YouTube
Instagram
Facebook
×
Šumarski odsjek

Naslijeđe perivojne arhitekture

PU2006N - obavezni
Opterećenje: 15(P) + 0(L) + 30(A) + 0(PK) + 0(S) + 0(TJ) + 0(SJ) + 0(T)
Cilj predmeta: Slušanjem kolegija studenti dobivaju uvid u povijesni razvoj perivojne umjetnosti, s posebnim naglaskom na umjetničko- estetska i funkcionalna obilježja odabranih primjera iz svih povijesnih razdoblja. Perivojna arhitektura promatra se u kontekstu povijesnog i arhitektonsko-urbanog okruženja u kojemu nastaje te u kontekstu zaštite i očuvanja kulturnog naslijeđa.
Sadržaj predmeta: Predmet obrađuje razvoj perivojne arhitekture u svijetu i Hrvatskoj, a u kontekstu opće povijesti umjetnosti te vrednovanja i očuvanja perivojnog naslijeđa Hrvatske. Predavanja: 1. Uvod u kolegij i perivojnu arhitekturu, 2. Antički vrtovi, 3. Srednjovjekovni vrtovi, 4. Islamska perivojna tradicija, 5. Talijanski renesansni i maniristički perivoji, 6. Dubrovački renesansni perivoj, 7. Francuski renesansni i barokni perivoj, 8. Engleski pejsažni perivoj, 9. Javni gradski perivoji 19. stoljeća, 10. Perivojno naslijeđe gradova u Hrvatskoj, Perivoji dvoraca u Hrvatskoj, 11. Perivoj Maksimir u Zagrebu, 12. Perivojna arhitektura 20. toljeća (secesija i moderna), 13. Suvremena perivojna arhitektura (kraj 20. i početak 21. stoljeća), 14. Kineska perivojna tradicija, 15. Japanska perivojna tradicija Vježbe: 1. Uvod u terensku nastavu i terenska nastava Zagrebačka perivojna potkova 2. Uvod u terensku nastavu i terenska nastava Maksimir 3. Uvod u terensku nastavu i terenska nastava Novi Zagreb 4.-15. Metoda istraživanja - upute za pripremu seminara i prezentacije seminara
Način polaganja ispita : - pismeni ispit - usmeni ispit
Provođenje nastave: ☒ predavanja ☒seminari i radionice ☒ vježbe □ on line u cijelosti ☒ mješovito e-učenje ☒ terenska nastava □ samostalni zadaci □ multimedija i mreža □ laboratorij □ mentorski rad □ (ostalo upisati)
Način praćenja kvalitete i uspješnosti studenata: - pohađanje nastave
Literatura:

Obavezna literatura:

  1. Obad Šćitaroci, Mladen. 2016. Povijest perivojne arhitekture – sažetci predavanja
  2. Maruševski, Olga. Jurković, Sonja. 1992. MAKSIMIR, Zagreb: Školska knjiga
  3. Obad Šćitaroci, Mladen. 1997. VRTOVI, PERIVOJI I PARKOVI, Tehnička enciklopedija, sv. 13, str.566-577, Zagreb: Leksikografski zavod Miroslav Krleža
  4. Bojanić Obad Šćitaroci, Bojana; Obad Šćitaroci, Mladen. 2004. GRADSKI PERIVOJI HRVATSKE U 19. STOLJEĆU – JAVNA PERIVOJNA ARHITEKTURA HRVATSKIH GRADOVA U EUROPSKOM KONTEKSTU, Zagreb «Šćitaroci» d.o.o. i Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu


Preporučena literatura:

  1. Obad Šćitaraoci, Mladen. 1991. DVORCI I PERIVOJI HRVATSKOGA ZAGORJA, Zagreb: Školska knjiga
  2. Obad Šćitaroci, Mladen; Bojanić Obad Šćitaroci, Bojana. 1998. DVORCI I PERIVOJI U SLAVONIJI, Zagreb: «Šćitaroci» d.o.o.
  3. Obad Šćitaroci, Mladen. 1992. HRVATSKA PARKOVNA BAŠTINA - ZAŠTITA I OBNOVA, Zagreb: Školska knjiga; sveučilišni udžbenik.
  4. Knežević, Snješka. 1996. ZAGREBAČKA ZELENA POTKOVA, Zagreb: Školska knjiga, ISBN 953-0-60-524-2
  5. Obad Šćitaroci, Mladen; Bojanić Obad Šćitaroci, Bojana. 2003. VRBANIĆEV PERIVOJ U KARLOVCU – STUDIJA ZAŠTITE I OBNOVE PERIVOJA, Zagreb: «Šćitaroci» i Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, ISBN 953-97121-2-2

Nositelji

prof.dr.sc. Mladen Obad Šćitaroci
više

Suradnici

Ana Sopina dipl. ing. arh.
više
dr.sc. Marko Rukavina
više
Aktualno

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije