YouTube
Instagram
Facebook
×

Preddiplomski

Preddiplomski studiji traju šest semestara (3 godine, 180 ECTS bodova). 

Više o upisima na Preddiplomski studij Šumarstva


Završetkom preddiplomskog studija studentu se izdaje svjedodžba kojom se utvrđuje završetak studija i stjecanje naziva prema studijskom smjeru:  Sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka šumarstva


Šumarstvo je struka, znanost i umijeće gospodarenja i očuvanja šumskih ekosustava za trajnu dobrobit društva, okoliša i privrede. U skladu s time, na preddiplomskom i diplomskom studiju Šumarstvo studenti se osposobljavaju za upravljanje šumskim ekosustavima s biološko-ekološkog, tehničkog i gospodarskog gledišta.

Program preddiplomskoga studija Šumarstvo koncipiran je tako da studenta logičnim slijedom vodi od temeljnih bioloških i tehničkih disciplina, preko disciplina u kojima se upoznaje sa sastavnicama šumskog ekosustava i tehnikama koje omogućuju šumsko gospodarenje do onih u kojima zaokružuje znanja o gospodarenju šumama i šumskim zemljištima.

Kompetencije koje se stječu završetkom ovog studija: potpuna osposobljenost za poslove revirnika, stručni suradnik u svim poslovima šumarske struke, radovi na inventarizaciji šuma, sudjelovanje u realizaciji programa gospodarenja šumama, svi stručni terenski poslovi na osnivanju, njezi i obnovi šumskih sastojina, poznavanje mehaničkih sredstava, tehnike te standardnih tehnologija primjenjivih u šumarstvu – prije svega u pridobivanju drva iz prirodnih šuma, šumskih kultura i plantaža. Nadalje, prvostupnik šumarstva se osposobljava za stručne radove na melioraciji i uređenju šumskih površina u mediteranskome području, zaštiti šuma od abiotskih i biotskih čimbenika, posebice od požara, voditeljstvu na stručnim poslovima provedbe lovno-gospodarskih programa i osnova, organizaciji lovišta, suradnji na izradi ekoloških studija i prostornih planova, tehnici i tehnologiji gradnje šumskih prometnica, poslovima prodaje drvnih sortimenata, organizacije proizvodnje u šumarstvu, zaštite na radu u šumarstvu. Osposobljen je za individualni rad u privatnome poduzetništvu i revirničkome sustavu u šumarstvu, a za timski rad za sve ostale poslove u šumarskoj struci, zaštiti prirode i okoliša.


Prvostupnik šumarstva je pripremljen za stručno usavršavanje kroz razne seminare i radionice tijekom svoga rada, a u redovitom studiju u potpunosti je osposobljen za nastavak studija na Šumarskome fakultetu u diplomskim programima na smjerovima Uzgajanje i uređivanje šuma s lovnim gospodarenjem te Tehnika, tehnologija i management u šumarstvu.

Pristupnici na preddiplomskom studiju Šumarstvo osposobljavaju se da se mogu uz određene uvjete uključiti na preddiplomski studij Urbanoga šumarstva, zaštite prirode i okoliša na Šumarskome fakultetu te na preddiplomske studije srodnih fakulteta Biotehničkih znanosti.

Aktualno

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije