YouTube
Instagram
Facebook
×

Novi Nastavni plan i program (od akad. god. 2021/22)

Semestar 1.

Obvezni predmeti

PU-1101 - Osnove kemije - 6.0 ECTS - P45 + L15

PU-1102 - Matematika - 7.0 ECTS - P45 + A45

PU-1103 - Petrologija s geologijom- 5.0 ECTS - P30 + A15

PU-1104 - Primjenjena zoologija- 5.0 ECTS - P30 + A15 + T8

PU-1105 - Sociologija urbanih i zaštićenih prostora- 3.0 ECTS - P15 + A15

PU-1106 - Botanika  - Morfologija biljaka - 3.0 ECTS - P15 + L15

PU-1107 - Tjelesna i zdravstvena kultura 1 - 1.0 ECTS - TJ30

 

Semestar 2.

Obvezni predmeti

PU-1201 - Botanika  - Sistematika biljaka - 4.0 ECTS - P30 + L15 + T24

PU-1202 - Pedologija- 6.0 ECTS - P30 + L30 + T24

PU-1203 - Biometrika za prostorne valorizacije- 5.0 ECTS - P30 + A30

PU-1204 - Izmjera terena s osnovama kartografije- 6.0 ECTS - P30 + L30 + T24

PU-1205 - Uvod u urbanizam- 4.0 ECTS - P15 + A15

PU-1206 - Nasljeđe perivojne arhitekture - 4.0 ECTS - P15 + A30

PU-1207 - Tjelesna i zdravstvena kultura 2 - 1.0 ECTS - TJ30

 

Semestar 3.

Obvezni predmeti

PU-2301 - Fitocenologija- 5.0 ECTS - P30 + A15 + T16

PU-2302 - Daljinska istraživanja i GIS zaštićenih i urbanih područja- 5.0 ECTS - P30 + A30

PU-2303 - Opća i krajobrazna ekologija- 5.0 ECTS - P30 + A15 + T16

PU-2304 - Genetika šumskog drveća - 4.0 ECTS - P30 + A30 + T8

PU2305 - Mikrobiologija ekosustava- 3.0 ECTS - P30 + A15

PU-2306 - Fiziologija bilja- 3.0 ECTS - P30 + A15

PU-2307 - Gospodarenje životinjskim vrstama  - 4.0 ECTS - P30 + A15

PU-2308 - Tjelesna i zdravstvena kultura 3 - 1.0 ECTS - TJ30

 

Semestar 4.

Obvezni predmeti

PU-2401 - Primjenjena entomologija- 6.0 ECTS - P30 + A15 + T16

PU-2402 - Primjenjena fitopatologija- 6.0 ECTS - P30 + A15 + T16

PU-2403 - Dendrologija- 7.0 ECTS - P45 + A30 + T24

PU-2404 - Ukrasne trajnice i jednogodišnje bilje - 3.0 ECTS - P30 + T16

PU-2405 - Pejsažno oblikovanje i planiranje- 3.0 ECTS - P15 + A15

PU-2406 - Uvod u prostorno planiranje- 4.0 ECTS - P15 + A30

PU-2407 - Tjelesna i zdravstvena kultura 4 - 1.0 ECTS - TJ30

 

Semestar 5.

Obvezni predmeti

PU-3501 - Zaštita okoliša- 5.0 ECTS - P30 + A30 + T8

PU-3502 - Ekonomika okoliša- 4.0 ECTS - P30 + A15

PU-3503 - Uzgajanje šuma posebne namjene- 6.0 ECTS - P45 + A30 + T16

PU-3504 - Uređivanje šuma posebne namjene- 6.0 ECTS - P45 + A30 + T16

PU-3505 - Parkovna tehnika i uređaji- 4.0 ECTS - P30 + A15 + T16

PU-3506 - Zaštita prirode- 5.0 ECTS - P30 + A15 + T16

 

Semestar 6.

Obvezni predmeti

PU-3601 - Mehanizacija u zaštićenim i urbanim područjima- 5.0 ECTS - P30 + A30 + T24

PU-3602 - Arborikultura- 5.0 ECTS - P30 + A30 + T16

PU-3603 - Upravljanje i nadzor u zaštićenim područjima- 5.0 ECTS - P30 + A15 + T24

PU-3604 - Ekologija šumskoga drveća- 2.0 ECTS - P15 + A15

PU-3608 - Stručna praksa - 2,0 ECTS

PU-3609 - Završni rad - 8.0 ECTS 

 

Izborni predmeti

Izborni predmeti 6. semestar PU > Obavezno upisati 3 izborna predmeta (PU6006 i PU6007, te jedan po vlastitom izboru)

PU-3605-3607 - Osnove poznavanja gljiva- 1.0 ECTS - P15

PU-3605-3607 - Izmjera stabala- 1.0 ECTS - P15

PU-3605-3607 - Cvjećarstvo- 1.0 ECTS - P15

PU-3605-3607 - Egzotične drvenaste biljke- 1.0 ECTS - P15

PU-3605-3607 - Primjenjena tehnička grafika- 1.0 ECTS - P15

PU-3605-3607 - Konzervacijska biologija - 1.0 ECTS - P15

PU-3605-3607 - Alergene zeljaste biljke - 1.0 ECTS - P15

PU-3605-3607 - Strukturna svojstva drva parkovnog drveća - 1.0 ECTS - P15

PU-3605-3607 - Bioklimatologija šumskog i urbanog ekosustava - 1.0 ECTS - P15

PU-3605-3607 - Ljekovito bilje - 1.0 ECTS - P15

PU-3605-3607 - Strani jezik (engleski/njemački) - 1.0 ECTS - P15

Aktualno

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije