YouTube
Instagram
Facebook
×
Šumarski odsjek

Zavod za šumarske tehnike i tehnologije

Zelena zgrada prizemlje i 2. kat, žuta zgrada 2. kat


Fax: +385 1 235 2517


Znanstvena djelatnost i projekti

Temeljne zadaće Zavoda, ogledaju se kroz: 1) provođenje nastavnih planova i programa na svim razinama studija Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije, 2) znanstvena istraživanja, 3) prijenos znanja organiziranjem domaćih te međunarodnih znanstvenih i stručnih skupova, 4) izdavačku djelatnost, 5) stručnu aktivnost te 6) cjeloživotno obrazovanje šumarskih stručnjaka. Sastavnice Zavoda su i Laboratorij za tehničko-tehnološke izmjere u šumarstvu te Laboratorij za šumsku biomasu. U okviru se Zavoda uređuju i za tisak pripremaju dva časopisa, Croatian Journal of Forest Engineering i Nova mehanizacija šumarstva.
U razdoblju od 1998 – 2018. godine, djelatnici Zavoda za šumarske tehnike i tehnologije bili su voditelji pedeset i dva znanstvena projekta pod nositeljstvom Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije Sveučilišta u Zagrebu. Devet je projekata financiralo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske (MZOŠ RH), tri su izrađena u sklopu tehnologijskih projekta MZOŠ RH, jedan je sufinanciran sredstvima Europskog socijalnog fonda i MZOŠ RH, trideset i dva su naručena od strane trgovačkog društva »Hrvatske šume« te sedam od strane javnih ustanova za upravljanje različitim kategorijama zaštićenih dijelova prirode. Najveći broj znanstvenih projekata, odnosi se na istraživanja proizvodnje obloga i usitnjenoga drva sa stajališta djelotvornosti i okolišne pogodnosti te sigurnosti pri radu (13), a zatim slijede istraživanja organizacije i planiranja poslovanja te proizvodnje u šumarstvu (10), tehničke, energijske i ergonomske pogodnosti šumarske mehanizacije (9), eko-inženjerskog upravljanja zaštićenim područjima prirode (8), primarnog i sekundarnog otvaranja šuma te optimizacije mreže šumskih prometnica (6), mehaniziranja šumsko-uzgojnih radova (4), projektiranja, izgradnje i održavanja šumske prometne infrastrukture (2).

 


Znanstveni projekti

 • Projekti Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske
 • Promicanje proizvodnje u hrvatskom šumarstvu (068004), 1996 – 2002., Ante P. B. Krpan
 • Razvoj vrhunskih i ostalih tehnologija pridobivanja drva (0068109), 2002 – 2006., Ante P. B. Krpan
 • Ekološki, ergonomski i energijski povoljne šumske tehnike i tehnologije (0068112), 2002 – 2006., Dubravko Horvat
 • Pridobivanje drva na okolišno prihvatljiv način (068-0682111-0390), 2007 – 2011., Tomislav Poršinsky
 • Suvremene tehnologije planiranja i projektiranja mreže šumskih prometnica (068-0682111-2114), 2007 – 2011., Tibor Pentek 
 • Unapređenje tehnologija pridobivanja drva u cilju zaštite okoliša i radnika (068-0682111-3002), 2007 – 2011., Željko Zečić
 • Razvoj koncepta za smanjenje nesreća u šumarstvu (068-0000000-3508), 2007 – 2011., Ivan Martinić
 • Ekološko, energijsko i ergonomsko vrednovanje šumskih strojeva i opreme (068-0682111-2112), 2007 – 2011., Dubravko Horvat
 • Međudjelovanje parametara podloge i kotača šumskih vozila (068-0000000-3520), 2007 – 2011., Dragutin Pičman
 • Tehnologijski projekti Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske 
 • Razvoj, izrada i ispitivanje prototipa skidera mase 7 t iz programa TEST(TP – C37/2002), 2002., Dubravko Horvat
 • Razvoj, izrada i ispitivanje specijalnog šumskog vozila – skidera mase 7 t iz programa RAZUM (0077_2003/2005-U-1), 2005., Dubravko Horvat
 • Izrada računalnog programa za projektiranje šumskih cesta (TP-09/0068-01), 2007 – 2010., Tibor Pentek
 • Projekti Europskog socijalnog fonda i Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske
 • Energijska učinkovitost kamionskog prijevoza drva na brdsko-planinskim šumskim i javnim cestama (ESF HR.3.201-0133), 2015 – 2016., Marko Zorić / Zdravko Pandur
 • Projekti sa trgovačkim društvom »Hrvatske šume«
 • Korištenje i upravljanje kapitalom u šumarstvu, 1996 –2000., Simeun Tomanić
 • Istraživanje tehničko-tehnoloških značajki traktora Steyr 8090a i Steyr 9078a opremljenih vitlima Tajfun EGV – 1 x 60 AHK, Tajfun EGV – 2 x 50 AHK i Tajfun EGV – 2 x 60 AHK, 1999., Ante P. B. Krpan i Dubravko Horvat
 • Korištenje i upravljanje kapitalom u šumarstvu, 2001 – 2005.,Ante P. B. Krpan
 • Usustavljenje normi i normativa sječe, izrade, privlačenja i izvoženja drva, 2005 – 2007., Ivan Martinić, Željko Zečić, Tomislav Poršinsky
 • Šumska biomasa i tehnologije pridobivanja, 2006 – 2010., Željko Zečić
 • Okolišno prihvatljive tehnologije u gospodarenju šumama prema vrijedećim međunarodnim normama, 2006 – 2010., Tomislav Poršinsky
 • Razredba šumskih zemljišta prema terenskim uvjetima, načinu gospodarenja i mjerilima za odabir i primjenu najpovoljnije tehnike i tehnologije, 2006 – 2010., Ante. P. B. Krpan
 • Strojne metode uspostave šumskog reda, 2006 – 2010., Dubravko Horvat
 • Okolišno prihvatljive šumarske tehnike, 2006 – 2010., Marijan Šušnjar
 • Optimizacija mreže primarnih šumskih prometnica (šumskih cesta) u uvjetima brdskog i gorskog područja primjenom suvremenih tehnologija rada, 2006 – 2010., Tibor Pentek
 • Planiranje sekundarnih šumskih prometnica (traktorskih putova i traktorskih vlaka) u brdsko-gorskim područjima, 2006 – 2010., Dragutin Pičman
 • Unapređenja učinkovitosti poslovanja u šumarstvu, 2006 – 2010., Vencl Vondra
 • Licenciranje i potvrđivanje za postizanje europskih standarda sigurnosti i kvalitete šumskog rada, 2006 – 2010., Ivan Martinić
 • Vrednovanje efikasnosti poslovanja organizacijskih cjelina u šumarstvu ne parametarskim modelom, 2006 – 2010., Mario Šporčić
 • Mehanizirana uspostava šumskog reda s pridobivanjem drva za energiju, 2011 – 2013., Dubravko Horvat
 • Razvoj sustava praćenja rada šumskih vozila na temelju komercijalnog fleet management sustava (FMS), 2011 – 2013.,Dubravko Horvat (Zdravko Pandur)
 • Utjecaj tehničkih značajki šumskih strojeva i vozila na eksploatacijske, ergonomske i okolišne zahtjeve izvođenja mehaniziranih šumskih radova, 2011 – 2013., Marijan Šušnjar
 • Debljina kore komercijalnih vrsta drva, 2011 – 2013., Tomislav Poršinsky
 • Utvrđivanje srednje stvarne udaljenosti privlačenja drva, 2011 – 2013., Igor Stankić
 • Kakvoćna struktura šumske biomase i proizvodnost sustava pridobivanja drva, 2011 – 2013., Željko Zečić
 • Proizvodnost tehnologija privlačenja drva po tlu, 2011 – 2013., Željko Zečić (Dinko Vusić)
 • Sveobuhvatno (primarno i sekundarno) otvaranje šuma nagnutih terena u cilju racionalizacije troškova izgradnje i održavanja šumske transportne mreže, 2011 – 2013., Tibor Pentek
 • Metodologija kategorizacije šumskih cesta (sa definiranim tehničkim uvjetima) kao podloga racionalizacije troškova održavanja, 2011 – 2013., Hrvoje Nevečerel
 • Planiranje i izgradnja šumske protupožarne prometne infrastrukture, 2011 – 2013., Dragutin Pičman
 • Analiza stanja i razvoj mjera za povećanje sigurnosti i kvalitete šumskog rada, 2011 – 2013., Ivan Martinić
 • Razvoj mjera za upravljanjem Natura 2000 šumskim lokalitetima, 2011 – 2013., Ivan Martinić (Marko Lovrić)
 • Organizacijska klima i kultura u šumarskom poduzeću, 2011 – 2013., Mario Šporčić
 • Ispitivanje radnog opterećenja i razvoj sustava upravljanja stresom, 2011 – 2013., Mario Šporčić (Matija Landekić)
 • Opisna i namjenska razredba terena za pridobivanje drva i otvaranje šuma u Republici Hrvatskoj, 2011 – 2013., Tibor Pentek
 • Unapređenje ekonomičnosti i energetske učinkovitosti kamionskog prijevoza drva, 2013 – 2014., Marijan Šušnjar
 • Razredba terena za šumarstvo i razvoj tehnologija pridobivanja i mjerenja drva, 2015 – 2018., Tibor Pentek i Tomislav Poršinsky
 • Ergonomska pogodnost i ekonomska isplativost primjene akumulatorske motorne pile i akumulatorskih škara u radovima njege i čišćenja sastojina hrasta lužnjaka, 2017., Marijan Šušnjar

Projekti sa javnim ustanovama

 • Program gospodarenja za šume s posebnom namjenom – gospodarska jedinica »Parkšuma Marjan« u Splitu, 2008., Ivan Martinić, naručitelj Grad Split – Javna ustanova »Park šuma Marjan«
 • Fizičko-ekološki prihvatni kapacitet lokacije Vojak na Učki, 2010., Ivan Martinić, naručitelj Park prirode Učka
 • Upravljanje rizicima pri posjećivanju Nacionalnog parka »Krka« – ispitivanje sigurnosti pješačkih staza, 2014., Matija Landekić, naručitelj Javna ustanova Nacionalni park Krka
 • Bioraznolikost šuma u Nacionalnom parku »Krka« – priprema stručnog priručnika, 2015., Matija Landekić, naručitelj Javna ustanova Nacionalni park Krka
 • Bioraznolikost šuma u Nacionalnom parku »Plitvička jezera«, 2015., Ivan Martinić, naručitelj Javna ustanova Nacionalni park Plitvička jezera
 • Razvoj interaktivnog programa i trening vodiča za šumsku radionicu »Vratimo djecu prirodi«– lokalitet PC Visovačka kuća Kuželj na Stinicama, 2017., Ivan Martinić, naručitelj Javna ustanova Nacionalni park Krka
 • Osmišljavanje koncepta izvođenja i evaluacije projekta »Vratimo djecu prirodi« na lokalitetu Visovačka kuća Kuželj na Stinicama, 2018., Ivan Martinić, naručitelj Javna ustanova Nacionalni park Krka

Stručna djelatnost

 • Stručna djelatnost Zavoda za šumarske tehnike i tehnologije, u razdoblju od 1998 – 2018. ogleda se kroz 34 izrađena stručna projekta različitih naručitelja. Najveći broj izrađenih stručnih projekata odnosi se na optimizaciju primarne mreže šumskih prometnica.
 • Jedanaest članova Zavoda su ovlašteni inženjeri šumarstva i aktivno sudjeluju u radu Hrvatske komore inženjera šumarstva i drvne tehnologije, kao članovi povjerenstava pri provođenju stručnih ispita, predavači u u sklopu cijeloživotnoga obrazovanja šumarskih stručnjaka, ali i članovi različitih tijela Komore u sklopu kojih obnašaju različite dužnosti i funkcije. Dva su člana Zavoda ovlašteni sudski vještaci, a četiri člana Zavoda sudjeluju u radu različitih tehničkih odbora Hrvatskog zavoda za norme. Članovi Zavoda sudjelovali su u radnim skupinama pri izradi više (pod)zakonskih akata ili strukovnih smjernica.

Stručni projekti

 • Istraživanje pogodnosti primjene dvaju skupova traktora Valtra VALMET 8550 za rad s uzgojnim sitnilicama, 2000., Dubravko Horvat, naručitelj PMT Poljopskrba
 • Ispitivanje nekih tehničkih i ergonomskih značajki šumskog prorednog skidera »Tibotrac«, 2002., Dubravko Horvat i Vlado Goglia, naručitelj 3. maj Rijeka
 • Studija otvaranja šuma gosodarske jedinice Veprinačke šume, Šumarija Opatija, UŠP Buzet, primarnim i sekundarnim šumskim prometnicama, 2002., Tibor Pentek, naručitelj Hrvatske šume d.o.o.
 • Istraživanje tehničko-tehnoloških značajki šumskog kamionskog skupa Scania, 2002., Ante P. B. Krpan i Dubravko Horvat, naručitelj Hrvatske šume d.o.o.
 • Studija otvaranja šuma gospodarske jedinice Butonega, Šumarija Pazin, UŠP Buzet, primarnim šumskim prometnicama, 2004., Tibor Pentek, naručitelj Hrvatske šume d.o.o.
 • Istraživanje primjenjivosti različitih metoda projektiranja šumskih cesta u različitim sastojinskim i stanišnim uvjetima na području Uprave šuma Podružnica Gospić, 2004 – 2013., Tibor Pentek, naručitelj Hrvatske šume d.o.o.
 • Okolišno susretljive tehnologije pridobivanja drva u privatnim šumama na području grada Zagreba s posebnim osvrtom na Park prirode Medvednica, 2005 – 2006., Dubravko Horvat, naručitelj Grad Zagreb – Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo
 • Usklađivanje propisnosti u području zaštite na radu, 2006 – 2008., Ivan Martinić, naručitelj Hrvatske šume d.o.o.
 • Izrada tehničke specifikacije za osobna zaštitna sredstva, radnu i službenu odjeću, 2006 – 2008., Ivan Martinić, naručitelj Hrvatske šume d.o.o.
 • Razvoj profila trenera u području zaštite na radu i rada na siguran način, 2008., Ivan Martinić, naručitelj Šumarska savjetodavna služba
 • Elaborat održavanja šumske cesta »Put Švicarske kuće«, 2009., Tibor Pentek, naručitelj Grad Zagreb – Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo
 • Elaborat održavanja šumske cesta »Vidikovac – Livada Dalia«, 2009., Tibor Pentek, naručitelj Grad Zagreb – Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo
 • Elaborat održavanja šumske cesta »Mogila – Sjeverna rampa«, 2009., Tibor Pentek, naručitelj Grad Zagreb – Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo
 • Jačanje sustava protoka informacija i pokazatelja vezanih za pitanja zaštite okoliša u RH, 2011., Ivan Martinić, naručitelj Agencija za zaštitu okoliša
 • Biološka raznolikost u privatnim šumama – što je i kako je očuvati?, 2011., Ivan Martinić, naručitelj Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko-zagorske županije
 • Ocjena mogućnosti i uvjeta uključivanja HKIŠDT u europsku mrežu za certificiranje šumskoga radnika, 2011 – 2012., Ivan Martinić, naručitelj Hrvatska komora inženjera šumarstva i drvne tehnologije
 • Razminiranje, obnova i zaštita šuma i šumskog zemljišta u zaštićenim i Natura 2000 područjima u dunavsko-dravskoj regiji – Analiza provedbe EU politike kroz realizaciju projekta te primjena EU direktiva, 2015 – 2016., Ivan Martinić, naručitelj Hrvatski centar za razminiranje
 • Sigurnost i opterećenje posjetitelja na pješačkim stazama u NP Krka (VRM model) – ocjena staze »Niz ploču« na Roškom slapu, 2016., Matija Landekić, naručitelj Javna ustanova Nacionalni park Krka
 • Optimizacija sustava pridobivanja drva i šumske prometne infrastrukture na strateško-taktičkoj razini planiranja, 2016 – 2018., Dubravko Horvat / Dinko Vusić, naručitelj Ministarstvo poljoprivrede Republike Hrvatske
 • Elaborat učinkovitosti mreže šumskih prometnica – primarne šumske prometne infrastrukture gospodarske jedinice »Stajnička Kapela«, 2016., Tibor Pentek, naručitelj Hrvatske šume d.o.o.
 • Elaborat učinkovitosti mreže šumskih prometnica – primarne šumske prometne infrastrukture – Odjeli 12 – 19, gospodarske jedinice »Fatuus Selva«, 2016., Tibor Pentek, naručitelj Fatuus Selva k.d.
 • Elaborat učinkovitosti mreže šumskih prometnica – primarne šumske prometne infrastrukture – Odsjek 6a gospodarske jedinice »Gazije Silva«, 2016., Tibor Pentek, naručitelj Gazije Silva d.o.o.
 • Elaborat učinkovitosti mreže šumskih prometnica – primarne šumske prometne infrastrukture – Odjeli 2 – 7, 13 i 14 gospodarske jedinice »Seona Silva«, 2016., Tibor Pentek, naručitelj Seona Silva d.o.o.
 • Elaborat učinkovitosti mreže šumskih prometnica – primarne šumske prometne infrastrukture gospodarske jedinice »Javornik – Tisov vrh«, 2016., Tibor Pentek, naručitelj Hrvatske šume d.o.o.
 • Elaborat učinkovitosti mreže šumskih prometnica – primarne šumske prometne infrastrukture u gospodarskoj jedinici »Duboka«, 2016., Hrvoje Nevečerel, naručitelj Fakultet šumarstva i drvne tehnologije Sveučilišta u Zagrebu
 • Elaborat učinkovitosti mreže šumskih prometnica – primarne šumske prometne infrastrukture za kompleks odsjeka u gospodarskoj jedinici »Donje Ladanje – Ivanec« i »Lepoglavska Ivančica«, 2016., Kruno Lepoglavec, naručitelj Grad Ivanec
 • Elaborat učinkovitosti mreže šumskih prometnica – primarne šumske prometne infrastrukture za kompleks odsjeka u gospodarskoj jedinici »Kuna Gora – Vinagora« i »Pregrada – Klanjec«, 2016., Hrvoje Nevečerel, naručitelj Grad Pregrada
 • Razvoj sustava znakovne signalizacije za povećanje sigurnosti na pješačkim stazama u NP Krka – studij slučaja Roški slap, 2017., Matija Landekić, naručitelj Javna ustanova Nacionalni park Krka
 • Elaborat učinkovitosti mreže šumskih prometnica – primarne šumske prometne infrastrukture gospodarske jedinice »Pešćenica – Cerje«, 2017., Tibor Pentek, naručitelj Hrvatske šume d.o.o.
 • Elaborat učinkovitosti mreže šumskih prometnica – primarne šumske prometne infrastrukture šumskog kompleksa »Zapadni dio uz jezero Kruščica«, 2017.,Tibor Pentek, naručitelj Grad Gospić
 • Elaborat učinkovitosti mreže šumskih prometnica – primarne šumske prometne infrastrukture za kompleks odsjeka u gospodarskoj jedinici »Risovac – Grabovača«, 2017., Hrvoje Nevečerel, naručitelj Općina Perušić
 • Elaborat održavanja šumske ceste »Petrova gora – Stari Golubovec«, 2017., Kruno Lepoglavec, naručitelj Općina Lobor
 • Elaborat učinkovitosti mreže šumskih prometnica – primarne šumske prometne infrastrukture za kompleks odsjeka u gospodarskoj jedinici »Čaglin« i »Južna Krndija Čaglinska«, 2017., Hrvoje Nevečerel, naručitelj Općina Čaglin
 • Elaborat učinkovitosti mreže šumskih prometnica – primarne šumske prometne infrastrukture gospodarske jedinice »Laktin vrh – Dabri«, 2018., Tibor Pentek, naručitelj Hrvatske šume d.o.o.
 • Elaborat učinkovitosti mreže šumskih prometnica – primarne šumske prometne infrastrukture gospodarske jedinice »Trovrh – Kik«, 2019., Tibor Pentek, naručitelj Hrvatske šume d.o.o.

 

Usluge i proizvodi

 • Pogodnost sustava pridobivanja drva te pojedinih sredstava rada
 • Elaborat otvaranja šuma
 • Strategije razvoja
 • Glavni projekt šumske ceste
 • Istraživanje tržišta

 

Povijest Zavoda 

Zavod za šumarske tehnike i tehnologije, pod ovim nazivom djeluje od 20. listopada 2005. godine nakon donošenja Statuta Šumarskoga fakulteta te je sljednik Zavoda za iskorištavanje šuma i dijela Zavoda za organizaciju i ekonomiku šumarstva koji su osnovani 1997. godine, spajanjem dotadašnjih ustrojbenih jedinica, Katedre za iskorišćivanje šuma, šumarskog dijela Katedre za drvnoindustrijsko i šumarsko strojarstvo, Katedre za šumska transportna sredstva i građevinarstvo, Katedre za organizaciju proizvodnje u šumarstvu, čiji korijeni sežu u same početke šumarskoga obrazovanja u Hrvatskoj.

 

Katedra za iskorišćivanje šuma (1975 – 1997.) sljednik je: Zavoda za iskorišćivanje šuma (1960 – 1975.), Zavoda za tehnologiju drva (1948 – 1959.) i Zavoda za uporabu šuma (1924 – 1948.).

 

Katedra za drvnoindustrijsko i šumarsko strojarstvo (1984 – 1997.) djelomični je sljednik Zavoda za drvno-industrijsko strojarstvo (1957 – 1997.) te Zavoda za ispitivanje gospodarskih strojeva (1919 – 1957.).

 

Katedra za šumska transportna sredstva i građevinarstvo (1975 – 1997.) prethodnik je Zavoda za šumarsko građevinarstvo i komunikacije (1960 – 1975.), odnosno Stolice za šumarska prometala (1919 – 1959.), Stolice za za vodno graditeljstvo i Kabineta za zgradarstvo.

 

Katedra za organizaciju proizvodnje u šumarstvu (1975 – 1997.) djelomični je sljednik Zavoda za ekonomiku i organizaciju šumske privrede i drvne industrije (1960 – 1975.), Zavoda za uređivanje šuma i šumarsku ekonomiku (1945 – 1960.), Zavoda za uređivanje šuma i računanje vrijednosti šuma (1935 – 1945.), odnosno Stolice za uređivanje šuma (1919 – 1935.).

 

Svoj je trag u znanstvenom, nastavnom i stručnom radu pojedinih ustrojbenih jedinica Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije, kojima je slijednik današnji Zavod za šumarske tehnike i tehnologije, ostavio veliki broj kolega:
Roko Benić, Josip Biškup, Stevan Bojanin, Viljem Čehovin, Raimond Fantoni, Stanko Flögl, Ivo Godek, Uroš Golubović, Đuro Hamm, Dubravko Horvat, Josip Hribar, Željka Ivanović, Hranislav Jakovac, Željko Jambrošić, Zlatko Kostrenčić, Ivan Knežević, Branko Kraljić, Ante P.B. Krpan, Ninoslav Lovrić, Marko Lovrić, Nenad Miler, Milenko Plavšić, Dragutin Pičman, Zvonimir Potočić, Rudolf Sabadi, Viktor Setinski, Stanislav Sever, Igor Stankić, Anđelka Šajković, Simeun Tomanić, Zdenko Tonković, Aleksandar Ugrenović, Vladimir Verner, Vencl Vondra, Nikola Vranković, Marko Zorić.
 

Aktualno

06.06.2024

FŠDT suorganizator i domaćin 1. seminara šumske pedagogije u Hrvatskoj

Na Fakultetu šumarstva i drvne tehnologije Sveučilišta u Zagrebu održan je 29. svibnja 1. seminar šumske pedagogije u organizaciji Centra za šumsku pedagogiju Silva.Rei iz Zagreba i pod pokroviteljstvom Ministarstva poljoprivrede Republike Hrvatske. Domaćin i suorganizator seminara bio je FŠDT, dok su partneri bili Hrvatska komora inženjera šumarstva i drvne tehnologije i Javna ustanova Park prirode Medvednica.

17.05.2024

Erasmus+ stručna praksa 2024./25.

1. KRUG Natječaja za mobilnost studenata - Erasmus+ stručna praksa, akademska godina 2024./25.

15.05.2024

GREEN2024

 1st Announcement for conference GREEN2024

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije