×

Molekularno-biološki laboratorij

Primarna djelatnost Molekularno biološkog laboratorija Zavoda za šumarsku genetiku, dendrologiju i botaniku usmjerena je na znanstvena istraživanja na području populacijske genetike šumskog drveća i istraživanja utjecaja klimatskih promjena na populacije i jedinke šumskog drveća primjenom genetičkih i epigenetičkih biljega. U laboratoriju se također provode istraživanja vezana za dijagnostiku patogenih i drugih gljiva na DNA uzorcima šumskog drveća, a opremljen je i za istraživanja DNA uzoraka drugih organizama za potrebe šumarstva i lovstva.

 

Molekularno biološki laboratorij

 

U laboratoriju se provode slijedeće aktivnosti:

  • izolacija DNA iz biljnog i životinjskog materijala i gljiva
  • lančana reakcija polimerazom za različite metode DNA biljega
  • Elektroforeza na agaroznom gelu za primarnu vizualizaciju DNK ulomaka 
  • vizualizacija i izmjera ulomaka DNA pomoću transiluminatora i odgovarajućeg softvera


ISTAKNUTA ISTRAŽIVANJA

  • Genotipizacija i analiza genetske raznolikosti klonova iz klonskih sjemenskih plantaža hrasta lužnjaka u Hrvatskoj pomoću jezgrinih i kloroplastnih mikrosatelitskih (nSSR i cpSSR) DNA biljega u okviru projekta MZOŠ „Očuvanje genofonda i oplemenjivanje šumskog drveća nizinskih šuma“
  • Analiza genetske raznolikosti sjemenskih sastojina hrasta lužnjaka u Hrvatskoj pomoću jezgrinih i kloroplastnih mikrosatelitskih (nSSR i cpSSR) DNA biljega u okviru projekta MZOŠ „Oplemenjivanje i šumsko sjemenarstvo“
  • Analiza genetske i epigenetske raznolikosti europskih populacija hrasta lužnjaka i jedinki iz pokusnog nasada pomoću jezgrinih mikrosatelitskih (nSSR), EST – SSR, AFLP i MSAP biljega u sklopu projekta HRZZ „Fenotipski i epigenetski odgovor na sušni stres i prilagodljivost populacija hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) uzduž gradijenta zemljopisne širine“
  • Izolacija DNA gljiva iz tkiva i sjemena šumskog drveća (poljski jasen, odnosno hrast crnika) i determinacija vrsta gljiva pomoću specifičnih PCR početnica u sklopu projekata HRZZ „Uloga biotičkih čimbenika na vitalnost poljskoga jasena (Fraxinus angustifolia Vahl) u poplavnim šumama Hrvatske“ i Ministarstva poljoprivrede „Integrirana zaštita šumskih ekosustava krša Hrvatske u promijenjenim klimatskim uvjetima“

Osim znanstvene djelatnosti, Molekularno biološki laboratorij koristi se i za edukaciju studenata u sklopu prediplomske, diplomske i postdiplomske nastave. U laboratoriju se provode vježbe iz predmeta vezanih za genetiku, oplemenjivanje i očuvanje genetske raznolikosti šumskog drveća i grmlja. 
 

Aktualno

18.11.2019

Obavijest 3 - STEM stipendije

VAŽNO - II. krug dodjele državnih stipendija u STEM područjima znanosti

11.11.2019

Četvero nastavnika Drvnotehnološkog odsjeka Šumarskog fakulteta krenulo je na pripremni tečaj

Dvoje nastavnika Drvnotehnološkog odsjeka Šumarskog fakulteta krenulo je na pripremni tečaj za polaganje Cambridge English ispita, razine B2 te dvoje na pripremni tečaj za polaganje Cambridge English ispita, razine C1.

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije