YouTube
Instagram
Facebook
×

Prijediplomski

Prijediplomski studiji traju šest semestara (3 godine, 180 ECTS bodova). 

Više o upisima na Prijediplomski studij Šumarstva


Završetkom prijediplomskog studija studentu se izdaje svjedodžba kojom se utvrđuje završetak studija i stjecanje naziva prema studijskom smjeru:  Sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka šumarstva


Šumarstvo je struka, znanost i umijeće gospodarenja i očuvanja šumskih ekosustava za trajnu dobrobit društva, okoliša i privrede. U skladu s time, na preddiplomskom i diplomskom studiju Šumarstvo studenti se osposobljavaju za upravljanje šumskim ekosustavima s biološko-ekološkog, tehničkog i gospodarskog gledišta.

Program prijediplomskoga studija Šumarstvo koncipiran je tako da studenta logičnim slijedom vodi od temeljnih bioloških i tehničkih disciplina, preko disciplina u kojima se upoznaje sa sastavnicama šumskog ekosustava i tehnikama koje omogućuju šumsko gospodarenje do onih u kojima zaokružuje znanja o gospodarenju šumama i šumskim zemljištima.

Kompetencije koje se stječu završetkom ovog studija: potpuna osposobljenost za poslove revirnika, stručni suradnik u svim poslovima šumarske struke, radovi na inventarizaciji šuma, sudjelovanje u realizaciji programa gospodarenja šumama, svi stručni terenski poslovi na osnivanju, njezi i obnovi šumskih sastojina, poznavanje mehaničkih sredstava, tehnike te standardnih tehnologija primjenjivih u šumarstvu – prije svega u pridobivanju drva iz prirodnih šuma, šumskih kultura i plantaža. Nadalje, prvostupnik šumarstva se osposobljava za stručne radove na melioraciji i uređenju šumskih površina u mediteranskome području, zaštiti šuma od abiotskih i biotskih čimbenika, posebice od požara, voditeljstvu na stručnim poslovima provedbe lovno-gospodarskih programa i osnova, organizaciji lovišta, suradnji na izradi ekoloških studija i prostornih planova, tehnici i tehnologiji gradnje šumskih prometnica, poslovima prodaje drvnih sortimenata, organizacije proizvodnje u šumarstvu, zaštite na radu u šumarstvu. Osposobljen je za individualni rad u privatnome poduzetništvu i revirničkome sustavu u šumarstvu, a za timski rad za sve ostale poslove u šumarskoj struci, zaštiti prirode i okoliša.


Prvostupnik šumarstva je pripremljen za stručno usavršavanje kroz razne seminare i radionice tijekom svoga rada, a u redovitom studiju u potpunosti je osposobljen za nastavak studija na Šumarskome fakultetu u diplomskim programima na smjerovima Uzgajanje i uređivanje šuma s lovnim gospodarenjem te Tehnika, tehnologija i management u šumarstvu.

Pristupnici na prijediplomskom studiju Šumarstvo osposobljavaju se da se mogu uz određene uvjete uključiti na preddiplomski studij Urbanoga šumarstva, zaštite prirode i okoliša na Šumarskome fakultetu te na prijediplomske studije srodnih fakulteta Biotehničkih znanosti.


Što mogu raditi s diplomom studija Šumarstva?

Šume su suvislo obrasli dijelovi Zemljine površine, kompleksne zajednice drveća, grmlja, prizemnog bilja i šumskih životinja u kojima se trajno proizvodi drvo, ali koje donose i brojne opće koristi za sve ljude. Zbog toga su jedinstvena dobra od interesa za Republiku Hrvatsku te imaju njezinu posebnu zaštitu. Upravljanje i gospodarenje šumama, koje zauzimaju 47 posto kopnene površine naše države, među najodgovornijim su stručnim poslovima koji integriraju brojna temeljna i primijenjena znanja bioloških i tehničkih područja. Budućnost naših šuma, ali i nas samih, izazovna je i odgovorna zadaća koja pred buduće prvostupnike i magistre šumarstva stavlja brojne izazove.

 

Što mogu raditi s diplomom studija Šumarstva

 

Gdje se najčešće zapošljava nakon studija Šumarstva?

Revirnik (revirni šumar): organizira, nadzire i provodi sve radove u šumi, upravlja šumskim, ljudskim i tehničkim potencijalima pri izvođenju svih radova u šumarstvu, provodi programe gospodarenja i zaštite šuma, organizira i provodi stručne terenske poslove na osnivanju, njezi i obnovi šumskih sastojina.

Stručnjak u uređivanju šuma: izrađuje šumskogospodarske planove i programe gospodarenja, organizira i provodi radove uređivanja šuma, provodi terensku inventuru šuma, prikuplja podatke o trenutnom stanju šuma koristeći napredne tehnologije (satelitske snimke, GPS uređaje, sofisticirane računalne programe i dr.), izrađuje buduće strategije i smjernice gospodarenja šumama.

Stručnjak u ekologiji i zaštiti šuma: u praksi primjenjuje temeljne principe zaštite šuma od abiotskih i biotskih čimbenika te primjenjuje osnovne postupke i sredstva u zaštiti šuma, prati stanje populacije štetnih insekata, životinja te invazivnih vrsta, pronalazi inovativna i ekološki pogodna rješenja za očuvanje šuma i šumskih ekosustava.

Stručnjak u lovstvu i lovnom gospodarenju: izrađuje lovno-gospodarske planove, vodi poslove organizacije lovišta, prati stanje populacije divljači te vodi skrb o zdravstvenom stanju divljači.

Stručnjak za šumarske tehnike i tehnologije: planira, izvodi i nadzire pridobivanje drva na djelotvoran, siguran i okolišno prihvatljiv način te planira, projektira i nadzire gradnju šumske prometne infrastrukture

Stručnjak za rasadničarsku proizvodnju: provodi i organizira poslove u šumskim rasadnicima, implementira nova tehnološka rješenja u prihrani i proizvodnji kvalitetnog sadnog materijala.

Savjetnik za šume šumoposjednika: savjetuje i kontrolira gospodarenje privatnim šumama.

Šumarski inspektor: obavlja sve poslove na radnim mjestima županijskog i državnog inspektora.

Nastavnik u strukovnim srednjim šumarskim i srodnim školama: izvodi nastavne kolegije u strukovnim srednjim školama.

Znanstveni ili stručni suradnik u istraživačkim institucijama u području ekologije i šumarstva: obavlja poslove znanstvenog ili stručnog suradnika u znanstveno-istraživačkim institucijama, sudjeluje u znanstvenim istraživanjima te provedbi znanstvenih projekata.
 

Aktualno

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije