YouTube
Instagram
Facebook
×

Sječa, izrada i privlačenje drva na nastavno pokusnim šumskim objektima Šumarskog fakulteta u 2021. godini (09/2020.)


Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima - Sječa, izrada i privlačenje drva na nastavno pokusnim šumskim objektima Šumarskog fakulteta u 2021. godini


Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet priprema, provodi otvoreni postupak javne nabave za provedbu nabave - Sječa, izrada i privlačenje drva na nastavno pokusnim šumskim objektima Šumarskog fakulteta u 2021. godini , evidencijskog broja nabave E-VV-01 / 2020                               .

Temeljem članka 198. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 120/2016.) objavljujemo nacrt dokumentacije o nabavi, te pozivamo sve zainteresirane gospodarske subjekte da u roku od 5(pet) dana od dana objave ove obavijesti o prethodnom savjetovanju na web stranici Sveučilišta u Zagrebu Šumarskog fakulteta dostave eventualne primjedbe i prijedloge na adresu elektroničke pošte:irimac@sumfak.hr

Aktualno

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije