YouTube
Instagram
Facebook
×
Šumarski odsjek

Pedologija (PU)

PU2002N - obavezni
Opterećenje: 30(P) + 30(L) + 0(A) + 0(PK) + 0(S) + 0(TJ) + 0(SJ) + 24(T)
Cilj predmeta: Cilj predmeta je pružiti studentu temeljna znanja o najvažnijoj i najsloženijoj sastavnici šumskog ekosustava. Nadalje, cilj je pripremiti studenta za usvajanje novih znanja nužnih za gospodarenje šumskim ekosustavom, osobito u pogledu njegove stabilnosti i zaštite od degradacijskih procesa. Stoga je cilj da studenti nauče kako nastaje tlo - koji su čimbenici i procesi njegova nastanka, koji su ključni procesi koji se u njemu odvijaju i koje su fizičke, kemijske, biološke i morfološke značajke tla.
Sadržaj predmeta: Predavanja 1. Uvod – definicija, uloge, specifičnosti tla pojedinih ekosustava i značaj tla u šumarstvu i zaštiti okoliša 2. Izvori, sastav i dinamika mineralne sastavnice tla: Minerali i stijene 3. Izvori, sastav i dinamika mineralne sastavnice tla: Trošenje minerala i stijena 4. Organizmi i organska tvar tla: Biologija tla 5. Organizmi i organska tvar tla: Organska tvar tla – izvori, promjene i značajke 6. Organizmi i organska tvar tla: Šumska biogeokemija 7. Fizičke značajke tla: Kruta faza tla 8. Fizičke značajke tla: Kapljevita faza tla – voda i vodni režim tla 9. Fizičke značajke tla: Plinovita faza tla – zrak i toplinske značajke tla 10. Sorpcijske značajke tla 11. Kemizam kapljevite faze tla i kemijski elementi u tlu: Koncentracija i osmotski tlak otopine tla; Važniji elementi u otopini tla, njihova dinamika u tlu i ekološki značaj 12. Kemizam kapljevite faze tla i kemijski elementi u tlu: Reakcija otopine tla – kiselost, bazičnost i pufernost otopine tla 13. Geneza i evolucija tla 14. Morfologija tla 15. Klasifikacija i značajke tla Laboratorijske vježbe 1. Terenska i laboratorijska istraživanja tla: Plan uzorkovanja tla, Vrste uzorkovanja tla; Dubina uzorkovanja tla; Broj i raspored uzoraka tla; Vrste uzoraka tla 2. Terenska i laboratorijska istraživanja tla: Uzorkovanje tla i označavanje uzoraka; Transport i pohrana uzoraka; Terenska mjerenja parametara tla; Izvješće o uzorkovanju tla 3. Priprema uzoraka tla za fizičko-kemijske analize(ISO 11464, 1994) 4. Određivanje stabilnosti strukturnih makroagregata 5. Određivanje udjela vode u uzorcima tla fizički izmijenjenog stanja (u skladu s ISO 11465, 1993) 6. Određivanje raspodjele veličine čestica (granulometrijskog ili mehaničko gsastava) u mineralnom dijelu tla po Internacionalnoj B metodi 7. Određivanje reakcije tla (u skladu s ISO 10390,1994) 8. Određivanje udjela karbonata u tlu –volumetrijska metoda (u skladu s ISO 10693, 1995) 9. Određivanje kiselosti (karaktera) humusa 10. Određivanje udjela humusa (organskog ugljika) po Tjurinu 11. Određivanje udjela vode u uzorcima tla fizički neizmijenjenog stanja (u skladu s ISO 11461, 2001), određivanje vodno-retencijskog kapaciteta 12. Određivanje gustoće (obujmene) tla - ρb (u skladu s ISO 11272, 1998) 13. Određivanje gustoće krute faze tla - ρp (u skladu s ISO 11508, 1998) 14. Određivanje poroznosti tla 15. Zračni kapacitet tla i poroznost prozračnosti 16. Određivanje udjela organskog i ukupnog ugljika (u skladu s ISO 10694, 1995) i ukupnog dušika (u skladu s ISO 13878, 1998) suhim spaljivanjem – pokazna vježba 17. Određivanje kapaciteta zamjene kationa (u skladu s ISO 11260, 1994) – pokazna vježba 18. Određivanje granulometrijskog sastava u mineralnom dijelu tla (norma ISO 11277) – pokaznavježba 19. Određivanje vodno-retencijskih značajki tla (u skladu s ISO 11274, 1998) – pokazna vježba 20. Određivanje vodopropusnosti tla (filtracije vode kroz tlo) – pokazna vježba Terenska nastava 1. Prezentacija uzorkovanja tla (pedološki profil, sondiranje, kompozitni i pojedinačni uzorci) i opis morfoloških značajki lokacije i tla (1 dan). 2. Prikaz različitih odnosa pedogenetskih čimbenika, posljedično tla različitih fiziografskih značajki i različite taksonomske pripadnosti, te posebnosti tla u pogledu korištenja njegovih uloga (2 dana).
Način polaganja ispita : - pismeni ispit - usmeni ispit
Provođenje nastave: ☒ predavanja □ seminari i radionice □ samostalni zadaci □ multimedija i mreža ☒ vježbe □ on line u cijelosti □ mješovito e-učenje ☒ terenska nastava ☒ laboratorij □ mentorski rad □ (ostalo upisati)
Način praćenja kvalitete i uspješnosti studenata: - pohađanje nastave - kolokviji
Literatura:

Obavezna literatura:

  1. Pernar, N., 2017: Tlo; nastanak, značajke, gospodarenje, Šumarski fakultet, Zagreb, XVIII + 799 p.

  2. Pernar, N., D. Bakšić, I. Perković, 2013: Terenska i laboratorijska istraživanja tla. Šumarski fakultet, Zagreb, 192 p.


Preporučena literatura:

  1. Blume, H. P., G. W. Brümmer, H. Fleige, R. Horn, E. Kandeler, I. Kögel-Knabner, R. Kretzschmar, K. Stahr & B.-M. Wilke, 2016: Scheffer/Schachtschabel Soil Science.Springer, 629 p.

Nositelji

Nikola Pernar
prof. dr. sc. Nikola Pernar

Redoviti profesor u trajnom izboru

Email: npernar@sumfak.unizg.hr
više
prof. dr. sc. Darko Bakšić

Redoviti profesor u trajnom izboru

Email: dbaksic@sumfak.unizg.hr
više
izv. prof. dr. sc. Ivan Perković

Izvanredni profesor

Email: iperkovic@sumfak.unizg.hr
više

Suradnici

Nikola Pernar
prof. dr. sc. Nikola Pernar

Redoviti profesor u trajnom izboru

Email: npernar@sumfak.unizg.hr
više
prof. dr. sc. Darko Bakšić

Redoviti profesor u trajnom izboru

Email: dbaksic@sumfak.unizg.hr
više
izv. prof. dr. sc. Ivan Perković

Izvanredni profesor

Email: iperkovic@sumfak.unizg.hr
više
Aktualno

06.06.2024

FŠDT suorganizator i domaćin 1. seminara šumske pedagogije u Hrvatskoj

Na Fakultetu šumarstva i drvne tehnologije Sveučilišta u Zagrebu održan je 29. svibnja 1. seminar šumske pedagogije u organizaciji Centra za šumsku pedagogiju Silva.Rei iz Zagreba i pod pokroviteljstvom Ministarstva poljoprivrede Republike Hrvatske. Domaćin i suorganizator seminara bio je FŠDT, dok su partneri bili Hrvatska komora inženjera šumarstva i drvne tehnologije i Javna ustanova Park prirode Medvednica.

17.05.2024

Erasmus+ stručna praksa 2024./25.

1. KRUG Natječaja za mobilnost studenata - Erasmus+ stručna praksa, akademska godina 2024./25.

15.05.2024

GREEN2024

 1st Announcement for conference GREEN2024

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije