YouTube
Instagram
Facebook
×

Održavanje nastave na Fakultetu šumarstva i drvne tehnologije u zimskom semestru akad. god. 2020.-2021. – dodatna obvezujuća uputa nastavnicima, ostalim zaposlenicima i studentima


 

Poštovani kolegice i kolege nastavnici, poštovani ostali zaposlenici, poštovani studentice i studenti Šumarskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,

 

Ova dodatna obvezujuća uputa (dalje u tekstu: Dodatna uputa), koja se donosi u cilju zaštite zdravlja nastavnika, ostalih zaposlenika i studenata Šumarskoga fakulteta za vrijeme trajanja epidemije bolesti COVID-19, u suglasju je s Preporukom za održavanje nastave na visokim učilištima u razdoblju pandemije bolesti COVID-19 uz primjenu protuepidemijskih mjera HZJZ-a, napisanom na zahtjev MZO-a RH, u suradnji sa Sveučilištem u Zagrebu, od 31. kolovoza 2020. godine (dalje u tekstu: Preporuka) te Smjernicama za provedbu nastave na sastavnicama Sveučilišta u Zagrebu u akad. god. 2020/2021. rektora Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Damira Borasa od 14. rujna 2020. godine (dalje u tekstu: Smjernice).

 1. Nastavnici, ostali zaposlenici i studenti dužni su mjeriti tjelesnu temperaturu prije dolaska na Fakultet. Osim toga, nastavnici, ostali studenti i zaposlenici dužni su na početku akademske godine potpisati Izjavu o preuzimanju obveze mjerenja tjelesne temperature prije svakoga dolaska na Fakultet (pohrana Izjave u Kadrovskoj službi (nastavnici i ostali zaposlenici) i Studentskoj referadi (studenti) Fakulteta).
 2. Nastavnici, ostali zaposlenici, studenti i sve ostale osobe koje ulaze u prostore Fakulteta obavezne su na ulazu pristupiti beskontaktnom mjerenju tjelesne temperature termo kamerom. Termo kamere će se osim za kontrolu visine tjelesne temperature koristiti i kao pomoć za vođenje evidencije svih osoba koje ulaze i borave u prostorima Fakulteta.
 3. Studenti su za vrijeme održavanja nastave, ukoliko se nastava čitav dan održava u istom prostoru, obavezni sjediti na istom, obilježenom, radnom mjestu. Studentska radna mjesta u prostorima u kojima se održava nastava su obilježena, osim u slučajevima kada se u prostoru održavanja nastave nalazi točno onaj broj klupa i stolica koje odgovaraju epidemiološkim preporukama i preporučenom fizičkom razmaku između studenata.
 4. Nastavnici su dužni voditi evidenciju prisutnosti studenata na nastavi, kao i evidenciju održavanja konzultacija i ostalih oblika individualnog rada sa studentima. Evidencijske su liste nastavnici, na zahtjev, dužni dostaviti prodekanu odgovarajućeg odsjeka.
 5. Tijekom održavanja nastave, ukoliko to vremenske prilike dozvoljavaju, potrebno je istu održavati uz otvorene prozore te na taj način osigurati kontinuirano prozračivanje prostora.
 6. Nastava prethodnog blok-sata završava 15 minuta prije punog sata, a nastava narednog blok-sata započinje 15 minuta nakon punog sata.
 7. Pauza između dva blok-sata iznosi 30 minuta. Za vrijeme pauze nastavnici  koji su imali prethodni blok-sat dužni su osigurati provjetravanje prostora u kojemu je nastava održana te dezinficirati svoje radno mjesto/katedru.
 8. Za vrijeme pauze između dva blok-sata, ukoliko to vremenske prilike dozvoljavaju, studenti borave izvan prostora Fakulteta, na otvorenom prostoru.
 9. Treba izbjegavati svako nepotrebno zadržavanje na ulazima, stubištima i hodnicima Fakulteta.
 10. Spremačice sve javne/zajedničke prostore Fakulteta detaljno čiste, dezinficiraju i prozračuju najmanje tri puta dnevno, u jutro prije početka nastave, poslije podne nakon završetka nastave jutarnje smjene, a prije početka nastave poslijepodnevne smjene i navečer nakon završetka nastave poslijepodnevne smjene. Točna vremena čišćenja pojedinih prostora u kojima se održava nastava (učionice, laboratoriji i dr.) te njima pripadajući pratećih prostora (hodnika, stubišta, sanitarnih prostora i dr.) će biti točno definirana po izradi konačne inačice rasporeda održavanja nastave.
 11. Ukoliko studenti pojedine godine studija (ili grupa studenata iste godine studija kod održavanja npr. vježbi) nakon završetka blok-sata ili više blok-sati mijenjaju prostor u kojem se održava nastava, isti je tijekom pauze od 30 minuta, a  prije ulaska u prostor studenata neke druge godine studija (ili studenata druge grupe iste godine studija), između dvaju blok-satova, potrebno detaljno očistiti, dezinficirati i prozračiti.
 12. Svi javni/zajednički prostori u kojima je velika frekvencija nastavnika, ostalih zaposlenika i studenata (npr. sanitarni čvorovi i dr.), obilaze se, čiste i dezinficiraju najmanje svaka dva sata te prema potrebi.
 13. Radi navedenog u prethodne tri točke uvodi se rad spremačica u dvije smjene. Prva smjena traje od 6:30 do 14:30 sati, a druga smjena od 12:30 do 20:30 sati. U vremenu preklapanja rada dviju smjena, od 12:30 do 14:30 sati, spremačice su dužne obaviti detaljno čišćenje, dezinficiranje i prozračivanje prostora Fakulteta između jutarnje i poslijepodnevne smjene.
 14. Za izradu tjednog rasporeda rada spremačica zadužuje se prodekan odgovarajućeg odsjeka (u koordinaciji s nastavnicama koje izrađuju raspored održavanja nastave), prodekan ŠO-a za raspored rada spremačica u novoj zgradi, a prodekan DTO-a za raspored rada spremačica u paviljonu IV.
 15. Zabranjuje se upotreba dizala u novoj zgradi osim u hitnim i posebno opravdanim slučajevima.
 16. Za sve nastavnike, ostale zaposlenike i studente Fakultet će osigurati višekratne zaštitne maske s logotipom Fakulteta. Podjela zaštitnih maski za nastavnike i ostale zaposlenike organizirat će se po ustrojbenim jedinicama Fakulteta.
 17. Studenti prve godine preddiplomskih studija višekratne zaštitne maske preuzet će prilikom svečanog prijema, a studenti ostalih godina preddiplomskih studija te svi studenti diplomskih studija zaštitne će maske dobiti na prvom satu nastave akademske godine 2020/2021. Za podjelu zaštitnih maski studentima prve godine preddiplomskih studija zadužuje se prodekan odgovarajućeg odsjeka. Za podjelu maski studentima ostalih godina preddiplomskih studija te svim studentima diplomskih studija zadužuju se voditelji odgovarajućeg studija i predmetni nastavnici koji održavaju prvi nastavni sat u akad. god. 2020/2021. pojedinoj studijskoj godini.
 18. Studente prve godine preddiplomskih studija će s Uputama, Dodatnim uputama, Preporukom i Smjernicama, prilikom svečanog prijema studenata, upoznati prodekan odgovarajućeg odsjeka.
 19. Studente druge i treće godine preddiplomskih studija te sve studente diplomskih studija će s Uputama, Dodatnim uputama, Preporukom i Smjernicama, na prvom satu nastave akademske godine 2020/2021. upoznati nastavnici koji održavaju prvi nastavni sat u akad. god. 2020/2021. pojedinoj studijskoj godini. Za provedbu i koordinaciju ove aktivnosti se zadužuju voditelji odgovarajućeg studija.
 20. S povišenom tjelesnom temperaturom, dišnim i/ili drugim simptomima zarazne bolesti nije dopušteno dolaziti u prostore Fakulteta. U tom se slučaju treba odmah i bez odgode, putem telefona ili e-pošte, javiti nadređenoj osobi ili dekanu Fakulteta (nastavnici i ostali zaposlenici), odnosno prodekanu odgovarajućeg odsjeka (studenti) i izabranom liječniku obiteljske/školske medicine radi daljnjih uputa.

Brojevi telefona i e-mail-ovi:

1. dekan – prof. dr. sc. Tibor Pentek (mob.: 098 488 896, e-mail: tpentek@sumfak.unizg.hr)

2. prodekan ŠO – prof. dr. sc. Josip Margaletić (mob.: 098 309 181, e-mail: jmargaletic@sumfak.unizg.hr)

3. prodekan DTO prof. dr. sc. Stjepan Pervan (mob.: 099 3617 264, e-mail: spervan@sumfak.unizg.hr).

 1. Ako je nastavnik, ostali zaposlenik ili student obolio od bolesti COVID-19  ili ima od strane epidemiologa izrečenu mjeru samoizolacije, obavezan se odmah i bez odgode, putem telefona ili e-pošte, javiti nadređenoj osobi ili dekanu Fakulteta (nastavnici i ostali zaposlenici), odnosno prodekanu odgovarajućeg odsjeka (studenti).
 2. Ako se tijekom radnoga vremena ili nastave nastavnicima, ostalim zaposlenicima i studentima  povisi tjelesna temperatura i/ili pojave respiratorni i/ili drugi simptomi, moraju odmah napustiti Fakultet, obavijestivši o tome, po mogućnosti bez dodatnoga kontakta (putem telefona ili e-pošte), dekana Fakulteta (nastavnici i ostali zaposlenici), odnosno prodekana odgovarajućeg odsjeka (studenti). Potom se moraju javiti svojem izabranom liječniku obiteljske/školske medicine radi daljnjih uputa.

Za sva pojašnjenja i eventualne nedoumice u svezi ove dodatne obvezujuće upute nastavnici, ostali zaposlenici i studenti Fakulteta mogu se javiti prodekanu odgovarajućeg odsjeka i meni osobno.

S poštovanjem, uz srdačan pozdrav,

                                                                                                          Dekan

                                                                                   prof. dr. sc. Tibor Pentek, v.r.

Aktualno

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije