YouTube
Instagram
Facebook
×

Novi nastavni plan i program (od 2021-2022)


Semestar 1.

Obvezni predmeti

PU1001N - Osnove kemije - 6.0 ECTS - P45 + L15

PU1002N - Matematika- 7.0 ECTS - P45 + A45

PU1003N - Petrologija s geologijom- 5.0 ECTS - P30 + A15

PU1004N - Primjenjena zoologija- 5.0 ECTS - P30 + A15 + T8

PU1005N - Sociologija urbanih i zaštićenih prostora- 3.0 ECTS - P15 + A15

PU1006N - Botanika  - Morfologija biljaka - 3.0 ECTS - P15 + L15

FŠDT1000N - Tjelesna i zdravstvena kultura 1- 1.0 ECTS - TJ30

 

Semestar 2.

Obvezni predmeti

PU2001N - Botanika  - Sistematika biljaka - 4.0 ECTS - P30 + L15 + T24

PU2002N - Pedologija- 6.0 ECTS - P30 + L30 + T24

PU2003N - Biometrika za prostorne valorizacije- 5.0 ECTS - P30 + A30

PU2004N - Izmjera terena s osnovama kartografije- 6.0 ECTS - P30 + L30 + T24

PU2005N - Uvod u urbanizam- 4.0 ECTS - P15 + A15

PU2006N - Naslijeđe perivojne arhitekture - 4.0 ECTS - P15 + A30

FŠDT2000N - Tjelesna i zdravstvena kultura 2 - 1.0 ECTS - TJ30

 

Semestar 3.

Obvezni predmeti

PU3001N - Fitocenologija - 5.0 ECTS - P30 + A15 + T16

PU3002N - Daljinska istraživanja i GIS zaštićenih i urbanih područja - 5.0 ECTS - P30 + A30

PU3003N - Opća i krajobrazna ekologija - 5.0 ECTS - P30 + A15 + T16

PU3004N - Genetika šumskog drveća - 4.0 ECTS - P30 + A30 + T8

PU3005N - Mikrobiologija ekosustava - 3.0 ECTS - P30 + A15

PU3006N - Fiziologija bilja - 3.0 ECTS - P30 + A15

PU3007N - Gospodarenje životinjskim vrstama  - 4.0 ECTS - P30 + A15

FŠDT3000N - Tjelesna i zdravstvena kultura 3- 1.0 ECTS - TJ30

 

Semestar 4.

Obvezni predmeti

PU4001N - Primjenjena entomologija - 6.0 ECTS - P30 + A15 + T16

PU4002N - Primjenjena fitopatologija - 6.0 ECTS - P30 + PK15 + T16

PU4003N - Dendrologija - 7.0 ECTS - P45 + A30 + T24

PU4004N - Ukrasne trajnice i jednogodišnje biljke - 3.0 ECTS - P30 + T16

PU4005N - Pejsažno oblikovanje i planiranje - 3.0 ECTS - P15 + A15

PU4006N - Uvod u prostorno planiranje - 4.0 ECTS - P15 + A30

FŠDT4000N - Tjelesna i zdravstvena kultura 4- 1.0 ECTS - TJ30

 

Semestar 5.

Obvezni predmeti

PU5001N -Zaštita okoliša - 5.0 ECTS - P30 + A30 + T8

PU5002N - Ekonomika okoliša - 4.0 ECTS - P30 + A15

PU5003N - Uzgajanje šuma posebne namjene - 6.0 ECTS - P45 + A30 + T16

PU5004N - Uređivanje šuma posebne namjene - 6.0 ECTS - P45 + A30 + T16

PU5005N - Parkovna tehnika i uređaji - 4.0 ECTS - P30 + A15 + T16

PU5006N - Zaštita prirode- 5.0 ECTS - P30 + A15 + T16

 

Semestar 6.

Obvezni predmeti

PU6001N - Mehanizacija u zaštićenim i urbanim područjima - 5.0 ECTS - P30 + A30 + T24

PU6002N - Arborikultura - 5.0 ECTS - P30 + A30 + T16

PU6003N - Upravljanje i nadzor u zaštićenim područjima - 5.0 ECTS - P30 + A15 + T24

PU6004N - Ekologija šumskoga drveća - 2.0 ECTS - P15 + A15

PU6016N - Stručna praksa - 2,0 ECTS

PU6017N - Završni rad - 8.0 ECTS 

 

Izborni predmeti

Izborni predmeti 3. godina, 6. semestar PU > Obavezno upisati 3 izborna predmeta 

PU6005N - Osnove poznavanja gljiva - 1.0 ECTS - P15

PU6006N - Izmjera stabala - 1.0 ECTS - P15

PU6007N - Cvjećarstvo - 1.0 ECTS - P15

PU6008N - Egzotične drvenaste biljke - 1.0 ECTS - P15

PU6009N - Primjenjena tehnička grafika - 1.0 ECTS - P15

PU6010N - Konzervacijska biologija- 1.0 ECTS - P15

PU6011N - Alergene zeljaste biljke - 1.0 ECTS - P15

PU6012N -Strukturna svojstva drva parkovnog drveća - 1.0 ECTS - P15

PU6013N - Bioklimatologija šumskog i urbanog ekosustava - 1.0 ECTS - P15

PU6014N -Ljekovito bilje - 1.0 ECTS - P15

PU6015N - Strani jezik (engleski) - 1.0 ECTS - P15

Aktualno

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije