×
Šumarski odsjek

NPŠO Lipovljani

Nastavno-pokusni šumski objekt Lipovljani obuhvaćen je s dvije posebne gospodarske jedinice: u središtu nizinskoga šumskoga kompleksa nalazi se gospodarska jedinica Opeke, a u prigorskim šumama na ograncima Blatuškoga brda izdvojena je gospodarska jedinica Lubardenik. Ukupna površina obiju gospodarskih jedinica iznosi 1042,11 ha. Šume u sastavu NPŠO Lipovljani su Šumarskom fakultetu dane na upravljanje 1949. godine.

 

Gospodarska jedinica Opeke

Lipovljansko nizinsko područje proteže se dolinom Save i njezinih lijevih pritoka Velikoga Struga i Trebeža.
U povijesti tih šuma vrlo je značajna 1885. godina kada u Šumariju Lipovljani dolazi šumar i književnik Josip Kozarac. Taj vrsni šumarski stručnjak i književnik napisao je u svome desetogodišnjem lipovljanskom razdoblju svoje najbolje književne i stručne radove. Šumar Josip Kozarac obnovio je preko 1300 ha šuma te provodio ostale stručne radove u kojima je istakao svoju stručnu dalekovidnost.

 

Osim proizvodnje drveta općekorisna funkcija ovih šuma od neprocjenjive je vrijednosti. Ovi su nizinski šumski ekosustavi važan regulator kruženja vode u prostoru i u okomitom i u vodoravnom smjeru. Preuzimaju veliku količinu visokih voda prisutnih rijeka i potoka, privremeno ih zadržavaju stvarajući tako prirodnu retenciju. Na taj način ova šuma čuva ovo nizinska područje od negativnoga djelovanja vodnih ekstrema, pridonosi zaštiti okolnoga poljoprivrednoga zemljišta od ostalih klimatskih ekstrema i kemijskih onečišćivača, što osigurava veću plodnost. Šuma je izvrstan pročistač zraka, proizvođač kisika i dobar regulator sadržaja kisika i ugljičnoga dioksida. Šuma svojom biomasom može zadržati velike količine krutih čestica i plinovitih tvari.


U ovim šumama, poljima, močvarama i vodotocima vrlo je bujan i biljni i životinjski svijet. Jedna od vrlo značajnih turističkih djelatnosti ovoga područja jest lovni turizam.
On je ovdje dobro uhodan i daje dobre prihode. Osim ostalih osobito su zanimljive vrste krupne divljači, kao što su obični jelen, divlja svinja i srna, a prisutna je i divlja mačka. Na tom području obitavaju brojne vrste ptica, osobito smo ponosni na orla štekavca, crnu rodu, čaplju žličarku, koje se ovdje redovito gnijezde. Vodotoci obiluju količinom i raznolikošću ribljih vrsta, a stanišne prilike pružaju mogućnosti mrijesta ribljim vrstama koje dolaze iz udaljenih europskih voda.

 

Gospodarska jedinica Lubardenik

Šuma kojom danas gospodari Fakultet nije bila u sastavu državnih šuma, nego je pripadala bivšoj imovnoj općini Nova Gradiška. Šuma Lubardenik nalazi se na obroncima Blatuškoga brda na brežuljkastom terenu s nadmorskom visinom od 120 do 162 m.
Uloga je šume na ovom prostoru značajna posebno pri zaštiti od erozije za vrijeme obilnih oborina kada potoci imaju bujučni karakter. Utječe na ublažavanje klimatskih ekstrema i na plodnost okolnih oranica. Utočište je za cjelokupnu faunu, a osobito je važna za divljač koja se u njoj duže vrijeme zadržava.

 

NASTAVNI I ZNANSTVENOISTRAŽIVAČKI RAD

Znanstvenoistraživački rad na ovom objektu odvija se prema dugogodišnjim programima, a ima za cilj stvoriti temelje za uspješno odvijanje nastave, unaprijediti šumsku proizvodnju i utvrditi najpovoljnije oblike gospodarenja, što bi povećalo njihovu stabilnost, gospodarski učinak i općekorisnu funkciju tih šuma.
 

Aktualno

01.08.2019

Natjecanje - Stablo godine (Tree of The Year)

Natjecanje je započelo 01. kolovoza 2019. godine, a pobjednik će se kandidirati na finale natjecanja Europsko stablo 2020. godine.

15.07.2019

CEEPUS - "freemover" prijave

Omogućene prijave za mobilnost izvan CEEPUS mreža.

15.07.2019

Nastavnici položili ispite iz engleskog jezika

Troje nastavnika Drvnotehnološkog odsjeka Šumarskog fakulteta položili su Cambridge English ispite. Također, dvoje nastavnika Šumarskog odsjeka uspješno su završili semestralne tečajeve engleskog jezika. 

14.06.2019

Svečana promocija Sveučilišne znanstvene monografije pod nazivom: „Jarebika (Sorbus aucuparia L.): važnost, uzgoj i uporaba“

autora: doc. dr. sc. Damira Drvodelića sa Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Tomislava Jemrića sa Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i prof. dr. sc. Milana Oršanića sa Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

07.06.2019

N A T J E Č A J za upis na Sveučilišni interdisciplinarni poslijediplomski specijalistički studij INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO

za stjecanje akademskog naziva: sveučilišni specijalist/specijalisticaintelektualnog vlasništva u akademskoj godini 2019./2020.

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije