YouTube
Instagram
Facebook
×

doc. dr. sc. Kristijan Tomljanović

Docent

Kristijan Tomljanović

Lokacija: žuta zgrada,1. kat, soba 142

Telefon kućni: +385 01 2352 446

E-mail: ktomljanovic@sumfak.hr

Nastava


Jezik komuniciranja: hrvatski, engleski
Termin konzultacija: srijeda 10 do 11 sati


Znanstveno-nastavno napredovanje

2018 - danas: docent
2013 - 2018: viši asistent u suradničkom zvanju znanstvenog novaka
2007 - 2012: asistent - znanstveni novak

 

Radno iskustvo

2007 - danas: Sveučilište u Zagrebu, Fakultet šumarstva i drvne tehnologije
2004 – 2007 Uprava šuma Senj, šumarija Novi Vinodolski

 

Nastava

Osnove lovnoga gospodarenje
Loovno gospodarenje I
Lovno gospodarenje II
Ekologija ptica
Ptice urbanih šuma i parkova

 

Znanstveni interesi

Lovno gospodarenje
Biologija divljih sisavaca i ptica

 

Projekti

Znanstveni

  • Uloga biotičkih čimbenika na vitalnost poljskoga jasena (Fraxinus angustifolia Vahl.) u poplavnim šumama Hrvatske
  • Uspostava trajnog monitoringa divokoze (Rupicapra rupicapra) u NP Sjeverni Velebit

Stručni

  • Usklađivanje stanišnih potencijala i gospodarskih zahvata u cilju smanjivanja šteta od divljači
  • Lovnogospodarske osnove
  • Programi zaštite divljači


Publikacije

Bibliografija (CROSBI)

Aktualno

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije