YouTube
Instagram
Facebook
×
Šumarski odsjek

Petrologija s geologijom (PU)

PU1003N - obavezni
Opterećenje: 30(P) + 0(L) + 15(A) + 0(PK) + 0(S) + 0(TJ) + 0(SJ) + 0(T)
Cilj predmeta: Nastavni program ovog predmeta ima za cilj pružiti studentu osnovna znanja iz mineralogije, petrologije i opće geologije, te omogućiti stjecanje znanja i vještina iz: 1) osnova klasifikacije minerala i stijena; 2) razumijevanje načina postanka magmatskih, sedimentnih i metamorfnih stijena; 3) razumijevanja načina trošenja stijena na površini Zemlje; 4) razumijevanje procesa formiranja reljefa i tala; 5) razumijevanje korištenja geoloških karata; 6) razumijevanje hidrogeoloških značajki površinskih i podzemnih voda; 7) razumijevanje uloge geologije u zaštiti okoliša i planiranom, održivom razvoju
Sadržaj predmeta: P1 Uvodni sat; Građa Zemlje P2 Minerali, građa minerala i njihova fizikalna svojstva; V1 Primjeri minerala s karakterističnim fizikalnim svojstvima P3 Sistematika minerala; V2 Primjeri minerala određenih skupina i njihova fizikalno kemijska svojstva, silikatni minerali i njihove kristalne strukture P4 Magmatske stijene – postanak i sistematika; V3 Podjela i primjeri magmatskih stijena, minerali koji se u njima nalaze, strukture magmatskih stijena P5 Sedimentne stijene; V4 Prvi kolokvij P6 Metamorfne stijene; V5 Podjela sedimentnih stijena, klastične sedimentne stijene i sedimenti, biogene sedimentne stijene; Metamorfne stijene, podjela metamorfnih stijena, metamorfne stijene karakteristične za različite tipove metamorfizma P7 Geološko vrijeme; V6 Drugi kolokvij iz kolegija P8 Geološke strukture; V7 Koncepti određivanja geološkog vremena, geološke strukture, osnovna geološka karta P9 Ispravak prvog i drugog kolokvija; V8 Razumijevanje podataka s geološke karte, rasjedi, bore, elementi položaja sloja P10 Površinske vode, Hidrologija; V9 Mjerenje i ucrtavanja elemenata položaja sloja P11 Podzemne vode, Hidrogeologija; V10 Izrada geološkog profila – crtanje reljefa profila P12 Granice tektonskih ploča te potresi- seizmotektonske karakteristike potresa, mehanizmi i uzroci potresa te kogenetske deformacije ; V11 Izrada geološkog profila – crtanje rasjeda P13 Gravitacijska kretanja stijenskih masa i tla niz padinu; V12 Izrada geološkog profila – crtanje slojeva P14 Treći kolokvij; V13 Izrada geološkog profila – određivanje karaktera rasjeda i računanje hoda i skoka rasjeda P15 Ispravak trećeg kolokvija; V14 Predaja izrađenog geološkog profila V15 Predaja izrađenog geološkog profila
Način polaganja ispita : - pismeni ispit - usmeni ispit
Provođenje nastave: x predavanja x samostalni zadaci □ multimedija i mreža □ laboratorij □ mentorski rad □ (ostalo upisati) □ seminari i radionice x vježbe □ on line u cijelosti x mješovito e-učenje □ terenska nastava
Način praćenja kvalitete i uspješnosti studenata: - pohađanje nastave - kolokviji
Literatura:

Obavezna literatura:

  1. Pavelić, Davor (2014): Opća geologija.
  2. Vrkljan, Maja (2012): Uvod u mineralogiju i petrologiju

 

 

Preporučena literatura:

  1. Plummer, C.C., McGeary, D. & Carlson, D.H (1999): Physical geology. 8th Edition, WCB - McGraw-Hill Publishers, Boston - Toronto.
  2. Tišljar, Josip (1994): Sedimentne stijene. Školska knjiga, Zagreb, 422 str.
  3. Vrkljan, Maja (2001): Mineralogija i petrologija - osnove i primjena. 1-207, Udžbenici Sveučilišta u Zagrebu, izd. RGN fakultet Zagreb.

Nositelji

prof.dr.sc. Dunja Aljinović
više
Bojan Bašić

Radnik III. vrste

NPŠO Zalesnina

više

Suradnici

dr. sc. Duje Smirčić
više
Aktualno

06.06.2024

FŠDT suorganizator i domaćin 1. seminara šumske pedagogije u Hrvatskoj

Na Fakultetu šumarstva i drvne tehnologije Sveučilišta u Zagrebu održan je 29. svibnja 1. seminar šumske pedagogije u organizaciji Centra za šumsku pedagogiju Silva.Rei iz Zagreba i pod pokroviteljstvom Ministarstva poljoprivrede Republike Hrvatske. Domaćin i suorganizator seminara bio je FŠDT, dok su partneri bili Hrvatska komora inženjera šumarstva i drvne tehnologije i Javna ustanova Park prirode Medvednica.

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije