YouTube
Instagram
Facebook
×
Šumarski odsjek

NPŠO Rab


Fakultet šumarstva i drvne tehnologije više od 95 godina dio svoga terenskoga obrazovanja studenata obavlja na otoku Rabu. Osnivač Katedre za uzgajanje šuma prof. dr. Andrija Petračić, 1923. godine prvi je doveo studente šumarstva na otok Rab da im pokaže bilje i šume najzelenijega otoka na Jadranu. Od toga vremena, pa sve do danas studenti šumarstva svake godine dio svoje terenske nastave provode na otoku Rabu. To je i urodilo time da je na Rabu Fakultet šumarstva i drvne tehnologije osnovao svoj Nastavno-pokusni šumski objekt (NPŠO).

 

Fakultet šumarstva i drvne tehnologije Sveučilišta u Zagrebu za potrebe obrazovanja visokostručnih kadrova i znanstvenoistraživačkog rada gospodari dijelom mediteranskih šuma na otoku Rabu. Šume su preuzete na upravljanje i gospodarenje 1975. godine. Spomenute šume imaju posebnu namjenu i specifičan karakter (>>Šume s posebnom namjenom<<), a glavni im je cilj zorna izobrazba studenata šumarstva, obavljanje znanstvenoistraživačkog rada u vezi s prirodnom obnovom šuma našeg Mediterana i postizanje optimalne turističko-rekreativne uloge šuma otoka Raba.

 

Šume i objekti NPŠO Rab nalaze se u obalnom području jugozapadnog dijela otoka Raba u šumskom predjelu Kalifront. U centralnom dijelu obalnog područja objekta nalazi se uvala Sv. Mara. Ukupna površina šuma iznosi 98,80 ha.

 

Preuzimanjem šuma od strane Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije započinje se s izradom Programa za gospodarenje šumama kojima se propisuju nužni šumskouzgojni radovi kojima se šume mediteranskog područja trebaju povratiti u prvobitno stanje. Velika opasnost za svaku sredozemnu šumu, a osobito za šume s posebnom i turističkom namjenom, gdje je frekventnost ljudi velika, jest požar. Zbog toga je bilo potrebno provesti preventivne protupožarne mjere.

 

Jedna od posebnosti NPŠO Rab je lovište „Kalifront“ koje se povjerava Fakultetu šumarstva i drvne tehnologije 1997. godine od strane trgovačkog društva „Hrvatske šume“ d.o.o. Zagreb, radi provođenja znanstveno-nastavnoga programa u sklopu NPŠO Rab. Lovište se prostire na 1351 ha. Temeljni cilj istraživanja u lovištu Kalifront je pronalaženje optimalnih odnosa čimbenika integralnoga gospodarenja šumom i divljači u stanišnim uvjetima šume hrasta crnike (Fraxino orni-Quercetum ilicis H-ić /1956/ 1958) i njezinih degradiranih stadija. Značajni je doprinos znanstvenoistraživačkom radu izučavanje utjecaja divljači na šumski ekosustav, utjecaj na vegetaciju zbog brsta i ispaše, na tlo te na pomlađivanje i razvoj sastojine. Osobiti je cilj poboljšanje dodiplomske i poslijediplomske nastave studenata Šumarskoga fakulteta u Zagrebu. Tu će se u sklopu terenske nastave osposobljavati za praktičan rad u lovnom gospodarenju.

 

Znanstveni rad odvija se na pokusnim plohama za potrebe šumarstva, a osnovana je i jedna trajna ploha od 1 ha u sklopu međunarodnoga projekta » Čovjek i biosfera<< (UNESCO-MAB), na koju dolaze stručnjaci različitih struka radi istraživanja prirode. Posebno se znanstveni rad odvija u rasadniku. Uz to NPŠO Rab posjećuju i različita prirodoznanstvena društva (Hrvatsko ekološko društvo, Hrvatsko biološko društvo i dr.), te strani znanstvenici i stručnjaci kao službeni gosti Šumarskoga fakulteta u Zagrebu. U šumi NPŠO-a Rab dosada je postavljeno ukupno 13 pokusnih ploha na 2,3 ha na kojima se istražuje.
 

Aktualno

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije