YouTube
Instagram
Facebook
×

Molekularno-biološki laboratorij


Primarna djelatnost Molekularno biološkog laboratorija Zavoda za šumarsku genetiku, dendrologiju i botaniku usmjerena je na znanstvena istraživanja na području populacijske genetike šumskog drveća i istraživanja utjecaja klimatskih promjena na populacije i jedinke šumskog drveća primjenom genetičkih i epigenetičkih biljega. U laboratoriju se također provode istraživanja vezana za dijagnostiku patogenih i drugih gljiva na DNA uzorcima šumskog drveća, a opremljen je i za istraživanja DNA uzoraka drugih organizama za potrebe šumarstva i lovstva.

 

Molekularno biološki laboratorij

 

U laboratoriju se provode slijedeće aktivnosti:

  • izolacija DNA iz biljnog i životinjskog materijala i gljiva
  • lančana reakcija polimerazom za različite metode DNA biljega
  • Elektroforeza na agaroznom gelu za primarnu vizualizaciju DNK ulomaka 
  • vizualizacija i izmjera ulomaka DNA pomoću transiluminatora i odgovarajućeg softvera


ISTAKNUTA ISTRAŽIVANJA

  • Genotipizacija i analiza genetske raznolikosti klonova iz klonskih sjemenskih plantaža hrasta lužnjaka u Hrvatskoj pomoću jezgrinih i kloroplastnih mikrosatelitskih (nSSR i cpSSR) DNA biljega u okviru projekta MZOŠ „Očuvanje genofonda i oplemenjivanje šumskog drveća nizinskih šuma“
  • Analiza genetske raznolikosti sjemenskih sastojina hrasta lužnjaka u Hrvatskoj pomoću jezgrinih i kloroplastnih mikrosatelitskih (nSSR i cpSSR) DNA biljega u okviru projekta MZOŠ „Oplemenjivanje i šumsko sjemenarstvo“
  • Analiza genetske i epigenetske raznolikosti europskih populacija hrasta lužnjaka i jedinki iz pokusnog nasada pomoću jezgrinih mikrosatelitskih (nSSR), EST – SSR, AFLP i MSAP biljega u sklopu projekta HRZZ „Fenotipski i epigenetski odgovor na sušni stres i prilagodljivost populacija hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) uzduž gradijenta zemljopisne širine“
  • Izolacija DNA gljiva iz tkiva i sjemena šumskog drveća (poljski jasen, odnosno hrast crnika) i determinacija vrsta gljiva pomoću specifičnih PCR početnica u sklopu projekata HRZZ „Uloga biotičkih čimbenika na vitalnost poljskoga jasena (Fraxinus angustifolia Vahl) u poplavnim šumama Hrvatske“ i Ministarstva poljoprivrede „Integrirana zaštita šumskih ekosustava krša Hrvatske u promijenjenim klimatskim uvjetima“

Osim znanstvene djelatnosti, Molekularno biološki laboratorij koristi se i za edukaciju studenata u sklopu prediplomske, diplomske i postdiplomske nastave. U laboratoriju se provode vježbe iz predmeta vezanih za genetiku, oplemenjivanje i očuvanje genetske raznolikosti šumskog drveća i grmlja. 
 

Aktualno

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije