YouTube
Instagram
Facebook
×
Šumarski odsjek

NPŠO Zalesina


Nastavno-pokusni objekt Zalesina nalazi se u Gorskom kotaru, u području sjeverozapadne Hrvatske, 130 km zapadno od Zagreba i oko 50 km istočno od Rijeke. Šume toga objekta čine tri gospodarske jedinice ukupne ploštine 735,94 ha. Godine 1963. šume sve tri sadašnje gospodarske jedinice izuzete su iz redovitoga gospodarenja, proglašene šumama posebne namjene kao šume za nastavu i znanstvena istraživanja i dane na upravljanje Fakultetu šumarstva i drvne tehnologije Sveučilišta u Zagrebu.
 

NPŠO Zalesina
 

Gospodarska jedinica Belevina

Gospodarska jedinica Belevina smještena je na sjevernoj strani visoravni Kupjak, na blago valovitim, lepezasto izbrazdanim padinama triju gorskih glavica prisojne ekspozicije i umjerene inklinacije (do 20 %). Nadmorska je visina od 720 m do 870 m. S južne, jugoistočne i jugozapadne strane omeđuje ju cesta Zagreb - Rijeka, na sjeveru gospodarska jedinica Kupjački vrh, sa sjeverozapadne strane pruga Zagreb - Rijeka, a s istočne strane cesta Kupjak - Rogi. Sastojine GJ Belevina su sjemenjače, visokoga uzgojnoga oblika i prebornoga načina gospodarenja. Jela je nastala prirodnim pomlađivanjem, kao i bukva, javori i ostale vrste bjelogorice. Smreka je svojedobno umjetno unošena, ali se danas na nekim lokalitetima prirodno obnavlja.

 

Gospodarska jedinica Kupjački vrh

Gospodarska jedinica Kupjački vrh nazvana je po brdu Kupjački vrh na kojemu se rasprostire između 670 m i 997 m nadmorske visine. Reljefom dominira centrično smješten Kupjački vrh, s kojega se padine svih ekspozicija spuštaju u blagim do vrlo strmim nagibima na sve strane. Reljef obiluje kraškim fenomenima i vrlo strmim stijenama. Na sjevernoj i sjeveroistočnoj strani dodiruje šume Šumarije Skrad, s istočne strane omeđena je cestom Kupjak- Rogi, s južne strane naseljem Kupjak i gospodarskom jedinicom Belevina, a sa zapadne i sjeverozapadne strane granica se pruža cestom Kupjak - Crna Hloja.
Glavne su vrste drveća jela i bukva, a pojavljuju se gorski javor i obični jasen. Planinski brijest, kojega je prije bilo u znatnijim primjesama, ubrzano izumire. Glavne vrste drveća prirodno se obnavljaju i razvijaju u stablimičnoj strukturi u svim biljnim zajednicama.

 

Gospodarska jedinica Sungerski lug 

Ova se gospodarska jedinica većinom prostire jugozapadnom stranom sungerske doline, a 1/3 zauzima obronke Čavlinove glavice ispod sela Brestova Draga. S jugoistoka je omeđena padinama Velike Kapele, Čelimbašom i Maj vrhom, sa sjeverne i sjeveroistočne strane Osivanskim vrhom, Mrkovcem i Debelim vrhom, a s juga i jugozapada Bitorajem, Militarom, Čavlinovom glavicom i Slavica vrhom. Uz cestu Lokve -Mrkopalj pruža se u duljini od 2,28 km, a široka je 1,25 km.
U gospodarskoj jedinici pridolazi jelova šuma s rebračom, koja je jedna od gospodarstveno i prirodoznanstveno najznačajnijih šumskih zajednica Gorskoga kotara. U sloju drveća prevladava jela te smreka i bukva. Bukovo-jelova šuma sa smrekom nastavlja se na prvu zajednicu i pruža se usporedo sa šumskom cestom na padinama u pojasu između 50 m i 70 m visinske razlike. 


NASTAVNA I ZNANSTVENOISTRAŽIVAČKA ULOGA OBJEKTA

Terenska se nastava sa studentima Šumarskoga fakulteta u Zalesini odvija neprekidno od 1951. godine. Dovršenjem suvremenih nastamba i pratećih objekata za studente i nastavnike, uz ranije pomno odabrane šumske objekte, Zalesina postaje visoko rangirano obrazovno i istraživačko središte za preborne šume u Hrvatskoj. Rezultat su toga mnogobrojne objave i kapitalna djela proučavanja prebornih šuma u Hrvatskoj. Na objektu je izlučeno 9 pokusnih ploha, koje su uključene u projekt "Sto trajnih ploha Republike Hrvatske". 

 

 

Predstojnik zavoda

prof. dr. sc. Tibor Pentek

Redoviti profesor u trajnom izboru

Email: tpentek@sumfak.unizg.hr
više

Zamjenik predstojnika zavoda

izv. prof. dr. sc. Dinko Vusić

Izvanredni profesor

Email: dvusic@sumfak.unizg.hr
više
Aktualno

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije