademske godine.

U Fakultetskom vijeću kao članovi sudjeluju studentski predstavnici, a u slučaju spriječenosti njihovi zamjenici, tri studenta Šumarskog odsjeka i tri Drvnotehnološkog odsjeka.

Izborne jedinice za studente su:

-         1-3. godina preddiplomski studiji Urbano šumarstvo, zaštita prirode i okoliša i Šumarstvo bira dva predstavnika i dva zamjenika

-         1-3. godina preddiplomski studij Drvna tehnologija bira dva predstavnika i dva zamjenika

-         1-2. godina diplomskoga studija Šumarskoga odsjeka bira jednoga predstavnika i jednoga zamjenika

-         1-2. godina diplomskoga studija Drvnotehnološkoga odsjeka bira jednoga predstavnika i jednoga zamjenika.

Str.11

 

Članak 40.

U vijećima Šumarskoga i Drvnotehnološkoga odsjeka kao članovi sudjeluju po pet studentskih predstavnika, a u slučaju njihove spriječenosti pet zamjenika, koji su izabrani na studentskim izborima.

Studentski predstavnici u vijećima odsjeka biraju se po jedan sa svake godine na studijima Šumarskoga odsjeka i sa svake godine na studijima Drvnotehnološkoga odsjeka.

 

Članak 41.

Studentske predstavnike u druga fakultetska tijela bira Predsjedništvo podružnice studentskoga zbora, tajnim glasovanjem.

Izabrani su oni koji dobiju natpolovičnu većinu svih članova predsjedništva.

 

Članak 42.

Članovi Fakultetskoga vijeća biraju se na dvije godine i mogu biti ponovno birani.

Studentski predstavnici u Fakultetskome vijeću mogu biti opozvani prije isteka vremena na koje su izabrani ako nesavjesno obavljaju povjerene dužnosti. Opozivaju se na način i postupkom kojim su izabrani.

Svaki član Fakultetskoga vijeća na vlastiti zahtjev može biti razriješen prije isteka vremena na koje je izabran.

 

Članak 43.

Fakultetsko vijeće:

-         donosi Statut Fakulteta natpolovičnom većinom ukupnoga broja članova

-         bira dekana i prodekane

-         provodi izbore za članove Senata

-         provodi izbore za članove Vijeća područja

-         prihvaća godišnje izvješće dekana

-         donosi proračun i završni račun Fakulteta

-         vodi brigu i donosi odluke u cilju osiguranja kvalitete studija i znanstvenoga rada

-         pokreće postupak donošenja i brine o provedbi nastavnih programa, studija, znanstvenih projekata te daje mišljenje o prijedlogu sveučilišnih nastavnih planova i programa u cjelini ili u dijelovima iz područja toga djelovanja

-         osniva nove i razvija postojeće istraživačke kapacitete na razini odgovarajuće znanstvene grane

-         pokreće i provodi postupke izbora u znanstveno-nastavna zvanja, te druga zvanja, sukladno Zakonu i ovom Statutu

Str.12


-         imenuje voditelje studijskih programa i smjerova

-         osigurava uvjete za slobodu inicijative pojedinaca i skupina istraživača, nastavnika i studenata u znanstvenim, nastavnim i stručnim djelatnostima

-         predlaže Senatu Sveučilišta predloženike za dodjelu zvanja professor emeritus

-         daje mišljenje o nabavi, postavljanju i uporabi krupne opreme na Sveučilištu iz područja svojega djelovanja.

-         daje suglasnost dekanu za poduzimanje pravnih radnji u ime i za račun Fakulteta u vrijednosti iznad 1.000.000,00 kuna do 3.000.000,00 kuna

-         donosi opće akte Fakulteta

-         obavlja druge poslove utvrđene Zakonom, Statutom Sveučilišta i ovim Statutom.

 

Članak 44.

Fakultetsko vijeće obavlja poslove iz svoga djelokruga na sjednicama.

Fakultetsko vijeće može pravovaljano raspravljati i odlučivati ako je nazočno više od polovice broja članova.

O pitanjima iz svoga djelokruga Fakultetsko vijeće odlučuje natpolovičnom većinom glasova nazočnih članova, osim kada je postojećim propisima i općim aktima drugačije propisano.

Pri podijeljenom broju glasova odlučuje dekanov glas.

Način rada Fakultetskoga vijeća razrađen je Poslovnikom o radu Fakultetskoga vijeća.

 

V. 4. STALNI ODBORI

 

Članak 45.

Fakultet ima:

-         Odbor za praćenje kvalitete nastave

-         Odbor za izbor nastavnika

-         Odbor za studentska pitanja

-         Odbor za izdavačku djelatnost

-         Odbor za promidžbu

 

Odbor za praćenje kvalitete nastave čine: prodekan Šumarskoga odsjeka i prodekan Drvnotehnološkoga odsjeka i predstavnik studenata.

Odbor za izbor nastavnika čine: četri nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju redovitog profesora, po dva sa svakog Odsjeka.

Odbor za studentska pitanja čine: prodekan Šumarskoga odsjeka i prodekan Drvnotehnološkoga odsjeka, tajnik Fakulteta, voditelj studentske referade, predstavnici studenata.

Str.13

 

Odbor za izdavačku djelatnost čine: prodekani odsjeka, glavni urednici fakultetskih časopisa: Glasnika za šumske pokuse, Drvne industrije i Croatian Journal of Forest Engineering.

Odbor za promidžbu promiče i prezentira sve djelatnosti Fakulteta, a čine ga četiri prodekana i druge osobe prema izboru dekana.

Djelokrug, sastav i način rada Odbora određuje se Odlukom o njihovom osnivanju u skladu s ovim Statutom i Statutom Sveučilišta.

 

V. 5. POVJERENSTVA

 

Članak 46.

Dekan može imenovati stalna i povremena povjerenstva za obavljanje poslova iz svog djelokruga.

 

V. 6. VIJEĆE ODSJEKA

 

Članak 47.

Šumarski odsjek i Drvnotehnološki odsjek osnivaju vijeća odsjeka.

Vijeće odsjeka čine svi nastavnici i suradnici odsjeka te izabrani studentski predstavnici, a predsjedava mu odgovarajući prodekan.

 

Članak 48.

Vijeće odsjeka:

-         razmatra sva pitanja važna za organiziranje i izvođenje nastave iz svoga znanstvenoga polja

-         predlaže Fakultetskome vijeću mentore i imenovanje povjerenstava u preddiplomske, diplomske i poslijediplomske studije

-         predlaže izbor predstojnika Zavoda

-         predlaže imenovanje upravitelja i zamjenika na Nastavno-pokusnim šumskim objektima (Šumarski odsjek).

 

Članak 49.

Vijeće odsjeka razmatra pitanja iz svoga djelokruga na sjednicama te donosi prijedloge većinom glasova nazočnih.

Str.14


V. 7. PREDSTOJNICI ZAVODA

 

Članak 50.

Predstojnik Zavoda rukovodi radom Zavoda, brine se o unapređenju i izvođenju znanstvenoga, nastavnog i stručnoga rada, te predstavlja Zavod.

Predstojnika Zavoda bira Fakultetsko vijeće na prijedlog Vijeća odsjeka i Zavoda za koji se bira, na vrijeme od četiri godine, uz mogućnost ponovnoga izbora.

Za predstojnika Zavoda može biti imenovan nastavnik izabran u znanstveno-nastavno zvanje docenta ili više.

Za predstojnika Zavoda za nastavno pokusne šumske objekte može biti izabrana osoba sa završenim Šumarskim fakultetom i koja je obavljala funkciju upravitelja objekata. Pri radu predstojnika Zavoda savjetima pomaže Odbor za šume.

Odbor za šume upravlja Zavodom za nastavno pokusne šumske objekte. Odbor čine predstojnik Zavoda za nastavno pokusne šumske objekte, prodekan Šumarskoga odsjeka i upravitelji objekata.

 

V. 8. TAJNIK FAKULTETA

 

Članak 51.

Tajnik Fakulteta rukovodi radom Tajništva, te je odgovoran za izvršavanje poslova iz članka 13. Statuta.

Tajnika Fakulteta imenuje dekan na prijedlog Izbornoga povjerenstva, nakon provedenog natječajnoga  postupka.

Za tajnika može biti izabrana osoba sa završenim pravnim fakultetom i s najmanje četiri godine iskustva u struci.

Tajnik Fakulteta za svoj rad odgovara dekanu i podnosi godišnji izvještaj o radu.

 

V. 9. VODITELJ RAČUNOVODSTVENO-FINANCIJSKE SLUŽBE

 

Članak 52.

Voditelj računovodstveno-financijske službe vodi računovodstveno-financijsku službu te je odgovoran za poslove iz članka 13. Statuta.

Voditelj računovodstveno-financijske službe odgovoran je za pravilnost i zakonitost rada službe.

Voditelja računovodstveno-financijske službe imenuje dekan na prijedlog Izbornog povjerenstva, nakon provedenoga natječajnog postupka.

Za voditelja računovodstveno-financijske službe može biti izabrana osoba sa završenim ekonomskim fakultetom i najmanje četiri godine iskustva u struci.

Str.15

 

Voditelj računovodstveno-financijske službe za svoj rad odgovara dekanu i podnosi godišnji izvještaj o radu.

 

VI. NASTAVNICI, SURADNICI I ZNANSTVENICI

 

Članak 53.

Nastavnu, znanstvenu i stručnu djelatnost na Fakultetu izvode nastavnici, suradnici i znanstvenici čija se kvalificiranost utvrđuje izborom u odgovarajuća znanstveno-nastavna, nastavna, stručna i suradnička zvanja, sukladno Zakonu i ovom Statutu.

Nastavnu, znanstvenu i stručnu djelatnost na Fakultetu mogu izvoditi i osobe izabrane u naslovna zvanja.

U nastavi, sukladno Zakonu i ovome Statutu, mogu sudjelovati i druge osobe koje temeljem svoga znanstvenoga ili stručnoga rada te dostignuća mogu doprinijeti kvaliteti obrazovnoga procesa ili znanstvenoga i stručnoga rada. Ovim osobama može se povjeriti najviše do jedne trećine nastavnoga predmeta, uz uvjet da osnovni dio nastavnoga  predmeta izvode osobe izabrane u znanstveno-nastavna zvanja.

Studenti poslijediplomskih studija mogu sudjelovati u nastavi preddiplomskih i diplomskih studija, sukladno programu studija po kojem studiraju. Studenti mogu pomagati u nastavi i znanstvenom radu sukladno općem aktu Fakulteta.

 

Etički kodeks i Etičko povjerenstvo

 

Članak 54.

Osobe iz prethodnoga članka moraju se u svom radu, djelovanju i ponašanju držati moralnih načela i načela profesionalne etike te svoj rad temeljiti na slobodi znanstvenoga stvaralaštva.

Za povrede radnih obveza te povrede etičkoga kodeksa, koje donosi Senat Sveučilišta, osobe iz stavka 1. ovoga članka stegovno odgovaraju, sukladno općem aktu Fakulteta.

Etičko povjerenstvo čine: prodekan Šumarskoga odsjeka i prodekan Drvnotehnološkoga odsjeka, predstojnici Zavoda i predstavnik studenata.

 

Gostujući nastavnici, znanstvenici i stručnjaci

 

Članak 55.

Radi unapređenja nastavnoga i znanstvenoga rada Fakultetsko vijeće može pozvati i imenovati kao gosta nastavnika, istaknutoga znanstvenika ili stručnjaka.

Str.16


Osobama iz stavka 1. ovoga članka može se bez izbora u znanstveno-nastavno zvanje odlukom Senata ili Fakultetskog vijeća područja povjeriti izvođenje nastave iz određenoga predmeta najdulje u dvije uzastopne akademske godine.

 

Izbori u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta

 

Članak 56.

Opći uvjeti za izbor u znanstvena, znanstveno-nastavna, nastavna i suradnička zvanja utvrđeni su Zakonom, te uvjetima koje propisuju Nacionalno vijeće za znanost i Rektorski zbor. Fakultet općim aktom može propisati posebne uvjete (znanstvene, nastavne, stručne, psihofizičke i druge) za izbor u određena zvanja.

Izbor u zvanja iz stavka 1. može se provesti i bez zaključivanja ugovora o radu. Osoba se može izabrati u takvo, naslovno, zvanje ako sudjeluje ili će sudjelovati u izvođenju dijela ili cijele nastave određenoga predmeta. Uvjeti i postupak za izbor u naslovna zvanja jednaki su onima iz stavka 1. ovoga članka.

 

Uvjeti za izbor u znanstvena, znanstveno-nastavna, nastavna i suradnička zvanja te odgovarajuća radna mjesta

 

Članak 57.

Osoba može biti izabrana u znanstveno zvanje i na odgovarajuće radno mjesto ako ispunjava uvjete za izbor, psihofizičke i dodatne uvjete propisane općim aktom Fakulteta

Osoba može biti izabrana u znanstveno-nastavno zvanje i na odgovarajuće radno mjesto ako:

1. je izabrana ili ispunjava uvjete za izbor u odgovarajuće znanstveno zvanje kako slijedi:

I. docenta: znanstveni suradnik, viši znanstveni suradnik, znanstveni savjetnik,

II izvanrednoga profesora: viši znanstveni suradnik, znanstveni savjetnik,

III. redovitoga profesora: znanstveni savjetnik.

2.     ispunjava uvjete Rektorskoga zbora u pogledu obrazovnoga, nastavnoga i stručnoga rada za izbor za znanstveno-nastavno radno mjesto,

3.     ispunjava psihofizičke i druge uvjete propisane općim aktom Fakulteta.

Osoba može biti izabrana u nastavno i stručno zvanje i na odgovarajuće radno mjesto ako:

1.      ispunjava uvjete za izbor sukladno Zakonu,

2.      se na Sveučilištu izvodi odgovarajući stručni studij,

Str.17


3.      se radi o izvedbi predmeta unutar sveučilišnoga studija koji ne zahtijeva znanstveni pristup.

Osoba može biti izabrana u suradničko zvanje i na odgovarajuće radno mjesto ako:

1.      ispunjava uvjete za izbor sukladno Zakonu,

2.      ispunjava psihofizičke i dodatne uvjete propisane općim aktom Fakulteta.

 

Pokretanje postupka izbora u zvanje i na radno mjesto

 

Članak 58.

Izbori u znanstvena, znanstveno-nastavna, nastavna, suradnička i stručna zvanja te izbori u naslovna zvanja pokreću se temeljem javnoga natječaja koji se objavljuje u «Narodnim novinama», dnevnom tisku i na internetskoj stranici Fakulteta.

Natječaj za izbor u zvanja i na radna mjesta Fakulteta može se raspisati samo ako je radno mjesto predviđeno odgovarajućim općim aktom na koji je Senat dao suglasnost. Takva se radna mjesta financiraju iz proračuna Sveučilišta.

Fakultet može raspisati natječaj i za radna mjesta izvan onih iz stavka 2. ovoga članka ako je za to osigurao potrebna financijska sredstva izvan proračuna.

Odredba ovoga članka na odgovarajući će se način primijeniti i na zapošljavanje djelatnika na radna mjesta za koja nije potreban izbor u zvanje.

 

Postupak izbora u znanstvena i znanstveno-nastavna zvanja te odgovarajuća radna mjesta

Članak 59.

Izbore u znanstvena, znanstveno-nastavna, nastavna, suradnička i stručna zvanja te izbore u naslovna zvanja pokreće Fakultet. Postupak za stjecanje znanstvenoga zvanja može pokrenuti osoba koja smatra da ispunjava uvjete za izbor u određeno znanstveno zvanje.

Ako izbor pokreće Fakultet koji je ovlašten za obavljanje izbora, taj postupak provodi Fakultetsko vijeće, uz potvrdu odgovarajućega vijeća područja ili Senata

Ako Fakultet pokreće izbor za koji nije ovlašten, za provođenje dijela postupka izbora u znanstvena zvanja sukladno Zakonu, postupak izbora u znanstveno zvanje provodi ovlašteni Fakultet, dok izbor na znanstveno radno mjesto i u znanstveno-nastavno provodi Fakultetsko vijeće.

Natječaj koji se raspisuje za izbor u isto ili više znanstveno, znanstveno-nastavno i odgovarajuće radno mjesto zbog isteka roka na koji je zaposlenik izabran u prethodnome natječaju raspisuje se najkasnije tri mjeseca prije isteka roka. Posebnom odlukom Fakultetskoga vijeća koje provodi postupak na znanstveno radno mjesto i u znanstveno-nastavno zvanje i uz suglasnost zaposlenika, natječaj može biti raspisan i ranije od godine dana prije isteka roka na koji je zaposlenik izabran, ali ne prije nego što istekne tri godine od prethodnoga izbora.

Str.18

 

Fakultetsko vijeće kada provodi postupak izbora u znanstveno zvanje najkasnije 30 dana nakon isteka roka za prijavu na natječaj imenuje stručno povjerenstvo s neparnim brojem članova. Ako natječaj raspisuje Fakultet, povjerenstvo može imati najviše dvije trećine njenih zaposlenika. Članovi povjerenstva moraju biti u istom ili višem znanstvenom zvanju obzirom na ono za koje se traži izbor.

 

Postupak izbora u nastavna i stručna zvanja i na odgovarajuća radna mjesta

 

Članak 60.

Izbor u nastavna i stručna zvanja i na odgovarajuća radna mjesta pokreće i provodi Fakultetsko vijeće.

Postupak izbora provodi Fakultetsko vijeće u skladu s Zakonom, te ovim Statutom.

 

Suradnička zvanja i odgovarajuća radna mjesta

 

Članak 61.

Izbor u suradnička zvanja asistenta i višeg asistenta i na odgovarajuća radna mjesta provodi se na temelju javnog natječaja.

Postupak izbora, imenovanje mentora, te praćenje rada asistenata u nadležnosti su Fakultetskoga vijeća u skladu sa Zakonom, Statutom Sveučilišta i Općim aktom Fakulteta.

 

Ugovor o radu

Članak 62.

Fakultet će s pristupnicima koji su izabrani u znanstvena, znanstveno-nastavna, nastavna, stručna i suradnička zvanja i na odgovarajuća radna mjesta, te s drugim djelatnicima, zaključiti ugovor o radu, sukladno Zakonu.

Ako se u natječajnom postupku za određeno radno mjesto izabrana druga osoba, zaposleniku koji je do tad radio na tom mjestu ponudit će se odgovarajuće drugo radno mjesto ili će mu se, u nedostatku takvoga mjesta, otkazati ugovor o radu.

Ako na natječajni postupak iz stavka 2. zaposlenik ne podnese prijavu ili ne bude izabran zbog neispunjavanja uvjeta za ponovni izbor, pokrenut će se postupak redovitoga osobno uvjetovanoga otkaza ugovora o radu, bez obveze ponude drugoga radnoga mjesta.

Zaposleniku u znanstveno-nastavnom i nastavnom zvanju ili na znanstvenom radnom mjestu prestaje istekom akademske godine u kojoj je navršio 65 godina života ugovor u radu radi odlaska u mirovinu.

Nastavniku se može otkazati ugovor o radu samo uz suglasnost Fakultetskoga vijeća, osim ako je riječ o prestanku ugovora o radu po sili zakona ili stegovnoj odgovornosti.

Str.19


Upravno-administrativni i stručno-tehnički poslovi

 

Članak 63.

 

Upravno-administrativne i stručno-tehničke poslove na Fakultetu obavljaju zaposlenici koji ispunjavaju uvjete utvrđene općim aktom.

Broj zaposlenika na ovim poslovima i uvjeti koje zaposlenici na pojedinom radnom mjestu moraju ispunjavati utvrđuje se općim aktom Fakulteta.

 

Professor emeritus

 

Članak 64.

Fakultet može pokrenuti na Sveučilištu postupak dodjele počasnoga zvanja i naslova professor emeritus za svoje umirovljene redovite profesore, s međunarodnim ugledom, posebno zaslužne za razvoj i napredak znanosti i znanstvenih polja šumarstva i drvne tehnologije.

Postupak za dodjelu počasnoga zvanja provodi se u skladu sa Statutom Sveučilišta.

Professor emeritus ima savjetodavnu ulogu .

Professor emeritus može sudjelovati na znanstvenoistraživačkom radu i u izvođenju dijela nastave na sveučilišnim poslijediplomskim studijima, biti članom povjerenstava u postupcima izbora u znanstveno-nastavna zvanja te u postupcima za stjecanje doktorata znanosti, a iznimno, na temelju posebne odluke Fakultetskog vijeća može biti mentorom doktorskoga rada ili završnoga rada na poslijediplomskom specijalističkom studiju.

Način predlaganja i izbora, kriterije za izbor i prava i obveze koje ima professor emeritus propisuje Senat općim aktom.

 

Prava i obveze zaposlenika sa znanstvenim, znanstveno-nastavnim i nastavnim zvanjima

 

Članak 65.

Zaposlenik izabran u znanstveno-nastavno zvanje ima na osnovi zasnovanoga ugovora o radu pravo i obvezu:

1. raditi u nastavi, znanosti i uredno izvršavati obveze koje iz toga proizlaze, razvijati profesionalne i kolegijalne odnose s drugim nastavnicima i studentima, te

2. izvoditi nastavu u preddiplomskim, diplomskim i poslijediplomskim studijima unutar znanstvenoga polja u koje je izabran, po programima čiji je nositelj Fakultet, sukladno odgovarajućim općim aktima i odlukama Fakultetskoga vijeća.

Str.20


Zaposlenik izabran u znanstveno-nastavno zvanje redovitoga ili izvanrednoga profesora ima temeljem ugovora o radu pravo koristiti plaćenu slobodnu studijsku godinu (sabbatical) svakih šest godina rada na Fakultetu, radi znanstvenoga i stručnoga usavršavanja ili pripremanja znanstvenoga rada, uz uvjete predviđene općim aktima i na osnovi odluke Fakultetskoga vijeća, kojom se utvrđuje i način na koji Fakultet osigurava kontinuirano obavljanja nastave i ispunjavanje drugih obveza odsutnoga zaposlenika.

Zaposlenik izabran u znanstveno-nastavno zvanje ili na znanstveno radno mjesto može, kada je to predviđeno općim aktom i uz odobrenje Fakultetskoga vijeća, koristiti plaćeni ili neplaćeni dopust radi znanstvenog i stručnog usavršavanja na drugoj znanstvenoj ili nastavnoj ustanovi. Odobravajući takav dopust Fakultet mora osigurati kontinuirano obavljanje nastave i ispunjavanje drugih obveza odsutnog zaposlenika.

Zaposlenik izabran u znanstveno-nastavno ili nastavno zvanje ili na znanstveno radno mjesto ima pravo na mirovanje rokova za izbor u zvanja i na radna mjesta sukladno Zakonu, te u vrijeme obavljanja dužnosti rektora, prorektora, dekana Fakulteta ili obavljanja javne dužnosti.

Zaposlenik iz stavka 4. koji je imenovan ili izabran na javnu dužnost radi čijeg je obavljanja sklopio odgovarajući ugovor o radu, može nastaviti baviti se znanstvenim radom i obavljati nastavu na Fakultetu tako da, sukladno Zakonu, s Fakultetom zaključi ugovor o radu ili drugi odgovarajući ugovor. Takav zaposlenik ima pravo, sukladno navedenom ugovoru, vratiti se na radno mjesto na kojem je radio prije odlaska na javnu dužnost, ili na drugo odgovarajuće radno mjesto.

Zaposlenik iz stavka 5. ne može obavljati slijedeće funkcije na Fakultetu: dekan i prodekan.

 

Rad izvan Sveučilišta

 

Članak 66.

Znanstveno, nastavno ili stručno djelovanje zaposlenika izvan Sveučilišta te novčani i drugi interesi koji iz toga djelovanja proizlaze ne smiju biti u sukobu s interesima Fakulteta.

Dekan Fakulteta može zabraniti, ograničiti ili uvjetovati ugovor zaposlenika iz stavka 1. s pravnim osobama izvan Fakulteta ako bi se takvim ugovorom negativno utjecalo na rad Fakulteta ili ako je riječ o ugovoru s organizacijom koja svojom djelatnošću konkurira Sveučilištu, odnosno Fakultetu.

Vanjska nastavna aktivnost zaposlenika ne smije premašiti 30 % zaposlenikove redovite nastavne aktivnosti na Fakultetu.

Str.21


Provjera uspješnosti nastavnoga rada

 

Članak 67.

Zaposlenici u znanstveno-nastavnim ili nastavnim zvanjima ili na znanstvenim radnim mjestima podliježu provjeri njihova rada, sukladno općem aktu Sveučilišta.

Redovita provjera nastavnog rada zaposlenika obavlja se najmanje jednom u dvije godine. Provjera uzima u obzir i rezultate studentske ankete. Način provjere utvrđuje Senat, uvažavajući specifičnosti studijskih programa i nositelja studija.

 

Stegovni postupak

 

Članak 68.

Neizvršavanje obveza, kršenje pravila ponašanja utvrđenih ovim ili na njemu utemeljenom općem aktu te narušavanje ugleda Fakulteta i njegovih zaposlenika povlači stegovnu odgovornost.

Nastavnicima i suradnicima koji počine djela iz stavka 1. ovoga članka može se izreći opomena, javna opomena te otkaz ugovora o radu.

Opis stegovnih djela i stegovni postupak utvrđuju se općim aktima Sveučilišta i Fakulteta.

 

VII. STUDIJI

 

Vrste studija

 

Članak 69.

Visoko obrazovanje provodi se na Fakultetu kroz sveučilišne studije.

Iznimno, na Fakultetu se sukladno Zakonu provode i stručni studiji do akademske 2010/2011. godine.

 

Članak 70.

Fakultet ustrojava i izvodi sveučilišne studije iz znanstvenoga polja Šumarstva i znanstvenoga polja Drvna tehnologija kao:

1.      preddiplomski studij, koji traje tri godine, i čijim se završetkom stječe 180 ECTS bodova,

2.      diplomski studij, koji traje dvije godine, i čijim se završetkom stječe 120 ECTS bodova,

3.      poslijediplomski studij, koji može biti ustrojen kao doktorski u trajanju od tri godine, ili kao specijalistički u trajanju od dvije godine. Ispunjenjem propisanih uvjeta za svaku godinu poslijediplomskog studija stječe se 60 ECTS bodova.

Str.22


Svaka razina sveučilišnog studija završava stjecanjem određenog naziva ili stupnja

Stručni studij drvne tehnologije traje tri godine i njegovim završetkom se stječe 180 ECTS bodova.

Poslijediplomski doktorski studij i poslijediplomski specijalistički studij dijelom se mogu provoditi kao zajednički studij tako da u pravilu 30 % nastavnih predmeta poslijediplomskoga doktorskoga studija mogu biti predmeti jednoga ili više specijalističkih poslijediplomskih studija.

 

Voditelji studija

 

Članak 71.

Voditelji studija iz prethodnoga članka su: nastavnici u znanstveno-nastavnom zvanju od docenta na više.

Poseban uvjet za voditelje studija je završen Šumarski fakultet.

Voditelji preddiplomskih studija biraju se na tri godine, a voditelji diplomskih studija na dvije godine.

Voditelji poslijediplomskih specijalističkih studija biraju se na dvije godine.

Voditelji poslijediplomskih doktorskih studija biraju se na tri godine.

Ista osoba za voditelja može biti ponovno izabrana.

 

Preddiplomski studij

 

Članak 72.

Preddiplomski studij na Šumarskome fakultetu može upisati osoba sa završenom gimnazijom ili srednjom stručnom školom u četverogodišnjem trajanju, koja ispunjava uvjete prema Pravilniku o preddiplomskom studiju. Sveučilišni preddiplomski studij ustrojava se i izvodi kao redoviti studij prema prihvaćenom nastavnom planu i programu.

Preddiplomski studiji Šumarskoga odsjeka su:

§         Šumarstvo

§         Urbano šumarstvo, zaštita prirode i okoliša

Preddiplomski studij Drvnotehnološkoga odsjeka

§         Drvna tehnologija

Nakon završetka preddiplomskoga studija studentu se izdaje svjedodžba kojom se utvrđuje završetak studija i stjecanje naziva prvostupnik, odnosno prvostupnica prema studijskom smjeru:

-         Prvostupnik/prvostupnica šumarstva

-         Prvostupnik/prvostupnica urbanoga šumarstva, zaštite prirode i okoliša

-         Prvostupnik/prvostupnica drvne tehnologije.

Str.23


Diplomski studij

 

Članak 73.

Diplomski studij može upisati osoba koja ispunjava uvjete Pravilnika o diplomskom studiju.

Diplomski studiji Šumarskoga odsjeka su:

§         Šumarstvo

-         smjer: Uzgajanje i uređivanje šuma s lovnim gospodarenjem

-         smjer: Tehnike, tehnologije i management u šumarstvu

§         Urbano šumarstvo, zaštita prirode i okoliša

 

Diplomski studiji Drvnotehnološkoga odsjeka su:

§         Oblikovanje proizvoda od drva

§         Drvnotehnološki procesi

 

Nakon završetka diplomskoga sveučilišnog studija i obrane diplomskoga rada studentu se izdaje diploma kojom se potvrđuje završetak studija i stjecanje akademskoga naziva prema studijskom programu:

-         magistar šumarstva uz fakultativno navođenje specijalnosti (uzgajanje i uređivanje šuma s lovnim gospodarenjem)

-         magistar šumarstva uz fakultativno navođenje specijalnosti (tehnike, tehnologije i management u šumarstvu)

-         magistar urbanoga šumarstva, zaštite prirode i okoliša

-         magistar drvne tehnologije uz fakultativno navođenje specijalnosti (oblikovanje proizvoda od drva)

-         magistar drvne tehnologije uz fakultativno navođenje specijalnosti (drvnotehnološki procesi).

O završetku diplomskog studija studentu se izdaje diploma i dopunske isprave o studiju (supplement).

 

Upisi na preddiplomski i diplomski studij

 

Članak 74.

Studenti ostvaruju pravo na upis na preddiplomski i diplomski studij u okviru upisnih kvota koje odobrava Senat na prijedlog Fakulteta i Rektorskog kolegija.

Upis na studij obavlja se temeljem javnog natječaja koji raspisuje Senat.

Str.24

 

Članak 75.

Sadržaj razredbenoga  postupka za upis na preddiplomski studij utvrđuje Fakultetsko vijeće, a provodi izabrano Povjerenstvo.

Kriteriji za upis na diplomski studij utvrđuju se Pravilnikom o diplomskom studiju, odnosno Pravilnikom o preddiplomskom studiju.

 

Upisi na poslijediplomski studij

 

Članak 76.

Poslijediplomski studij može se upisati nakon završetka diplomskoga sveučilišnog studija i kriterija za upis koji se utvrđuju Pravilnikom o poslijediplomskom studiju.

Poslijediplomski doktorski studij završava polaganjem svih ispita, izradom i javnom obranom znanstvenoga doktorskog rada (disertacije), a studentu se izdaje diploma kojom se potvrđuje završetak studija i stjecanje akademskoga stupnja doktora znanosti (dr. sc.).

Poslijediplomski specijalistički studij završava polaganjem svih ispita, izradom i javnom obranom završnoga specijalističkog  rada, a studentu se izdaje diploma kojom se potvrđuje završetak studija i stjecanje zvanja specijalista određenoga područja (spec.)

 

VIII. STUDIJSKI PROGRAMI I IZVEDBENI PLAN NASTAVE

 

Članak 77.

Studijske programe donosi Senat Sveučilišta na prijedlog Fakultetskoga vijeća.

 

Članak 78.

Studij se izvodi prema izvedbenom planu nastave koji u skladu sa Zakonom i Pravilnikom Sveučilišta donosi Fakultetsko vijeće.

Izvedbenim planom nastave utvrđuju se:

 1. nastavnici i suradnici koji će izvoditi nastavu prema studijskom programu,
 2. mjesta izvođenja nastave,
 3. početak i završetak te satnica izvođenja nastave,
 4. oblici nastave (predavanja, seminari, vježbe, konzultacije, terenski rad, provjera znanja i dr.),
 5. način polaganja ispita, ispitni rokovi i mjerila ispitivanja,
 6. popis literature za studij i polaganje ispita,

Str.25


 1. mogućnost izvođenja nastave na stranom jeziku,
 2. mogućnost izvođenja nastave na daljinu, te
 3. ostale važne činjenice za uredno izvođenje nastave.

Preporučena literatura za pojedini kolegij i za pojedini ispit mora biti usklađena s opsegom studijskoga  programa.

Izvedbeni plan nastave se objavljuje prije početka nastave u odnosnoj akademskoj godini i dostupan je javnosti. Izvedbeni plan nastave obavezno se objavljuje na Internet stranicama Fakulteta.

U opravdanim se razlozima promjena izvedbenoga  plana nastave može obaviti i tijekom akademske godine. Promjena se objavljuje na način propisan stavkom 4.

 

Organizacija nastave i opterećenje studenta

 

Članak 79.

Izvedbeni plan nastave redovitih studenata temelji se na radnom opterećenju studenata od 40 sati tjedno u što se uračunava sama nastava, terenski rad, praktične vježbe i drugi oblici nastave kao i vrijeme potrebno za pripremu studenta.

Nastava se ustrojava po semestrima u skladu s odredbama izvedbenoga plana nastave.

Akademska godina ima u pravilu 44 radna tjedna, od čega 30 nastavnih tjedana, te 14 tjedana unutar kojih se osigurava vrijeme potrebno za konzultacije, pripremu ispita i ispite i u kojemu nema obveze drugih oblika nastave.

Nastava pojedinog nastavnog predmeta izvodi se u pravilu unutar jednog semestra, a ne može trajati dulje od dva semestra.

Redoviti student u jednom semestru upisuje od 25 do 35 ECTS bodova.

Nastava i izvannastavne djelatnosti studenata iz tjelesne i zdravstvene kulture izvode se izvan satnice utvrđene stavkom 4., kao obvezne u prvoj i drugoj godini preddiplomskog studija, te kao neobvezne u ostalim godinama studija. Ovoj nastavi ne pripisuju se ECTS bodovi.

 

Ispiti i druge provjere znanja

 

Članak 80.

Znanje studenata može se provjeravati i ocjenjivati tijekom nastave, a konačna se ocjena utvrđuje na ispitu.

Str.26


Uspjeh studenta na ispitu i drugim provjerama znanja, uključujući i zalaganje, izražava se sljedećim ocjenama: 5 - izvrstan, 4 - vrlo dobar, 3 - dobar, 2 -dovoljan, 1 - nedovoljan. Na Fakultetu se vodit trajna evidencija o provedenim ispitima. U evidenciju i druge isprave studenta unose se prolazne ocjene: 5, 4, 3, i 2. Ocjena nedovoljan (1) neprolazna je i upisuje se samo u evidenciju.

Ispit se iz istoga predmeta može polagati najviše četiri puta. Četvrti put ispit se polaže pred ispitnim povjerenstvom. Student koji četvrti put nije položio ispit iz istoga predmeta obvezan je u idućoj akademskoj godini ponovno upisati taj predmet. Ako student i nakon ponovljenoga upisa predmeta ne položi ispit na način utvrđen u stavku 1. ovoga članka, gubi pravo studiranja na tom studiju.

Nastavnik ili suradnik koji izvodi nastavu predmeta ima pravo provjeravati i ocjenjivati znanje studenata u svakom obliku nastave.

Izvedbenim planom nastavnoga predmeta može biti propisano da se ocjene znanja studenta u pojedinim oblicima nastave uračunavaju u konačnu ocjenu studentovoga znanja predmeta postignutu u ispitu i/ili drugim provjerama.

 

Ispitni rokovi i način provođenja ispita

 

Članak 81.

Ispitni rokovi su: zimski, ljetni i jesenski. Ispitni rokovi traju najmanje tri tjedna. Kada je to opravdano Fakultetsko vijeće može odrediti i izvanredne ispitne rokove. U svakom ispitnom roku postoje za svaki predmet dva ispitna termina s najmanjim razmakom od osam dana Kalendar ispita objavljuje se početkom svake akademske godine i sastavni je dio izvedbenoga plana nastave.

Ako se iz određenoga predmeta provodi kontinuirana provjera znanja studenata tijekom semestra, Fakultet ne moraj imati navedene ispitne rokove te može definirati broj i raspored ispitnih rokova svojim općim aktom

Ispitu može pristupiti student koji je zadovoljio sve propisane obveze utvrđene izvedbenim planom nastave. Ispiti su javni i student ima pravo, ako polaže usmeno, zahtijevati nazočnost javnosti.

Ispiti mogu biti teorijski i praktični, a polažu se samo u pisanom obliku, samo usmeno, ili pisano i usmeno ili izvedbom/prezentacijom praktičnoga rada. Cjelokupni ispit mora završiti u roku od najviše pet radnih dana osim u posebno opravdanim slučajevima.

Rezultati ispita dostupni su javnosti, a pravo uvida u ispitnu dokumentaciju ima osoba koja dokaže pravni interes.

Str.27


Student ima pravo žalbe na ocjenu i pravo da po žalbi bude ispitan pred povjerenstvom. U slučaju žalbe na pismeni dio ispita, povjerenstvo je dužno pred studentom ponovno ocijeniti njegov pismeni ispit.

Način provođenja ispita, vrijeme i raspored njihovoga održavanja, odjavu ispita, odustajanje od ispita, provođenje ispita po žalbi, način vođenja evidencije o ispitima i druga pitanja vezana za provođenje ispita uređuje Fakultet na kojemu se ispit provodi.

 

Upis u višu godinu studija

 

Članak 82.

Student može upisati samo one predmete za koje je stekao preduvjete po programu i planu studija.

Student stječe pravo na upis u višu godinu studija kad ispuni sve studijske obveze izražene u ECTS bodovima, koje je preuzeo upisom u prethodnu godine studija.

Program i plan studija može se temeljiti na upisu semestara.

Student koji nije ispunio uvjete iz stavka 2. može nastaviti studij tako da ponovno upiše studijske obveze koje nije ispunio u prethodnoj godini studija te da upiše nove obveze.

 

Završetak studija

 

Članak 83.

Preddiplomski studij završava polaganjem svih ispita i dovršenjem ostalih studijskih obveza, te ovisno o studijskom programu, izradom završnoga rada i/ili polaganjem završnoga ispita ukoliko su predviđeni studijskim programom.

Diplomski studij završava polaganjem svih ispita i dovršenjem ostalih studijskih obveza, izradom diplomskoga rada i javnim polaganjem diplomskoga ispita u skladu sa studijskim programom, te prikupljenih minimalno ECTS 300 bodova.

Općim aktom Fakulteta pobliže se uređuje polaganje završnoga, odnosno diplomskoga ispita, te rokovi završetka studija.

Poslijediplomski doktorski studij završava polaganjem svih ispita, izradom i javnom obranom znanstvenoga rada (disertacije).

Str.28


Poslijediplomski specijalistički studij završava polaganjem svih ispita, izradom i obranom završnoga rada u skladu sa studijskim programom.

Postupak prijave, ocjene i obrane doktorske disertacije na Fakultetu uredit će se posebnim općim aktom Fakulteta.

 

Promocija

 

Članak 84.

Promocija je svečano uručenje diplome o završenom studiju.

Na preddiplomskim, diplomskim i poslijediplomskim specijalističkim studijima promovira dekan i prodekani. U akademski stupanj doktora znanosti promovira rektor.

 

IX. STUDENTI

 

Ostvarivanje statusa studenta

 

Članak 85.

Status studenta stječe se upisom na studij Fakulteta.

Status studenta dokazuje se ispravom, čiji oblik propisuje Senat.

 

Članak 86.

Redoviti student studira prema programu koji se temelji na studiranju u punom radnom vremenu. Trošak redovitoga studija, dijelom ili u cijelosti, subvencionira se ovisno o uspjehu na razredbenom postupku ili u studiju te sredstvima iz državnoga proračuna sukladno općem aktu Sveučilišta.

 

Članak 87.

Gost student je student drugoga fakulteta koji upisuju dijelove studijskoga programa na Fakultetu sukladno posebnom ugovoru s drugim fakultetom o priznavanju ECTS bodova.

Str.29


Prava i obveze gosta studenta, način podmirivanja troškova njegovoga studija, eventualna mogućnost nastavka studija na Fakultetu i druga pitanja vezana za status gosta studenta uređuju se ugovorom s drugim fakultetom ili Sveučilištem.

Pohađanje nastave i položeni ispiti gost studenta iz prethodnoga članka evidentiraju se ispravom iz članka 80. stavka 2. ovoga Statuta.

 

Status studenta

 

Članak 88.

Status redovitoga studenta ima student za vrijeme propisanoga trajanja studija, a najviše za vrijeme koje je dvostruko dulje od propisanoga trajanja studija U vrijeme trajanja studija iz ovoga stavka ne uračunava se vrijeme mirovanja obveza studenta.

Redoviti student može istodobno studirati na samo jednom studiju ili jednom dvopredmetnom studiju Sveučilišta. Posebno nadarenom studentu Sveučilište može odobriti istodobno studiranje još jednoga studija.

Pravo na zdravstveno osiguranje, subvencioniranu prehranu, smještaj u studentskom domu te druga prava redoviti student stječe u skladu s posebnim propisima.

 

Prava i obveze studenta

 

Članak 89.

Prava i obveze studenta su:

 1. uredno pohađati nastavu, izvršavati obveze predviđene studijskim programom i izvedbenim planom te općim i pojedinačnim aktima Sveučilišta i Fakulteta
 2. sudjelovati u vrednovanju kvalitete nastave i nastavnika na način predviđen općim aktom Sveučilišta,
 3. upisati viši semestar ili godinu studija ako je ispunio sve obveze utvrđene studijskim programom i izvedbenim planom studija,
 4. polagati ispite na način i u rokovima kako je to određeno općim i pojedinačnim aktima Fakulteta
 5. dovršiti studij prema upisanom programu u rokovima predviđenim općim aktom Fakulteta.

Student ima pravo i:

Str.30


 1. na kvalitetan studij i obrazovni proces prema odgovarajućem studijskom programu,
 2. na kvalitetu nastavničkoga kadra,
 3. na slobodu mišljenja i iskazivanja stavova,
 4. sudjelovati u znanstvenim i stručnim projektima sukladno svojim mogućnostima i potrebama Fakulteta,
 5. da prema vlastitom izboru, radi stjecanja dopunskih znanja, upiše i polaže predmete na ostalim studijskim programima u sastavu Sveučilišta ili drugih Sveučilišta, sukladno odgovarajućem općem aktu,
 6. da prema vlastitom izboru odabere nastavnika ukoliko za odabrani predmet postoji više istih,
 7. na konzultacije,
 8. na odabir voditelja u preddiplomskom i diplomskom studiju, te mentora u poslijediplomskom studiju,
 9. koristiti knjižnicu i ostale resurse s kojima raspolaže Fakultet
 10. sudjelovati u odlučivanju u tijelima Fakulteta
 11. polagati ispite na alternativan način ukoliko njegovo psihofizičko stanje to zahtjeva,
 12. na organizirane sportske aktivnosti s ciljem skladnoga individualnoga psiho-fizičkoga razvitka,
 13. sudjelovati u radu studentskih organizacija
 14. podnijeti pritužbu dekanu Fakulteta za slučaj povrede nekog njegovoga prava.

Student ima obveze:

 1. poštivati opće akte Fakulteta
 2. čuvati ugled i dostojanstvo Fakulteta, studenata, nastavnika i drugih pripadnika akademske zajednice, te
 3. ponašati se sukladno etičkom kodeksu pripadnika akademske zajednice.
 4. pravo na mirovanje obveza

 

Članak 90.

Pravo na mirovanje obveza postoji:

 1. za vrijeme služenja vojnoga roka,
 2. za vrijeme trudnoće,
 3. za studenta-oca ili studenticu-majku do godine dana starosti djeteta,
 4. za vrijeme dulje bolesti, te

Str.31


 1. u drugim opravdanim slučajevima sukladno općem aktu Fakulteta

Mirovanje obveza studenata odobrava dekan na osnovi molbe i uz priloženu vjerodostojnu dokumentaciju.

Za vrijeme mirovanja obveza student zadržava pravo polaganja ispita iz odslušanih predmeta.

 

Posebne mogućnosti studiranja

 

Članak 91.

Iznimno uspješnom studentu može se dozvoliti da studira više studijskih programa pod uvjetima predviđenim općim aktom Fakulteta.

Iznimno uspješnim studentima može se odobriti završetak studija u vremenu kraćem od propisanoga trajanja studija, sukladno općem aktu Fakulteta.

Studentima se, sukladno općem aktu Fakulteta, može odobriti da određene kolegije ili studijsku godinu pohađaju i/ili polažu na drugom visokom učilištu u okviru Sveučilišta ili na drugom sveučilištu u zemlji ili inozemstvu.

 

Stegovna odgovornost studenta

 

Članak 92.

U tijelu koje odlučuje o stegovnoj odgovornosti studenata obavezno sudjeluje predstavnik studenata, osim kada o odgovornosti odlučuje dekan Fakulteta ili drugo nadležno tijelo bez provođenja rasprave. U takvom slučaju u postupku koji se vodi povodom pravnoga lijeka u odlučivanju obavezno sudjeluje predstavnik studenata.

 

Prestanak statusa studenta

 

Članak 93.

Status studenta prestaje:

 1. završetkom studija,
 2. ispisom sa studija,
 3. kad ne upiše sljedeću akademsku godinu (ili semestar),
 4. kad u dvije uzastopne akademske godine ne ostvari barem 35 ECTS bodova,
 5. isključenjem temeljem stegovne odluke nadležnoga tijela, te
 6. u drugim slučajevima predviđenim općim aktom Sveučilišta ili Fakulteta.

Str.32


X. IZDAVAČKA DJELATNOST

 

Članak 94.

Fakultet u okviru izdavačke djelatnosti izdaje znanstvene, stručne i druge publikacije iz područja svoje djelatnosti, te djeluje i kao suizdavač.

Izdavačka se djelatnost ostvaruje preko redakcijskih odbora časopisa Glasnik za šumske pokuse, Drvna industrija i Croatian Journal of Forest Engineering te Odbora za izdavačku djelatnost u skladu s Pravilnikom o izdavačkoj djelatnosti.

 

XI. IZVORI FINANCIRANJA

 

Članak 95.

Fakultet stječe financijska sredstva za obavljanje svoje djelatnosti iz sredstava što se proračunom Republike Hrvatske osiguravaju za visoko školstvo i znanstveni rad.

Sredstva iz prethodnoga stavka osiguravaju se na osnovi programa rada i ustroja radnih mjesta, a raspoređuju se za namjene i na način određen proračunom.

Fakultet stječe sredstva i od školarine, ugovorene znanstvenoistraživačke djelatnosti, darovnica i drugih prihoda ostvarenih na tržištu od obavljanja svoje djelatnosti.

 

XII. JAVNOST RADA I POSLOVNA TAJNA

 

Članak 96.

Rad je Fakulteta javan.

Fakultet pravodobno i istinito obavješćuje javnost o obavljanju svojih djelatnosti prema Zakonu o znanosti i visokom obrazovanju i drugim propisima koji uređuju njegov rad, davanjem pojedinačnih obavijesti, oglašavanjem na oglasnoj ploči ili preko sredstava javnoga priopćavanja.

Samo dekan i osobe koje on ovlasti mogu putem sredstava javnoga priopćavanja, obavješćivati javnost o djelatnostima Fakulteta.

Str.33


Članak 97.

Poslovnom tajnom smatraju se podaci i dokumenti koje mjerodavno tijelo proglasi takvom, zatim koje je kao povjerljivo budu priopćeni Fakultetu, koji se odnose na poslove što ih Fakultet obavlja za Ministarstvo obrane, ako su proglašeni vojnom tajnom, koji nose oznaku strogo povjerljivo ili koje je zbog posebnoga interesa Fakulteta dekan proglasio poslovnom tajnom.

Obveza čuvanja poslovne tajne traje i nakon prestanka radnog odnosa na Fakultetu. O promjeni ove odredbe odlučuje dekan.

 

XIII. OPĆI AKTI

 

Članak 98.

Opći akti Fakulteta moraju biti u skladu sa Zakonom, odgovarajućim općim aktima Sveučilišta te ovim Statutom.

 

Članak 99.

Do donošenja općih akata prema odredbama ovoga Statuta primjenjivat će se postojeći opći akti Fakulteta, ukoliko nisu u suprotnosti sa Statutom Sveučilišta, ovim Statutom i Zakonom.

 

XIV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 100.

Fakultet će provesti izbore za Vijeće područja i Senat u rokovima predviđenim Odlukom Sveučilišta neposredno primjenjujući Statut Sveučilišta i ovaj Statut.

 

Članak 101.

Provedba studija prema ovom Statutu započinje akademskom godinom 2005/2006.

Studenti koji su započeli studij prije stupanja na snagu ovoga Statuta imaju pravo završiti studij prema programu i pravilima koja su se primjenjivala prije stupanja na snagu ovoga Statuta u rokovima i na način koji će se utvrditi općim aktom ili odlukom Fakultetskog vijeća.

Str.34


Članak 102.

Izabrani dekan i prodekani završavaju mandat na vrijeme na koje su izabrani

Izabrani novi prodekani prema članku 35. Statuta biraju se na jednu godinu.

Izbori za nadopunu Fakultetskih vijeća obavit će se početkom akademske godine 2005/2006. s rokom na jednu godinu.

Svi predstojnici Zavoda izabrat će se početkom akademske godine 2005/2006. prema odredbama Statuta.

Izbori voditelja studija izvršit će se početkom akademske godine 2005/2006. prema odredbama Statuta.

 

Članak 103.

Ovaj Statut smatra se usvojenim kada Senat Sveučilišta na dostavljeni tekst dade svoju suglasnost.

Ovaj Statut neposredno po usvajanju objavljuje se na oglasnoj ploči Fakulteta i stupa na snagu osmoga dana od dana objave.

Stupanjem na snagu ovoga Statuta prestaje vrijediti Statut Šumarskog fakulteta 003-05/02-02/01 iz studenoga 2002. godine.

 

Članak 104.

Opći akti Fakulteta usklađuju se s ovim Statutom u roku od šest mjeseci od dana njegovoga stupanja na snagu, ako Zakonom o znanosti i visokom obrazovanju ili Statutu Sveučilišta nije utvrđen drugačiji rok.

 

 

 

 

Klasa: 003-01/05-01/05

DEKAN

Urbroj:72-0-05-5

 

Zagreb, 2. lipanj 2005

Prof. dr. sc. Mladen Stjepan Figurić

 

 

 

Utvrđuje se da je Senat Sveučilišta u Zagrebu dao suglasnost na ovaj tekst Statuta Šumarskoga fakulteta dana 11. listopada 2005 pod brojem 01-1915/19-2005.

Statut je objavljen na oglasnoj ploči 12. listopada 2005.

Str.35


 

Aktualno

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije