YouTube
Instagram
Facebook
×
Šumarski odsjek

Ekologija šumskoga drveća (PU)

PU6005 - obavezni
Opterećenje: 15(P) + 0(L) + 15(A) + 0(PK) + 0(S) + 0(TJ) + 0(SJ) + 0(T)
Sadržaj predmeta: Predmet ekologija šumskog drveća obuhvaća ekološke i biološke odnose glavnih vrsta šumskog drveća, stanišni uvjeti presudni za razvoj drveća, prirodne ekološke i druge svojte, prikaz klime, reljefa, geologije i tala u Hrvatskoj, zahtjevi šumskog drveća prema svjetlu, temperaturi, vodi, odnos prema kemijskim i mehaničkim čimbenicima, morfološka konstitucija šumskog drveća, ovisnost klijanja, rasta i razvoja nadzemnog i podzemnog dijela, uroda sjemena o ekološkim uvjetima, nepovoljni utjecaj biotskih čimbenika na razvoj i održanje šumskog drveća, nepovoljno djelovanje abiotskih čimbenika na šumsko drveće, suša i visoke temperature, mraz i snijeg, led i niske temperature, poplave, vjetar, onečišćenje, kukci, gljive i više biljke, životinje. Ekološki odnosi obične bukve, hrasta lužnjaka, hrasta kitnjaka, poljskog jasena, crne johe, hrasta medunca, hrasta crnike, pitomog kestena, brijestova, lipa i javora u Hrvatskoj. Ekološki odnosi obične jele, obične smreke, alepskog i crnog bor u Hrvatskoj. Ekološki odnosi alohtonih vrsta drveća, zelene duglazije, američkog borovca, europskog ariša, običnog bora, primorskog bora, atlaskog cedra, platana, koprivića, tuja i pačempresa.
Literatura:

Obavezna literatura:
1.     Matić, S., Prpić, B. Pošumljavanje, Savez inženjera i tehničara šumarstva i drvne industrije Hrvatske, 1-79., Zagreb 1983.
2.     ŠUMARSKA ENCIKLOPEDIJA, Jugoslavenski leksikografski zavod, Zagreb, Knjiga 1,1980, Knjiga 2, 1983, Knjiga 3, 1987.
3.     Obična jela u Hrvatskoj, 2001., Akademija šumarskih znanosti, Hrvatske šume,p.o. Zagreb, ISBN 953-98571-0-4, str. 5-895.
4.     Obična bukva u Hrvatskoj, 2003., Akademija šumarskih znanosti, Hrvatske šume,d.o.o., Grad Zagreb, Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo, ISBN 953-98571-1-2, str.5-855.
5.     Hrast lužnjak u Hrvatskoj, 1996, HAZU, Hrvatske šume, p.o. Zagreb, ISBN 953-154-079-9, str. 9-559.

 


Preporučena literatura:
6.     M. Vidaković, 1993., Četinjače. Grafički zavod Hrvatske, ?Hrvatske šume? Zagreb, str. 741.
7.     J. Herman, 1971., Šumarska dendrologija. Stanbiro, Zagreb, str. 470.


Nositelji

prof. dr. sc. Ivica Tikvić

Redoviti profesor u trajnom izboru

Email: itikvic@sumfak.unizg.hr
više
prof. dr. sc. Damir Ugarković

redoviti profesor

Email: dugarkovic@sumfak.unizg.hr
više

Suradnici

prof. dr. sc. Damir Ugarković

redoviti profesor

Email: dugarkovic@sumfak.unizg.hr
više
Aktualno

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije